Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32530

Title: Дослідження ефективної площі поверхні дисперсного наповнювача з використанням наближених числових методів
Authors: Букетов, Андрій Вікторович
Стухляк, Петро Данилович
Добротвор, Ігор Григорович
Золотий, Роман Захарійович
Affiliation: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження ефективної площі поверхні дисперсного наповнювача з використанням наближених числових методів / А. Букетов, П. Стухляк, І. Добротвор, Р. Золотий // Вісник ТДТУ. — ТДТУ, 2006. — Том 11. — № 1. — С. 24–30. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description (International): Buketov A. V., Stukhliak P. D., Dobrotvor I. H., Zolotyi R. Z. (2006) Doslidzhennia efektyvnoi ploshchi poverkhni dyspersnoho napovniuvacha z vykorystanniam nablyzhenykh chyslovykh metodiv. Scientific Journal of TSTU, vol. 11, no 1, pp. 24-30 [in Ukrainian].
Is part of: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 1 (11), 2006
Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 1 (11), 2006
Journal/Collection: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Issue: 1
Volume: 11
Issue Date: 1-Feb-2006
Submitted date: 25-Aug-2005
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТДТУ
TSTU
UDC: 667.64
678.026
Number of pages: 7
Page range: 24-30
Start page: 24
End page: 30
Abstract: Дисперсні наповнювачі можна охарактеризувати особливостями їхнього впливу на властивості полімерних композитів. В цьому плані при оцінюванні фізичних характеристик дисперсних наповнювачів важливо враховувати такі параметри дисперсних частинок, як форма, дисперсність, розподіл частинок за розмірами, їх структурна, кінетична, термодинамічна активність і магнітна природа. У роботі запропоновано новий підхід та розроблено методику дослідження параметрів поверхні дисперсних частинок з використанням методу електронної мікроскопії та комп’ютерної обробки результатів досліджень.
Discrete fillers can be described by the features of their influencing on property of polymeric composites. In this plan at the evaluation of physical descriptions discrete fillers it is important to take into account such parameters of discrete fillers, as form, dispersion, division of fillers on sizes, their structural, kinetic, thermodynamics activity and magnetic nature. In this work author develop new approach and the method of research parameters surface discrete fillers with using methods of electronic microscopy and computer treatment results of researches.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32530
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2006
References (Ukraine): 1. Соломко В.П. Наполненные кристаллизующиеся полимеры.-К.: Наукова думка,1980.-264с.
2. Брык М.Т. Деструкция наполненных полимеров.-М.: Химия, 1989.-192с.
3. Брык М.Т. Полимеризация на твердой поверхности неорганических веществ.-К.: Наукова думка,1981.-288с.
4. Гойхман А.Ш., Соломко В.П. Полимерные соединения включения.-К.: Наукова думка,1982.-192с.
5. Брык М.Т., Липатова Т.Е. Физико-химия многокомпонентных полимерных систем.-К.: Наукова думка,1986.-С.9-82, 324-345.
6. Букетов А.В. Вплив магнітної при¬роди наповню¬вачів на реологічні властивості полімеркомпозицій-них коро¬зійностійких покриттів // Машинознавство.-1999.-№4.-С.61-62.
7. Букетов А.В., Стухляк П.Д., Бадищук В.І. Вплив активності наповнювача на властивості епоксидних матеріалів // Вісник ТДТУ ім.І.Пулюя, 2003.-Т.8.-№4.-С.12-20.
8. Коузов П.А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов.-Л:Химия, 1974.-280с.
9. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Чисельні методи математики.-К.: Радянська школа, 1984.- 206с.
10. Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи.-К.: Либідь, 1996.-288с.
11. Овчинников П.П. Вища математика.-Ч.2.-К.: Техніка, 2000.-792с.
12. Чистяков В.П. Курс теории вероятности.-М.: Наука, 1978.-224с.
13. Стухляк П.Д., Добротвор І.Г., Букетов А.В., Золотий Р.З., Тотосько О.В. Розробка методики дослідження параметрів поверхневих шарів у епоксикомпозитах з використанням спектрального аналізу ділянок полімеру // Вісник Технологічного університету «Поділля».-Ч.1.-Т.1.-С.92-98.
References (International): 1. Solomko V.P. Napolnennye kristallizuiushchiesia polimery.-K., Naukova dumka,1980.-264p.
2. Bryk M.T. Destruktsiia napolnennykh polimerov.-M., Khimiia, 1989.-192p.
3. Bryk M.T. Polimerizatsiia na tverdoi poverkhnosti neorhanicheskikh veshchestv.-K., Naukova dumka,1981.-288p.
4. Hoikhman A.Sh., Solomko V.P. Polimernye soedineniia vkliucheniia.-K., Naukova dumka,1982.-192p.
5. Bryk M.T., Lipatova T.E. Fiziko-khimiia mnohokomponentnykh polimernykh sistem.-K., Naukova dumka,1986.-P.9-82, 324-345.
6. Buketov A.V. Vplyv mahnitnoi pry¬rody napovniu¬vachiv na reolohichni vlastyvosti polimerkompozytsii-nykh koro¬ziinostiikykh pokryttiv, Mashynoznavstvo.-1999.-No 4.-P.61-62.
7. Buketov A.V., Stukhliak P.D., Badyshchuk V.I. Vplyv aktyvnosti napovniuvacha na vlastyvosti epoksydnykh materialiv, Visnyk TDTU im.I.Puliuia, 2003.-V.8.-No 4.-P.12-20.
8. Kouzov P.A. Osnovy analiza dispersnoho sostava promyshlennykh pylei i izmelchennykh materialov.-L:Khimiia, 1974.-280p.
9. Zhaldak M.I., Ramskyi Yu.S. Chyselni metody matematyky.-K., Radianska shkola, 1984, 206p.
10. Liashchenko M.Ya., Holovan M.S. Chyselni metody.-K., Lybid, 1996.-288p.
11. Ovchynnykov P.P. Vyshcha matematyka.-Ch.2.-K., Tekhnika, 2000.-792p.
12. Chistiakov V.P. Kurs teorii veroiatnosti.-M., Nauka, 1978.-224p.
13. Stukhliak P.D., Dobrotvor I.H., Buketov A.V., Zolotyi R.Z., Totosko O.V. Rozrobka metodyky doslidzhennia parametriv poverkhnevykh shariv u epoksykompozytakh z vykorystanniam spektralnoho analizu dilianok polimeru, Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu "Podillia".-Ch.1.-V.1.-P.92-98.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТДТУ, 2006, том 11, № 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.