Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32162
Title: Проектування одноповерхової виробничої будівлі
Authors: Чорномаз, Наталія Юріївна
Гудь, Михайло Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Проектування одноповерхової виробничої будівлі» з навчальної дисципліни «Проектування конструкцій з дерева і пластмас» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для денної та заочної форм навчання / укл. : Н. Ю. Чорномаз, М. І. Гудь. - Тернопіль : ТНТУ Імені Івана Пулюя, 2020. - 24 с.
Issue Date: 7-Feb-2020
Submitted date: Jan-2020
Date of entry: 8-Jul-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 72(07)
624.011.2(07)
Number of pages: 24
Content: Вступ … 4. Завдання на проектування ...5. Зміст роботи і її структурний склад …10. Проектування каркасу будівлі …13. Вибір конструкції покриття … 17. Розрахунок та конструювання несучих конструкцій покриття …19. Заходи до захисту деревини від гниття та горіння …21. Література … 22
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32162
Copyright owner: © Чорномаз Н. Ю., Гудь М. І., 2020
References (Ukraine): 1. Гринь И. М. Проектирование и расчет конструкций : учеб. пособ. Киев: Будівельник, 1988. 239 с.
2. Гринь И. М. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов: учеб. пособ. Киев: Вища школа, 1990. 221 с.
3. Зубарев Т. Н. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб. пособ. M.: Высшая школа, 1990. 281 с
4. Иванов В. А. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб. пособ. Киев: Вища школа, 1981. 391 с
5. ДСТУ Б A.2.4-39:2008. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій. [Чинний від 2010.01.01]. Вид офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2008. 10 с. (Інформація та документація).
6. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. [Чинний від 2007.01.01]. Вид офіц. Київ: Сталь, 2006. – 59 с. (Нормативний документ Мінбуду України. Норми проектування).
7. ДБН В.2.6-161:2017. Конструкції будинків та споруд. Дерев’яні конструкції. Основні положення. [Чинний від 2018.02.01]. Видання офіц. Київ: ДП Укрархбудінформ, 2011. 102 с. (Нормативний документ Мінрегіонбуду України. Норми проектування.)
8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Дерев’яні та пластмасові конструкції одноповерхової виробничої будівлі» з навчальної дисципліни «Конструкції з деревини та пластмас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») всіх форм навчання / Гомон С. С., Гомон П. С. – Рівне: НУВГП, 2018. – 19 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_kursov_Proektov.odnopov.vyrobn.bud_2020.pdf921,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools