Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31736
Title: Моніторинг і регулювання управлінських рішень щодо реалізації потенціалу підприємства
Other Titles: Monitoring and Regulation of Management Decisions to Realize the Potential of the Enterprise
Authors: Щебель, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Щебель А. І. Моніторинг і регулювання управлінських рішень щодо реалізації потенціалу підприємства // ΛΌГOΣ. ONLINE: International scientific e-journal. 2020. № 9. Available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3131. Date accessed: 28 may 2020. doi: https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.07.
Journal/Collection: ΛΌГOΣ. ONLINE: International scientific e-journal
Issue Date: 28-May-2020
Date of entry: 29-May-2020
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-7074-5783
DOI: https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.07
UDC: 65.01
Keywords: моніторинг
регулювання
потенціал підприємства
система управління
monitoring
regulation
enterprise potential
management system
Abstract: Розвиток будь-якого суб’єкта господарювання залежить від його потенціалу. Потенціал підприємства є системою можливостей досягнення цілей розвитку в межах функцій, що визначені структурою підприємства. Рівень потенціалів підприємства залежить від рівня розвитку функціональної структури підприємства. Слід визнати, що, незалежно від виду діяльності підприємств, форми їх власності, а також розміру, є певні компоненти потенціалу підприємств, які є спільними для усіх суб’єктів господарювання. Є також такі, що властиві виключно конкретним підприємствам. Ця різниця у потенціалах значною мірою визначає вектори та інтенсивність розвитку підприємств, їх конкурентоспроможність. Управління потенціалом підприємства передбачає: визначення цілей формування потенціалу підприємства із урахуванням факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства; організування заходів з формування потенціалу підприємства; мотивування працівників до реалізації встановлених завдань в межах визначених на попередньому етапі заходів; контролювання процесу формування потенціалу підприємства; регулювання процесу формування потенціалу підприємства. Дана стаття висвітлює особливості реалізації саме цих двох останніх етапів управління потенціалом підприємства. Доведено, що моніторинг управлінських рішень спрямований на такі об’єкти, як виробничі потужності, площі, ресурси підприємства тощо із урахування зміни факторів внутрішнього і, особливо, зовнішнього середовищ задля своєчасного прийняття і реалізації коригувальних управлінських рішень, які спрямовані на оптимізацію результатів реалізації потенціалу підприємства.
The development of any business entity depends on its potential. Enterprise potential is a system of opportunities to achieve development goals within the functions defined by the structure of the enterprise. The level of potential of the enterprise depends on the level of development of the functional structure of the enterprise. It should be acknowledged that, regardless of the type of activity of the enterprise, its form of ownership and size, there are certain components of the potential of the enterprise that are common to all economic entities. There are also those that are specific to specific businesses. This difference in potentials largely determines the vectors and intensity of enterprise development, their competitiveness. Enterprise potential management involves: defining the goals of enterprise potential formation taking into account the factors of the internal and external environment of the enterprise; organizing events to build enterprise capacity; motivation of employees to fulfill the set tasks within the measures defined in the previous stage; control of the process of formation of enterprise potential; regulation of the process of formation of enterprise potential. This article highlights the peculiarities of the implementation of these last two stages of enterprise potential management. It is proved that monitoring of management decisions is directed to such objects as production capacities, areas, resources of the enterprise, etc. taking into account changes of factors of internal and, especially, external environment for timely adoption and implementation of corrective management decisions aimed at optimization of the results of realization of enterprise potential.
URI: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3131
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31736
References (International): [1] Єршова, Н. Ю. (2009). Діагностика у системі антикризового управління машинобудівними підприємствами (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. Харків (20 с.).
[2] Босак, А. О. (2007). Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. ун-т “Львів. політехніка”. Львів (23 с.).
[3] Андрющенко, І. Є. (2011). Управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу (автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04); ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”. Маріуполь (20 с.).
[4] Дідик, А. М. (2008). Управління витратами у машинобудівних корпораціях (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. ун-т “Львів. політехніка”. Львів (21 с.).
[5] Кармазин, В. Я. (2008). Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ (17 с.).
[6] Миронюк, В. О. (2009) Управління парком повітряних суден авіакомпанії (автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. авіац. ун-т. Київ (20 с.).
[7] Потетюєва, М. В. (2010). Формування витрат з перспективних видів економічної діяльності залізниць України (автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04); Держ. екон.-технол. ун-т трансп. Київ (17 с.).
[8] Георгіаді, Н. Г. (1999). Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02); Держ. ун-т “Львів. політехніка”. Львів (18 с.).
[9] Файвішенко, Д. С. (2011). Оцінка ефективності брендингу на основі функціонального підходу (автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04); Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк (20 с.).
[10] Кузьмін, О. Є., Князь, С. В., Гнилянська, Л. Й., & Зінкевич, Д. К (2010). Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення: монографія. Львів: Видавництво “СПОЛОМ” (345 с.).
[11] Кузьмін, О. Є., Князь, С. В., Політило, М. П., & Коломієць О. Л. (2011). Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: монографія. Львів: Видавництво “Міські інформаційні системи” (250 с.).
[12] Кузьмін, О. Є., Князь, С. В., Жежуха, В. Й., & Савіцька, Н. В. (2012). Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: монографія. Львів: Видавництво “Тріада плюс” (464 с.).
[13] Бусленко, Б. В. (2015). Управління результативністю використання потенціалу підприємства. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.3825897.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27. Щебель А.І..pdf616,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.