Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31713

Title: Influence of magneto-abrasive machining duration on the precision of HSS taps
Other Titles: Вплив тривалості магнітно-абразивного оброблення на точність мітчиків із швидкорізальної сталі
Authors: Майборода, Віктор Станіславович
Тарган, Дмитро
Бєляєв, Олексій
Джулій, Дмитро
Maiboroda, Victor
Tarhan, Dmytro
Byelyayev, Oleksiy
Dzhulii, Dmytro
Affiliation: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
«ZOM Oberflächenbearbeitung Gmb», Магдебург, Німеччина
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
«ZOM Oberflächenbearbeitung GmbH», Magdeburg, Germany
Bibliographic description (Ukraine): Influence of magneto-abrasive machining duration on the precision of HSS taps / Victor Maiboroda, Dmytro Tarhan, Oleksiy Byelyayev, Dmytro Dzhulii // Scientific Journal of TNTU. — Ternopil : TNTU, 2019. — Vol 96. — No 4. — P. 70–76.
Bibliographic description (International): Maiboroda V., Tarhan D., Byelyayev O., Dzhulii D. (2019) Influence of magneto-abrasive machining duration on the precision of HSS taps. Scientific Journal of TNTU (Ternopil), vol. 96, no 4, pp. 70-76.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (96), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (96), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 96
Issue Date: 28-Jan-2020
Submitted date: 20-Jan-2020
Date of entry: 21-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.070
UDC: 621.923
Keywords: мітчик
точність
магнітно-абразивне оброблення
tap
precision
magneto-abrasive machining
Number of pages: 7
Page range: 70-76
Start page: 70
End page: 76
Abstract: Представлено результати дослідження впливу тривалості магнітно-абразивного оброблення на точність мітчиків різних діаметрів, виготовлених із швидкорізальної сталі. Дослідження проводили на мітчиках із швидкорізальної сталі Р6М5: М12х1,75-6Н марки Walter Prototyp PARADUR, М10х1-6Н марки Walter Prototyp PARADUR, М6х0,75-6Н марки Narex. Проконтрольовано зовнішній діаметр мітчиків до та після МАО. Вимірювання точності проведено на установці для розмірного налаштування та вимірювання різальних інструментів Venturion 450/6 («ZOM Oberflächenbearbeitung GmbH», Магдебург, Німеччина). Установка обладнана високоточним шпинделем, що дозволяє проводити вимірювання діаметра з точністю 0,002 мм. Магнітно-абразивне оброблення мітчиків не призводить до критичної зміни діаметрів, що в процесі експлуатації може призвести до браку деталей. Після 3–6 хв МАО зовнішній діаметр мітчиків М12 та М10 зменшився в середньому на 20 мкм, М6 – на 15 мкм. Важливо, що діаметр майже не змінився між 3 та 6 хв оброблення. Це можна пояснити тим, що в перші хвилини процесу відбувається інтенсивне видалення рубчиків та округлення гострих кромок на вершинах зубців. Також за цей час видаляється дефектний шар матеріалу, що сформувався на етапі шліфування, знімаються концентратори напружень, відбувається подрібнення карбідів та зміцнення поверхні інструменту. Після 6 хв оброблення, в результаті ударної взаємодії квазістабільних об’ємів магнітно-абразивного інструменту з поверхнею мітчика, внутрішні напруження та щільність дислокацій на границі досягає критичного значення й вони виходять на поверхню у вигляді мікротріщин та відшарування матеріалу. В цей момент відбувається видалення матеріалу з поверхні, що призводить до збільшення радіусів округлення різальних кромок та зменшення діаметра інструменту. Цей процес циклічно повторюється, що пов’язано з циклічною зміною фізико-механічних властивостей тонких поверхневих шарів матеріалу інструменту та їх періодичним видаленням.
The article presents the results of a research of the influence of magneto-abrasive machining duration on the precision of HSS taps with various diameters. Magneto-abrasive machining of taps under correctly selected conditions does not leads to a critical change in diameters, which during operation can lead to discarded parts. The reduction of diameter occurs in the first 3–6 minutes of machining. The reason for this is the removal of burrs from the tops of the teeth, grinding defects and rounding of the cutting edges of the tool. The reduction of diameter is cyclically repeated. This is due to the cyclic change in the physical and mechanical properties of thin surface layers of the material of tool and their periodic removal.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31713
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/s11740-012-0366-x
https://doi.org/10.1016/j.cirp.2009.03.046
https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.12.108
References (Ukraine): 1. Киреев Г. И. Проектирование метчиков и круглих плашек: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 107 с.
2. Майборода В. С., Слободянюк И. В., Джулий Д. Ю. Магнитно-абразивная обработка деталей сложной формы. Житомир: Рута, 2017. 272 с.
3. Дюбнер Л. Г., Майборода В. С., Ивановский А. А. Магнитно-абразивная обработка концевого режущего инструмента. Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». Машиностроение. Вып. 44. 2003. С. 107–108.
4. Denkena B., Köhler J., Mengesha M. S. Influence of the cutting edge rounding on the chip formation process: Part 1. Investigation of material flow, process forces, and cutting temperature. Prod. Eng. Res. 2012. Vol. 6. Р. 329–338. doi:10.1007/s11740-012-0366-x. https://doi.org/10.1007/s11740-012-0366-x
5. Tikal F., Bienemann R., Heckmann L. Schneidkantenpräparation Ziele, Verfahren und Messmethoden. Berichte aus Industrie und Forschung. Kassel, Kassel University Press GmbH, 2009. 193 p.
6. Karpuschewski B., Byelyayev O., Maiboroda V. S. Magneto-Abrasive Machining for the Mechanical Preparation of High-Speed Steel Twist Drills. CIRP Annals. Manufacturing Technology. 2009. № 58. P. 295–298. doi:10.1016/j.cirp.2009.03.046. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2009.03.046
7. Cheung F. Y., Zhou Z. F., Geddam A., Li K. Y. Cutting edge preparation using magnetic polishing and its influence on the performance of high-speed steel drills. Journal of Materials Processing Technology. 2008. Vol. 208 (1–3). Р. 196–204. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.12.108
8. Барон Ю. М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов. Ленинград: Машиностроение, 1986. 176 с.
9. Акулович Л. М., Сергеев Л. Е, Лебедев В. Я. Основы магнитно-абразивной обработки металлических поверхностей. Минск: БГАТУ, 2012. 316 с.
10. Хомич Н. С. Магнитно-абразивная обработка изделий. Минск: БНТУ, 2006. 218 с.
11. Byelyaev O. Erhöhung der Leistungsfähigkiet von HSS Spiralbohrern durch Einsatz der magnetabrasiven Bearbeitung. Dissertation Dr.-Ing. Magdeburg, 2008. 149 p.
12. Кексин А. И. Повышение качества внутренних резьбовых поверхностей на основе предварительного магнитно-абразивного полирования сложнопрофильного инструмента: дис. … канд. техн. наук. Санкт-Петербург, 2017. 200 с.
13. Хоменко В. А., Иконников А. М., Богданов А. В. Магнитно-абразивная обработка метчиков. Ползуновский весник. 2012. № 1/1. С. 318–320.
14. Тарган Д. В., Майборода В. С., Джулій Д. Ю. Аналіз інтенсивності магнітно-абразивного оброблення мітчиків в залежності від кінематичних параметрів процесу. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2017. Вип. № 5 (106). С. 82–88.
15. Тарган Д. В., Майборода В. С. Вплив магнітно-абразивного оброблення на твердість та структуру матеріалу мітчиків із швидкорізальної сталі. Вісник ХНТУ. Інженерні науки. 2017. Вип. № 2 (61). С. 119–125.
16. Майборода В. С. Основи створення i використання порошкового магнiтно-абразивного iнструменту для фiнiшної обробки фасонних поверхонь: дис. … докт. техн. наук. Київ, 2001. 404 с.
References (International): 1. Kireev G. I. Proektirovanie metchikov i kruglyh plashek: uchebnoe posobie. Ulyanovsk: UlGTU, 2008. 107 p. [Іn Russian].
2. Maiboroda V. S., Slobodianiuk I. V., Dzhulii D. Yu. Magnitno-abrazivnaya obrabotka detalej slozhnoj formy. Zhitomir: Ruta Publ., 2017. 272 p. [Іn Russian].
3. Dyubner L. G., Maiboroda V. S., Ivanovskii A. A. Magnitno-abrazivnaya obrabotka koncevogo rezhushchego instrumenta. Vestnik NTUU KPI. Mashinostroenie. 2003. Vol. 44. Р. 107–108. [Іn Russian].
4. Denkena B., Köhler J., Mengesha M. S. Influence of the cutting edge rounding on the chip formation process: Part 1. Investigation of material flow, process forces, and cutting temperature. Prod. Eng. Res. 2012. Vol. 6. Р. 329–338. doi:10.1007/s11740-012-0366-x. https://doi.org/10.1007/s11740-012-0366-x
5. Tikal F., Bienemann R., Heckmann L. Schneidkantenpräparation Ziele, Verfahren und Messmethoden. Berichte aus Industrie und Forschung. Kassel, Kassel University Press GmbH, 2009. 193 p.
6. Karpuschewski B., Byelyayev O., Maiboroda V. S. Magneto-Abrasive Machining for the Mechanical Preparation of High-Speed Steel Twist Drills. CIRP Annals. Manufacturing Technology. 2009. № 58. P. 295–298. doi:10.1016/j.cirp.2009.03.046. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2009.03.046
7. Cheung F. Y., Zhou Z. F., Geddam A., Li K. Y. Cutting edge preparation using magnetic polishing and its influence on the performance of high-speed steel drills. Journal of Materials Processing Technology. 2008. Vol. 208 (1–3). Р. 196–204. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.12.108
8. Baron Yu. M. Magnitno-abrazivnaya i magnitnaya obrabotka izdelij i rezhushchih instrumentov. Leningrad. Mashinostroenie Publ. 1986. 176 p. [Іn Russian].
9. Akulovich L. M., Srgeev L. E., Lebedev V. Ya. Osnovy magnitno-abrazivnoj obrabotki metallicheskih poverhnostej. Minsk: BGATU, 2012. 316 p. [Іn Russian].
10. Homich N. S. Magnitno-abrazivnaya obrabotka izdelij. Minsk: BNTU, 2006. 218 p. [Іn Russian].
11. Byelyaev O. Erhöhung der Leistungsfähigkiet von HSS Spiralbohrern durch Einsatz der magnetabrasiven Bearbeitung. Dissertation Dr.-Ing. Magdeburg, 2008. 149 p.
12. Keksin A. I. Povyshenie kachestva vnutrennih rezbovyh poverhnostej na osnove predvaritelnogo magnitno-abrazivnogo polirovaniya slozhnoprofilnogo instrumenta: diss. … kand. tek. nauk. Sankt-Peterburg, 2008. 149 p. [n Russian]
13. Homenko V. A., Ikonnikov A. M., Bogdanov A. V. Magnitno-abrazivnaya obrabotka metchikov. Polzunovskij vesnik. 2012. No. 1/1. P. 318–320. [Іn Russian].
14. Tarhan D. V., Maiboroda V. S., Dzhulii D. Yu. Analiz intensyvnosti mahnitno-abrazyvnoho obroblennia mitchykiv v zalezhnosti vid kinematychnykh parametriv protsesu. Visnyk KrNU imeni M. Ostrohradskoho. 2017. Vol. 106. Р. 82–88. [Іn Ukrainian].
15. Tarhan D. V., Maiboroda V. S. Vplyv mahnitno-abrazyvnoho obroblennia na tverdist ta strukturu materialu mitchykiv iz shvydkorizalnoi stali. Visnyk KhNTU. Inzhenerni nauky. 2017. Vol. 61. Р. 119–125. [Іn Ukrainian].
16. Maiboroda V. S. Osnovy stvorennia i vykorystannia poroshkovoho mahnitno-abrazyvnoho instrumentu dlia finishnoi obrobky fasonnykh poverkhon: diss. … dokt. tekhn. nauk, Kyiv. 2001. 404 p. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 4 (96)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.