Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31412
Title: Електрика та магнетизм. Підручник
Authors: Дідух, Леонід Дмитрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Електрика та магнетизм : підручник / Л. Д. Дідух. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 464 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 25-Mar-2020
Publisher: Видавництво «Підручники і посібники»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 53 (075.8)
Keywords: електрика
магнетизм
Abstract: У підручнику викладені основи «Електрики» та «Магнетизму» як розділів курсу загальної фізики. Теоретичний матеріал ілюструє велика кількість прикладів. Одне із завдань підручника — націлити студента на активне опрацювання матеріалу. З цією метою до кожного розділу доданий параграф «Запитання і задачі. Відповіді». Задачі, наведені тут, органічно поєднані із основним змістом розділу. Для студентів вищих технічних навчальних закладів і класичних та педагогічних університетів.
Description: Електрика та магнетизм : підручник / Л. Д. Дідух. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 464 с. ISBN 978-966-07-3614-6
Content: ПЕРЕДМОВА.... 3 ПОЗНАЧЕННЯ.... 4 РОЗДІЛ 1 ЕЛЕКТРОСТАТИКА .... 5 РОЗДІЛ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ .... 85 РОЗДІЛ 3 ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕОРІЇ МЕТАЛІВ .... 130 РОЗДІЛ 4 КОНТАКТНІ, ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ТА ЕМІСІЙНІ ЯВИЩА ... 154 РОЗДІЛ 5 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ .... 184 РОЗДІЛ 6 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ .... 203 РОЗДІЛ 7 МАГНЕТИЗМ .... 230 РОЗДІЛ 8 МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ ... 276 РОЗДІЛ 9 ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ .... 316 РОЗДІЛ 10 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ... 358 РОЗДІЛ 11 ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ .... 390 МАТЕМАТИЧНЕ ДОПОВНЕННЯ .... 428 ДОДАТКИ .... 438 ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ .... 444 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .... 449
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31412
ISBN: 978-966-07-3614-6
Copyright owner: © Дідух Л., 2020 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.Підручникитапосібники. 1. Вайданич В.І., Пенцак Г.М. Фізика. — Львів : Національний лісотехніч-ний університет України, 2009.ДоступнийвикладрозділуЕлектрика, Магнетизм. 2. Воловик П.М. Фізика для університетів.— К. : Перун, 2005.Сучаснийпідручникзфізикидляуніверситетів. Докладнийвикладроз-ділівЕлектрика, Магнетизм. Багатоприкладів, гарнихілюстрацій. 3. Джанколи Дж. Физика. Т.2. — М. : Мир, 1989.Доступноіцікавовикладені, зокрема, розділи, присвяченіЕлектромаг-нетизму. Великакількістьілюстративногоматеріалу, прикладів, задач. 4. Л. Д. Дідух. Механіка / Дідух Л. Д. — Тернопіль: Підручники і посібни-ки, 2016. – 428 с.Докладновикладеніпитання,пов’язаніізрозділами «Коливання, хвилі». Наведенавеликакількістьприкладів, якіілюструютьтеоретичнийматері-ал. 5. Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма. –– М. : Высшая шко-ла, 1991.ПоглибленийвикладпринциповихпитаньЕлектромагнетизму. 6. Калашников С.Г. Электричество. — М.: Наука, 1985.ДостатньоповнийвикладЕлектромагнетизму. Основнаувагаукнизіприділеназ’ясуваннюфізичноїсторониосновнихпонять, законівіявищ. 7. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Курс загальної фізики. Електри-ка і магнетизм.— К.: Техніка, 2001.Грунтовнийвикладосновфізикиелектрикитамагнетизму. 8. Кухлинг Х. Справочник по физике.— М.: Мир, 1982.Стислийвикладфізичнихпонять, законів. 9. Курс фізики / під ред. Лопатинського І.Є. –– Львів, 2002.Доступнийвикладосновфізики. 10. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Ільчук Г.А., Романишин Б.М. Фізика.—Львів: Афіша, 2005. Стислийтадоступнийвикладрозділівфізики, пов’язанихзелектрома-гнетизмом. 11. Матвеев А.Н. Электродинамика. –– М.: Высшая школа, 1980.ПоглибленийвикладЕлектромагнетизму. 12. Орир Дж. Физика. Т.2.— М.: Мир, 1981.ЗастилемкнигаподібнадопосібникаДж.Джанколі, алебільшдосту-пнатаменшазаоб’ємом. 13. Парселл Э. Электричество и магнетизм. –– М.: Наука, 1975.ГлибокийвикладосновЕлектрикитамагнетизму. 14. Поль Р.В. Учение об электричестве. –– М.: Физматгиз, 1962. 15. Понеділок Г.В., Данилов А.Б. Електрика  магнетизм. Львів. Видавниц-тво національного університету «Львівська політехніка», 2010.Детальноз'ясовуютьсябазовіположенняЕлектрикитамагнетизму. Підручникміститьбагатопізнавальногоматеріалу, пов’язаногоізсучасні-стю. 16. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2.— М.: Наука, 1982.ГлибокийвикладЕлектромагнетизмуврамкахфундаментальногокур-суфізики. 17. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Электричество. –– М.: Наука, 1982.ДостатньоповнийвикладЕлектромагнетизму. Детальноз’ясовуєтьсяприродафізичнихявищ. 18.ТаммИ.Е. Основы теории электричества. –– М.: Наука, 1989.Стислийвикладосновелектромагнетизму. 19. Тимофеева Т.И. Курс физики.— М.: ВШ, 1997.Стислийвикладосновелектрикиімагнетизму. 20. Фейман Р., Лейтон Р., Сендс М. Феймановские лекции по физике. Элект-ричество и магнетизм. –– М.: Наука, 1982.Оригінальнийвикладелектрикиімагнетизму. 21. Физический энциклопедический словарь.— М.: Советская энциклопедия,1983. 22. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. Т.2. –– М.: Изд. физ.-мат.литературы, 1962.Томприсвяченийелектромагнетизму. Достатньоповнийтадоступ-нийвикладелектромагнетизму. 23. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Мілковська Л.Б. Курс фізики. –– М.: Вищашкола, 1973.Детальноз’ясовуютьсярозділипідручника, присвяченіелектромагне-тизму. 24. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Лебедєв А.К. Довідник з фізики. Для ін-женерів та студентів.— Тернопіль. Навчальна книга — Богдан,2007 2.Збірникизадач 1.Антонов Л.И., Деденко Л.Г., Матвеев А.Н. Методика решения задач поэлектричеству. — М.: Изд.-во МГУ, 1982. 2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. ––М.:Наука, 1985. 3. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Украї-нець Н.А. Збірник задач з фізики. –– Львів: Видавництво національногоуніверситету «Львівська політехніка», 2003. 4. Лук’янець Б.А. та інші. Якісні задачі з фізики.— Львів, 2005.Упосібникуприведенобіля 1000 задачзусіхрозділівфізики, — цікавихікориснихзадачдлярозумінняфізики.
Content type: Textbook
Appears in Collections:Методичні матеріали з курсу фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Електрика та магнетизм_Дідух.pdf3,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools