Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32399

Title: Сучасні проблеми організаційного й кадрового забезпечення органів публічної влади в Україні
Other Titles: Current issues of organizational and human resourcing of public authorities in Ukraine
Authors: Луциків, Іванна Василівна
Котовська, Ірина Василівна
Lutsykiv, I. V.
Kotovska, I. V.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
Bibliographic description (Ukraine): Луциків І. В. Сучасні проблеми організаційного й кадрового забезпечення органів публічної влади в Україні / Луциків І. В., Котовська І. В. // Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна монографія. — Т. : ФОП Паляниця В. А. — С. 87–108.
Bibliographic description (International): Lutsykiv I. V., Kotovska I. V. Suchasni problemy orhanizatsiinoho y kadrovoho zabezpechennia orhaniv publichnoi vlady v Ukraini [Current issues of organizational and human resourcing of public authorities in Ukraine]. Aktualni problemy publichnoho upravlinnia ta administruvannia: Kolektyvna monograph (Tern.), pp. 87-108 [in Ukrainian].
Is part of: Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна монографія
Journal/Collection: Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна монографія
Issue Date: 1-Jan-2020
Date of entry: 4-Sep-2020
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 378
351
Keywords: публічне управління
органи публічної влади
кадрова політика
кадрове забезпечення
публічні службовці
управлінські послуги
управлінський персонал
public administration
public authorities
personnel policy
human resourcing
public servants
management services
management personnel
Number of pages: 22
Page range: 87-108
Start page: 87
End page: 108
Abstract: В статті проаналізовано сучасний стан організаційного й кадрового забезпечення органів публічної влади в Україні, визначено основні проблеми в даній сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку та впорядкування кадрового забезпечення, практики кадрової роботи з урахуванням сучасних вітчизняних тенденцій. Визначено принципи системи кадрового забезпечення органів публічної влади. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності й результативності кадрового забезпечення органів публічної влади в Україні та пропозиції для якісного формування складу публічних службовців.
The article presents the analysis of the current state of organizational and human resources support in Ukraine’s public sector, the article touches upon the issue of this area. The foreign experience of development and ordering of human resource, practice of HR work taking into account with modern domestic trends was investigated. The principles of the HR system of public sector were determined. Recommendations for improving the efficiency and effectiveness of HR system of Ukraine’s public sector were given. Suggestions for the qualitative formation of the composition of public staff was proposed, proposals for the effectives election of public staff are also given.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32399
ISBN: 978-617-7875-04-7
URL for reference material: http://www3.weforum.org/docs/wef_globalcompetitivenessreport_2014-15.pdf
https://www.prosperity.com/rankings?Pinned=ukr&filter=
https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Source=worldwide-governance-indicators
http://www.ukrstat.gov.ua
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-optimiz
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation-2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-р
References (Ukraine): 1. Бережний В.О. Напрями реформування системи публічного управління в Україні. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 161-164.
2. Дембіцька С.Л. Про стан кадрового забезпечення органів державної влади і управління. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Cерія юридична. 2013. Вип. 3. С. 191-198.
3. Зозуля В.О. Принципи кадрового забезпечення органів державної влади як інструмент реалізації демократичного врядування. Держава та регіони. Серія «Державне управління». №3 (59). 2017. С. 11- 15.
4. Золотарьов В.Ф. Зарубіжний досвід організаційного та кадрового забезпечення органів влади. Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 1. С. 237-244.
5. The Global Competitiveness Report 2014–2015: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Competitiveness and Benchmarking Network. URL: http://www3.weforum.org/docs/wef_globalcompetitivenessreport_2014-15.pdf (дата звернення: 20.03.2019)
6. The legatum prosperity index 2018.Creating the pathways from poverty to prosperity. URL: https://www.prosperity.com/rankings?Pinned=ukr&filter= (дата звернення: 25.03.2019)
7. Worldwidebank. World wide governance indicators. URL: https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Source=worldwide-governance-indicators (дата звернення: 03.04.2019)
8. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. К., 2017. Частина 6: Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронного урядування. К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. 64 с.
9. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення:10.04.2019)
10. Річний звіт національного агентства України з питань державної служби за 2017 рік. Уклад. К. Ващенко та ін. Київ : НАДС, 2018. 36 с.
11. Річний звіт національного агентства України з питань державної служби за 2018 рік. Київ : НАДС, 2019. 48с.
12. Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-optimiz (дата звернення: 18.04.2019)
13. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. №889-VIII / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 18.04.2019)
14. Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Постанова КМ України від 06. 02. 2019 р. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF (дата звернення: 22.04.2019)
15. Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation-2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf (дата звернення:22.04.2019)
16. Про Стратегію сталого розвитку“Україна-2020” : Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 / Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2015. № 2. С.14. Ст. 154.
17. Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-р (дата звернення: 26.03.2019)
References (International): 1. Berezhnyi V.O. Napriamy reformuvannia systemy publichnoho upravlinnia v Ukraini. Ekonomika ta derzhava. 2014. No 6. P. 161-164.
2. Dembitska S.L. Pro stan kadrovoho zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady i upravlinnia. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Ceriia yurydychna. 2013. Iss. 3. P. 191-198.
3. Zozulia V.O. Pryntsypy kadrovoho zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady yak instrument realizatsii demokratychnoho vriaduvannia. Derzhava ta rehiony. Seriia "Derzhavne upravlinnia". No 3 (59). 2017. P. 11- 15.
4. Zolotarov V.F. Zarubizhnyi dosvid orhanizatsiinoho ta kadrovoho zabezpechennia orhaniv vlady. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. 2014. No 1. P. 237-244.
5. The Global Competitiveness Report 2014–2015: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Competitiveness and Benchmarking Network. URL: http://www3.weforum.org/docs/wef_globalcompetitivenessreport_2014-15.pdf (Date of appeal: 20.03.2019)
6. The legatum prosperity index 2018.Creating the pathways from poverty to prosperity. URL: https://www.prosperity.com/rankings?Pinned=ukr&filter= (Date of appeal: 25.03.2019)
7. Worldwidebank. World wide governance indicators. URL: https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Source=worldwide-governance-indicators (Date of appeal: 03.04.2019)
8. Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia: tutorial: u 15 ch., by gen. ed. A. I. Semenchenka, V. M. Dreshpaka. K., 2017. Part 6: Monitorynh, otsiniuvannia ta prohnozuvannia rozvytku systemy elektronnoho uriaduvannia. K. : FOP Moskalenko O.M., 2017. 64 p.
9. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (Date of appeal:10.04.2019)
10. Richnyi zvit natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby za 2017 year. Uklad. K. Vashchenko and other Kyiv : NADS, 2018. 36 p.
11. Richnyi zvit natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby za 2018 year. Kyiv : NADS, 2019. 48p.
12. Kontseptsiia optymizatsii systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-optimiz (Date of appeal: 18.04.2019)
13. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 y. No 889-VIII, Verkhovna rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Date of appeal: 18.04.2019)
14. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad. Postanova KM Ukrainy vid 06. 02. 2019 y. No 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF (Date of appeal: 22.04.2019)
15. Zvit pro bazovi vymiriuvannia: Pryntsypy derzhavnoho upravlinnia. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation-2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf (Date of appeal:22.04.2019)
16. Pro Stratehiiu staloho rozvytku"Ukraine-2020" : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 y. No 5/2015, Prezydent Ukrainy. Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy. 2015. No 2. P.14. P. 154.
17. Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na period do 2021 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 hrudnia 2018 y. No 1102-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-r (Date of appeal: 26.03.2019)
Content type: Monograph
Appears in Collections:Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: колективна монографія (2020)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.