Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31569

Title: Interphase incision on the limit welding of orthotropic plate with elliptical hole and closed elastic rib
Other Titles: Міжфазний розріз на межі зварювання ортотропної пластинки з еліптичним отвором і замкненого пружного ребра
Authors: Сяський, Андрій Олексійович
Дейнека, Олег Юрійович
Syasky, Andriy
Dejneka, Oleg
Affiliation: Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, Україна
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Syasky A. Interphase incision on the limit welding of orthotropic plate with elliptical hole and closed elastic rib / Andriy Syasky, Oleg Dejneka // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 26–33. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description (International): Syasky A., Dejneka O. (2019) Interphase incision on the limit welding of orthotropic plate with elliptical hole and closed elastic rib. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 26-33.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 95
Issue Date: 31-Oct-2019
Submitted date: 10-Oct-2019
Date of entry: 13-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.026
UDC: 539.3
Keywords: ортотропна пластика
пружне ребро
зварювальний шов
міжфазний розріз
контактні зусилля
внутрішні силові фактори
orthotropic plate
elastic rib
welding seam
interphase incision
contact forces
internal force factors
Number of pages: 8
Page range: 26-33
Start page: 26
End page: 33
Abstract: В умовах узагальненого плоского напруженого стану, створеного рівномірно розподіленими зусиллями, які діють на нескінченності в напрямках координатних осей, розглянуто мішану контактну задачу для нескінченної ортотропної пластинки з еліптичним отвором, контур якого підсилений замкненим пружним ребром, за наявності на межі їх зварювання симетричного міжфазного розрізу малої ширини, береги якого в процесі деформації не контактують. Моделюючи підсилювальне ребро замкненим криволінійним стрижнем сталого прямокутного поперечного перерізу, а зварювальний шов – пружною лінією сталої жорсткості на розтяг (стиск), побудовано систему сингулярних інтегрально-диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта для визначення контактних зусиль на поверхнях поділу матеріалів пластинки, зварювального шва і підсилювального ребра, а також внутрішніх силових факторів у шві та ребрі. При цьому напружено-деформований стан розімкненого ребра описано основними рівняннями одновимірної теорії криволінійних стрижнів, побудованими з урахуванням гіпотези плоских перерізів, а зварювального шва – рівняннями деформації пружної лінії. Для знаходження початкових параметрів у статично невизначеному замкненому ребрі використано умови однозначності зміщень точок його осі та кутів повороту поперечних перерізів. Встановлено структуру шуканих функцій на кінцях ділянки сполучення пластинки й ребра. Наближений розв’язок задачі побудовано методом механічних квадратур і колокації, яким досліджено вплив ортотропії матеріалу пластинки та відносної жорсткості зварювального шва на розподіл компонент напруженого стану по контуру отвору в пластинці, зварювальному шві й підсилювальному ребрі.
In a generalized plane stressed state, a mixed contact problem for an infinite orthotropic plate with an elliptical hole, whose contour is amplified by a closed elastic rib, is considered in the presence of a symmetric interfacial section of a small width at the boundary of their weld, the shores of which in the process of deformation are not in contact. By simulating the reinforcing rib with a curvilinear rod of a stable rectangular cross-section, and a welding seam – a elastic line of constant rigidity on tension (compression), a system of singular integral differential equations was constructed to determine the contact forces on the surfaces of the separation of the plate materials, the welding seam and the reinforcing rib, as well as the internal forces factors in the seam and the rib. In order to find the initial parameters in a statically uncertain closed rib, the conditions for unambiguous displacement of the points of its axis and the angles of rotation of the cross sections are used. The structure of the desired functions at the ends of the plot of the junction of the plate and the rib is established. The approximate solution of the problem was constructed by the method of mechanical quadratures and collocation, which investigated the effect of the stiffness of the weld seam on the distribution of the components of the stressed state along the contour of the hole in the plate in the welding joint and the reinforcing rib.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31569
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1111/j.1475-1305.1983.tb00457.x
References (Ukraine): 1. Мартынович Т. Л., Юринец В. Е. Контактные взаимодействия пластин с упругими элементами. Львов: Высшая школа, 1984. 160 с.
2. Шереметьев М. П. Пластинки с подкрепленным краем. Львов: Издательство Львовского университета, 1960. 258 с.
3. Божидарнік В. В., Андрейків О. Є., Сулим Г. Т. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композицій. Т. 2. Математичні методи в задачах неперервно армованих композитів. Луцьк: Надстир'я, 2007. 410 с.
4. Сяський А. О., Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. Міжфазний розріз в ортотропній пластинці з підсиленим круговим контуром. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 5 (265). С. 176–181.
5. Сяський А. О., Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. Міжфазний розріз в ортотропній пластинці з еліптичним контуром, підсиленим замкненим пружним ребром. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 1 (269). С. 31–39.
6. Лехницкий С. Г. Анизотропные пластинки. Москва: Гостехиздат, 1957. 464 с.
7. Сяський А. А., Сяський В. А. Напряженное состояние кусочно-однородной пластинки с упругим включением. Прикладная механика. 1983. Т. 19. № 5. С. 94–99. https://doi.org/10.1111/j.1475-1305.1983.tb00457.x
8. Сяський А. А. Упругое равновесие пластинки с частично подкрепленным криволинейным отверстием. Прикладная математика и механика. 1986. Т. 50. № 2. С. 247–254.
References (International): 1. Martyinovich T. L., Yurinets V. E. Kontaktnyie vzaimodeystviya plastin s uprugimi elementami. Lvov: Vyisshaya shkola, 1984. 160 p.
2. Sheremetev M. P. Plastinki s podkreplennyim kraem. Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta, 1960. 258 p.
3. Bozhydarnik V. V., Andreikiv O. Ye., Sulym H. T. Mekhanika ruinuvannia, mitsnisti dovhovichnist neperervno armovanykh kompozytsii. Vol. 2. Matematychni metody v zadachakh neperervno armovanykh kompozytiv. Lutsk: Nadstyrya, 2007. 410 p.
4. Siaskyi A. O., Shevtsova N. V., Dejneka O. Yu. Mizhfaznyi rozriz v ortotropnii plastyntsi z pidsylenym kruhovym konturom. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2018. № 5 (265). Р. 176–181.
5. Siaskyi A. O., Shevtsova N. V., Dejneka O. Yu. Mizhfaznyi rozriz v ortotropnii plastyntsi z eliptychnym konturom, pidsylenym pruzhnym rebrom. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2019. № 1 (269). Р. 31–39.
6. Lehnitskiy S. G. Anizotropnyie plastinki. Moskva: Gostehizdat, 1957. 464 p.
7. Syaskiy A. A., Syaskiy V. A. Napryazhennoe sostoyanie kusochno-odnorodnoy plastinki s uprugim vklyucheniem. Prikladnaya mehanika. 1983. Vol. 19. № 5. Р. 94–99. https://doi.org/10.1111/j.1475-1305.1983.tb00457.x
8. Syaskiy A. A. Uprugoe ravnovesie plastinki s chastichno podkreplennyim krivolineynyim otverstiem. Prikladnaya matematika i mehanika. 1986. Vol. 50. № 2. Р. 247–254.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.