Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31568

Title: Influence of technical glycerine and composition on his base on 20 steel and aluminium corrosion durability in 0,1% NaCl
Other Titles: Вплив технічного гліцерину та його композицій на корозійну тривкість сталі 20 і алюмінію у 0,1% розчині NaCl
Authors: Слободян, Звеномира Володимирівна
Маглатюк, Людмила Анатоліївна
Купович, Рома Богданівна
Сидор, Петро Якимович
Slobodyan, Zvenomyra
Mahlatiuk, Lyudmila
Kupovych, Roma
Sydor, Petro
Affiliation: Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України, Львів, Україна
Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Influence of technical glycerine and composition on his base on 20 steel and aluminium corrosion durability in 0,1% NaCl / Zvenomyra Slobodyan, Lyudmila Mahlatiuk, Roma Kupovych, Petro Sydor // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 19–25. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description (International): Slobodyan Z., Mahlatiuk L., Kupovych R., Sydor P. (2019) Influence of technical glycerine and composition on his base on 20 steel and aluminium corrosion durability in 0,1% NaCl. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 19-25.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 95
Issue Date: 31-Oct-2019
Submitted date: 30-Sep-2019
Date of entry: 13-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.019
UDC: 620.197.3
Keywords: екстракт дубової стружки
швидкість корозії
компромісний потенціал корозії
струм корозії
граничний дифузійний струм
константи Тафеля
extract of oak chips
corrosion rate
compromise corrosion potential
corrosion current
limiting diffusion current
Tafel constants
Number of pages: 7
Page range: 19-25
Start page: 19
End page: 25
Abstract: Різке погіршення екологічного стану навколишнього середовища пов'язано не тільки з діяльністю різних підприємств, але й з відсутністю якісної утилізації виробничих відходів, надійного, безпечного протикорозійного захисту обладнання. У зв'язку з цим в останнє десятиліття посилена увага приділяється пошуку екобезпечних засобів захисту від корозії, зокрема шляхом використання відходів деревообробної, харчової та інших галузей промисловості: екстрактів стружки деревини, природних смол, продуктів розщеплення рослинних жирів (технічний гліцерин). Тому створення на основі отриманих речовин т. зв. «зелених» інгібіторів є актуальним і перспективним завданням. Гравіметричними й електрохімічними дослідженнями встановлено, що технічний гліцерин (ТГ) виявляє протикорозійну дію на сталь та алюміній в 0,1% розчині NaCl. Його ефективність у діапазоні концентрацій 1,0–2,5 g/l практично не змінюється, ступінь захисту Z становить 57–67%. Інгібуючі властивості ТГ зумовлені його адсорбцією на поверхні цих металів із переважанням енергетичної (подвійно-шарової) складової захисного ефекту. Інгібітор гальмує обидві електродні реакції на сталі 20 та алюмінії, знижуючи при цьому струми корозії у 2–4 рази. Підвищення протикорозійних властивостей ТГ без збільшення при цьому його концентрації досягається шляхом використання реагентів-синергістів. Триетаноламін у композиції з ТГ не виявив посилення інгібувальної дії, в той час, коли екстракт дубової стружки (ЕД) за співвідношення компонентів ТГ:ЕД = 3:2 збільшив ступінь захисту сталі 20 та алюмінію до 80–82%. Механізм захисної дії створеної композиції дещо відрізняється від механізму основного компонента. Компромісний потенціал на обох металах зміщується в негативний бік, характер катодної та анодної кривих зазнає змін, зокрема зникає ділянка граничного дифузійного струму. Струми корозії при цьому зменшуються ~ у 8 разів.
The sharp deterioration of the ecological state of the environment is associated not only with the activities of various plants, but also with the lack of high-quality recycling of industrial waste and reliable, safe anticorrosive protection of equipment. In this regard, over the past decade, increased attention has been paid to the search for eco-friendly corrosion protection agents, in particular, through the use of waste from the woodworking, food and other industries: extracts of wood chips, natural resins, and the breakdown products of vegetable fats (technical glycerin). Therefore, the creation of so-called «Green» inhibitors is an urgent and promising task. Gravimetric and electrochemical studies, we found that technical glycerin (TG) has an anticorrosive effect on steel and aluminium in a 0.1% NaCl solution. Its effectiveness in the concentration range of 1.0–2.5 g/l is practically unchanged, the degree of protection Z is 57–67%. The inhibitory properties of TG due to its adsorption on the surface of these metals with a predominance of the energy (double-layer) component of the protective effect. The inhibitor retard both electrode reactions on steel 20 and aluminium, while reducing corrosion currents by 2–4 times. An increase in the anticorrosive properties of TG without an increase of its concentration is achieved through the use of synergistic reagents. Triethanolamine in the composition with TG did not exert an inhibitory effect, while the extract of oak chips (EO) with the ratio of TG: EO components = 3:l2 increased the degree of protection of steel 20 and aluminium to 80–82%. The protective mechanism of the created composition is somewhat different from the mechanism of the main component. The compromise potential of both metals shifts to a more negative side, the nature of the cathode and anode curves changes, in particular, the portion of the limiting diffusion current disappears. Corrosion currents decrease by ~ 8 times.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31568
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1108/00035590710762357
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2007.04.079
https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2011.10.027
https://doi.org/10.1155/2012/380217
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.09.027
https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.05.048
https://doi.org/10.1016/j.corsci.2008.12.013
https://doi.org/10.1016/
References (Ukraine): 1. Екологічний атлас України. К.: Ін-тут географії НАН України, 2009. 104 с.
2. Abiola O. K., Oforka N. C., Ebenso E. E., Nwinuka N. M. Eko-friendly corrosion inhibitors: The inhibitive action of Delonix Regia extract for corrosion of aluminium in acidic media. Anti-Corrosion Methods and Materials. 2007. Vol. 54. No. 4. P. 219–224. https://doi.org/10.1108/00035590710762357
3. Raja P. B., Seturaman M. G. Natural products as corrosion inhibitors for metals in corrosive media. Materials Letters. 2008. № 62. Р. 113–116. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2007.04.079
4. Behpour M., Ghoreishi S. M., Rhayatkashani М., Soltani N. Green approach to corrosion inhibition of mild steel in two acidic solutions by extract of Punica granatum peel and main constituent. Materials Chem. and Phys. 2012. No. 131. P. 621–633. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2011.10.027
5. Amitha B. E. Rani Amitha B. E. Rani and Bharathi Bai J. Basu. Green Inhibitors for Corrosion Protection of Metals and Alloys: An Overwiew. Int. J. of Corrosion. 2012. ID380217. Р. 1–15. https://doi.org/10.1155/2012/380217
6. Romanchuk V., Topilnytskiy P. Investigation of reagents with different chemical compositions of protection of oil primary refining equipment. Chemistry & Chemistry Technology. 2010. 4 (3). P. 231–236.
7. Слободян З., Хабурський Я., Горак Ю. Екстракти дубової кори – «зелені» інгібітори корозії середньо вуглецевих сталей у нейтральних та кислих середовищах. Вісник Тернопільського націон. техн. університету. 2012. № 4 (68). С. 73–80.
8. Чигиринець О. Е., Фатєєв Ю. Ф., Воробйова В. І., Скиба М. І. Вивчення механізму дії ізопропанольного екстракту шроту ріпаку на атмосферну корозію міді. Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2015. № 5. С. 58–66.
9. Mobin M., Rizvi M. Inhibitory effect of xanthan gum and synergistic surfactant additivets for mild steel corrosion in 1M HCl. Carbohydrate Polymers. 2016. No. 136. P. 384–393. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.09.027
10. Quariach E. El., Paolini J., Bouklah M. Adsorption properties of Rosmarinus officinalis oil as a green corrosion inhibitors on C38 steel in 0,5M H 2 SO 4 . Acta Metallurgica Sinica. 2011. Vol. 23. P. 13–20.
11. Abdel-Gaber A. M., Abd-El-Nabej B. A., Khamis E., Abd-El-Khalek D. E. The natural extract as scale and corrosion inhibitor for steel surface in brine solution. Desalination. 2011. No. 278. P. 337–342. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.05.048
12. De Souza F. S., Spinelli A. Caffeic acid as greeen corrosion inhibitor for mild steel. Corrosion Science. 2009. No. 51. P. 642–649. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2008.12.013
13. Слободян З. В., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Хабурський Я. М. Композиції на основі екстрактів з кори та стружки дуба – інгібітори корозії середньовуглецевих сталей у воді. Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2014. № 5. С. 48–55.
14. Розенфельд И. Л., Жигалова К. А. Ускоренные методы коррозионных испытаний металлов. М.: Металлургия, 1966. 346 с.
15. Фрейман Л. И., Макаров В. А., Брыскин И. Е. Потенциостатические методы в коррозионных исследованиях и электро-химической защите. Л.: Химия, 1972, 240 с.
16. Бабей Ю. И., Ратыч Л. В., Слободян З. В., Дмытрах И. Н. Повышение долговечности металлоконструкций с помощью ингибитора комплексного действия. Физ.-хим. механика материалов. 1985. № 6. С. 51–56.
References (International): 1. Ekologhichnyj atlas Ukrajiny. K.: In-tut gheoghrafiji NAN Ukrajiny, 2009. 104 р. [Іn Ukraine].
2. Abiola O. K., Oforka N. C., Ebenso E. E., Nwinuka N. M. Eko-friendly corrosion inhibitors: The inhibitive action of Delonix Regia extract for corrosion of aluminium in acidic media. Anti-Corrosion Methods and Materials. 2007. Vol. 54. No. 4. P. 219–224. https://doi.org/10.1108/00035590710762357
3. Raja P. B., Seturaman M. G. Natural products as corrosion inhibitors for metals in corrosive media. Materials Letters. 2008. № 62. Р. 113–116. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2007.04.079
4. Behpour M., Ghoreishi S. M., Rhayatkashani М., Soltani N. Green approach to corrosion inhibition of mild steel in two acidic solutions by extract of Punica granatum peel and main constituent. Materials Chem. and Phys. 2012. No. 131. P. 621–633. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2011.10.027
5. Amitha B. E. Rani and Bharathi Bai J. Basu. Green Inhibitors for Corrosion Protection of Metals and Alloys: An Overwiew. Int. J. of Corrosion. 2012. ID380217. Р. 1–15. https://doi.org/10.1155/2012/380217
6. Romanchuk V., Topilnytskiy P. Investigation of reagents with different chemical compositions of protection of oil primary refining equipment. Chemistry & Chemistry Technology. 2010. No. 4 (3). P. 231–236.
7. Slobodjan Z., Khaburskyj Ja., Ghorak Ju. Ekstrakty dubovoji kory – “zeleni” inghibitory koroziji serednjo vughlecevykh stalej u nejtraljnykh ta kyslykh seredovyshhakh. Visnyk Ternopiljsjkogho nacion. tekhn. Universytetu. 2012. No. 4 (68). P. 73–80. [In Ukraine].
8. Chyghyrynec O. E., Fatjejev Ju. F., Vorobjova V. I., Skyba M. I. Vyvchennja mekhanizmu diji izopropanoljnogho ekstraktu shrotu ripaku na atmosfernu koroziju midi. Fiz.-khim. mekhanika materialiv, 2015. No. 5. Р. 58–66. [Іn Ukraine].
9. Mobin M., Rizvi M. Inhibitory effect of xanthan gum and synergistic surfactant additivets for mild steel corrosion in 1M HCl. Carbohydrate Polymers. 2016. No. 136. Р. 384–393. https://doi.org/10.1016/ j.carbpol.2015.09.027
10. Quariach E. El., Paolini J., Bouklah M. Adsorption properties of Rosmarinus officinalis oil as a green corrosion inhibitors on C38 steel in 0,5M H 2 SO 4 . Acta Metallurgica Sinica. 2011. Vol. 23. P. 13–20.
11. Abdel-Gaber A. M., Abd-El-Nabej B. A., Khamis E., Abd-El-Khalek D. E. The natural extract as scale and corrosion inhibitor for steel surface in brine solution. Desalination. 2011. No. 278. P. 337–342. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.05.048
12. De Souza F. S., Spinelli A. Caffeic acid as greeen corrosion inhibitor for mild steel. Corrosion Science. 2009. No. 51. P. 642–649. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2008.12.013
13. Slobodjan Z. V., Maghlatjuk L. A., Kupovych R. B., Khabursjkyj Ja. M. Kompozyciji na osnovi ekstraktiv z kory ta struzhky duba – inghibitory koroziji serednjovughlecevykh stalej u vodi. Fiz.-khim. mekhanika materialiv. 2014. No. 5. P. 48–55.
14. Rozenfel'd I. L., Zhigalova K. A. Uskorennye metody korrozionnyx ispytanij metallov. Moscow: Metallurgiya, 1966. 346 p. [In Russian].
15. Frejman L. I., Makarov V. A., Bryskin I. E. Potenciostaticheskie metody v korrozionnyx issledovaniyax i elektroximicheskoj zashhite. Leningrad: Ximiya, 1972. 240 p. [In Russian].
16. Babej Ju. Y., Ratych L. V., Slobodjan Z. V., Dmytrakh Y. N. Povyshenye dolghovechnosti metallokonstrukcyj s pomoshhjju inghibitora kompleksnogho dejstvyja. Fyz.-khym. mekhanyka materyalov. 1985. No. 6. P. 51–56. [In Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.