Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31103
Title: Метод та система динамічного ультрафіолетового випромінювання для фізіотерапії
Authors: Кузь, Василь Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): [1] В. Кузь, Р. Ткачук, та М. Івах, "Моделювання динамічного опромінення для фотомедичних технологій при неперервності контролю параметрів процесу", Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки, № 2, с. 98-105, 2013. [2] V. Кuz, and R. Tkachuk, "Study of effect of modeling biophysical light scattering in biological media", Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, №2 (51), с. 121-125, 2015. [3] В. Кузь, Р. Ткачук, та Б. Робулова, "Опромінення шкіри людини iз безперервним контролем та регулюванням параметрів процесу", Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, № 1 (46), с.145-148, 2014. [4] В. Кузь, Р. Ткачук, и Б. Яворский, "Повышение информативности автоматизированных электроретинографических систем", Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки, № 3, с. 108-113, 2013. [5] В. Кузь та Р. Ткачук, "Дослідження можливостей виявлення рівня нейротоксикації людини методом фотонної електроретинографії", Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процеса, №4 (45), с. 124-127, 2013. [6] V. Кuz, O. Yanenko, K. Shevchenko, and R. Tkachuk, "Phototherapy device with determination of absorbed energy dose", Вісник Тернопільського національного технічного університету , № 3 (83), с. 154-158, 2016. [7] V. Кuz, O. Yanenko, V. Adamenko, and K. Shevchenko, "Automated system for irradiation of biologically active points of the human body", Вісник Тернопільського національного технічного університету, № 2 (86), с. 83-89, 2017. [8] В. Кузь та О. Яненко, "Дослідження рівня опромінення пристрою світлотерапії", Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія приладобудування, № 53(1), с. 109-113, 2017. [9] В. Кузь "Дослідження біофізичного ефекту оптичного діапазону Науковий Журнал «Молодий вчений» серія «Технічні науки», № 9 (36), с. 98-100, 2016. [10] В. Кузь, Р. Ткачук, та Б. Робулова, "Моделювання динамічного опромінення ультрафіолетом при комплексному лікуванні псоріазу", Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, т. 9, с. 176-184, 2014. [11] О. П. Яненко, К.Л. Шевченко, В.І. Кузь, та Р.А. Ткачук, "Пристрій для світлотерапії", МПК (2016.01) А61В 5/00 А61В 18/18, №113732, Лют. 10, 2017. [12] О. П. Яненко, В.О. Адаменко, В.І. Кузь, та К.Л. Шевченко, "Автоматизована система для опромінення біологічно активних точок людсього організму", МПК А61Т 5/067, G01J 5/58, №122458, Січ. 10, 2018. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: [13] O. Yanenko, V. Kuz, R. Tkachuk, and K. Shevchenko "Light therapy by low-intensity optical signals", at International research and practice conference Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical science, Radom, Republic of Poland, 2017, pp. 71-75. [14] В. Андрійчук, та В. Кузь "Дослідження взаємодії оптичного випромінювання з неоднорідним біологічним середовищем", на V Міжнародній науково-технічнів конференції молодих учених та студентів Актуальні задачі сучасних технологій, Тернопіль, 2016, с. 141-142. [15] В. Кузь, та Р. Ткачук, "Моделювання динамічного імпульсного опромінення шкірних патологій із контролем параметрів процесу", на XIII міжнародній науково-технічній конференції Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах /, Одеса, 2014, с. 137-138. [16] В. Кузь "Створення моделі світлотехнічного пристрою для фотомедичних технологій динамічного опромінення із зворотнім зв’язком", на VI-та Всеукраїнській студентській науково - технічній конференції Природничі та гуманітарні науки, актуальні питання,Тернопіль, 2013, с. 198. [17] В. Кузь, "Застосування методу Монте-Карло при дослідженні оптичних параметрів біологічного середовища", на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук, Київ, 2016, с. 82-83. [18] В. Кузь, О. Яненко, К. Шевченко, та Р. Ткачук, "Оптична система для фототерапії з контролем поглинутої енергії", на Міжнародній науково-практичній конференції Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання, Івано-Франківськ, 2017, с. 57-60. [19] В. Кузь, "Модель динамічного імпульсного опромінення і контролю параметрів процесу фотоферезу", на Международной науч.-тех. конф. Современные тенденции развития светотехники, Харьков, 2013, с. 45-47. [20] В. Кузь, "Устройство фотобиологического воздействия на основе светодиодных источников света", на XIII Всеросс. научно-техн.конф. сМеждународным участием Проблемы и перспективы развития отечественной cветотехники, электротехники и енергетики, Саранск, 2017, с. 3-7. [21] О. Яненко, В. Кузь, та В. Чухов, "Моделювання опромінення світлодіодної матриці у пристроях медичного призначення", на ІI Міжнародній науково-технічній конференції Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення - 2017, Житомир, 2017, с. 185-186. [22] О. Yanenko, V. Adamenko, К. Shevchenko, R. Tkachuk, and V. Kuz, "The device for determining the absorption capacity modulated light beams irradiation bap", на VІ Міжнародній наук.-техн. конф. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування, Вінниця, 2017, с. 120-122. [23] В. Кузь, Р. Ткачук, та О. Яненко, "Екологічний контроль системи ультрафіолетового випромінювання у фототерапії", на VI Всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною участю, Вінниця, 2017, с. 115-116. [24] В. Андрійчук, та В. Кузь, "Опромінювальний пристрій медичного призначення", на VI Міжнародній науково-технічній конференції Світлотехніка й елетроенергетика: історія, проблеми, перспективи", Тернопіль – Яремче, 2018, с. 106-107. [25] В. Кузь, Р. Ткачук, та Б. Яворський, "Світлотехнічні пристрої для динамічного опромінення при комбінованому лікуванні псоріазу", на V Міжнародній науково-технічній конференції Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи, Тернопіль - Яремче, 2015, с. 37-38. [26] Б. Робулова, В. Кузь, та Р. Ткачук, "Удосконалення технічних систем для фотомедичних технологій при лікуванні псоріазу", на Всеукраїнській конференції Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії, Київ, 2014, с. 136-137. [27] В. Кузь, Р. Ткачук, та Б. Яворський, "Studies frequency deviation and modulation of the UV radiation power from a given value", VIII міжнародна конференція Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка-ODS 2018», Вінниця, 2018, с.141-142. [28] O. Krushets, V. Kuz and O. Yanenko, "Automated system for light therapy with frequency scanning irradiated areas", на Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління, Івано-Франківськ, 2018, с. 199-202.
Issue Date: 24-Oct-2019
Date of entry: 11-Feb-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Supervisor: Андрійчук, Володимир Андрійович
Committee members: Сторчун, Євген Володимирович
Мосійчук, Віталій Сергійович
UDC: 621.384.4:615.8
Keywords: ультрафіолетова світлодіодна матриця, динамічне опромінення біооб’єкту, просторово-енергетична модуляція, зворотній зв'язок, доза ультрафіолетового випромінювання.
Abstract: Кузь В.І. Метод та система динамічного ультрафіолетового випромінювання для фізіотерапії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи". – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2019. Дисертація присвячена розвитку функціональних можливостей системи динамічного ультрафіолетового опромінення для фізіотерапії, шляхом визначення та контролю параметрів ультрафіолетового впливу на уражену шкіру. Проведено аналіз джерел електромагнітного випромінювання, які можуть бути використані при побудові системи для фізіотерапії, та підтверджено використання ультрафіолетових світлодіодів. Обгрунтовано вибір математичної моделі розподілу УФ випромінювання в біологічному об’єкті для оцінки енергетичного впливу та коефіцієнтів відбиття і поглинання різними шарами шкіри. Побудовано функціональну модель системи автоматизованого динамічного ультрафіолетового опромінювання для фізіотерапії, шляхом розробки методу та системи корекції та контролю просторово-енергетичних параметрів процедури. Проведено моделювання процесу розсіювання енергії у випадково-неоднорідному біологічному середовищі використовуючи програмне забезпечення, яке базується на методі Монте Карло побудовано пошаровий розподіл поглинутої енергії. Проведено експериментальні дослідження дослідного зразка системи динамічного УФ випромінювання, які впроваджено в НВЕСМП «Медап», ПП «Клініка мікрохірургії Медікус» м. Тернопіль, кафедрі «Біомедичних систем» ТНТУ імені Івана Пулюя, Бучацькій центральній міській лікарні Тернопільської області.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31103
Copyright owner: Кузь Василь Іванович
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Кузь.pdfКузь Василь Іванович1,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.