Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32133
Title: Практикум з курсу політології для студентів стаціонарної та дистанційної форм навчання
Authors: Ніконенко, Василь Миколайович
Потіха, Оксана Богданівна
Affiliation: ТНТУ ім І.Пулюя, вул.Руська, 56, м. Тернопіль
Bibliographic description (Ukraine): Ніконенко В.М., Потіха О.Б. Практикум з курсу політології для студентів стаціонарної та дистанційної форм навчання. - Тернопіль: ТНТУ, 2020. – 80 с.
Issue Date: Feb-2020
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 30-Jun-2020
Publisher: Тернопіль
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 32(072)
BBK: 66.0
Keywords: політологія
громадянське суспільство
політика
демократія
держава
Number of pages: 80
Abstract: Методичний посібник розрахований на студентів стаціонарної та дистанційної форм навчання, які вивчають нормативний курс політології. До кожної навчальної теми в посібнику вміщені питання, кросворди і тести для самоконтролю студентами рівня засвоєння ними основних положень як теоретичного матеріалу, так і розуміння практичних проблем сучасних політичних процесів.
Description: Даний посібник враховує вимоги освітньо-професійних програм, державні стандарти освіти і розрахований на студентів денної та дистанційної форм навчання, які вивчають курс політології в умовах реалізації кредитно-модульної системи та положень Болонського процесу. Структурно-логічна композиція посібника зорієнтована на допомогу студентам при підготовці до практичних занять та засвоєнні матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання. Питання для самоконтролю і дискусій, тести та кросворди, які вміщені у посібнику, сприятимуть, на думку авторів, поєднанню роз’яснювального та проблемного методів навчання, активізації пізнавальної діяльності студентів і кращому засвоєнню ними політологічних знань.
Content: Вступ. 1. Питання для самоконтролю. 2. Тематичні кросворди. 3. Контрольні тести. 4. Рекомендована література.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32133
Copyright owner: © Ніконенко В.М., Потіха О.Б.
References (Ukraine): 1. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2003. – 424 с. 2. Буртяк Г.Я., Корнієнко В.О. Основні політико-ідеологічні доктрини та глобальні проблеми сучасності: Навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 91 с. 3. Дробінка І.Г., Кришталь Т.М., Підгорецький Ю.В. Політологія: Навч. посібник. – К.: Центр учб. л-ри, 2007. – 292 с. 4. Кирилюк Ф.М., Обушний М.І., Хилько М.І. Політологія. – К.: Здоров’я, 2004. – 776 с. 5. Левківський К.М., Піча В.М., Хома М.М. Політологія: Підручник. – Львів: Новий Світ, 2007. – 476 с. 6. Логвина В.Л. Політологія. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 304 с. 7. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Генеза, 1996. – 942 с. 8. Ніконенко В.М. Політологія. Конспект лекцій. – Тернопіль: Астон, 1993. –202 с. 9. Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. Політологія. Навч. посібник. – К.: Каравела, Львів: Новий Світ. – 2002. – 176 с. 10. Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навч. посібник. – К.: Інкос, 2008. – 432 с. 11. Політологія: Академічний курс: Підручник / За ред. М.І. Панова. –К.: Ін Юре, 2006. – 520 с. 12. Політологія. Навч. посібник / За ред. М.В. Примуша. – К.: Професіонал, 2004. – 320 с. 14. Політологія. Підручник / За ред. М.М. Вегеша. – К., 2008. – 384 с. 15. Потульницький В.А. Нариси з української політології. Навч. посібник. – К., 1997. – 320 с. 16. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: Підручник. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 472 с. 17. Юрій М.Ф. Політологія. Підручник. – К.: Дакор, 2006. – 416 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРАКТИКУМ.docx6,55 MBMicrosoft Word XMLView/Open
ПРАКТИКУМ.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools