Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31576

Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп'ютерні мережі» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Authors: Микитишин, Андрій Григорович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А.Г. Микитишин. – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 58 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 14-May-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Number of pages: 58
Abstract: Методичні вказівки призначені для організації курсового проектування з дисципліни «Комп'ютерні мережі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Description: Викладені матеріали приведені з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тем лабораторних занять, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни «Комп'ютерні мережі».
Content: ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Мета та завдання курсового проектування 1.2. Тематика курсового проектування 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 2.1. Обов’язки керівника курсового проектування 2.2. Етапи курсового проектування 2.3. Захист курсових робіт 3. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 3.1. Обсяг курсової роботи 3.2. Структура пояснювальної записки 3.3. Структура графічної частини 4. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 4.1. Вимоги до структурних елементів вступної частини 4.2. Вимоги до структурних елементів основної частини 4.3. Вимоги до додатків 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 5.1. Загальні вимоги 5.2. Ілюстрації 5.3. Таблиці 5.4. Лістинги 5.5. Переліки 5.6. Формули та рівняння 5.7. Посилання 5.8. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 5.9. Додатки 6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 7. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ Додатки А. Структура пояснювальної записки курсової роботи Додаток Б. Приклад оформлення реферату Додаток В. Форми основного напису Додаток Г. Формування децимальних номерів креслень Додаток Д. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів Додаток Е. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31576
References (Ukraine): 1. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі. Книга 1. [навчальний посібник] (Лист МОНУ №1/11-8052 від 28.05.12р.) - Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.
2. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі. Книга 2. [навчальний посібник] (Лист МОНУ №1/11-11650 від 16.07.12р.) - Львів, «Магнолія 2006», 2014. – 312 с.
3. Микитишин А.Г., Митник, П.Д. Стухляк. Телекомунікаційні системи та мережі – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 384 с.
4. Микитишин А.Г., Митник, П.Д. Стухляк. Комплексна безпека інформаційних мережевих систем: навчальний посібник – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 256 с.
5. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: ДСТУ 3008-95. ± [Чинний від 1995-02-23]. ± К.: Держстандарт, 1995. ± 37 с.
6. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы: ГОСТ 34.602±89. ± [Введен 1990-01-01]. ± М.: Госстандарт, 1990. ± 47 с.
7. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению: ГОСТ 2.701-84. ЕСКД. ± [Введен 1985-07-01]. ± М.: Госстандарт, 1995. ± 115 с.
8. Условные графические обозначения электрических схемах. Системы передачи информации с временным разделением канала: ГОСТ 2.766-88. ЕСКД. ± [Введен 1989-01-01]. ± М.: Госстандарт, 1989.
9. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимо-ги та правила складання: ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. ± [Чинний від 2007-07-01]. ± К.: Держспоживстандарт, 2007. ± 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Національний стандарт України).
10. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Met_KM_KR.pdfМетодичні вказівки1,04 MBAdobe PDFView/Open
TytulMetKM_KR.pdfТитульний аркуш136,55 kBAdobe PDFView/Open
TytulMetKM_KR.png75,27 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools