Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31712

Title: Substantiation of parameters for three-cutter boring head with allowance and feed distribution and asymmetric cutter position
Other Titles: Обгрунтування параметрів трирізцевих розточувальних головок з поділом припуску і подачі та асиметричним розміщенням різців
Authors: Кривий, Петро Дмитрович
Крупа, Володимир Васильович
Кобельник, Володимир Романович
Косів, Ярослав
Kryvyi, Petro
Krupa, Volodymyr
Kobelnyk, Volodymyr
Yaroslav, Kosiv.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Substantiation of parameters for three-cutter boring head with allowance and feed distribution and asymmetric cutter position / Petro Kryvyi, Volodymyr Krupa, Volodymyr Kobelnyk, Yaroslav Kosiv. // Scientific Journal of TNTU. — Ternopil : TNTU, 2019. — Vol 96. — No 4. — P. 57–69.
Bibliographic description (International): Kryvyi P., Krupa V., Kobelnyk V., Yaroslav Kosiv. (2019) Substantiation of parameters for three-cutter boring head with allowance and feed distribution and asymmetric cutter position. Scientific Journal of TNTU (Ternopil), vol. 96, no 4, pp. 57-69.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (96), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (96), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 96
Issue Date: 28-Jan-2020
Submitted date: 20-Jan-2020
Date of entry: 21-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.057
UDC: 621.95
Keywords: розточувальна головка
різець
висота мікронерівностей профілю
подача на різець
подача на оберт
глибина різання
радіальна складова сили різання
кут у плані
оптимізація кутів у плані
technological and design parameters
boring head
roughing and finishing tools
feed
cutting depth
surface roughness height of micro-irregularities
Number of pages: 13
Page range: 57-69
Start page: 57
End page: 69
Abstract: Проведено аналіз конструкцій, а також рекомендацій для призначення конструкторських і технологічних параметрів розточувальних інструментів. Розроблено методику проектування трирізцевих розточувальних головок, що працюють за методом одночасного поділу припуску та подачі й містять один чорновий та два чистові різці, причому другий чистовий різець встановлений у точці максимальної мікронерівності профілю, створеної проходом першого чистового. За способом розміщення другого чистового різця запропоновано два варіанти конструкторського виконання головки, в яких здійснюється коригування або головного, або допоміжного кута в плані на другому чистовому різці. Для обох варіантів конструкторського виконання на основі схем обробки наведено залежності для визначення подач на різець і на оберт головки, коригованих головного та допоміжного кутів у плані на другому чистовому різці залежно від початкових геометричних параметрів чистових різців, а також заданої висоти мікронерівностей профілю. Внаслідок аналізу залежностей впливу зміни головного та допоміжного кутів у плані на подачу виявлені технічні протиріччя, розв’язок яких, врахувавши певні обмеження, здійснювали шляхом оптимізації геометричних параметрів чистових різців. Оптимізацію кутів у плані для обох варіантів конструкторського виконання головок здійснено на основі розроблених технологічних обмежень, що враховують особливості елементів конструкції розточувальних головок, а також забезпечення заданої висоти мікронерівностей профілю обробленої поверхні. Запропоновано залежність для функції мети, що полягає у забезпеченні максимальної продуктивності оброблення. Наведено залежності для визначення центральних кутів, які регламентують кругове положення різців головки (другого чистового та чорнового відносно першого чистового). Отримано формулу для визначення глибини різання та чистових різців залежно від припуску на оброблення та з умови зрівноваження всіх радіальних складових сил різання. Запропонована методика дасть можливість розробляти конструкції трирізцевих розточувальних головок підвищеної продуктивності оброблення.
Popular constructions as well as recommendations and dependencies concerning boring tools parameters substantiation are analyzed. Comprehensive approach and new methods of technological and design parameters determination for three-cutter boring heads operating with simultaneous allowance and feed distribution are proposed. Two design versions of three-cutter heads providing simultaneous allowance and feed distribution during the cutting process are presented. Dependencies for the determination of feeds for revolution, for single finishing tool and cutting depth on roughing and finishing tools depending on their geometrical parameters for both versions as well as formulae for determination of angular positions of roughing and the second finishing tools relatively to the first one are derived. Optimization of the major and minor cutting edge angles according to the criteria of maximum machining efficiency and given surface roughness is carried out.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31712
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.26160/2618-6810-2019-2-58-62
https://doi.org/10.17212/1994-6309-2015-3-75-81
References (Ukraine): 1. Уткин Н. Ф., Кижняев Ю. Н., Плужников С. К. Обработка глубоких отверстий / под общ. ред Н. Ф. Уткина. Л.: Машиностроение, 1988. 269 с.
2. Кирсанов С. В., Гречишников В. А., Григорьев С. Н., Схиртладзе А. Г. Обработка глубоких отверстий в машиностроении. Справочник. М.: Машиностроение, 2010. 344 с.
3. Кривий П. Д., Дзюра В. О. Прогресивна дворізцева адаптивна розточувальна головка. Вісник ЖДТУ. 2016. № 3 (78). С. 20–27.
4. Гевко Іг. Б., Босюк П. В., Казмірчук П. В., Навроцька Т. Д. Синтез розточних головок для формоутворення канавок в корпусних деталях машин. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. 2016. Вип. 168. С. 130–142.
5. Самчук В. В. Підвищення якості отворів у корпусних виробах із полімерних композитних матеріалів (ПКМ) при механічному обробленні. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 3 (67). C. 45–52.
6. Кочеровский Е. В., Лихциер Г. М., Ухачев В. А. Расточная головка для тонкого растачивания отверстий. Станки и инструмент. 1984. № 9. С. 15–16.
7. Карпусь В. Е., Миненко Д. А. Эффективное растачивание основных отверстий двухрезцовой оправкой. Резание и инструмент в технологических системах. Харьков: НТУ «ХПИ». 2009. Вып. 76. С. 63–66.
8. Железнов Г. С. Голоднова Ю. А., Железнова С. Г. Расточной инструмент. Станки и инструмент. 2004. № 8. С. 39–41.
9. Уткин Н. Ф., Григорьев В. В., Силин Н. С., Коростелев М. Н. А. с. 1053973 СССР, МКИ3 В 23 В 29/03. Расточная головка. № 3317409/25-08; заявл. 15.07.81; опубл. 15.11.1983, Бюл. № 42.
10. Расточная головка: пат. 2104827 Российская Федерация: МПК6 В23 В31/03. № 94025997/02; заявл. 12.07.1994; опубл. 20.02.1998.
11. Мухомадеев Д. А., Богоявленский А. В. Расточная головка для труб. Машиностроение: инновационные аспекты развития. 2019. № 2. С. 58–62. URL: https://doi.org/10.26160/2618-6810-2019-2-58-62.
12. Боярский В. Г., Сихимбаев М. Р., Шеров К. Т., Макеев В. Ф. Об особенностях растачивания отверстий большого диаметра многорезцовой головкой. Іnternational journal of experimental education. 2012. № 12. С. 33–35.
13. Горелова А. Ю., Кристаль М. Г. Инструмент для обработки глубоких отверстий. Обработка металлов. 2015. № 3 (68). С. 75–81. DOI: 10.17212/1994-6309-2015-3-75-81. https://doi.org/10.17212/1994-6309-2015-3-75-81
14. Крупа В. В. Визначення конструкторсько-технологічних параметрів багаторізцевих розточних головок з поділом припуску та подачі. Вісник ТНТУ. 2011. Том 16. № 1. С. 105–117.
15. Крупа В. В. Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких отворів циліндрів: дис. … канд. техн. наук, спец. 05.03.01. Тернопіль, 2015. 185 с.
16. Кривий П. Д. Крупа В. В. Інструментальне забезпечення процесу розточування глибоких отворів тонкостінних циліндрів. Вісник ЖДТУ. 2012. № 2. С. 23–34.
17. Кривий П. Д. Крупа В. В. Конструкторсько-технологічні параметри багаторізцевих розточних головок з радіусними вершинами різців. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 2011. Вип. 33. С. 92–99.
18. Кривий П. Д., Крупа В. В. Геометричне та математичне моделювання формування шорсткості поверхні при точінні та розточуванні. Вісник ЖДТУ. 2010. № 2. С. 44–55.
19. Кривий П. Д., Крупа В. В., Продан В. І. Конструкторсько-технологічні передумови підвищення якості оброблення глибоких отворів тонкостінних циліндрів. Вісник ТДТУ. 2010. Том 15. № 1.С. 147–156.
20. Справочник металлиста: в 5-ти т. / под ред. А. Н. Малова. М.: Машиностроение. 1977. Т. 3. 748 с.
References (International): 1. Utkin N. F., Kizhnyaev Yu. N., Pluzhnikov S. K. Obrabotka glubokix otverstij / pod obshh. red N. F. Utkina. L.: Mashinostroenie, 1988. 269 p.
2. Kirsanov S. V., Grechishnikov V. A., Grigor'ev S. N., Sxirtladze A. G. Obrabotka glubokix otverstij v mashinostroenii. Spravochnik. M.:Mashinostroenie, 2010. 344 p.
3. Kryvyi P. D., Dziura V. O. Prohresyvna dvoriztseva adaptyvna roztochuvalna holovka. Visnyk ZhDTU. 2016. No. 3 (78). Р. 20–27.
4. Hevko Ih. B., Bosiuk P. V., Kazmirchuk P. V., Navrotska T. D. Syntez roztochnykh holovok dlia formoutvorennia kanavok v korpusnykh detaliakh mashyn. Visnyk KhNTUSH im. P. Vasylenka. 2016.Vol. 168. Р. 130–142.
5. Samchuk V. V. Pidvyshchennia yakosti otvoriv u korpusnykh vyrobakh iz polimernykh kompozytnykh materialiv (PKM) pry mekhanichnomu obroblenni. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. 2013. No. 3 (67). Р. 45–52.
6. Kocherovskij E. V., Lixcier G. M., Uxachev V. A. Rastochnaya golovka dlya tonkogo rastachivaniya otverstij. Stanki i instrument. 1984. № 9. Р. 15–16.
7. Karpus' V. E., Minenko D. A. E'ffektivnoe rastachivanie osnovnyx otverstij dvuxrezcovoj opravkoj. Rezanie i instrument v texnologicheskix sistemax. Xar'kov: NTU “ChPI”, 2009. Vol. 76. Р. 63–66.
8. Zheleznov G. S. Golodnova Yu. A., Zheleznova S. G. Rastochnoj instrument. Stanki i instrument. 2004. No. 8. Р. 39–41.
9. Utkin N. F., Grigor'ev V. V., Silin N. S., Korostelev M. N. A. s. 1053973 SSSR, MKI3 V 23 V 29/03. Rastochnaya golovka. № 3317409/25-08; zayavl. 15.07.81; opubl. 15.11.1983, Byul. № 42.
10. Rastochnaya golovka: рat. 2104827 RF, MPK6 V23 V31/03. № 94025997/02; zayavl. 12.07.1994; opubl. 20.02.1998.
11. Muxomadeev D. A., Bogoyavlenskij A. V. Rastochnaya golovka dlya trub. Mashinostroenie: innovacionnye aspekty razvitiya. 2019. No. 2. Р. 58–62. URL: https://doi.org/10.26160/2618-6810-2019-2-58-62.
12. Boyarskij V. G., Siximbaev M. R., Sherov K. T., Makeev V. F. Ob osobennostyax rastachivaniya otverstij bol'shogo diametra mnogorezcovoj golovkoj. Іnternational journal of experimental education. 2012. No. 12. Р. 33–35.
13. Gorelova A. Yu., Kristal' M. G. Instrument dlya obrabotki glubokix otverstij. Obrabotka metallov. 2015. No. 3 (68). Р. 75–81. DOI: 10.17212/1994-6309-2015-3-75-81. https://doi.org/10.17212/1994-6309-2015-3-75-81
14. Krupa V. V. Vyznachennia konstruktorsko-tekhnolohichnykh parametriv bahatoriztsevykh roztochnykh holovok z podilom prypusku ta podachi. Visnyk TNTU. 2011. Tom 16. No. 1. Р. 105–117.
15. Krupa V. V. Metalorizalni instrumenty z asymetrychnym rozmishchenniam lez dlia obroblennia hlybokykh otvoriv tsylindriv: dys. … kand. tekhn. nauk. spets. 05.03.01. Ternopil, 2015. 185 p.
16. Kryvyi P. D., Krupa V. V. Instrumentalne zabezpechennia protsesu roztochuvannia hlybokykh otvoriv tonkostinnykh tsylindriv. Visnyk ZhDTU. 2012. No. 2. Р. 23–34.
17. Kryvyi P. D., Krupa V. V. Konstruktorsko-tekhnolohichni parametry bahatoriztsevykh roztochnykh holovok z radiusnymy vershynamy riztsiv. Mizhvuzivskyi zbirnyk “Naukovi notatky”. 2011. Vol. 33. Р. 92–99.
18. Kryvyi P. D., Krupa V. V. Heometrychne ta matematychne modeliuvannia formuvannia shorstkosti poverkhni pry tochinni ta roztochuvanni. Visnyk ZhDTU. 2010. No. 2. Р. 44–55.
19. Kryvyi P. D., Krupa V. V., Prodan V. I. Konstruktorsko-tekhnolohichni peredumovy pidvyshchennia yakosti obroblennia hlybokykh otvoriv tonkostinnykh tsylindriv. Visnyk TDTU. 2010. Vol. 15. No. 1.Р. 147–156.
20. Spravochnik metallista: v 5-ti vol. / pod red. A. N. Malova. M.: Mashinostroenie. 1977. Vol. 3. 748 р.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 4 (96)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.