Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31105
Title: Пристрій для світлотерапії з визначенням дози поглинутої енергії
Authors: Кузь, Василь Іванович
Ткачук, Роман Андрійович
Яненко, Олексій Пилипович
Шевченко, Костянтин
Bibliographic description (Ukraine): 1. Круковская, Л.П. Ультрафиолетовое излучение, его биологическое воздействие, приемники: методическое пособие [Текст] / Л.П. Круковская. – СПб.: СПбТПУ, 2009. – 26 с. 2. Tkachuk, R. Study of effect of modeling biophysical light scattering in biological media [Text] / R.A. Tkachuk, V.I. Kuz // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – № 2. – 2015. P. 121 – 125.3. Москвин, С.В. Оптимизация параметров лазерного излучения (мощности и длины волны) для повышения эффективности внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) [Текст] / С.В. Москвин // Сборник научных трудов «Современная лазерная медицина. Теория и практика». – Вып. 1. – М., 2007. – С. 35 – 39. 4. Коробов, А.М. Фототерапевтические апараты Коробова серии «Барва» [Текст] / А.М. Коробов, В.А. Коробов, Т.А. Лесная. – Харьков, ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2008. – 175 с. 5. Патент US 2010063487, МПК А61В 18/18, 2010. 6. Патент UA №72949 , МПК А61N 5/00, 2012. 7. Скрипник, Ю.А. Измерительные устройства с коммутационно-модуляционными преобразователями [Текст] / Ю.А. Скрипник. – Киев.: «Вища школа», 1975. – 256 с.
Bibliographic description (International): 1. Krukovskaja L.P. Ultrafyoletovoe yzluchenye: ego byologycheskaja vozdejstvye, pryemnyky: Metodycheskoe posobye. SPb.: SPbTPU, 2009. 26 p. [in Russian]. 2. Tkachuk R.A, Kuz V.I. Study of effect of modeling biophysical light scattering in biological media. Measuring and Computing Devices in Technological Processes № 2. 2015. P. 121 – 125. 3. Moskvyn S.V. Optymyzacyja parametrov lazernogo yzluchenyja (moshhnosty y dlyny volny) dlja povyshenyja эffektyvnosty vnutryvennogo lazernogo obluchenyja krovy (VLOK), Sbornyk nauchnyh trudov «Sovremennaja lazernaja medycyna. Teoryja y praktyka». Vyp. 1. M., 2007. P. 35 – 39. [in Russian]. 4. Korobov A.M., Korobov V.A., Lesnaja T.A. Fototerapevtycheskye aparaty Korobova seryy «Barva», Har'kov, HNU ym. V.N. Karazyna, 2008, 175 p. [in Russian]. 5. Patent US 2010063487, MPK A61V 18/18, 2010. 6. Patent UA №72949 , MPK A61N 5/00, 2012. 7. Skrypnyk Y.A. Izmerytelnie ustrojstva s kommutacyonno-moduljacyonnymy preobrazovateljamy. Izd. «Vyshha shkola», Kyev.: 1975. 256 p. [in Russian].
Issue Date: 22-Nov-2016
Date of entry: 11-Feb-2020
Publisher: Астон
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 621.384.4
Abstract: Проаналізовано поширені конструкції пристроїв опромінювання шкіри людини різної складності, які використовуються для світлотерапії. Визначено, що їх основним недоліком є відсутність можливості вимірювання дози поглинутої енергії біооб’єктом, а відповідно, неможливість оперативного прогнозування результату лікування. Запропоновано пристрій та досліджено алгоритм перетворення параметрів світлового потоку, які усувають виявлений недолік. Це дозволяє оперативно визначати дозу поглинутої енергії опромінюваної ділянки тіла пацієнта при змінах вибраних режимів калібрування та вимірювання параметрів опромінюючого сигналу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31105
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 9, 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник TNTU №3 2016 Кузь_154-158.pdfКузь Василь Іванович2,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.