Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32314

Title: Системи доочищення коренеплодів при їх механізованому збиранні
Authors: Гевко, Роман Богданович
Ткаченко, Ігор Григорович
Рогатинський, Роман Михайлович
Синій, Сергій Васильович
Гладьо, Юрій Богданович
Градовий, Василь Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Системи доочищення коренеплодів при їх механізованому збиранні : монографія / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, Р. М. Рогатинський, С. В. Синій та ін. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. - 216 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 14-Jul-2020
Publisher: ФОП Осадца Ю. В.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 621.87
Keywords: коренеплід
збирання
машина
механізація
Number of pages: 216
Abstract: У монографії наведено нові конструктивно-технологічні рішення систем доочищення коренеплодів цукрових буряків при їх переміщенні в технологічних руслах пруткових та скребкових транспортерів після основної сепарації базовими очисниками коренезбиральних машин. Проведено теоретичне обґрунтування конструктивних, кінематичних та динамічних параметрів запропонованих схем робочих органів та їх компоновок для застосування в компонувальних схемах коренезбиральних машин. Наведено результати експериментальних досліджень та їх порівняння з теоретичними розрахунками для адаптованого застосування розроблених робочих органів та регулювання їх параметрів при зміні ґрунтово-кліматичних умов збирання коренеплодів. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників, викладачів, науковців, аспірантів та здобувачів вищої освіти відповідних спеціальностей.
Content: ВСТУП ...3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ТА РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ ...5 1.1. Механіко-технологічні властивості коренеплодів та вимоги до їх механізованого збирання ...5 1.2. Аналіз конструкцій робочих органів і технологічних процесів очищення коренеплодів від домішок грунту та рослинних решток ...10 1.3. Аналіз результатів теоретичних та експериментальних досліджень процесів очищення коренеплодів ...26 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ...40 2.1. Моделювання ймовірності взаємодії поверхонь коренеплодів з робочими поверхнями очисників ...40 2.2. Методики проведення досліджень за допомогою імітаторів коренеплодів ...53 2.3. Стендове обладнання та методика проведення експериментальних досліджень ...63 РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДООЧИЩЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ ПРИ ЇХ ВИКИДАННІ СКРЕБКАМИ НА ПРУТКОВЕ ПОЛОТНО ТРАНСПОРТЕРА ...76 3.1. Математична модель ударної взаємодії коренеплоду з прутками полотна ...76 3.2. Результати теоретичних досліджень роботи транспортера з поворотними скребками ...86 3.3. Результати теоретичних досліджень роботи транспортера з коливними скребками ...97 РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДООЧИЩЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ ПРИ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННІ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ РУСЛІ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ ...106 4.1. Дослідження процесу транспортування та винесення домішок дволанковим прутковим транспортером-сепаратором ...106 4.2. Дослідження процесу транспортування та доочищення коренеплодів при їх переміщенні криволінійною трасою скребковим транспортером-сепаратором...114 4.3. Дослідження процесу доочищення коренеплодів транспортером-сепаратором з поздовжніми коливаннями скребкового полотна ...122 4.4. Дослідження процесу доочищення коренеплодів з вивантаженням домішок на зібрану частину поля ...149 РОЗДІЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДООЧИЩЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ ...165 5.1. Результати досліджень ударної взаємодії коренеплодів та їх імітаторів з робочими органами очисників ...165 5.2. Результати досліджень роботи транспортера з поворотними скребками ...168 5.3. Результати досліджень роботи транспортера з коливними скребками ...175 5.4. Результати досліджень відділення домішок дволанковим прутковим транспортером ...179 5.5. Результати досліджень ступеня відділених домішок при переміщенні коренеплодів криволінійною трасою скребковим транспортером-сепаратором ...184 5.6. Результати досліджень причіпної коренезбиральної машини з активним процесом доочищення коренеплодів ...187 5.7. Результати досліджень доочищення коренеплодів транспортером-сепаратором з поздовжнім коливанням скребкового полотна ...193 5.8. Результати дослідження маси вивантажених домішок на зібрану частину поля ...196 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...203 ЛІТЕРАТУРА ..207
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32314
ISBN: 978-617-7793-30-3
Copyright owner: © Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, Р. М. Рогатинський, С. В. Синій, Ю. Б. Гладьо, В. В. Градовий, 2020; © ФОП Осадца Ю. В., 2020
References (Ukraine): 1. Погорелый Л. В. Свеклоуборочные машины : конструирование и расчет / Л. В. Погорелый, Н. В. Татьянко В. В. Брей и др.; под. общ. ред. Л. В. Погорелого. Київ : Техніка, 1983. 168 с.
2. Хайліс Г. А. Механіко-технологічні властивості сільськогоспо-дарських матеріалів / Г. А. Хайліс, А. Ю. Горбовий, З. О. Горошко, та ін. Луцьк : Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 1998. 268 с.
3. Царенко О. М. Механіко-технологічні властивості сільськогос-подарських матеріалів: підручник / О. М. Царенко, Д. Г. Войтюк, М. В. Швайко та ін.; під ред. С. С. Яцуна. Київ : Мета, 2003. 448 с.
4. Ковалев Н. Г., Хайлис Г.А., Ковалев М. М. Сельскохозяйст-венные материалы (виды, состав, свойства). Москва : ИК «Родник», журнал «Аграрная наука», 1998. 208 с.
5. Хелемендик М. М. Підвищення механіко-технологічної ефективності трудомістких процесів у буряківництві : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.20.04, 05.20.01. Тернопіль : ТПІ, 1996. 48 с.
6. Зубенко В. Ф. Сахарная свекла. Київ : Урожай, 1979. 416 с.
7. Мартиненко В. Я. Механіко-технологічні основи підвищення ефективності робочих органів гичкозбиральних машин : дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11. Тернопіль : ТДТУ, 2000. 287 с.
8. Юхин Г. П. Некоторые физико-механические свойства кормовой свеклы. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1976. №4. С. 48-49.
9. Іллевич С. В. Унікальний коренеплід. Київ : Урожай, 1991. 176 с.
10. M. Becker, M. Varrelmann, D. Christ, Impact of genotype, harvest technology and harvesting conditions on storage rot formation and invert sugar accumulation during longterm storage of sugar beet, Zuckerindustrie. Sugar industry. 141, (2016) p. 322-330.
11. Гандзюк М. О. Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів доочисника коренеплодів : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Луцьк : ЛДТУ, 2001. 146 с.
12. Брей В. В. Исследование и разработка механизированного процесса извлечения из почвы корней сахарной свеклы : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.04. Киев : 1972. 32 с.
13. Гевко Р. Б. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів коренезбиральних машин : дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11. Київ : НАУ, 1999. 362 с.
14. Гевко Р. Б. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, С. В. Синій та ін. Луцьк : ЛДТУ, 1999. 168 с.
15. Гевко Р. Б. Викопувально-очисні пристрої коренезбиральних машин : конструювання і розрахунок. Тернопіль : Поліграфіст, 1997. 120 с.
16. Булгаков В. М., Павелчак О. Б., Гевко Р. Б., Ткаченко І. Г. Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбиральною машиною. Збірник наукових праць Національного аграрного університету. “Механізація сільськогосподарського виробництва”. Том 7. Київ : НАУ, 2000. С. 14-19.
17. ДСТУ 2258-93. Машини бурякозбиральні. Загальні технічні умови. Київ : Держстандарт України, 1993. 18 с.
18. Павелчак О. Б. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів очисників коренеплодів : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Луцьк : ЛДТУ, 2000. 166 с.
19. Павелчак О. Б., Ткаченко І. Г., Гладьо Ю.,Б., Гевко Р. Б. Вибір раціональних параметрів транспортера-сепаратора. Збірник наукових праць Національного аграрного університету. “Механізація сільськогосподарського виробництва”. Том 8. Київ : НАУ, 2000. С. 41-47.
20. Барановський В. М. Механіко-технологічні основи розробки адаптованих коренезбиральних машин : дис. … д-ра техн. наук : 05.05.11. Тернопіль : ТНТУ, 2013. 402 с.
21. Барановський В. М. Основні етапи та загальні принципи сучасних тенденцій розвитку коренезбиральних машин. Вісник Тернопільського державного технічного університету. Тернопіль : ТДТУ, 2006. Т. 11, № 2. С. 67-75.
22. Барановський В. М. Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини. Сільськогосподарські машини. Вип. 24. Луцьк : ЛНТУ, 2013. С. 18-28.
23. Барановський В. М. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин / В.М. Барановський, М.І. Підгурський, М.Р. Паньків та ін. Тернопіль : ТНТУ, 2014. 351 с.
24. Скальський О. Б. Обгрунтування параметрів комбінованого копача коренеплодів цикорію : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Львів : ЛНАУ, 2019. 189 с.
25. Шкільнюк В. Р., Гевко Р. Б. Обгрунтування параметрів скребкового транспортера-очисника. Вісник Тернопільського державного технічного університету. Т. 7, № 1. Тернопіль : ТДТУ, 2002. С. 53-59.
26. Аванесов Ю. Б., Бессарабов В. И., Русанов И. И. Свеклоуборочные машины. Москва : Колос, 1979. 351 с.
27. Хвостов В. А. Отделение почвенных примесей системой корнеизвлекающих и сепарирующих рабочих органов : Рабочие органы и устройства для возделывания, уборки и послеуборочной обработки корнеклубнеплодов. Москва : НПО ВИСХОМ, 1990. С. 61-65.
28. Булгаков В. М., Лінник М. К., Гурченко О. П. Розрахунок основних параметрів технологічного процесу збирання буряків Збірник наукових праць Національного аграрного університету. “Теорія і розрахунок сільськогосподарських машин”. Том 6. Київ : НАУ, 2000. С. 219-224.
29. Булгаков В. М. Совершенствование технологического процесса и машин для уборки корнеплодов свеклы : дис. … д-ра техн. наук : 05.20.01; 05.20.04. Москва : АО ВИСХОМ, 1993. 61 с.
30. Гевко Б. М. Научные основы разработки винтовых транспортирующих механизмов сельскохозяйственных машин : дис. … д-ра техн. наук : 05.05.11. Ростов-на-Дону : 1987. 450 с.
31. Гевко Б. М., Рогатынский Р. М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин. Львов : Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1989. 176 с.
32. Гевко Б. М. Механізми з гвинтовими пристроями / Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський, М.І. Пилипець, А.В. Матвiйчук. Львів : Свiт, 1993. 208с.
33. Шабельник Б. П. Механико-технологические основы процесса очистки корнеплодов от почвы на корнеуборочних машинах : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.20.01. Ростов-на-Дону : РИСХМ, 1986. 43 с.
34. Рогатинський Р. М. Механiко-технологiчнi основи взаємодiї шнекових робочих органiв з сировиною сiльськогосподарського виробництва : дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.04. Київ : НАУ, 1997. 425 с.
35. Сарапулов А. К. Исследование процесса очистки корней от земли при уборке сахарной свеклы : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.20.01. Киев: УСХА, 1965. 20 с.
36. Сычев И. П. Основы повышения надежности рабочих органов свекловичных машин : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.20.04; 05.20.11. Москва : НПО ВИСХОМ, 1995. 44 с.
37. Погорілий М. Л. Підвищення технологічної ефективності коренезбиральних машин : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Київ : НАУ, 2001. 125 с.
38. Ткаченко І. Г., Гладьо Ю. Б., Гевко Р. Б., Павелчак О. Б. Обгрунтування параметрів транспортера-сепаратора. Зб. Наукові нотатки. Вип. 7. Луцьк : ЛДТУ, 2000. С. 260-266.
39. Павх І. І. Обгрунтування параметрів сепараторних стрічкових транспортерів коренезбиральних машин : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Луцьк: ЛДТУ, 2000. 166 с.
40. Тунік І. Г. Розробка та обґрунтування параметрів доочисних транспортерів коренезбиральних машин : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Луцьк : ЛДТУ, 2000. 149 с.
41. Фльонц І. В. Обгрунтування параметрів поздовжніх транспортерів-сепараторів коренезбиральних машин : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Вінниця : ВНАУ, 2011. 149 с.
42. Данильченко М. Г. Розробка і дослідження шнекових та роторних очисників коренеплодів коренезбиральних комплексів : дис. … канд. техн. наук : 05.20.04. Тернопіль : ТПІ, 1992. 153 с.
43. Козиброда Я. И. Совершенствование технологического процесса машин для уборки ботвы сахарной свеклы : дис. … канд. техн. наук в форме науч. доклада : 05.20.01; 05.20.04. Москва : НПО по сельскохозяйственному машиностроению, 1992. 26 с.
44. Кобець О.М. Обґрунтування робочого процесу і параметрів робочих органів для видалення гички кормових буряків : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Вінниця : ВДАУ, 2007. 173 с.
45. Паньків М. Р. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гвинтово-еліпсного очисника коренезбиральних машин : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль: ТДТУ, 2003. 160 с.
46. Виговський А. Ю. Обґрунтування технологічного процесу і параметрів комбінованого очисника вороху кормових буряків : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль : ТДТУ, 2006. 232 с.
47. Дубчак Н. А. Обгрунтуання параметрів і режимів роботи очисника вороху кормових буряків : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль : ТНТУ, 2011. 215 с.
48. Рамш В. Ю. Обгрунтування параметрів комбінованого очисника вороху цукрових буряків : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль : ТНТУ, 2012. 237 с.
49. Хомик Н. І. Дослідження пруткових транспортерів коренезбиральних машин з врахуванням особливостей навантаження : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль : ТДТУ, 2003. 180 с.
50. Труханська О. О. Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованої системи очистки коренеплодів : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Вінниця : ВНАУ, 2015. 219 с.
51. Влас Н. Є. Обґрунтування параметрів гвинтового циліндричного сепаратора з радіально зміщеними геометричними осями шнеків : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль : ТДТУ. 2004. 182 с.
52. Поліщук В.А. Розробка та обгрунтування пружно-захисних механізмів бітерів копачів: : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Луцьк : ЛДТУ, 1998. 134 с.
53. Поліщук В. А., Гевко Р. Б. Підвищення надійності захисту робочих органів коренезбиральних машин. Вісник Національного аграрного університету. Том 2 “Перспективні технології вирощування та збирання цукрових буряків”. Київ : НАУ, 1997. С. 79-82.
54. Петров Г. Д., Верещагин Н. И., Гречишкин Н. А. Источники механических повреждений клубней картофеля при уборке комбайнами : Рабочие органы и устройства для возделывания, уборки и послеуборочной обработки корнеклубнеплодов. Москва : НПО ВИСХОМ, 1990. С. 3-11.
55. Синій С. В., Гевко Р.Б., Ткаченко І. Г. Методика визначення ступеня очищення та пошкодження коренебульбоплодів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології промислового комплексу”, випуск 3. Херсон : ХНТУ, 2017. С. 218-222.
56. Гевко Р. Б., Поліщук В. А., Синій С. В. Зниження пошкоджень коренеплодів при їх взаємодії з бітерним валом дискового копача. Сільськогосподарські машини : Зб. наук. праць. Вип. 3. Луцьк : Волинське відділення ІАУ, 1997. С. 2-12.
57. Синій С. В. Гевко Р. Б., Ткаченко І.Г. Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів : Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва”, 24 25 травня 2017 року. Умань : УНУС, 2017. С. 53-55.
58. Тимошенко С. П., Янг Д. Х. , Уивер У. Колебания в инженерном деле : перевод на русский язык, Москва : Машиностроение, 1985. 474 с.
59. Писаренко С. Г. Сопротивление материалов : учебник для вузов / Под общ. ред. акад. АН УССР Г.С. Писаренко. 4-е изд., перераб. и доп. Київ : Вища школа, Головное изд-во, 1979. 696 с.
60. Гевко Р. Б., Фльонц І. В., Павелчак О. Б. Визначення конструктивно-силових параметрів скребкового сепаруючого транспортера. Вісник інженерної академії України. №3-4. Київ : 2008. С. 180-185.
61. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II. Transilvania University press Brasov, Romania. 2018. Vol. 11(60). № 1. p. 127-138.
62. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Rogatynskyi R. M., Synii S. V., Flonts I. V., Pohrishchuk B. V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH : Agricultural Engineering. 59/3. 2019. 41-48.
63. Ткаченко І. Г. Гладьо Ю. Б., Гевко Р. Б., Павелчак О.Б. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора. Наукові нотатки : Міжвузівський збірник. Вип. 7. Луцьк : ЛДТУ, 2000. С. 260-266.
64. Павелчак О. Б., Ткаченко І. Г., Гладьо Ю. Б., Гевко Р. Б. Вибір раціональних параметрів транспортера-сепаратора. Збірник наукових праць Національного аграрного університету. Том 8. Київ : НАУ, 2000. С. 41-47.
65. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Synii S. V., Flonts I. V. Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH : Agricultural Engineering. 49/2. 2016. р. 53-60.
66. Гевко Р. Б., Павх І. І. Кінетостатичний аналіз планетарної пружно-захисної муфти гвинтового конвеєра. Київ : Машинознавство, 1999. № 1. С. 28-30.
67. Нагорняк С. Г., Луцив И. В. Предохранительные механизмы металлообрабатывающего оборудования. Київ : Техніка, 1992. 71 с.
68. Гевко Р. Б. Разработка конструкций и определение функционально-эксплуатационных характеристик шариковых предохранительных муфт : дис. ... канд. техн. наук : 05. 20.02. Львов : ЛПИ, 1990. 180 с.
69. Гевко І. Б. Науково прикладні основи створення гвинтових транспортно технологічних механізмів : дис. … д-ра техн. наук : 05.02.02. Національний університет “Львівська політехніка”, 2013. 322 с.
70. Поляков В. С., Барбаш И. Д., Ряховский О. А. Справочник по муфтам. Ленинград : Машиностроение (Ленинградское отделение), 1974. 352 с.
71. Гевко Р. Б., Гладьо Ю. Б., Шинкарик М. І., Клендій О. М. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера. Вісник інженерної академії України. № 2. Київ : 2014. С. 163-168.
72. Гевко Р. Б. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах / Р.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, Р.І. Розум, М.Б. Клендій та ін. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 180 с.
73. Столярчук В. Ф., Рачинец Н. Ф., Гладьо Б. М. Исследование движения и динамики машин, оборудования электроприводом. Львов : Изд-во Львовского ун-та, 1972, 171 с.
74. Гандзюк М .О., Гевко Р. Б., Осуховський В. М. Шляхи покращення очистки коренеплодів бурякозбиральними машинами. Збірник наукових праць Національного аграрного університету “Механізація сільськогосподарського виробництва”. Том ІХ. Київ : НАУ, 2000. С. 162-166.
75. Гандзюк М. О., Гладьо Ю. Б., Гевко Р. Б. Кінематичний аналіз доочисного пристрою коренезбиральної машини. Сільськогосподарські машини : Збірник наукових статей. Випуск 8. Луцьк : Редакційний відділ ЛДТУ, 2001. С. 44-53.
76. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Hlado Y. B., Synii S. V., Gandziuk М. О., Trokhaniak O. M. Mathematical model of a root harvester after-cleaning system. Bulletin of the Karaganda university, Kazakhstan. №4 (96). 2019. p. 81-89.
77. Фльонц І. В., Ткаченко І. Г., Гевко Р. Б., Павелчак О. Б. Удосконалення транспортера сепаратора для коренебульбоплодів. Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. Вип. 16. Луцьк : ЛДТУ, 2007. С. 168-172.
78. Синій С. В., Гевко Р. Б., Фльонц І. В., Клендій О. М. Підвищення ефективності процесів очищення коренеплодів. Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. Вип. 40. Луцьк : ЛНТУ, 2018. С. 89-100.
79. Гевко Р. Б., Синій С. В. , Паньків М. Р., Варголяк М. А. Розробка та аналіз роботи машин для енергоощадних технологій збирання коренебульбоплодів. / Вісник інженерної академії України, № 3-4. Київ : 2014. С. 46-52.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools