Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31095
Title: Методи та спецпроцесори розпізнавання накидів та коротких замикань у високовольтних електромережах
Other Titles: Методы и спецпроцессоры распознавания накидов и коротких замыканий в высоковольтных электросетях
Methods and special processors for detecting load surges and short circuits in high-voltage electrical networks
Authors: Люра, Олег Петрович
Affiliation: викладач електротехнічних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Калуський політехнічний коледж»
Bibliographic description (Ukraine): Люра О.П. Методи та спецпроцесори розпізнавання накидів та коротких замикань у високовольтних електромережах : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Олег Петрович Люра. - Тернопіль, 2019. - 205 с.
Issue Date: 4-Feb-2020
Date of entry: 7-Feb-2020
Country (code): UA
Code and name of the specialty: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Supervisor: Николайчук, Ярослав Миколайович
Committee members: Дрозд, Олександр Валентинович
Білан, Степан Миколайович
UDC: 004.62:656.072
Keywords: високовольтні електромережі
накид
коротке замикання
спецпроцесор
електродвигун
перехідні процеси
Number of pages: 205
Abstract: Дисертацію присвячено розробці методів та спецпроцесорів розпізнавання накидів та коротких замикань у високовольтних електромережах та підвищенню ефективності їх релейного захисту. Проведено дослідження характеристик ідентифікації збурень у високовольтних електромережах. Досліджені функції та інформаційні характеристики існуючих комп’ютеризованих систем моніторингу режимних параметрів та станів обладнання високовольтних електричних підстанцій. Вперше розроблені двополярна та однополярна моделі накиду та короткого замикання у вигляді решітчастих функцій цифрових відліків фазних струмів. Показано, що однополярна модульна дискретна модель накиду дозволяє у 2 рази підвищити швидкодію ідентифікації типу збурення на інтервалі одного періоду промислової частоти. Удосконалено метод рандомізованого опрацювання гармонічних сигналів шляхом застосування розширеної M-послідованості, що дозволило у 2 рази підвищити порогове значення центрального пелюстка функції автокореляції та покращити інформативність діагностування збурень у високовольтних електромережах. Удосконалена структура базаторозрядного регістра зсуву компонента цифрового корелятора шляхом застосування міжбазисних перетворень унітарного коду та коду базису Радемахера, що дозволило у 15 разів зменшити його апаратну складність без втрати швидкодії, вдосконалена структура інтегруючого квадратора пристрою релейного захисту. Розроблені мікроелектронні компоненти пристрою релейного захисту реалізовані на ПЛІС, які у порівнянні з відомими, дозволили зменшити у 18 разів апаратну складність та, при застосуванні k-розрядного АЦП для кодування фазних струмів, підвищити швидкодію.
Content: Вступ……………………………………………………………………..….19 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОСВІДУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗБУРЕНЬ У ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ………………........33 1.1 Аналіз архітектур та характеристик промислових типів високовольтних електромереж.……………………………………………..........33 1.2 Особливості топології електромереж підприємств нафтогазовидобувної промисловості.....................................................................44 1.2.1 Топологія систем електропостачання систем промислових установок буріння………………………………………………………………....45 1.2.2 Топологія електротехнічних установок насосної експлуатації свердловин………………………………………………………………………....46 1.3 Інформаційні характеристики існуючих комп’ютеризованих систем моніторингу режимних параметрів та станів обладнання високовольтних електромереж……………………………………………………………………...49 1.4 Аналіз характеристик відомих пристроїв захисту обладнання високовольтних ЛЕП від накидів та коротких замикань…………………….....59 1.5 Перспективні напрямки вдосконалення спецпроцесорів контролю та ідентифікації збурень, постановка задачі досліджень………………….............65 Висновки до першого розділу…………………………………..................68 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУРЕНЬ У ПРОМИСЛОВИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ 6-35 кВ………………….......….70 2.1 Дослідження спотворень сигналів при виникненні накидів у високовольтних ЛЕП 6-35кВ…………………………….....………………….....70 2.2 Дослідження характеристик збурень та перехідних процесів у високовольтних ЛЕП при виникненні коротких замикань…………………….73 2.3 Розробка дискретних моделей формування різниць поточних та запам’ятовуваних значень гармонічного сигналу при виникненні накиду та короткого замикання в електромережі…………………………………………..79 2.4 Розробка алгоритму та програмного забезпечення захисту ліній електропередач номінальною напругою 6-35 кВ на основі теорії розпізнавання сигналів…………………………………………………………………………….86 2.5 Обгрунтування структури компонента спецпроцесора визначення кореляційної оцінки Хеммінгової віддалі між сигналами …………..….……...90 Висновки до другого розділу………………………………………..….....97 РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ РЕЄСТРАЦІЇ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ НАКИДІВ ТА КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ У ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛЕП………………....…..99 3.1 Теоретичні основи опрацювання дискретизованих гармонічних сигналів на основі теорії розпізнавання образів………………………...…..…..99 3.2 Метод розпізнавання перехідних процесів в енергетичних системах на основі процесора з нейрокомпонентами квадратично-імпульсного перетворення гармонічних сигналів………………………………………...….106 3.3 Удосконалення методу рандомізації та кореляційної оцінки збурень у високовольтних електромережах……………………………………….…….113 3.4 Розробка принципів та спецпроцесорів інтегрального диференціально-різницевого алгоритму розпізнавання накидів та коротких замикань у високовольтних ЛЕП………………………………………..……...122 Висновки до третього розділу……………………………………………131 РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ У МІКРОЕЛЕКТРОННОМУ ВИКОНАННІ НА ПЛІС КОМПОНЕНТІВ ПРИСТРОЮ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ…………………………………………..……………………...133 4.1 Розробка аналогових компонентів принципових схемо-технічних рішень компонентів пристрою релейного захисту високовольтних ліній електропередач……………………………………………………….……...…..133 4.1.1 Трансформатор струму…………………………………………......133 4.1.2 Двохперіодний випрямляч.….……………………………...............136 4.1.3 Аналого-цифровий перетворювач………………………….…...…137 4.1.4 Багаторозрядний регістр зсуву та логічний елемент "Виключаюче АБО"………………………………………………………………………………143 4.1.5 Розробка удосконаленого БРЗ…………………………...................148 4.2 Розрахунок системних характеристик, часової, апаратної та структурної складності компонентів пристроїв релейного захисту……….....149 4.3 Розробка програми випробувань електронних компонентів дослідного взірця пристрою релейного захисту ПРЗ. 36-10………………….151 4.4 Проектування на ПЛІС топології удосконаленого багаторозрядного регістра зсуву у якості мікроелектронного компонента пристрою релейного захисту високовольтних ліній електропередач………………………………..156 Висновки до четвертого розділу………..……………………………..…162 Загальні висновки……………………………………………...…….…....164 Список використаних джерел…....………….………………………..….166 Додаток А. Патент на корисну модель………………………….….…....179 Додаток Б. Текст програми на алгоритмічній мові С++………………..180 Додаток В. Акт впровадження………………………..…………….…....193 Додаток Г. Акт впровадження………………………..……….…….…....194 Додаток Д. Акт впровадження………………………..…………….…....195 Додаток Е. Акт впровадження…...…………………..….………….…....196 Додаток Ж. Акт впровадження…...…………………..…………….…....198 Додаток И. Програма лабораторних випробувань дослідних взірців пристрою релейного захисту в мережах 6-35 кВ……………………………....200 Додаток К. Список публікацій здобувача………………………….…....201
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31095
References (Ukraine): 1. Яндульський О.С., Дмитренко О.О. Релейний захист. Цифрові пристрої релейного захисту, автоматики та управління електроенергетичних систем. Під загальною редакцією д.т.н. О.С. Яндульського. – Київ: НТУУ «КПІ» 2016. – 102 с. 2. Равлик О.М. Використання цифрового моделювання для розроблення та впровадження мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики / О.М. Равлик, І.О. Сабадаш, Т.М. Гречин / Праці інституту електродинаміки, Енергоефективність. – 2000. – С. 36 – 41. 3. Кідиба В.П. Релейний захист електроенергетичних систем / навчальний посібник / В.П.Кідиба. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 504 с. 4. Alstom, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.alstom.com – 2014р. 5. АВВ, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abb.com – 2016р. 6. Siemens, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.downloads.siemens.com – 2016р. 7. Sepam series 80 - Protection Relays for Custom Applications, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.schneider-100 electric.com/products/ww/en/4700-protection-relays-by-range/4755-sepamseries-80/935-sepam-series-80 – 2014р 8. Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита / Э.М. Шнеерсон. – М.: Энергоатомиздат, 2007. - 549 с. 9. Гловацкий В.Г., Пономарев И.В. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей, К.:Энергомашвин, 2003. – 535 с. 10. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения: Учебник для студентов вузов спец. "Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства". – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006, – 639 с. 11. Дьяков А.Ф. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. Учебное пособие для студентов вузов / А.Ф. Дьяков, Н.И. Овчаренко. – М.: Издательсиво МЭИ, 2000. - 199 с. 12. Головко В.А. Нейронные сети: обучение, организация и применение / В.А. Головко. – М.: ИПРЖР, 2001. – 256 с. 13. Костишин В.С. Електрична частина станцій та підстанцій / В.С. Костишин, М.Й. Федорів, Я.В. Бацала / Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 243 с. 14. Голота А.Д. Автоматика в електроенергетичних системах: Навч. посібник – К.:Вища шк., 2006. – 367 с. 15. Кідиба В.П. Фiльтрація аналогових сигналів в мікропроцесорних пристроях релейного захисту й автоматики / В.П. Кідиба, О.М. Равлик, І.О. Сабадаш / Технічна електродинаміка. – 2003. – № 6. – С. 53–56. 16. Маліновський А.А. Основи електроенергетики та електропостачання: підручник / А.А. Маліновський, Б.К. Хохулин. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 380 с. 17. Сегеда М. С. Обмеження струмів однофазних замикань на землю в електричних мережах 6 – 35 кВ / М. С. Сегеда, О. М. Равлик, О. I. Гроностальська // Технічна електродинаміка. – 2002. – № 6. – С. 59–61. 18. Палагін А.В. Системная интеграция средств компьютерной техники: монографія / А.В. Палагін, Ю.С. Яковлев. – Вінниця: УНИВЕРСУМ – Вінниця, 2005. – 680 с. 19. A.V. Palagin, N.G. Petrenko, V.Y. Velychko, K.S. Malakhov Development of formal models, algorithms, procedures, engineering and functioning of the software system" Instrumental complex for ontological engineering purpose" arXiv preprint arXiv:1803.10684, 2018. 20. Мельник А.О. Архитектура комп’ютера: підруч. / А.О. Мельник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 471 с. 21. Мельник А.О. Персональні суперкомп’ютери: архітектура, проектування, застосування: монографія / А.О. Мельник, В.А. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 516 с. 22. Тарасенко В.П. Надійність комп’ютерних систем: Навч. Посібник / В.П. Тарасенко, А.Ю. Маламан, Ю.П. Черніченко, В.І. Корнійчук – К.: «Корнійчук», 2007. – 256 с. 23. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації / Монографія Я.М. Николайчук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 256 с. 24. Николайчук Я. М. Коди поля Галуа : теорія та застосування : монографія / Я. М. Николайчук. – Тернопіль : Тернограф, 2012. – 576 с. 25. Николайчук Я.М. Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці. Монографія / за загальною редакцією Я.М. Николайчука. – Тернопіль: «Бескиди», 2017. – 919 с. 26. Krivoulya G.F. Intellectual diagnostics of linearly distributed objects using wireless sensor networks G.F. Krivoulya, O.E. Chukwunonso, V.A. Vlasov Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК, 2017, 80-84. 27. Дунець Р.Б. Аналіз та синтез топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем: монографія / Р.Б. Дунець. – Львів: НВФ «Українські технології», 2003. – 192 с. 28. Дрозд А.В. Специализированные архитектуры ЭВМ: Учебное пособіе / А.В. Дрозд, М.В. Лобачев, Ю.В. Дрозд. – Одесса, 2005. – 120 с. 29. Основи теорії розпізнавання образів : навч. посіб. : у 2 ч. / А. С. Довбиш, І. В. Шелехов. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – Ч. 1. – 109 с. 30. Інформаційна підтримка мікроконтролерів Fujitsu [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.fujitsu.com. 31. Архітектура системи Motorola Canopy [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://rmt.ru/canopy.html – Назва з титул. екрану. 32. РЕЛСіС [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.relsis.ua 33. Intel microcontrollers [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.intel.com/design/embcontrol/index.htm. 34. Електротехнологічні об’єкти та їх електропостачання / навчальний посібник / М.Й. Олійник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 334 с. 35. Соломчак О.В. / Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості. Підручник – Івано-Франківськ. Факел, 2008. – 433 с. 36. Калужний Б.С. / Електрообладнання та автоматизація видобування нафти : навчальний посібник для студентів спец. 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» / Б.Д. Денис, Б.Г. Бойчук, Б.С. Калужний; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 172 с.ISBN 966-553-622-2 37. Євтух П.С., Оробчук Б.Я, Рафалюк О.О. Автоматизована система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж / Вісник. Національного університету «Львівська політехніка» Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2008. - №1. – С. 190-194 38. Люра О.П., Возна Н.Я. Пристрої релейного захисту та компоненти спецпроцесора визначення квадратично-імпульсної функції. Проблемно-наукова міжгалузева конференція. Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС – 2018). Присвячується 100-річчю заснування Національної академії наук України. Надвірна. – 2018. – С.130-135. 39. Oleh Liura, Igor Sabadash, Nataliia Vozna, Ivan Ostrovka. Project of Structural Solutions and Components of Special Processor of Relay Protection in High-Voltage Lines of Electricity Transmission. 2017 XIIIth International Conference. Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH). Proceedings. – PP. 70-73. 40. Люра О.П. Методи, перетворювачі та обчислювальні засоби захисту високовольтних ЛЕП від накидів та замикань на землю. Матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції. Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС-2016). Надвірна-Яремче. – 2016. – С.146-150. 41. Київприлад [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www. kievpribor.com.ua/. 42. Радіус Автоматика [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: https://www.rza.ru/catalog/. 43. Николайчук Я.М., Люра О.П. / Дослідження алгоритму розпізнавання накидів та коротких замикань у промислових електромережах / Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів. Сучасні комп’ютерні інформаційні технології. Advanced computer information tecynologies. ACIT’2014. ТНЕУ. Тернопіль. – 2014. – С.252-255. 44. T. Zavediuk, Y. Franko, O. Liura, I. Ostrovka. Methods of recognition and identification of disturbances in high-voltage power lines. Матеріали XІІI Міжнародної науково-технічної конференції. Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці: CADSM 2015. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.282-286. 45. Oleh Liura, Ivan Ostrovka, Iryna Sabadash, Yaroslav Nykolaichuk. Theoretical Principles and Methods of Distortions Recognition in Load Surges, Short Circuits and Powerful Electric Drives Launching Type Power Lines. 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET 2016). PP. 33-36. 46. Люра О.П., Николайчук Я.М., Возна Н.Я. / Структура алгоритму розпізнавання накидів та КЗ у високовольтних промислових електромережах / Міжнародна наукова координаційна нарада. Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління. Випуск № 9. Тернопіль. – 2014. – С.216-222. 47. Люра О.П., Возна Н.Я., Николайчук Я.М. Дослідження перехідних процесів у високовольтних лініях електропересилань 6 – 10 кВ та розроблення мікроелектронного спецпроцесора релейного захисту, інваріантного до зміни амплітуд фазних струмів. Науковий вісник ІФНТУНГ, 2018. – № 2 (45). – Івано-Франківськ С.57-65. 48. Люра О.П. / Структура та функції мікроелектронного пристрою моніторингу накидів та замикань на землю у високовольтних лініях електропересилань / Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ. – 2018. – С. 181-182. 49. T. Zavediuk, Y. Franko, O. Liura / Recognition of images based on special processors with neural components / збірник «Computer technologies in information security», Edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk. – Ternopil: «Cart-blansh», 2015. 387p. – С.299-313. 50. Возна Н.Я., Люра О.П., Сабадаш І.О. / Теоретичні засади і алгоритми ідентифікації перехідних процесів у високовольтних ЛЕП та розробка пристрою розпізнавання накидів та коротких замикань. / Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці. За загальною редакцією Я.М. Николайчук. – Тернопіль: 2017. 919с. – С.396-437. 51. Возна Н.Я., Люра О.П. / Метод структурного розпізнавання накидів та коротких замикань в ЛЕП / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості", інститут інформаційних технологій. Івано-Франківськ. – 2015. – С.180-181. 52. Сидор А.І., Люра О.П., Николайчук Я.М. / Теоретичні засади та задачі розпізнавання гармонічних сигналів та образів на основі оцінки Хеммінгової віддалі / Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Засновано 1994р. Том 28, № 3 Львів – 2018р. – С.131-137. 53. Хемминг Р. В. Теория кодирования и теория информации: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1983. - 176 с. 54. А.с. № 840924 СССР, G 06f 15/36. Многоканальное устройство для вычисления структурной функции / Я.Н. Николайчук, С.Я. Зевелев, Л.А.Гнатив (СССР). - Опубл. 23.06.81, Бюл. № 23. 55. Возна Н.Я., Заведюк Т.М., Николайчук Я.М., Островка І.І., Сабадаш І.І. Ідентифікація структуризованих даних на основі нелінійного квадратично-імпульсного перетворення Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014.-с.60-61. 56. Заведюк Т.О. Кореляційні нейропроцесори розпізнавання сигналів. // Матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства”– 25-29 жовт. 2011р. – Яремче. 57. Заведюк Т.О. Методи опрацювання та розпізнавання інформації в кореляційних нейропроцесорах // Матеріали міжнародної проблемно-наукової міжгалузевої конференції "Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2011)". – 2011р. – Бучач – С.73-77. 58. Колесников С. Распознавание образов. Общие сведения // «Компьютер-Информ». – 2006. – № 3. 59. Николайчук Я.М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем / Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р./ Навчальний посібник/ - Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2010.-392 с. 60. Потапов А.С. Распознавание образов и машинное восприятие. - С-Пб.: Политехника, 2007. - 548 с. 61. Возна Н.Я. Структиризація поліфункціональних даних: теорія, методи та засоби: монографія – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 378 с. 62. A. Sydor, Y. Nykolaychuk, N. Vozna, B. Krulikovskyi, A. Davletova, Oleh Liura / Methods and processors for image recognition in a linear and quadratic Hamming space / 2019 15th International Conference. The Experience of Designing and Applicatson of CAD System (CADSM’ 2019). PP. 9-12. 63. Люра О. П. / Метод розпізнавання накидів на основі цифрового опрацювання сигналів при запуску потужних електроприводів / АСІТ 2017. Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. "Сучасні комп’ютерні інформаційні технології", Тернопіль. – 2017. – С.71-73. 64. Люра О.П., Возна Н.Я. / Дослідження та оптимізація характеристик компонентів мікроелектронного пристрою релейного захисту високовольтних ліній електропересилань / Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Засновано 1994р. Випуск 27 [5] Львів – 2017р. – С.148-155. 65. Сабадаш І.О., Люра О.П. / Алгоритм опрацювання даних та компоненти спецпроцесора релейного захисту високовольтних ліній електропересилань / ISSN 2008-5916 Математичне та комп’ютерне моделювання. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2017. – С.209-215. 66. Возна Н.Я., Люра О.П., Сабадаш І.О., Островка І.І. / Метод розпізнавання та ідентифікації накидів і замикань на землю у високовольтних лініях електропересилань / Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Засновано 1994р. Том 28, № 1 Львів – 2018р. – С.79-85. 67. Трембач Б.Р., Трембач Р.Б, Сидор А.І., Возна Г.В. Структура та системні характеристики спецпроцесорів визначення Хеммінгової віддалі реалізовані в різних теоретико-числових базисах. Збірник наукових праць Математичне та комп’ютерне моделювання (технічні науки) Випуск 15 Кам’янець-подільский національний університет імені Івана Огієнка 2017 с. 244-249. 68. Вбудовані процесори Cirrus Logic [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.cirrus.com. – Назва з титул. екрану. 69. Fedak V., Nakonechny A. Adaptive wavelet thresholding for image denoising using sure minimization and clustering of wavelet coefficients //Technical Transactions. Electrical Engineering, Wydawnictwo Polytechniki Krakowskiej vol. 2-E/2015, pp. 197-210. 70. Nakonechny A., Veres Z. The wavelet based trained filter for image interpolation // The 1-th IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing, 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine, pp. 218-221. 71. Поморова О.В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп’ютерних систем: Монографія. – Хмельницький: Тріада-М, 2007. – 252с. 72. А. Й. Наконечний, Р.А. Наконечний, В.А. Павлиш Цифрова обробка сигналів / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010.– 368 с. 73. Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов: Учеб. Пособие для вузов по спец. “Автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации”. – М.: Высш. шк., 1987. – 248 с. 74. Николайчук Я.М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем. / Я.М. Николайчук, Н.Я. Возна, І,Р. Пітух./ навчальний посібник/, – Тернопіль: ТзОВ“Терно -граф”, 2010 – с. 187-190. 75. Романов В.О., Галелюка І.Б., Груша В.М., Чернега П.П. Розподілена система збору і обробки інформації на базі інтелектуальних портативних приладів // Комп'ютерні засоби, системи та мережі. – 2009, № 8. – С. 64–72. 76. Березин С. Я. Корреляционные измерительные устройства в автоматике / С.Я. Березин, О.Г. Каратаев. - Л. : Энергия. Ленингр. отд-ние, 1976. - 103 с. 77. Харченко В.С. Структурная организация и оценка надежности отказоустойчивых цифровых систем на ПЛИС // Электронное моделирование. – 2002. – №4. – С. 34-42. 78. Персональні суперкомп’ютери: архітектура, проектування, застосування: монографія / А.О.Мельник, В.А.Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 516 с. 79. Тарасенко В.П. Вычислительные устройства на микросхемах / В.И. Корнейчук, В.П.Тарасенко, Ю.Н.Мишинский – К., Техника, 1986. – 360 с. 80. Возна Н.Я., Сидор А.І. Критерій структурної складності та оцінки розширеної Хеммінгової віддалі для просторових об’єктів. Науковий вісних НЛТу України 2017 р. №4, Львів с. 159-165. 81. Проектирование и диагностика компьютерных систем и сетей / М.Ф.Бондаренко, Г.Ф.Кривуля, В.Г.Рябцев, С.А.Фрадков, В.И.Хаханов. – Киев: НМЦ ВО, 2000. – 306 с. 82. Дрозд, А. В. Машинная арифметика [Текст] : учеб. пособие / А.В. Дрозд; Ин-т системных исследований образования, Одесский политехнический ун-т. - К.: ИСИО, 1993. - 56 с. 83. Николайчук Я.М., Зевелев С.Я., Крикун З.Н. Выбор оптимальных параметров кодирования методом вычетов. Респ. сб. “Автоматизация и телемеханизация нефтяной промишлености”. – 1975. – №2. – С. 22-24. 84. Інтелектуальне діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем: Навч. посіб. для вузів / В.М. Локазюк, О.В. Поморова, А.О. Домінов.– Хмельницький.– Київ, 2001.– 286 с. 85. Зотов В.Ю. Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем на основе ПЛИС фирмы XILINX / В.Ю. Зотов. –М.:Телеком,2006.–522с. 86. Аналогові та змішані мікросхеми [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.st.com/internet/analog/family/124.jsp. 87. Заміховський Л.М. Проектування систем діагностування: Навчальний посібник. – Івано-Франківск: Полум’я, 2004. – 248 с. 88. Задирака В.В. Цифровая обработка сигналов / В.К. Задирака, С.С. Мельникова. – К.: Наук. Думка, 1993. – 294 с. 89. Николайчук Я.М. Структура та функції кореляційного спецпроцесора для ідентифікації та реєстрації гармонічних сигналів / Я.М. Николайчук, Т.О. Заведюк // Праці міжнародної наукової конференції “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”.–Київ-Кацивелі.–2013.–С.190-191. 90. Возна Н.Я., Николайчук Я.М. Основи теорії функції та задачі структуризації даних в інформаційних системах. Праці міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (POO-XL)» Київ: інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. С. 56-57. 91. Мікропроцесорні пристрої фірми ELTEK [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.eltek.com/. 92. Басюк Т.М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем: навч. Посібник / Т.М. Басюк, П.І. Жежнич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 428 с. 93. Вимірювальні перетворювачі (сенсори) : підручник / В.М. Ванько, Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, Ю.В. Яцук; за ред.. проф. Є.С. Поліщука та проф. В.М. Ванька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 584 с. 94. Брамер Ю.А. Цифровые устройства / Ю.А. Брамер, И.Н. Пащук. – К.: Высшая школа, 2006. – 432 с. 95. Журахівський А. В. Захист трансформаторів напруги від надструмів під час дугових замикань фази на землю в мережі 10 кВ з ізольованою нейтраллю / А. В. Журахівский, Ю. А. Кенс, А. М. Равлик, Р. В. Мединський // Энергетика и электрификация. – 2001. – № 6. – С. 21 – 26. 96. Фізична модель системи телемеханіки для оперативно-диспетчерського управління підстанціями / М.В. Базилевич, П.М. Баран, В.П. Кідиба, Г.М. Лисяк, І.О. Сабадаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Електроенергетичні та електромеханічні системи". – 2017. – № 870. – С. 3-8. 97. Рекомендации по выбору защит электротехнического оборудования с использованием микропроцессорных устройств концерна ALSTOM.-К.: ООО «Энергомашвин».-2000.- 142 с. 98. Яндульський О.С., Дмитренко О.О., Заколодяжний В.В., Настенко Д.В./ Автоматична багаторівнева система збору та передачі інформації від МП РЗА різних виробників// Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. – 2010. – № 2. – С.14-18. 99. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації // Монографія: Тернопіль:-ТНЕУ, Економічна думка, 2008.-396с. 100. Николайчук Я.М., Заведюк Т.О. Функції, математичні основи та структура компонентів нейропроцесорів // Збірник праць міжнародної наукової конференції “Нейросетьові технології і їх застосування” – 5-7 грудня 2012р. – Краматорськ – С.113-121. 101. Николайчук Я.М., Круліковський Б.Б., Шатний С.В. мікропроцесорні системи / Мікропроцесорні системи. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 191с. 102. Волинський О.І., Гуменний Т.І., Пастух Я.М., Николайчук Я.М. Методи між базисних перетворень багато розрядних кодів теоретико-числових базисів Радемахера-Крестенсона / Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – Кам’янець-Подільський. – Вип.15, 2017. – С. 143-149. 103. Цилькер Б.Я. Орлов С.А. Организация ЄВМ и систем: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2007. – 667 с. 104. Патент на корисну модель № 115861 МПК (2017.01) Н02Н 9/00. Опублікований 25.04.2017 Бюл. №8. Давлетова А.Я. Николайчук Я.М. / Однорозрядний напівсуматор. 105. Круліковський Б.Б., Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Давлетова А.Я. Числоімпульсний пристрій для множення / Пат. 112182 Україна, опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 11. 106. Lazarowych I. Theory and Methods of Digital Streams Randomization in Telecomynicational Systems. Procedings of the International Conference TCSET 2002 pp.265. 107. Шило В.Л. Популярные цифровие микросхемы: Справочник. – М: Радио и связь, 1988 г. 108. Цифровые и аналогове микросхемы: Справочник/С.В. Якубовский, Л.И.Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского. – М.: Радио и связь, 1990. – 496 с. 109. Албанський, І. Б. Спецпроцесори кореляційної обробки інформації в різних теоретико-числових базисах / І. Б. Албанський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи та мережі. – Львів : видавництво “Львівська політехніка”, 2010. – № 688. – С. 10-16. 110. Патент на корисну модель № 103938 МПК (2015.01) Н02Н 9/00. Опублікований 12.01.2016. Бюл. №1. Николайчук Я.М, Возна Н.Я., Люра О.П., Островка І.І., Сабадаш І.І. / Пристрій релейного захисту високовольтних ліній електропередач. 111. ІМСКОЕ, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imskoe.org.ua – 2018р. 112. Албанський І.Б., Волинський О.І. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах. // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи та мережі. – Львів: видавництво «Львівська політехніка», 2014. – № 806. – С. 179-185. 113. Studfiles, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net. 114. Лазарович І.М. Методи та цифрові процесори обробки даних на основі процедури рандомізації. Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2004. - 168 арк. - арк. 137-142 115. Маліновський А.А. Основи електроенергетики та електропостачання / підручник / А.А. Маліновський, Б.К. Хохулин. – Львів: видавництво «Львівська політехніка», 2007. – 380 с. 116. Милосердов В.О. Електротехнологічні установки та пристрої. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 135 с. 117. Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Основи гірничого виробництва. Підручник. – Київ: Українська книга, 2000. – 360 с. 118. Копей Б.В. Розрахунок, монтаж і експлуатація бурового обладнання. Івано-франківськ: Факел. – 2001. – 446 с. 119. Журахівський А.В. Надійність електричних систем і мереж. Навчальний посібник. Львів – 2012. – 280 с. 120. Сегеда М.С. Математичне моделювання в електроенергетиці. Навчальний посібник. Львів. – 2013. – 608 с.
Content type: Dissertation
Dissertation Abstract
Appears in Collections:05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_lura.pdfДисертація6,17 MBAdobe PDFView/Open
aref_lura.pdfАвтореферат874,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent_Drozd.pdfВідгук опонента 112,57 MBAdobe PDFView/Open
oponent_Bilan.pdfВідгук опонента 25,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.