Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31573

Title: Corrosion of industrial gas pipelines under the action of formation waters
Other Titles: Вплив пластових вод на корозію промислових газопроводів
Authors: Побережний, Любомир Ярославович
Грицанчук, Андрій Валентинович
Побережна, Любов Ярославівна
Грицуляк, Галина
Мархалевич, Віталій
Вітик, Віталій Володимирович
Poberezhny, Lubomyr
Hrytsanchuk, Andrii
Poberezhna, Liubov
Hrytsuliak, Halyna
Marklalevych, Vitalii
Vityk, Vitalii
Affiliation: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Corrosion of industrial gas pipelines under the action of formation waters / Lubomyr Poberezhny, Andrii Hrytsanchuk, Liubov Poberezhna, Halyna Hrytsuliak, Vitalii Marklalevych, Vitalii Vityk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 55–66. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description (International): Poberezhny L., Hrytsanchuk A., Poberezhna L., Hrytsuliak H., Marklalevych V., Vityk V. (2019) Corrosion of industrial gas pipelines under the action of formation waters. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 55-66.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 95
Issue Date: 31-Oct-2019
Submitted date: 29-Sep-2019
Date of entry: 13-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.055
UDC: 620.179
Keywords: промислові газопроводи
пластові води
внутрішньотрубна корозія
корозійно- механічні випробовування
industrial gas pipelines
formation water
intrinsic corrosion
corrosion-mechanical tests
Number of pages: 12
Page range: 55-66
Start page: 55
End page: 66
Abstract: Енергетична незалежність України – один із пріоритетів розвитку її нафтогазового комплексу. Досягнення її неможливе без збільшення видобутку газу і газового конденсату й одночасного зменшення їх втрат на стадії транспортування промисловими трубопроводами від місця видобування до компресорних станцій (КС). Одна із основних причин таких втрат – вихід з ладу трубопроводів через корозійні ураження. Вивчено стан промислового трубопроводу після тривалого періоду експлуатації. Виявлено, що при практично відсутніх корозійних ураженнях зовнішньої поверхні внутрішня корозія практично зруйнувує трубу зсередини. Об’єктом досліджень вибрано безшовні труби товщиною стінки 15 мм, які використовуються для будівництва промислових трубопроводів. Випробовування зразків із матеріалу трубопроводів на повітрі та в рідких робочих середовищах проводили в режимі статичного навантаження чистим згином із автоматичною реєстрацією прогину зразка та зміни електродного потенціалу за допомогою ЕОМ, використовуючи 24-бітне аналого-цифрове перетворення. Використано плоскі зразки, виготовлені за розробленою в ІФНТУНГ технологією з матеріалу різних ділянок лінійної частини трубопроводу. Встановлено, що повзучість основного металу в корозійно-активному середовищі, як і на повітрі, носить стадійний характер. Вплив середовища відчутний як на стадії неусталеної, так і усталеної повзучості. Як показали дослідження, найбільшу схильність до низькотемпературної корозійної повзучості сталь трубопроводу проявляє у МС2, найменшу – у МС3. З метою кращого вивчення хімізму процесу внутрішньої стрес-корозії сталі трубопроводу та визначення найнебезпечнішого, з хімічної точки зору, експлуатаційного середовища досліджено кінетику електродного потенціалу, вивчено кінетику корозійних процесів у них і визначено швидкості корозії та зменшення товщини стінки труби. Результати досліджень підтверджують дані, отримані з аналізу кінетики потенціалу: найбільша швидкість спостерігається у МС2. найменша – у МС1. Низька швидкість корозії в останньому підтверджує припущення, що швидке зменшення електродного потенціалу у МС1, в основному пов’язане процесами пластичного течіння у сталі трубопроводу, яке неминуче супроводжується утворенням ювенільних поверхонь та субмікротріщин, свіжоутворена поверхня яких має набагато нижчий потенціал. Також найбільшим відносним умістом хлорид-йонів, які перешкоджають її швидкій пасивації. Отримані результати дають змогу коректніше й точніше прогнозувати ресурс та залишковий ресурс промислових трубопроводів з урахуванням впливу механічного та корозійного чинників.
The state of pipeline after the long time of operation is studied. Major factors are determined, influencing nature and rate of the passage of the processes of the internal corrosion of pipelines – presence of perceptible mechanical stresses, chemical composition and the motion of corrosive environment. The results obtained allow a more accurate and accurate prediction of the life and residual life of industrial pipelines, taking into account the influence of mechanical and corrosion factors.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31573
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/s11223-017-9897-x
https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.105192
https://doi.org/10.1515/eng-2015-0045
References (Ukraine): 1. Тодт Ф. Коррозия и защита от коррозии / пер. с нем. М.: Химия, 1966. 847 с.
2. Poberezhnyi L. Y., Marushchak P. O., Sorochak A. P., Draganovska D., Hrytsanchuk A. V., Mishchuk B. V. Corrosive and Mechanical Degradation of Pipelines in Acid Soils. Strength of Materials. 2017. P. 1–11. https://doi.org/10.1007/s11223-017-9897-x
3. Dmytrakh I. M., Leshchak R. L., Syrotyuk A. M. Influence of sodium nitrite concentration in aqueous corrosion solution on fatigue crack growth in carbon pipeline steel. International Journal of Fatigue. 2019. 128. 105192. P. 1–8. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.105192
4. Гончарук М. І., Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Корозійно-механічна поведінка металу газопроводу. Науковий вісник Національного технічного університету нафти і газу. 2003. № 1 (5). С. 54–59.
5. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Перспективи використання автоматизованих випробовувальних систем з ЕОМ для оцінки корозійно-механічних властивостей матеріалів морських трубопроводів. Научные труды КГПУ. 2001. Вип. 1 (10). С. 21–23.
6. Скрипник І. Д. Розробка методів оцінки деградації конструкційних матеріалів та їх довговічності в агресивному середовищі під тривалим статичним навантаженням: автореф. дис. ... докт. техн. наук:01.02.04 / НАН України, Фіз.- мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. Львів, 2000. 39 с.
7. Трощенко В. Т., Лебедев А. А., Стрижало В. А., Степнов Г. В., Кривенюк В. В. Механическое поведение материалов при различных видах нагружения. К.: Логос, 2000. 571 с.
8. Maruschak P., Panin S., Danyliuk I., Poberezhnyi L., Pyrig T., Bishchak R., Vlasov I. Structural and mechanical defects of materials of offshore and onshore main gas pipelines after long-term operation. Open Engineering. 2015. 5 (1). С. 365–372. https://doi.org/10.1515/eng-2015-0045
9. Popovych P. V., Lyashuk O. L., Shevchuk O. S., Tson O. P., Poberezhna L. Y., Bortnyk I. M. Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles. INMATEH- Agricultural Engineering. 2017. Вип. 52 (2). С. 113–119.
10. Побережний Л. Я., Станецький А. І. Ранжування ґрунтів за небезпекою втрати несної здатності трубопроводами на пізній стадії експлуатації. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26 (1). С. 280–286.
References (International): 1. Todt F. Koroziya ta zakhyst vid korroziyi / per. s nem. M.: Khimiya, 1966. 847 p. [In Russian].
2. Poberezhnyi L. Y., Marushchak P. O., Sorochak A. P., Draganovska D., Hrytsanchuk A. V., Mishchuk B. V. Corrosive and Mechanical Degradation of Pipelines in Acid Soils. Strength of Materials.2017. P. 1–11. https://doi.org/10.1007/s11223-017-9897-x
3. Dmytrakh I. M., Leshchak R. L., Syrotyuk A. M. Influence of sodium nitrite concentration in aqueous corrosion solution on fatigue crack growth in carbon pipeline steel. International Journal of Fatigue. 2019. 128. 105192. P. 1–8. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.105192
4. Honcharuk M. I., Kryzhanivskyy YE. I., Poberezhnyy L. YA. Koroziyno-vlasne povedinka metalevoho hazoprovodu. Naukovyy visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Nafty i Hazu. 2003. № 1 (5). Р. 54–59. [In Ukraine].
5. Kryzhanivskyy YE. I., Poberezhnyy L. YA. Perspektyvni perevirky avtomatyzovanykh vyprobovuvalnykh system iz EOM dlya Korolivsko-diyuchykh vladnykh struktur morskykh truboprovodiv. Naukovi trudy KHPU. 2001. Vol. 1 (10). P. 21–23. [In Ukraine].
6. Skrypnyk I. D. Rozshyrennya metodiv Koefitsiyenta dehradatsiyi konstruktsiy lyudey i yikh tryvalosti v ahresyvnomu seredovyshchi pid tryvalistyu statystyky shchodo zavantazhennya: аvtoref. dys. dokt. tekhn. nauk: 01.02.04 / NAN Ukrayiny, Fiz.- mekh. in-t im. H. V. Karpenka. Lviv, 2000. 39 р. [In Ukraine].
7. Troshchenko V. T., Lebedev A. A., Stryzhalo V. A., Stepnov H. V., Kryvenyuk V. V. Mekhanichne pokhodzhennya materialiv pry riznykh vydakh navantazhennya. K.: Lohos, 2000. 571 р. [In Russian].
8. Maruschak P., Panin S., Danyliuk I., Poberezhnyi L., Pyrig T., Bishchak R., Vlasov I. Structural and mechanical defects of materials of offshore and onshore main gas pipelines after long-term operation. Open Engineering. 2015. 5 (1). Р. 365–372. https://doi.org/10.1515/eng-2015-0045
9. Popovych P. V., Lyashuk O. L., Shevchuk O. S., Tson O. P., Poberezhna L. Y., Bortnyk I. M. Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles. INMATEH- Agricultural Engineering. 2017. Vol. 52 (2). Р. 113–119.
10. Poberezhnyy L. YA., Stanetsʹkyy A. I. Ranzhuvannya gruntiv za nebezpechnu vtratu ne nayvyshchoyi zdatnosti truboprovody na pizniy stadiyi isnuvannya. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. 2016. Vol. 26 (1). Р. 280–286. [In Ukraine].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.