Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31718

Title: Method of development and architecture of integrative ontooriented system for proffesional healing activity «Image therapist» for the chinese image medicine
Other Titles: Методологія розробки та архітектура інтегрованої онтоорієнтованої системи професійної цілительської діяльності «Імідж-терапевт» для китайської образної медицини
Authors: Оробчук, Олександра Михайлівна
Катеринюк, Ігор
Orobchuk, Oleksandra
Kateryniuk, Ihor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Inlimited, Київ, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Inlimited, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Orobchuk O. Method of development and architecture of integrative ontooriented system for proffesional healing activity «Image therapist» for the chinese image medicine / Oleksandra Orobchuk, Ihor Kateryniuk // Scientific Journal of TNTU. — Ternopil : TNTU, 2019. — Vol 96. — No 4. — P. 120–128.
Bibliographic description (International): Orobchuk O., Kateryniuk I. (2019) Method of development and architecture of integrative ontooriented system for proffesional healing activity «Image therapist» for the chinese image medicine. Scientific Journal of TNTU (Ternopil), vol. 96, no 4, pp. 120-128.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (96), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (96), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 96
Issue Date: 28-Jan-2020
Submitted date: 20-Jan-2020
Date of entry: 21-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.120
UDC: 517.919
Keywords: : онтологія
онтологічне моделювання
китайська образна медицина
інтегроване інформаційно-аналітичне середовище
система професійної цілительської діяльності «Імідж-терапевт»
degenerate systems of linear differential equations
periodic solutionsontology
ontological modeling
Chinese Image Medicine
integrative informational and analytical environment
system of professional healing «Image Therapist»
Number of pages: 9
Page range: 120-128
Start page: 120
End page: 128
Abstract: Присвячено розробленню прототипу інтегрованої онтоорієнтованої системи професійної цілительської діяльності «Імідж-терапевт». Зважаючи на стан справ у західній (конвенційній) медицині та опираючись на вже існуючі результати досліджень, обґрунтовано необхідність розроблення такої системи для проведення якісних клінічних та експериментальних досліджень, створення наукової парадигми КОМ, формування сучасних інтелектуалізованих інформаційних ресурсів у сфері КОМ й Інтегративної медицини та реалізації Програми наукових досліджень КОМ. Сформульовано функціональні вимоги та розроблено узагальнену архітектуру системи «Імідж-терапевт». Комп’ютерні онтології дозволяють побудувати базу декларативних знань, формалізувати терміни та їх логічний взаємозв’язок, забезпечити інтероперабельність. Такі переваги, а також уніфікація подання різнорідної інформації, інтеграція додатків користувача, автоматизація міркувань, управління знаннями, інтелектуальний пошук інформації дуже важливі для становлення наукових напрямків народних видів медицин. Обґрунтовано онтоорієнтованість даної системи, відповідно до етапів онтологічного аналізу методології IDEF5 виокремлено й охарактеризовано компоненти діагностичної та терапевтичної онтологій КОМ, здійснено їх програмну реалізацію в середовищі Protégé. Зважаючи на нестандартний, незвичний для західної медицини характер діагностичних і терапевтичних методів КОМ, виділено види діагностичної й терапевтичної інформації в КОМ, приділено значну увагу розробленню нових моделей і засобів подання образної інформації КОМ. Розроблено прототип онтоорієнтованої системи професійної цілительської діяльності «Імідж-терапевт». Описано ряд сучасних засобів, які обрані для програмної реалізації системи: фреймворк для веб-розроблення, системи керування базами даних, фреймворк для розроблення компонентів інтерфейсу та інтерактивності веб-сторінок, що забезпечує кросбраузерність й адаптивність.
The article is devoted to substantiation of urgency of development, as well as the statement of general requirements, development of architecture and prototype of integrative onotoriented system of professional healing «Image Therapist» for Chinese Image Medicine as a promising component of Integrative medicine, diagnostics and therapeutic ontology as the core knowledge of this subject area were developed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31718
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://kundawell.com/ru/mezhdunarodnaya-programma-nauchnykh-issledovanij-kitajskoj-imidzh-meditsiny-i-chzhun-yuan-tsigun-na-2017-2023-god
http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/ru/
https://doi.org/10.1186/1471-2105-8-S3-S6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_44
https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879851
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.083
http://www.idef.com/idef5-ontology-description-capture-method/
https://doi.org/10.1007/s10559-006-0061-z
http://moz.gov.ua/ua/portal/oth_narmed.html
http://www.who.int/medicines/publications/traditional/
http://www.idef.com/idef5-ontology-description-capture-method
References (Ukraine): 1. Международная программа научных исследований китайской имидж-медицины и Чжун Юань цигун на 2017–2023. URL: https://kundawell.com/ru/mezhdunarodnaya-programma-nauchnykh-issledovanij-kitajskoj-imidzh-meditsiny-i-chzhun-yuan-tsigun-na-2017-2023-god (дата звернення: 10.01.2020).
2. Cтратегия ВОЗ в области народной медицины 2014–2023 гг. 2013. 72 с. URL: http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/ru/ (дата звернення: 10.01.2020).
3. Xie X. GaoThe idea and approach of the mutual complementarity and integration of TCM and western medicine. J Chendu College TCM. 17 (2). 1994. Р. 14–17. [Іn Chinese].
4. Chen K., Lu A., Chen S., Wei B., Lu W., Mu D., et al. Survey on the developing status of integrative Chinese and western medicine Zhongguo zhong xi yi jie he za zhi. 26 (6). 2006. Р. 485–488. [Іn Chinese].
5. Mao Y, Wu Z, Chen H, Xu Z. Context-based web ontology service for TCM information sharing. In: Proceedings of IEEE international conference on web services (ICWS’05). 2005. Р. 699–705.
6. Chen H., Mao Y., Zheng X., Cui M., Feng Y., Deng S., et al. Towards semantic e-Science for traditional Chinese medicine. BMC Bioinform. 8. Suppl. 3. 2007. Р. 56. https://doi.org/10.1186/1471-2105-8-S3-S6
7. Оробчук О. Р., Лупенко С. А., Вакуленко Д. В., Сверстюк А. С., Горкуненко А. Б. Іntegrated Onto-based Information Analytical Environment of Scientific Research, Professional Healing and E-learning of Chinese Image Medicine. Вісник «Інформаційні системи та мережі». Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. С. 10–19.
8. Lupenko S., Orobchuk O., Xu M. The Ontology as the Core of Integrated Information Environment of Chinese Image Medicine / eds Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol 938. 2020. Springer, Cham. P. 471–481. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_44
9. Lupenko S., Orobchuk O., Osukhivska H., Xu M., Pomazkina T. Methods and means of knowledge elicitation in Chinese Image Medicine for achieving the tasks of its ontological modeling: сonference proceedings: Іeee 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (Lviv, July 2–6, 2019.). Lviv, 2019. P. 885–858. (IEEE UKRCON-2019). https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879851
10. Lupenko S., Pasichnyk V., Kunanets N., Orobchuk O., Mingtang Xu. The Axiomatic-Deductive Strategy of Knowledge Organization in Onto-based e-learning Systems for Chinese Image Medicine. Informatics & Data-Driven Medicine. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine. November 2018. Vol. 2255. P. 126–134.
11. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T., Mingtang X. Сonceptual, Formal and Software-Information Fundamentals of Ontological Modeling of Сhinese Image Medicine as an Element of Integrative Medicine. World Science. June 2018. Vol. 1. № 6 (34). DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws.
12. Orobchuk O. Methodology of development and architecture of ontooriented system of electronic learning of Chinese image medicine on the basis of training management system. Scientific Journal of TNTU 2018. Vol. 92. No. 4. Р. 83–90. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.083
13. URL: http://www.idef.com/idef5-ontology-description-capture-method/ (дата звернення: 11.01.2020).
14. Палагин А. В. Архитектура онтолого-управляемых компьютерных систем. Кибернетика и системный анализ. 2006. No. 2. Р. 111–124. https://doi.org/10.1007/s10559-006-0061-z
15. Державне підприємство «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров'я України». URL: http://moz.gov.ua/ua/portal/oth_narmed.html (дата звернення: 12.01.2020).
References (International): 1. International program of scientific research in Chinese image medicine and Zhong Yuan Qigong for 2017–2023. URL: https://kundawell.com/ru/mezhdunarodnaya-programma-nauchnykh-issledovanij-kitajskoj-imidzh-meditsiny-i-chzhun-yuan-tsigun-na-2017-2023-god, free access (date of access: 10.01.2020).
2. WHO strategy for traditional medicine for 2014–2023. 2013. 72 p. URL: http://www.who.int/medicines/publications/traditional/ trm_strategy14_23/ru/, free access (date of access: 10.01.2020).
3. Xie X. GaoThe idea and approach of the mutual complementarity and integration of TCM and western medicine J Chendu College TCM. 17 (2). 1994. Р. 14–17. [Іn Chinese].
4. Chen K., Lu A., Chen S., Wei B., Lu W., Mu D., et al. Survey on the developing status of integrative Chinese and western medicine Zhongguo zhong xi yi jie he za zhi. 26 (6). 2006. Р. 485–488. [Іn Chinese].
5. Mao Y, Wu Z, Chen H, Xu Z. Context-based web ontology service for TCM information sharing. In: Proceedings of IEEE international conference on web services. ICWS’05. 2005. Р. 699–705.
6. Chen H., Mao Y., Zheng X., Cui M., Feng Y., Deng S., et al. Towards semantic e-Science for traditional Chinese medicine. BMC Bioinform. 8. Suppl. 3. 2007. Р. 56. https://doi.org/10.1186/1471-2105-8-S3-S6
7. Оробчук О. Р., Лупенко С. А., Вакуленко Д. В., Сверстюк А. С., Горкуненко А. Б. Іntegrated Onto-based Information Analytical Environment of Scientific Research, Professional Healing and E-learning of Chinese Image Medicine. Вісник «Інформаційні системи та мережі». Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. С. 10–19.
8. Lupenko S., Orobchuk O., Xu M. The Ontology as the Core of Integrated Information Environment of Chinese Image Medicine / eds Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol 938. 2020. Springer, Cham. P. 471–481. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_44
9. Lupenko S., Orobchuk O., Osukhivska H., Xu M., Pomazkina T. Methods and means of knowledge elicitation in Chinese Image Medicine for achieving the tasks of its ontological modeling: сonference proceedings: Іeee 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (Lviv, July 2–6, 2019.). Lviv, 2019. P. 885–858. (IEEE UKRCON-2019). https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879851
10. Lupenko S., Pasichnyk V., Kunanets N., Orobchuk O., Mingtang Xu. The Axiomatic-Deductive Strategy of Knowledge Organization in Onto-based e-learning Systems for Chinese Image Medicine. Informatics & Data-Driven Medicine. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine. November 2018. Vol. 2255. P. 126–134.
11. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T., Mingtang X. Сonceptual, Formal and Software-Information Fundamentals of Ontological Modeling of Сhinese Image Medicine as an Element of Integrative Medicine. World Science. June 2018. Vol. 1. № 6 (34). DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws.
12. Orobchuk O. Methodology of development and architecture of ontooriented system of electronic learning of Chinese image medicine on the basis of training management system. Scientific Journal of TNTU 2018. Vol. 92. No. 4. Р. 83–90. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.083
13. URL: http://www.idef.com/idef5-ontology-description-capture-method (date of access: 11.01.2020).
14. Palagin A. V. Architecture of ontology-controlled computer systems. Cybernetics and system analysis. 2006. No. 2. P. 111–124. https://doi.org/10.1007/s10559-006-0061-z
15. “Committee on Folk and Alternative Medicine of the Ministry of Health of Ukraine”. URL: http://moz.gov.ua/ua/portal/oth_narmed.html, free (date of access: 12.01.2020).
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 4 (96)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.