Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32395

Title: Електронна Тернопільщина: стан та перспективи розвитку
Other Titles: Electronic Ternopil region: state and prospects of development
Authors: Галущак, Михайло Петрович
Галущак, Ольга Ярополківна
Halushchak, M. P.
Halushchak, O. Y.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
Bibliographic description (Ukraine): Галущак М. П. Електронна Тернопільщина: стан та перспективи розвитку / Галущак М. П., Галущак О. Я. // Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна монографія. — Т. : ФОП Паляниця В. А. — С. 7–32.
Bibliographic description (International): Halushchak M. P., Halushchak O. Y. Elektronna Ternopilshchyna: stan ta perspektyvy rozvytku [Electronic Ternopil region: state and prospects of development]. Aktualni problemy publichnoho upravlinnia ta administruvannia: Kolektyvna monograph (Tern.), pp. 7-32 [in Ukrainian].
Is part of: Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна монографія
Journal/Collection: Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна монографія
Issue Date: 1-Jan-2020
Date of entry: 4-Sep-2020
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 35.077
Keywords: електронне урядування
електронна демократія
е-послуги
інформаційно-комунікаційні технології
e-governance
e-democracy
e-services
information and communication technologies
Number of pages: 26
Page range: 7-32
Start page: 7
End page: 32
Abstract: Тотальне запровадження та розвиток електронного урядування покликані сприяти системному реформуванню усіх рівнів державного управління та місцевого самоврядування в Україні у світлі європейського вибору нашої держави. У статті досліджено практичне втілення програмних документів щодо розвитку електронного урядування на прикладі Тернопільської області. Висвітлено роль державних та волонтерських проектів у побудові ефективної системи взаємодії органів влади і громадськості з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Встановлено, що попри значні здобутки Тернопільщини у запровадженні е-послуг і е-демократії, зусилля владних органів повинні бути більше зосереджені на вирішенні потреб суспільства.
The total introduction and development of e-governance are promoted to systemic reform of all levels of state administration and local self- governance in Ukraine towards the European choice of our state. The practical implementation of program documents as for development of e-governance on the example of the Ternopil region has been investigated in the article. The role of state and volunteer projects in building an effective system of interaction between bodies of power and the public with using of information and communication technologies has been highlighted. It has been established that despite the significant achievements of Ternopil region in the introduction of e-services and e-democracy, the efforts of power bodies should be more focused on satisfying society needs.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32395
ISBN: 978-617-7875-04-7
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2010
https://www.e.gov.ua/ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80
http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/51595/_612.pdf
http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/72918/_41.pdf
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/17/638779/
https://rada.te.ua/sesiya/proekti-rishen-sesii/proekti-rishen-sesii-tmr/26965.html?fbclid=IwAR1e1BaH0_CDMBN4owbtfcRFfGtBqcFvrcLDY0UZkEihnOwAQdogLYEI0sw
References (Ukraine): 1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2010
2. Державне агентство з питань електронного урядування України: веб-сайт. URL: https://www.e.gov.ua/ua
3. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020": Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
4. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124
5. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80
6. Програма інформатизації Тернопільської області “Електронна Тернопільщина” на 2016 - 2018 роки. URL:http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/51595/_612.pdf
7. Проект програми інформатизації Тернопільської області “Електронна Тернопільщина” на 2019 - 2021 роки. URL: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/72918/_41.pdf
8. Майданчик iGov перейшов на баланс держави. Економічна правда. 17 липня 2018 р. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/17/638779/
9. Концепція розвитку е-урядування Тернопільської міської територіальної громади на 2019–2020 роки. URL: https://rada.te.ua/sesiya/proekti-rishen-sesii/proekti-rishen-sesii-tmr/26965.html?fbclid=IwAR1e1BaH0_CDMBN4owbtfcRFfGtBqcFvrcLDY0UZkEihnOwAQdogLYEI0sw
References (International): 1. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2010
2. Derzhavne ahentstvo z pytan elektronnoho uriaduvannia Ukrainy: veb-sait. URL: https://www.e.gov.ua/ua
3. Pro Stratehiiu staloho rozvytku "Ukraine - 2020": Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku No 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
4. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 veresnia 2017 y. No 649-r. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124
5. Pro zatverdzhennia serednostrokovoho planu priorytetnykh dii Uriadu do 2020 roku ta planu priorytetnykh dii Uriadu na 2017 year: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 kvitnia 2017 y. No 275-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80
6. Prohrama informatyzatsii Ternopilskoi oblasti "Elektronna Ternopilshchyna" na 2016 - 2018 roky. URL:http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/51595/_612.pdf
7. Proekt prohramy informatyzatsii Ternopilskoi oblasti "Elektronna Ternopilshchyna" na 2019 - 2021 roky. URL: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/72918/_41.pdf
8. Maidanchyk iGov pereishov na balans derzhavy. Ekonomichna pravda. 17 lypnia 2018 y. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/17/638779/
9. Kontseptsiia rozvytku e-uriaduvannia Ternopilskoi miskoi terytorialnoi hromady na 2019–2020 roky. URL: https://rada.te.ua/sesiya/proekti-rishen-sesii/proekti-rishen-sesii-tmr/26965.html?fbclid=IwAR1e1BaH0_CDMBN4owbtfcRFfGtBqcFvrcLDY0UZkEihnOwAQdogLYEI0sw
Content type: Monograph
Appears in Collections:Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: колективна монографія (2020)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.