Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31410

Title: До визначення тріщиностійкості неоднорідних багатошарових наплавлень бандажів вальців
Other Titles: Definition of crack resistance of dissimilar multilayer melts of shaft tires
Authors: Когут, М.
Лебідь, Н.
Громко, Я.
Kogut, N.
Lebid, N.
Gromko, Ya.
Affiliation: Львівський державний аграрний університет; ВАТ „Центренерго”, м.Київ
Bibliographic description (Ukraine): Когут М. До визначення тріщиностійкості неоднорідних багатошарових наплавлень бандажів вальців / Когут М., Лебідь Н., Громко Я. // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2005. — Том 10. — № 1. — С. 38–42. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description (International): Kogut N., Lebid N., Gromko Ya. (2005) Do vyznachennia trishchynostiikosti neodnoridnykh bahatosharovykh naplavlen bandazhiv valtsiv [Definition of crack resistance of dissimilar multilayer melts of shaft tires]. Scientific Journal of TSTU (Tern.), vol. 10, no 1, pp. 38-42 [in Ukrainian].
Is part of: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 1 (10), 2005
Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 1 (10), 2005
Journal/Collection: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Issue: 1
Volume: 10
Issue Date: 28-Dec-2004
Submitted date: 11-May-2004
Date of entry: 16-Mar-2020
Publisher: ТДТУ
TSTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 621.539.375
Number of pages: 5
Page range: 38-42
Start page: 38
End page: 42
Abstract: В роботі запропоновано інженерну методику визначення фундаментальної характеристики тріщиностійкості К1с багатошарових наплавлень обґрунтованих розмірів по товщині і нанесених на спрацьовану поверхню бандажів вальців середньоходових млинів, що використовують на операції подрібнення вугілля до порохоподібного стану на теплових електричних станціях. Отримано К1с для неоднорідних трьохшарових наплавлень на призматичному зразку з боковою тріщиною узгоджуються з К1с, встановленими на відомих типах балкових і циліндричних зразків з тріщинами, що дозволяє цей зразок запроваджувати в інженерну практику.
In activity the engineering technique of definition of the fundamental characteristic of resistance of crack propagation (К1с) of a stuff of multilayer surfacings of the regulated sizes on depth marked, on a tearing surface of shrouds of calenders, grinding mills, on operation of a coal degradation for activity on thermal power plants is offered. Obtained К1с for inhomogeneous surfacings on a compact sample with a lateral crack are coordinated with (К1с), established on known phylums beam and cylindrical is model with cracks, which one allow this sample to use to engineering practice.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31410
ISSN: 1727-7108
Copyright owner:  Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України. Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2005
References (Ukraine): 1. Громко Я.А., Когут М.С., Куновський Г.П., Харандюк Т.М., Лебідь Н.М., Лошак О.С. Прогресивні технології відновлення та зміцнення спрацьованих деталей енергетичного обладнання ТЕС. – Енергетика і електрифікація.-2002.-№10.-C.45-50.
2. Когут М.С. Громко Я.А. Способи відновлення спрацьованих поверхонь сільськогосподарських та енергетичних машин. // Вісник державного аграрного університету „Агроінженерні дослідження”.-2003.-№7.-C.229-236.
3. Когут М.С., Караїм В.С., Лебідь Н.М. Оцінка міцності стикових зварних з’єднань із сталі 50 за критеріями тріщиностійкості. // Проблемы прочности-2003. - №2. - C.147-155.
4. Когут М.С. Визначення тріщиностійкості зварних з’єднань багаторазовим випробуванням призматичного зразка з боковою тріщиною у шві. // Вісник НУ „Львівська політехніка” „Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні”.- 1999.- № 371.- C.79-82.
5. Панасюк В.В. Механика квазихрупкого разрушения. – Киев: Наук.думка.-1991.-415 с.
6. Панько І.М. Теоретичні основи інженерних методів для оцінки тріщиностійкості матеріалів і елементів конструкцій. - Львів, вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2000.-280 с.
7. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов.-М.: Наука,-1965, Т.1-363 с.
8. Когут М.С., Громко Я.А., Лебідь Н.М. Оцінка міцності стикових зварних з’єднань за силовим К1с критерієм тріщиностійкості на малогабаритних зразках з наплавками. // Вісник Тернопільського державного технічного університету 2004, Том 9. - №1. - C.10-15.
9. Когут М.С., Шахматов М.В., Ероеев В.В. Несущая способность сварных соединений. Львов, 1991.-184 с.
References (International): 1. Hromko Ya.A., Kohut M.S., Kunovskyi H.P., Kharandiuk T.M., Lebid N.M., Loshak O.S. Prohresyvni tekhnolohii vidnovlennia ta zmitsnennia spratsovanykh detalei enerhetychnoho obladnannia TES, Enerhetyka i elektryfikatsiia.-2002.-No 10.-P.45-50.
2. Kohut M.S. Hromko Ya.A. Sposoby vidnovlennia spratsovanykh poverkhon silskohospodarskykh ta enerhetychnykh mashyn., Visnyk derzhavnoho ahrarnoho universytetu "Ahroinzhenerni doslidzhennia".-2003.-No 7.-P.229-236.
3. Kohut M.S., Karaim V.S., Lebid N.M. Otsinka mitsnosti stykovykh zvarnykh ziednan iz stali 50 za kryteriiamy trishchynostiikosti., Problemy prochnosty-2003, No 2, P.147-155.
4. Kohut M.S. Vyznachennia trishchynostiikosti zvarnykh ziednan bahatorazovym vyprobuvanniam pryzmatychnoho zrazka z bokovoiu trishchynoiu u shvi., Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni i pryladobuduvanni", 1999, No 371, P.79-82.
5. Panasiuk V.V. Mekhanika kvazikhrupkoho razrusheniia, Kiev: Nauk.dumka.-1991.-415 p.
6. Panko I.M. Teoretychni osnovy inzhenernykh metodiv dlia otsinky trishchynostiikosti materialiv i elementiv konstruktsii, Lviv, vyd-vo Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2000.-280 p.
7. Timoshenko S.P. Soprotivlenie materialov.-M., Nauka,-1965, V.1-363 p.
8. Kohut M.S., Hromko Ya.A., Lebid N.M. Otsinka mitsnosti stykovykh zvarnykh ziednan za sylovym K1s kryteriiem trishchynostiikosti na malohabarytnykh zrazkakh z naplavkamy., Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu 2004, V. 9, No 1, P.10-15.
9. Kohut M.S., Shakhmatov M.V., Eroeev V.V. Nesushchaia sposobnost svarnykh soedinenii. Lvov, 1991.-184 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТДТУ, 2005, том 10, № 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.