Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31559

Title: Improvement of equipment for plasma lubrication of gas-turbine engines and installations
Other Titles: Вдосконалення обладнання для плазмового напилення лопаток газотурбінних двигунів і установок
Authors: Лебедєв, Володимир Олександрович
Лой, Сергій Анатолійович
Халімовський, Олексій Модестович
Lebedev, Volodymyr
Loi, Serhiy
Khalimovskyy, Oleksiy
Affiliation: ІЕЗ імені Є. О. Патона НАН України, Київ, Україна
Херсонська філія Миколаївського кораблебудівного університету імені Адмірала Макарова, Херсон, Україна
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
E. O. Paton Electric Welding Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Kherson branch of Nikolaev Shipbuilding University named after. Admiral Makarov, Kherson, Ukraine
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Lebedev V. Improvement of equipment for plasma lubrication of gas-turbine engines and installations / Volodymyr Lebedev, Serhiy Loi, Oleksiy Khalimovskyy // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 86–96. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description (International): Lebedev V., Loi S., Khalimovskyy O. (2019) Improvement of equipment for plasma lubrication of gas-turbine engines and installations. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 86-96.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 95
Issue Date: 31-Oct-2019
Submitted date: 13-Sep-2019
Date of entry: 13-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.086
UDC: 621.793.72
Keywords: плазмове напилення
лопатка
газотурбінний двигун
установка
процес
вдосконалення
техніка
технологія
plasma spraying
blade
gas turbine engine
installation
process
refinement
technique
technology
Number of pages: 11
Page range: 86-96
Start page: 86
End page: 96
Abstract: Розроблено нові конструктивні рішення обладнання для плазмового напилення лопаток газотурбінних двигунів і установок. Застосування такого обладнання дозволяє розширити сферу його застосування для створення оптимальних умов переносу матеріалу, що напиляється на робочу поверхню виробу. При цьому поліпшуються фізичні характеристики та структура напиленого прошарку. Розглянуто основні напрями вдосконалення техніки й технології плазмового напилення на прикладах ряду нових ефективних розробок. Зроблено висновок про те, що багатосекційні конструкції плазмотронів є ефективнішими порівняно з традиційними рішеннями. Модернізація обладнання плазмового напилення проведена для двох основних типів плазмотронів: для напилення на повітрі і для напилення в контрольованій атмосфері (в вакуумі). На базі плазмотрона ПН-14М розроблено його вдосконалену конструкцію для усунення конструктивних недоліків. Запропоновані конструктивні рішення дозволили зробити конструкцію універсальною щодо середовища застосування. Модернізований плазмотрон має порівняно невеликі витрати плазмоутворюючого газу в робочих режимах. Спеціально розроблена насадка для плазмотрона другого типу, що застосовується для напилення в контрольованій атмосфері, дозволила поліпшити його експлуатаційні властивості. Рівномірна подача порошку у плазмотрон реалізується за допомогою дозатора нової конструкції. При напиленні в контрольованій атмосфері розроблений порошкоживильник забезпечує рівномірну подачу порошків дисперсністю як більше, так і менше 40 мкм. Для зменшення (відсутності) залипання порошку запропоновано використання вентильного двигуна. Дослідження розробленої системи автоматичного керування положенням валу вентильного двигуна проводилося в діапазоні зміни частот імпульсного сигналу завдання до 20 Гц. Результати математичного моделювання підтвердили можливість використання вентильного двигуна в імпульсному режимі його роботи для управління дозуванням подачі порошку у плазмотрон та управління робочими й установлюваними переміщеннями маніпуляторів установки для плазмового напилення.
New design solutions for equipment for plasma spraying of gas turbine engine blades and plants have been developed. The use of such equipment allows to expand the scope of its application to create optimal conditions for the transfer of material, which is poured on the work surface of the product. This improves the physical characteristics and structure of the spray layer. The basic directions of improvement of technology and technology of plasma spraying on the examples of a number of new effective developments are considered. The conclusion is made that multi-sectional designs of plasma torches are more effective than traditional solutions. Plasma spray equipment modernization is carried out for two main types of plasma torches: for air spraying and for spraying in a controlled atmosphere (in a vacuum). On the basis of the plasma torch PN-14M developed its advanced design to eliminate structural deficiencies. The proposed design solutions have made it possible to make the structure versatile in terms of the application environment. The modernized plasma torch has a relatively small flow of plasma-gas in operating modes. A specially designed nozzle for a plasma torch of the second type, which is used to spray in a controlled atmosphere, has improved its operational properties. An even supply of powder to the plasma torch is realized with the help of a new design. When sprayed in a controlled atmosphere, the powdered cavity provides uniform dispersion of powder for more than 40 microns. The use of the valve engine is proposed to reduce (absence) of the dipping of the powder. The research of the developed system of automatic control of the position of the shaft of the valve engine was carried out in the frequency range of the pulse signal of the task up to 20 Hz. The results of the mathematical modeling proved the possibility of using the valve engine in the pulse mode of its operation to control the dosage of the powder supply to the plasma torch and to control the work and installation displacements of the device manipulators for plasma spraying.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31559
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.18577/2071-9140-2014-0-s5-38-44
https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2003.10.007
https://doi.org/10.1007/978-3-642-97646-9
References (Ukraine): 1. Будиновский С. А., Чубаров Д. А., Матвеев П. В. Современные способы нанесения теплозащитных покрытий на лопатки газотурбинных двигателей (обзор). Авиационные материалы и технологии. 2014. № S5. С. 38–44. doi: 10.18577/2071-9140-2014-0-s5-38-44. https://doi.org/10.18577/2071-9140-2014-0-s5-38-44
2. Григорьев С. Н., Ковалев О. Б., Кузьмин В. И., Михальченко А. А., Соколова Н. Г., Фомин В. М. Новые возможности технологии плазменного напыления износостойких покрытий. Трение и износ. 2013. Т. 34. № 3. С. 221–226.
3. Pfender L. F. Trends in Thermal Plasma Technology. Thermal Plasma Torches and Technologies / еdited by Solonenko O. P. Cambridge International Science Publishing. Plasma Torches. Basic Studies and Design. 2003. Vol. 1. P. 20–41.
4. Лебедев В. А., Лой С. А. Модернизация плазмотрона для напыления на воздухе и в контролируемой атмосфере (в ваукуме). Вісник Національного технічного університету «ХIII». Серія: Нові ріщення в сучасних технологіях. № 10. 2019. С. 21–29.
5. Кузьмин В. И., Картаев Е. В., Сергачев Д. В., Корниенко Е. Е. Плазменное напыление порошковых покрытий при газодинамической фокусировке дисперсной фазы. Актуальные проблемы в машиностроении: материалы 1-й международной научно-практической конференции / под ред. В. Ю. Скибы. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. С. 482–488.
6. Михеев А. Е., Гирн А. В., Раводина Д. В., Якубович И. О. Плазмотрон для нанесения покрытий из тугоплавких дисперсных материалов. Сибирскийжурнал науки и технологий. 2018. Т. 19. № 2. С. 365–372.
7. Игнатик А. В., Иванов А. И., Смирнов А. Н., Шориков В. С. Плазменные устройства для нанесения покрытий разного функционального назначения. Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Технические науки. 2010. C. 10–11.
8. Guessasma S., Montavon G., Coddet C. Modeling of the APS Plasma Spray ProcessUsing Artificial Neural Networks: Basis, Requirements andan Example. Computational Materials Science. 2004. Vol. 29 (3). P. 315–333. doi: 10.1016/j.commatsci.2003.10.007. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2003.10.007
9. Ромакин Н. Е. Машины непрерывного транспорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. М.: Академия, 2008. 432 с.
10. Патон Б. Е. Проблемы комплексной автоматизации сварочного производства. Автоматическая сварка. 1981. № 1. С. 3–9.
11. Ekelof B. Adaptiv malti-run submerged-are technology. Svetsaren. 1998. № 1. P. 3–6.
12. Leonhard W. Control of Electrical Drives, 2nd edition. Springer. Berlin, 1996. https://doi.org/10.1007/978-3-642-97646-9
13. Лебедев В. А., Гулый М. В. Быстродействующий вентильный электропривод для оборудования механизированной дуговой сварки. Мехатроника. Автоматизация. Управление. 2014. № 6. С. 47–51.
14. Kuzmin V. I. et al. Comparison of Thermophisical and Optical Methods of Temperature Distribution Measurements in Flow of Plasmatron with Interelectrode Inserts. Изв. вузов. Физика. 2007. Т. 50, № 9. С. 85–88.
15. Lebedev V. A., Loi S. A. Modelirovanije stoikosti plazmennoho napylenija lopatok hazoturbinnykh dvihatelej i ustanovok. Model question of production and repair in in-dustry. Materials of the 19th International Scientific fnd Technical Seminar. (February 18–23, Kosice, Slovak Republic). Р. 97–99.
References (International): 1. Budynovskyy S. A., Chubarov D. A., Matveev P. V. Sovremennye sposoby naneseniya teplozashchytnykh pokrytij na lopatky ha-zoturbynnykh dvyhateley (obzor). Avyatsyonnye materyaly i tekhnolohii. 2014. № S5. Р. 38–44. doi: 10.18577/2071-9140-2014-0-s5-38-44. https://doi.org/10.18577/2071-9140-2014-0-s5-38-44
2. Hryhor'ev S. N., Kovalev O. B., Kuz'myn V. Y., Mykhal'chenko A. A., Sokolova N. H., Fomyn V. M. Novye vozmozhnosty tekhnolohii plazmennoho napyleniya iznosostojkikh pokrytij. Trenije i iznos. 2013. T. 34. № 3. Р. 221–226.
3. Pfender L. F. Trends in Thermal Plasma Technology. Thermal Plasma Torches and Technologies / еdited by Solonenko O. P. Cambridge International Science Publishing. Plasma Torches. Basic Studies and Design. 2003. Vol. 1. P. 20–41.
4. Lebedev V. A., Loi S. A. Modernyzatsyia plazmotrona dlia napylenija na vozdukhe i v kontrolyruemoj atmosfere (v vakkume). Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhIII”. Seriia: Novi rishchennia v suchasnykh tekhnolohiiakh. № 10. 2019. Р. 21–29.
5. Kuzmyn V. Y., Kartaev E. V., Serhachev D. V., Kornyenko E. E. Plazmennoe napylenije poroshkovykh pokrytji prs hazodynamycheskoi fokusirovke dispersnoj fazy. Aktualnye problemy v mashynostroenii: materyaly 1-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferentzii / pod red. V. Yu. Skyby. Novosibirsk: Izd-vo NHTU, 2014. Р. 482–488.
6. Mykheev A. E., Girn A. V., Ravodina D. V., Jakubovych Y. O. Plazmotron dlia nanesenia pokrytij iz tuhoplavkikh dyspersnykh materialov. Sybyrskij zhurnal nauky i tekhnolohii. 2018. T. 19. № 2. Р. 365–372.
7. Ignatyk A. V., Ivanov A. Y., Smirnov A. N., Shorikov V. S. Plazmennye ustroistva dlia nanesenyia pokrytij raznoho funktzionalnogo naznachenija. Aktualnyje problemy aviatzii i kosmonavtiki. Tekhnicheskije nauki. 2010. Р. 10–11.
8. Guessasma S., Montavon G., Coddet C. Modeling of the APS Plasma Spray ProcessUsing Artificial Neural Networks: Basis, Requirements andan Example. Computational Materials Science. 2004. Vol. 29 (3). P. 315–333. doi: 10.1016/j.commatsci.2003.10.007. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2003.10.007
9. Romakin N. E. Mashyny nepreryvnoho transporta: ucheb. posobiee dlia stud. vyssh. ucheb. Zavedenij. M.: Akademia, 2008. 432 р.
10. Paton B. E. Problemy kompleksnoj avtomatizatzii svarochnoho proizvodstva. Avtomaticheskaija svarka. 1981. № 1. Р. 3–9.
11. Ekelof B. Adaptiv malti-run submerged-are technology. Svetsaren. 1998. № 1. P. 3–6.
12. Leonhard W. Control of Electrical Drives, 2nd edition. Springer. Berlin, 1996. https://doi.org/10.1007/978-3-642-97646-9
13. Lebedev V. A., Hulyj M. V. Bystrodeistvujushchijventilnyj elektroprivod dlia oborudovanija mekhanysirovannoi duhovoj svarki. Mekhatronika. Avtomatisazia. Upravlenie. 2014. № 6. Р. 47–51.
14. Kuzmin V. I. et al. Comparison of Thermophisical and Optical Methods of Temperature Distribution Measurements in Flow of Plasmatron with Interelectrode Inserts. Изв. вузов. Физика. 2007. Т. 50, № 9. С. 85–88.
15. Lebedev V. A., Loi S. A. Modelirovanije stoikosti plazmennoho napylenija lopatok hazoturbinnykh dvihatelej i ustanovok. Model question of production and repair in in-dustry. Materials of the 19th International Scientific fnd Technical Seminar. (February 18–23, Kosice, Slovak Republic). Р. 97–99.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.