Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31715

Title: Parameters investigation for independent pendular suspension of sprayer boom
Other Titles: Дослідження параметрів незалежної маятникової підвіски штанги обприскувача
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Babii, Andrii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Babii A. Parameters investigation for independent pendular suspension of sprayer boom / Andrii Babii // Scientific Journal of TNTU. — Ternopil : TNTU, 2019. — Vol 96. — No 4. — P. 90–100.
Bibliographic description (International): Babii A. (2019) Parameters investigation for independent pendular suspension of sprayer boom. Scientific Journal of TNTU (Ternopil), vol. 96, no 4, pp. 90-100.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (96), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (96), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 96
Issue Date: 28-Jan-2020
Submitted date: 4-Jan-2020
Date of entry: 21-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.090
Keywords: штанга обприскувача
амплітуда
статичне переміщення
підвіска
маятник
деформація
коливання
стабілізація штанги
sprayer boom
amplitude
static motion
suspension
pendulum
deformation
fluctuation
boom stabilization
Number of pages: 11
Page range: 90-100
Start page: 90
End page: 100
Abstract: Важко собі уявити виробництво сільськогосподарської продукції рослинництва без виконання технологічної операції хімічного захисту. Це один з найефективніших способів захисту рослин. Він є небезпечним щодо дії на живий організм та навколишнє середовище. Ефективність хімічного захисту може суттєво знизитися через недотримання норми внесення препарату чи несвоєчасності виконання даної технологічної операції. Зосереджено увагу на можливому відхиленні норми внесення робочого препарату на поверхні рослин через виникнення коливань навісної штанги. Розроблено нову конструкцію підвіски штанги, яка спроектована у вигляді чотириланкової важільної Ж-подібної підвіски. Її особливістю є те, що вона виконана двома незалежними двоплечовими маятниками, коливання яких обмежується шарнірно приєднаними пружно-демпфуючими елементами. Для дослідження параметрів такої підвіски проведено аналітичне моделювання її роботи. Встановлено кінематичний взаємозв’язок між деформацією пружного елемента підвіски та переміщенням навісної штанги обприскувача. Характерною відмінністю конструкції є те, що при малих амплітудах коливань штанги деформація пружно-демпфуючих елементів та переміщення штанги практично співпадають, а при амплітудах, близьких до максимальних, пружний елемент має відносно велику деформацію, а фактичне переміщення штанги є меншим на 36%. Даний ефект сприяє зменшенню амплітуди коливань навісної штанги. Для перевірки здатності даної незалежної підвіски гасити коливання штанги обприскувача розроблено динамічну модель, яка описує цей коливний процес. На прикладі часткового випадку виникаючих коливань штанги отримано розв’язки, за аналізом яких можна оцінити ефективність роботи запропонованої підвіски. Також зроблено відповідні висновки щодо отриманих результатів і намічено шляхи подальших досліджень.
New construction of the boom suspension designed in the form of four-link «batwing»-type lever is proposed in this paper. Its peculiarity is that it is constructed of two independent double-arm pendulums, oscillations of which are restricted by articulated elastic-damping elements. The kinematic relationship between deformation of elastic suspension element and the sprayer boom motion is determined. The dynamic model describing this oscillation process is developed in order to test the ability of the given independent suspension to damp boom vibrations. The solutions for the partial case of boom oscillations occurence are obtained, due to their analysis the efficiency of the proposed suspension can be estimated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31715
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.097
https://agroexpert.ua/obpriskuvanna-na-so-slid-zvernuti-osoblivu-uvagu-0/
https://doi.org/10.1007/s11003-019-00312-0
https://doi.org/10.1007/s11003-018-0104-4
References (Ukraine): 1. Babii A., Babii M. Impact of oscillation amplitude of boom sprayers load-bearing frame sections. Scientific Journal of TNTU. 2019. Vol. 95. No. 3. Р. 97–104. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.097
2. Agroexpert. URL: https://agroexpert.ua/obpriskuvanna-na-so-slid-zvernuti-osoblivu-uvagu-0/.
3. Бабій А. В. Аналіз параметрів штангового обприскувача з метою збільшення його продуктивності. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. 2019. Vol. 10. No. 4. Р. 51–55.
4. Rybak T. I., Babii A. V., Bortnyk I. M. еt al. Evaluation of the Service Life of the Frames of Sections of Boom Field Sprayers. Mater Sci 55. 2019. Р. 374–380. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00312-0
5. Andreikiv O. E., Lysyk A. R., Shtayura N. S. еt al. Evaluation of the Residual Service Life of Thin-Walled Structural Elements with Short Corrosion-Fatigue Cracks. Mater Sci 53. 2018. Р. 514–521. https://doi.org/10.1007/s11003-018-0104-4
6. Дмитриченко М. Ф., Вікович І. А. Динаміка мобільних машин з начіпними функціональними елементами: монографія. Львів: Львівська політехніка, 2008. 496 с.
7. Вікович І. А., Дівеєв Б. М., Дорош І. Р. Розрахунок та мінімізація коливних процесів у штангах обприскувачів. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. 2011. Вип. 45. С. 465–471.
8. Вікович І. А. Конструкції і динаміка штангових обприскувачів: монографія. Львів: Львівська політехніка, 2003. 460 с.
9. Підвіска штанги обприскувача: деклараційний патент на корисну модель 11792 A01М 7/00; заявлено 13.06.2005 u200505794; опубліковано 16.01.2006, Бюл. № 1.
10. Тимошенко С. П., Янг Д. Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле / пер. с англ. Л. Г. Корнейчука; под ред. Э. И. Григолюка. М.: Машиностроение, 1985. 472 с.
References (International): 1. Babii A., Babii M. Impact of oscillation amplitude of boom sprayers load-bearing frame sections. Scientific Journal of TNTU. 2019. Vol. 95. No. 3. P. 97–104. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.097
2. Agroexpert. URL: https://agroexpert.ua/obpriskuvanna-na-so-slid-zvernuti-osoblivu-uvagu-0/.
3. Babii A. V. Analiz parametriv shtanhovoho obpryskuvacha z metoyu zbil'shennya yoho produktyvnosti. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. 2019. Vol. 10. No. 4. Р. 51–55.
4. Rybak T. I., Babii A. V., Bortnyk I. M. еt al. Evaluation of the Service Life of the Frames of Sections of Boom Field Sprayers. Mater Sci 55. 2019. Р. 374–380. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00312-0
5. Andreikiv O. E., Lysyk A. R., Shtayura N. S. еt al. Evaluation of the Residual Service Life of Thin-Walled Structural Elements with Short Corrosion-Fatigue Cracks. Mater Sci 53. 2018. Р. 514–521. https://doi.org/10.1007/s11003-018-0104-4
6. Dmytrychenko M. F., Vikovych I. A. Dynamika mobil'nykh mashyn z nachipnymy funktsional'nymy elementamy: Monohrafiya. L'viv: L'vivs'kа politekhnikа. 2008. 496 р.
7. Vikovych I. A., Diveyev B. M., Dorosh I. R. Rozrakhunok ta minimizatsiya kolyvnykh protsesiv u shtanhakh obpryskuvachiv. Avtomatyzatsiya vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. 2011. Vyp. 45. Р. 465–471.
8. Vikovych I. A. Konstruktsiyi i dynamika shtanhovykh obpryskuvachiv: monohrafiya. L'viv: “L'vivs'koyi politekhniky”. 2003. 460 р.
9. Pidviska shtanhy obpryskuvacha: deklaratsiynyy patent na korysnu model' 11792 A01M 7/00; zayavleno 13.06.2005 u200505794; opublikovano 16.01.2006, Byul. № 1.
10. Tymoshenko S. P., Yanh D. Kh., Uyver U. Kolebanyya v ynzhenernom dele / рer. s anhl. L. H. Korneychuka; рod red. E. Y. Hryholyuka. M.: Mashynostroenye, 1985. 472 р.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 4 (96)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.