Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31571

Title: Influence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization
Other Titles: Вплив рівня рН на корозію газопроводів у грунтах із високою мінералізацією
Authors: Побережний, Любомир Ярославович
Грицанчук, Андрій Валентинович
Галушко, Наталія
Побережна, Любов Ярославівна
Poberezhny, Lubomyr
Hrytsanchuk, Andrii
Halushko, Nataliia
Poberezhna, Liubov
Affiliation: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Influence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization / Lubomyr Poberezhny, Andrii Hrytsanchuk, Nataliia Halushko, Liubov Poberezhna // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 41–48. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description (International): Poberezhny L., Hrytsanchuk A., Halushko N., Poberezhna L. (2019) Influence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 41-48.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 95
Issue Date: 31-Oct-2019
Submitted date: 15-Sep-2019
Date of entry: 13-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.041
UDC: 620.179
Keywords: газопровід
корозійна деградація
швидкість корозії
високомінералізовані грунти
кислотність грунту
gas pipeline
corrosion degradation
corrosion rate
highly mineralized soils
soil acidity
Number of pages: 8
Page range: 41-48
Start page: 41
End page: 48
Abstract: В практиці будівництва питання взаємодії трубопроводів з ґрунтом вивчені недостатньо. Тому чітких і апробованих рішень щодо вибору чи визначення основних характеристик для розрахунку та аналізу роботи підземних трубопроводів немає. Об’єктом досліджень вибрано підземні магістральні трубопроводи, при будівництві яких використовувалися труби зі сталі 17Г1СУ. Мета роботи – встановлення закономірностей корозії підземних газопроводів у високомінералізованих грунтах із різним рівнем рН. Дослідження показали зростаючу інтенсивність корозійної деградації в усіх трьох середовищах як для загальної, так і локальної корозії. Такі результати добре узгоджуються з отриманими під час електрохімічних випробовувань значеннями струмів корозії анодного та катодного розчинення, а також кінетикою електродного потенціалу. Зі збільшенням йонної сили швидкості загальної та локальної корозії зростають, причому особливо характерно це спостерігається при переході від МС2 до МС3. Можемо констатувати, що вперше виявлено співвідношення йонних концентрацій, за якого синергічна дія сульфат та хлорид йонів є настільки кумулятивною. Оцінювання локалізації корозійних процесів у всіх хлоридно-сульфатних МС показало значний ступінь локалізації, однак у МС3 знову спостерігалася аномальна корозійна поведінка. Вперше виявлено не лише аномально високу швидкість корозії при даному співвідношенні йонних концентрацій, а й аномально інтенсивну локалізацію корозійних процесів. З метою кращого оцінювання відносної корозійної активності ґрунтових електролітів та ступеня експлуатаційних ризиків у них запропоновано нагромаджений матеріал представляти у вигляді об’єднаних кривих корозійної деградації та діаграм утоншення стінки труби. Отримані результати дадуть змогу краще оцінити експлуатаційні ризики та прогнозувати ресурс і залишковий ресурс безпечної експлуатації нафтогазопроводів, а також попередити значну кількість відмов трубопроводів на стадіях проектування та експлуатації.
An anomalous increase in the soil electrolyte corrosive activity was detected due to the synergistic cumulative action of the corrosion-active components present in determined ratios of ionic molar concentrations The obtained results allow us to better evaluate operational risks and to predict the life length and usable lifespan of the safe oil and gas pipeline operation, as well as to prevent a significant number of pipeline failures at the engineering design and production activity.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31571
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/s11223-017-9897-x
https://doi.org/10.1007/s11223-009-9158-8
https://doi.org/10.1016/S0013-4686(03)00477-8
https://doi.org/10.1149/1.2119799
https://doi.org/10.1007/s11003-017-0032-8
References (Ukraine): 1. Гончарук М. І., Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Корозійно-механічна поведінка металу газопроводу. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2003. № 1. С. 54–59.
2. Poberezhnyi L. Y., Marushchak P. O., Sorochak A. P., Draganovska D., Hrytsanchuk A. V., Mishchuk B. V. Corrosive and mechanical degradation of pipelines in acid soils. Strength of Materials. 2017. 49 (4). Р. 539–549. https://doi.org/10.1007/s11223-017-9897-x
3. Nykyforchyn H. M., Tsyrul’nyk O. T., Petryna D. Y., Hredil’ M. I. Degradation of steels used in gas main pipelines during their 40-year operation. Strength of materials. 2009. 41 (5). Р. 501–505. https://doi.org/10.1007/s11223-009-9158-8
4. Zeng Y. M., Luo J. L. Electronic band structure of passive film on X70 pipeline steel. Electrochimica acta. 2003. 48 (23). Р. 3551–3562. https://doi.org/10.1016/S0013-4686(03)00477-8
5. Bonnel A., Dabosi F., Deslouis C., Duprat M., Keddam M., Tribollet B. Corrosion study of a carbon steel in neutral chloride solutions by impedance techniques. Journal of the Electrochemical Society. 1983. 130 (4). Р. 753–761. https://doi.org/10.1149/1.2119799
6. Zvirko O. I., Mytsyk A. B., Tsyrulnyk O. T., Gabetta G., Nykyforchyn H. M. Corrosion degradation of steel of long-term operated gas pipeline elbow with large-scale delamination. Materials Science. 2017. 52 (6). Р. 861–865. https://doi.org/10.1007/s11003-017-0032-8
7. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Методологія дослідження деформації та руйнування трубопровідних систем: матеріали ІІІ міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій». Львів, 2004. С. 419–424.
8. Побережний Л. Я. Корозія підземних магістральних трубопроводів. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2005. № 2 (15). С. 27–31.
9. Побережний Л. Я. Корозійно-механічна деградація магістральних газопроводів. Нафтова і газова промисловість. 2011. № 1. С. 36–38.
10. Побережний Л. Я. Електрохімічна поведінка матеріалу нафтогазопроводів у хлоридних та хлоридно-сульфатних середовищах. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. 2007. № 9 (115). С. 276–284
References (International): 1. Honcharuk M. I., Kryzhanivskyy YE. I., Poberezhnyy L. YA. Koroziyno-vlasne povedinka metalevoho hazoprovodu. Naukovyy visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Nafty i Hazu. 2003. № 1 (5). Р. 54–59. [In Ukraine].
2. Poberezhnyi L. Y., Marushchak P. O., Sorochak A. P., Draganovska D., Hrytsanchuk A. V., Mishchuk B. V. Corrosive and mechanical degradation of pipelines in acid soils. Strength of Materials. 2017. 49 (4). Р. 539–549. https://doi.org/10.1007/s11223-017-9897-x
3. Nykyforchyn H. M., Tsyrul’nyk O. T., Petryna D. Y., Hredil’ M. I. Degradation of steels used in gas main pipelines during their 40-year operation. Strength of materials. 2009. 41 (5). Р. 501–505. https://doi.org/10.1007/s11223-009-9158-8
4. Zeng Y. M., Luo J. L. Electronic band structure of passive film on X70 pipeline steel. Electrochimica acta. 2003. 48 (23). Р. 3551–3562. https://doi.org/10.1016/S0013-4686(03)00477-8
5. Bonnel A., Dabosi F., Deslouis C., Duprat M., Keddam M., Tribollet B. Corrosion study of a carbon steel in neutral chloride solutions by impedance techniques. Journal of the Electrochemical Society. 1983. 130 (4). Р. 753–761. https://doi.org/10.1149/1.2119799
6. Zvirko O. I., Mytsyk A. B., Tsyrulnyk O. T., Gabetta G., Nykyforchyn H. M. Corrosion degradation of steel of long-term operated gas pipeline elbow with large-scale delamination. Materials Science. 2017. 52 (6). Р. 861–865. https://doi.org/10.1007/s11003-017-0032-8
7. Kryzhanivskyy YE. I., Poberezhnyy L. YA. Metodolohiya doslidzhennya deformatsiy ta ruynuvannya truboprovidnykh system: materialy III mizhnarodnoyi konferentsiyi “Mekhanika ruynuvannya ta identychnosti konstruktsiy”. Lviv, 2004. Р. 419–424. [In Ukraine].
8. Poberezhnyy L. YA. Koroziya pidzemnykh mahistralnykh truboprovodiv. Rozdilennya ta rozsypka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2005. № 2 (15). Р. 27–31. [In Ukraine].
9. Poberezhnyy L. YA. Koroziyno-faktychna dehradatsiya mahistralnykh hazoprovodiv. Naftova i hazova promyslovist. 2011. № 1. Р. 36–38. [In Ukraine].
10. Poberezhnyy L. YA. Elektrokhimichna povedinka z vykorystannyam naftohazoprovidnykiv u khlorydnykh ta khlorydno-sulfatnykh potrebakh. Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Dalya. 2007. № 9 (115). Р. 276–284. [In Ukraine].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.