Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31562

Title: Choice of software development technologies based on pareto-optimal solutions
Other Titles: Технологія розроблення програмного забезпечення на основі парето-оптимальних рішень
Authors: Коваленко, Ігор Іванович
Швед, Альона Володимирівна
Давиденко, Євген Олександрович
Kovalenko, Igor
Shved, Alyona
Davydenko, Yevhen
Affiliation: Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Kovalenko I. Choice of software development technologies based on pareto-optimal solutions / Igor Kovalenko, Alyona Shved, Yevhen Davydenko // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 116–122. — (Mathematical modeling. Mathematics).
Bibliographic description (International): Kovalenko I., Shved A., Davydenko Y. (2019) Choice of software development technologies based on pareto-optimal solutions. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 116-122.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 95
Issue Date: 31-Oct-2019
Submitted date: 10-Oct-2019
Date of entry: 13-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.116
UDC: 004.82
004.05
Keywords: технології розроблення програмного забезпечення
множина Парето
парето- оптимальний вибір
альтернатива
software development technologies
Pareto set
pareto-optimal choice
alternative
Number of pages: 7
Page range: 116-122
Start page: 116
End page: 122
Abstract: Розглянуто визначення технологій розроблення програмного забезпечення на основі методів багатокритеріального вибору, базуючись на цілому ряді критеріїв, які не завжди можуть бути визначені однозначно, оскільки можуть мати різні пріоритети для особи, що приймає рішення. Проаналізовано технології реалізації життєвого циклу програмного забезпечення. Сформовано альтернативи та критерії оцінювання технологій розроблення програмного забезпечення. Запропоновано методологію формування множини Парето зі здійсненням подальшого парето-оптимального вибору на ній. Розглянута процедура виявлення відносної важливості критеріїв дозволяє звузити множину Парето та, відповідно, зменшити кількість можливих рішень. У випадку, коли множина досить широка й конкретний вибір є досить проблематичним, у межах стратегії компенсації для звуження множини Парето використано підхід виявлення інформації про відносну важливість критеріїв за допомогою прямого опитування особи, що приймає рішення. Наведено формули для вирахування коефіцієнта відносної важливості, який виражає частку відносної суми втрати й прибавки одного критерію в порівнянні з іншим. Запропонований підхід дозволяє отримати більш формалізовану процедуру для отримання єдиного оптимального рішення (одноелементного набору Парето). Якщо ж в кінцевому варіанті єдиного рішення не отримано, то можна повторити процедуру виявлення відносної важливості критеріїв або залучити до аналізу додатковий критерій. Наведено чисельний приклад запропонованої методології застосування побудови множини Парето з використанням описаного алгоритму для задачі вибору технологій розроблення програмного забезпечення. В якості альтернатив використано моделі життєвого циклу, а в якості критеріїв – критерії оцінювання технологій розроблення програмного забезпечення. В результаті процедура виявлення відносної важливості критеріїв дозволила звузити множину Парето й зменшити кількість можливих рішень до двох альтернатив.
The choice of the software development technology based on the methods of multicriteria selection is considered in the paper. Technologies of software life cycle are analyzed. Alternatives and evaluation criteria for software development technologies are formed. The methodology of forming Pareto set with the subsequent Pareto-optimal choice on it is proposed. The considered procedure for identifying the relative importance of the criteria makes it possible to narrow down Pareto set and, reelatively, to reduce the number of possible solutions. The numerical example of the proposed methodology for applying Pareto set construction is given. As a result, the procedure for identifying the relative importance of the criteria made it possible to narrow down Pareto set and hence reduce the number of possible solutions up to two alternatives.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31562
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.163871
References (Ukraine): 1. Савенко И. И. Технология разработки программного обеспечения. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. 67 с.
2. Якунин Ю. Ю. Технологии разработки программного обеспечения. Красноярск: ИПК СФУ, 2008. 225 с.
3. Давиденко Є. О., Фісун М. Т. Реінжиніринг програмного забезпечення модуля генерації керуючих програм в САПР ДЕЙМОС. Сборник научных трудов SWorld. Выпуск 4. Том 12. 2013. С. 30–34.
4. Майорова Е. С., Ошурков В. А., Цуприк Л. С. Современное состояние средств разработки мобильных приложений на платформах IOS, Android і Windows Phone . Перспективы науки и образования. 2015. № 4 (16). С. 83–87.
5. Дьяченко Р. А., Махаммад М. Д. Принятие решений при выборе инструментальных средств разработки автоматизированных систем. Изд-во СпбГПУ. 2009. № 1. С. 105–106.
6. Клименко И. В. Метод выбора инструментального средства для разработки программного обеспечения. Изв. ВУЗов. Технич. науки. 2011. № 4. С. 6–9.
7. Павленко Е. П., Айвазов В. А., Берюх И. С. Выбор технологии разработки программного обеспечения информационных систем. ScienceRise. 2015. № 5 (2). С. 40–43.
8. Kovalenko I., Davydenko Ye., Shved A. Development of the procedure for integrated application of scenario prediction methods. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2. Issue 4 (98). P. 31–38. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.163871. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.163871
9. Коваленко І. І., Давиденко Є. О. Парето-оптимальний вибір при формуванні портфеля замовлень IT-проектів. Наукові праці: науково-методичний журнал. Комп’ютерні технології. Вип. 161. Т. 173. 2011. С. 44–48.
10. Ногин В. Д. Принятие решений при многих критериях. СПб.: ЮТАС, 2007. 104 с.
11. Дзюба Е. А., Шибанов С. В., Герасина А. И. Сравнительный анализ современных средств поддержки жизненного цикла информационных систем. Труды международного симпозиума «Надежность и качество 2012». Пенза, 2012. Т. 1. С. 420–427.
12. Черняховская Л. Р. Интеллектуальная поддержка принятия решений в организационном управлении разработкой программных проектов. Вестник УГАТУ. 2013. Т. 17. № 5 (58). С. 195–199.
References (International): 1. Savenko I. I. Tehnologiya razrabotki programmnogo obespecheniya. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2014. 67 p. [Іn Russian].
2. Yakunin Yu. Yu. Tehnologii razrabotki programmnogo obespecheniya. Krasnoyarsk: IPK SFU, 2008. 225 p. [Іn Russian].
3. Fisun M. T., Davydenko Ye. O. Reinzhyniryng programnogo zabezpechennya modulya generatsii keruyuchih program v SAPR DEYMOS. Sbornik nauchnyih trudov SWorld. Vol. 12. No. 4. 2013. Р. 30–34. [Іn Ukrainian].
4. Mayorova E. S., Oshurkov V. A., Tsuprik L. S. Sovremennoe sostoyanie sredstv razrabotki mobilnyih prilozheniy na platformah IOS, Android and Windows Phone , Perspektivy nauki i obrazovaniya. Vol. 16. No. 4. 2015. Р. 83–87. [Іn Russian].
5. Dyachenko R. A., Mahammad M. D. Prinyatie resheniy pri vyibore instrumentalnyih sredstv razrabotki avtomatizirovannyih sistem. Izd-vo SpbGPU. No. 1. 2009. Р. 105–106. [Іn Russian].
6. Klimenko I. V. Metod vyibora instrumentalnogo sredstva dlya razrabotki programmnogo obespecheniya, Izv. Vuzov. Tehnich. nauki. No. 4. 2011. Р. 6–9. [Іn Russian].
7. Pavlenko E. P., Ayvazov V. A., Beryuh I. S. Vyibor tehnologii razrabotki programmnogo obespecheniya informatsionnyih sistem. ScienceRise. Vol. 2. No. 5. 2015. Р. 40–43. [Іn Russian].
8. Kovalenko I., Davydenko Ye., Shved A. Development of the procedure for integrated application of scenario prediction methods. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2. Issue 4 (98). P. 31–38. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.163871. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.163871
9. Kovalenko I. I., Davydenko Ye. O. Pareto-optymalnyi vybir pry formuvanni portfelya zamovlen IT- proektiv. Scientific works: scientific and methodological journal. Computer Technology. Vol. 173. No. 161. 2011. Р. 44–48. [Іn Ukrainian].
10. Nogin V. D. Prinyatie resheniy pri mnogih kriteriyah. SPb.: YuTAS, 2007. 104 р. [Іn Russian].
11. Dzyuba E. A., Shibanov S. V., Gerasina A. I. Sravnitelnyiy analiz sovremennyih sredstv podderzhki zhiznennogo tsikla informatsionnyih sistem. Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma «Nadezhnost i kachestvo 2012». Penza, 2012. Vol. 1. Р. 420–427. [Іn Russian].
12. Chernyahovskaya L. R. Intellektualnaya podderzhka prinyatiya resheniy v organizatsionnom upravlenii razrabotkoy programmnyih proektov. Vestnik UGATU. Vol. 58. No. 5. 2013. Р. 195–199. [Іn Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.