Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31560

Title: Taking impact of oscillation amplitude of bearing frame sections of boom sprayers into account on its resource
Other Titles: Вплив амплітуди коливань на ресурс несучих каркасів секцій штангових обприскувачів
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Бабій, Марія Василівна
Babii, Andrii
Babii, Maria
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Babii A. Taking impact of oscillation amplitude of bearing frame sections of boom sprayers into account on its resource / Andrii Babii, Maria Babii // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 97–104. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description (International): Babii A., Babii M. (2019) Taking impact of oscillation amplitude of bearing frame sections of boom sprayers into account on its resource. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 97-104.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 95
Issue Date: 31-Oct-2019
Submitted date: 1-Sep-2019
Date of entry: 13-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.097
UDC: 539.375
Keywords: обприскувач
каркас широкозахватної штанги
ресурс роботи
циклічне навантаження
амплітуда коливань
поверхнева тріщина
sprayer
frame of high width boom
work resource
cyclic loading
oscillation amplitude
surface crack
Number of pages: 8
Page range: 97-104
Start page: 97
End page: 104
Abstract: Хімічний захист рослин – це один з найпоширеніших та дієвих засобів захисту рослин. Такий метод поряд зі своєю ефективністю може бути надто небезпечним для живих організмів та екології в цілому. Відносна безпечність даного методу полягає, перш за все, у чіткому дотриманні науковообґрунтованих вимог щодо здійснення такої технологічної операції. Серед вимог, крім дотримання норми та рівномірності внесення хімічного препарату, є терміни проведення обприскування. Тобто такі машини (оприскувачі) повинні бути технічно справними та готовими до роботи, щоб у стислі терміни провести хімічний захист. У роботі виконано аналіз основних технічних несправностей обприскувачів, де встановлено, що серед причин виходу з ладу обприскувачів вагоме місце займає руйнування каркасів широкозахватних штанг через виникнення втомних тріщин або дані елементи зазнають критичних перевантажень, наприклад при співударяння з нерухомою перешкодою внаслідок неправильної експлуатації. Що стосується аналітичного дослідження ресурсу роботи каркасів штанг широкої розгортки, то за аналізом літературних джерел така інформація практично відсутня. Тому в роботі побудовано розрахункові моделі для визначення ресурсу несучих каркасів секцій штангових польових обприскувачів, які виготовлені зі Ст. 3, на основі положень сучасної теорії втоми матеріалів. При застосуванні цієї моделі побудовано діаграму Веллера та діаграму росту втомної тріщини для Cт. 3 й проведено розрахунок ресурсу штанги за максимальних амплітуд циклічного згинання її найслабших елементів. Виконано порівняння з відомими нормативними даними та зроблено висновок про невідповідність існуючого ресурсу каркасів секції штанги до нормативного. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
The proposed calculation model for determining the resource of bearing frameworks of sections of barbed field sprayers. With the help of this model, the calculation of the rod's resource for the maximum amplitudes of the cyclic bending of its weakest elements was performed. It is shown that its resource decreases more than 2 times compared to the normative one.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31560
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/s11003-015-9762-7
References (Ukraine): 1. Дмитриченко М. Ф., Вікович І. А. Динаміка мобільних машин з начіпними функціональними елементами: монографія. Львів: Львівська політехніка, 2008. 496 с.
2. Вікович І. А., Дівеєв Б. М., Дорош І. Р. Розрахунок та мінімізація коливних процесів у штангах обприскувачів. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. 2011. Вип. 45. С. 465–471.
3. Рибак Т. І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. ВАТ «ТВПК «Збруч», 2003. 332 с.
4. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. пос. / за заг. ред. В. В. Панасюка. Т. 1–4. Київ: Наукова думка, 1988–1990. 2224 с.
5. Андрейків О. Є., Штаюра Н. С., Ярема Р. Я. Енергетичний підхід до оцінки швидкості росту коротких утомних тріщин в пластинах. Проблемы прочности. 2017. № 6. С. 53–63.
6. Барна Р. А., Попович П. В., Вовк Р. І. Вплив робочих середовищ на циклічну тріщиностійкість сталей для елементів сільськогосподарських машин. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2014. Т. 50. № 4. C. 125–128. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9762-7
7. Афанасьєв С., Горбатов В., Погорілий В. Якісна елементна база – основа надійності вітчизняної техніки. Техніка АПК. 2006. № 5–6. С. 40–43.
8. Дівеєв Б. М., Вікович І. А., Височан І. М., Дорош І. Р. Застосування динамічних гасників коливань для зменшення горизонтальних коливань штанг обприскувачів. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 2012. Вип. 36. С. 91–98.
References (International): 1. Dmytrychenko M. F., Vikovych I. A. Dynamika mobil'nykh mashyn z nachipnymy funktsional'nymy elementamy: monohrafiya. L'viv: L'vivs'ka politekhnika, 2008. 496 р.
2. Vikovych I. A., Diveyev B. M., Dorosh I. R. Rozrakhunok ta minimizatsiya kolyvnykh protsesiv u shtanhakh obpryskuvachiv. Avtomatyzatsiya vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. 2011. Vyp. 45. Р. 465–471.
3. Rybak T. I. Poshukove konstruyuvannya na bazi optymizatsiyi resursu mobil'nykh sil's'kohospodars'kykh mashyn. VAT “TVPK “Zbruch”, 2003. 332 р.
4. Mekhanika ruynuvannya i mitsnist' materialiv: dovidn. pos. / za zah. red. V. V. Panasyuka. T. 1–4. Kyyiv: Naukova dumka, 1988–1990. 2224 p.
5. Andreykiv O. Ye., Shtayura N. S., Yarema R. Ya. Enerhetychnyy pidkhid do otsinky shvydkosti rostu korotkykh utomnykh trishchyn v plastynakh. Problemy prochnosty. 2017. № 6. Р. 53–63.
6. Barna R. A., Popovych P. V., Vovk R. I. Vplyv robochykh seredovyshch na tsyklichnu trishchynostiykist' staley dlya elementiv sil's'kohospodars'kykh mashyn. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv. 2014. T. 50. № 4. Р. 125–128. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9762-7
7. Afanas'yev S., Horbatov V., Pohorilyy V. Yakisna elementna baza – osnova nadiynosti vitchyznyanoyi tekhniky. Tekhnika APK. 2006. № 5–6. Р. 40–43.
8. Diveyev B. M., Vikovych I. A., Vysochan I. M., Dorosh I. R. Zastosuvannya dynamichnykh hasnykiv kolyvan' dlya zmenshennya horyzontal'nykh kolyvan' shtanh obpryskuvachiv. Mizhvuzivs'kyy zbirnyk “Naukovi notatky”. 2012. Vyp. 36. Р. 91–98.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.