Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30960
Title: ГЕРМІНАТИВНИЙ (СТАЛИЙ) РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА, ЯК КОМПОНЕНТА ЙОГО КУЛЬТУРИ І НАВПАКИ…
Other Titles: ГЕРМИНАТИВНОЕ (УСТОЙЧИВОЕ) РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА КАК КОМПОНЕНТА ЕГО КУЛЬТУРЫ И НАОБОРОТ...
GERMINATIVE (SUSTAINABLE) DEVELOPMENT OF THE SOCIETY AS A COMPONENT OF ITS CULTURE AND VICE VERSA…
Herminatyvnyi (stalyi) rozvytok suspilstva, yak komponenta yoho kultury i navpaky…
Authors: Андрушків, Богдан
Владимир, Ольга
Кирич, Наталія
Погайдак, Ольга
Гагалюк, Ольга
Андрушкив, Богдан
Владимир, Ольга
Кирич, Наталья
Погайдак, Ольга
Гагалюк, Ольга
Andrushkiv, Bohdan
Vladymyr, Olga
Kyrych, Nataliia
Pohajdak, Olha
Hahaliuk, Olha
Affiliation: Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine *e-mail: andrushkiv.bohdan@gmail.com **e-mail: olhavlada@ukr.net ***e-mail: nkuruch@gmail.com ****e-mail: gagaliuk.olya@gmail.com
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина *e-mail: andrushkiv.bohdan@gmail.com **e-mail: olhavlada@ukr.net ***e-mail: nkuruch@gmail.com ****e-mail: gagaliuk.olya@gmail.com
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна *e-mail: andrushkiv.bohdan@gmail.com **e-mail: olhavlada@ukr.net ***e-mail: nkuruch@gmail.com ****e-mail: gagaliuk.olya@gmail.com
Bibliographic description (Ukraine): Андрушків Б., Владимир О., Кирич Н., Погайдак О., Гагалюк О. Гермінативний (сталий) розвиток суспільства, як компонента його культури і навпаки… Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 219-234. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19abmkin.pdf
Bibliographic description (International): Andrushkiv, B., Vladymyr, O., Kyrych, N., Pohajdak, O. & Hahaliuk, O. (2019) Herminatyvnyi (stalyi) rozvytok suspilstva, yak komponenta yoho kultury i navpaky… [Germinative (sustainable) development of the society as a component of its culture and vice versa…]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 219-234. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19abmkin.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(21)
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Oct-2019
Date of entry: 2-Feb-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.219
UDC: 338.2:65.016.2:304.9
JEL: Q56
Keywords: культура
освіта
наука
сталий розвиток
гермінативний
об’єднання територіальних громад
наука
підприємницька діяльність
Європейські стандарти
програма
виробництво
економіка
держава
культура
образование
наука
устойчивое развитие
герминативный
объединения территориальных общин
наука
предпринимательская деятельность
Европейские стандарты
программа
производство
экономика
государство
culture
education
science
sustainable development
germinative
union of territorial communities
science
business
European standards
program
production
economy
state
Number of pages: 16
Page range: 219-234
Start page: 219
End page: 234
Abstract: У статті вперше пропонується розглядати рівень культури жителів регіону, промислових виробництв та сфери послуг як першопричину погіршення природоохоронної роботи. На основі первинного аналізу виявлено взаємозв’язки, взаємовідносини та протиріччя у вітчизняних та зарубіжних трактуваннях ролі культури у вирішенні проблем сталого (гермінативного) розвитку. На загальному фоні культурного та соціально-економічного розвитку встановлено роль науки та освіти, завдячуючи яким можна досягнути позитивних результатів у реалізації Європейських підходів до підвищення культури, а потім гермінативного розвитку економіки. Визначено і сформульовано загальні теоретико-прикладні засади формування в Україні передумов використання культурно-освітніх підходів для реалізації державної концепції сталого (гермінативного) розвитку. Запропоновано уточнити термінологічний апарат у сфері сталого (гермінативного) розвитку суспільства. Проблема розглядається як у глобальних, так і регіональних, галузевих умовах та умовах добровільного об’єднання територіальних громад. На цьому ґрунті встановлено тенденції цього процесу, запропоновано посилення культурної генези та власне культуру, як важіль реалізації концепції сталості (гермінативності) в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні та відповідно до Європейських стандартів і вимог цивілізованого світу, підвищення рівня національної культури та зміцнення у цій сфері національних традицій.
В статье впервые предлагается рассматривать уровень культуры жителей региона, промышленных производств и сферы услуг как первопричину ухудшения природоохранной работы. На основе первичного анализа выявлено взаимосвязи, взаимоотношения и противоречия в отечественных и зарубежных трактовках роли культуры в решении проблем устойчивого (герминативного) развития. На общем фоне культурного и социально-экономического развития установлена роль науки и образования, благодаря которым можно достичь положительных результатов в реализации европейских подходов к повышению культуры, а затем герминативного развития экономики. Определены и сформулированы общие теоретико-прикладные основы формирования в Украине предпосылок использования культурно-образовательных подходов для реализации государственной концепции устойчивого (герминативного) развития. Предложено уточнить терминологический аппарат в области устойчивого (герминативного) развития общества. Проблема рассматривается как в глобальных, так и региональных, отраслевых условиях и условиях добровольного объединения территориальных общин. На этой почве установлено тенденции этого процесса, предложено усиление культурной генезиса и собственно культуру, как рычаг реализации концепции устойчивости (герминативности) в условиях административно-территориальной реформы в Украине и в соответствии Европейских стандартов и требований цивилизованного мира, повышение уровня национальной культуры и укрепления в этой сфере национальных традиций.
The level of culture of the region’s citizens, industrial enterprises and services sphere workers are suggested for the first time to be analyzed as the primary cause of environmental work deterioration. Based on the initial analysis, the interconnections, relationships and contradictions in domestic and foreign interpretations of culture role in solving problems of sustainable (germinative) development were identified. The role of science and education has been identified based on the general background of cultural and socio-economic development. They are considered as those due to which it is possible to achieve positive results in the implementation of European approaches to enhance culture and then germinative economic development. The general theoretical and applied principles to form prerequisites for the use of cultural and educational approaches in Ukraine aiming at realization of the sustainable (germinative) development state concept are defined and formulated. It is suggested to clarify the terminological apparatus in the field of society sustainable (germinative) development. The problem is addressed in both global and regional, sectoral and voluntary regional communities. Based on this the tendencies of this process are established, the enhancement of cultural genesis and culture itself are suggested, as a lever of sustainability (germinability) concept realization under conditions of administrative-territorial reform in Ukraine and in accordance with European standards and requirements of the civilized world, level of national culture increase and strengthening national traditions in this sphere.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30960
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19abmkin.pdf
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html
http://euroosvita.net/?category =1&id=952
http://www.osvita.org.ua/articles/135.html
http://archive.mama-86.org/archive/files/esd_new_web.pdf
http://www.library.uipa.kharkov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html
www.irf.ua/.../programs_edu_ep_333_ua_h
http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics /57511.doc.htm
doi:10.1002/jid.3380010208
http://www.un.org/esa/ffd
References (Ukraine): 1. Андрущенко В., Войтов В., Локшина О. та ін.. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. К.: “К.І.С.”. 296 с.
2. Андрушків Б., Романська І. Маргіналізація і глобальні небезпеки економіки. Матеріали тези 15-ої наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 р. Тернопіль: ТНТУ. С. 247.
3. Андрушків Б. М., Кирич Н. Б. Безпечна життєдіяльність населення – необхідна умова успішності економічного розвитку суспільства. Тернопіль: ОП ТВПК «Збруч». 40 с.
4. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: Підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. Тернопіль: Лілея., 1997. 292 с.
5. Мельник Л. М., Андрушків Б. М., Шерстюк Р. П., Співак С. М., Погайдак О. Б., Кирич Н. Б. (2017). Гермінативний розвиток – альтернатива сталості (Алгоритм формування організаційних підходів до забезпечення гермінативного розвитку суспільства). Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. № 26 (15), 2017. С. 37-48.
6. Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. досл.). К.: МАУП. 2005. 492 с.
7. Буркинский Б. В., Степанов В. Н., Харичков С. К. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития. ИПРЭЭИ НАН Украины. Одеса: Фенікс, 2005. 575 с.
8. Бутко М. П., Акименко О. Ю. Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції: монографія. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф». 232с.
9. Гельман В. М. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html.
10. Герасимчук З. В., Поліщук В. Г. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика: монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 516 с.
11. Голубець М. А. Розвиток «сталий» чи «збалансований»? Український географічний журнал. № 2. С. 66-69.
12. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2001. 240 с.
13. Делягин М. Информационная революция, глобализация и кризис мировой экономики. Проблемы теории и практики управления. №1. С. 18–23.
14. Кількість вищих навчальних закладів в Україні в 2010 р. скоротилося в порівнянні з 2009 р. на 1 % - з 861 до 854. URL: http://euroosvita.net/?category =1&id=952.
15. Кійко О. Проблеми вищої технічної освіти в Україні. URL: http://www.osvita.org.ua/articles/135.html.
16. Кирич Н. Б., Кінаш І. А., Погайдак О. Б. Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального природокористування. Тернопіль: ТзОВ «Тернограф». 268 с.
17. Концепція сталого розвитку та проблеми функцій сучасних держав. Схід, 2004.
18. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток. Інформаційний посібник для українських ЗМІ. Київ: ВЕГО «Мама-86». 2007. 44 с. URL: http://archive.mama-86.org/archive/files/esd_new_web.pdf.
19. Мельник Л. М., Андрушків Б. М. Інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище з метою забезпечення сталого розвитку підприємства. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. №1(47), т.1. С. 69-75.
20. Ніценко А. О. Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій URL: http://www.library.uipa.kharkov.ua/.
21. Поліщук В. Г. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону. Актуальні проблеми економіки. 2009. №11. С. 168-173.
22. Програма дій «Порядок денний на XXI століття»: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.).: Пер. з англ. 2-ге вид. К.: Інтелсфера. 2000. 360 с.
23. Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 30.09.2011 URL: http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html.
24. Мельник Л. М., Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. (2016). Роль освіти в організації використання європейських підходів до забезпечення сталого розвитку економіки у постконфліктний період. Вісник економічної науки України. №1(30). С. 3-6.
25. Хлобистов Є. В. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН України, СусДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. Сімферополь: ПП «Підприємство «Фєнікс». 582 с.
26. Вахович І. М. Фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів України: міжбюджетні відносини та інноваційні інструменти стимулювання: монографія. Луцьк: Волиньполіграф. 331 с.
27. Фінніков Т. Загальний огляд системи вищої освіти України URL: www.irf.ua/.../programs_edu_ep_333_ua_h.
28. Хвесик М., Бистряков І. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України. Економіка України. 2012. № 6. С. 4-12.
29. Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. К.: Гео-принт. 2006. 200 с.
30. Яркова Н. І., Бондаренко А. В. Проблеми державного фінансування вищої освіти в Україні URL: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics /57511.doc.htm.
31. Butlin, J. (1989) Our common future. By World commission on environment and development. Journal of International Development (en) 1 (2). pp. 284–287. doi:10.1002/jid.3380010208.
32. Hulse, J. H. (2007). Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past. New Delhi: Cambridge University Press India Pvt. Ltd. Ottawa: International Development Research Centre. 390 p
33. Kates, R. W., Parris, T. M., Leiserowitz A. A. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Number 3, pp. 8-21.
34. Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development URL: http://www.un.org/esa/ffd.
References (International): 1. Andrushchenko, V., Voytov, V., Lokshina, O. (2003) Stratehiya reformuvannya osvity v Ukrayini:Recomendaciyi z osvitnyoyi polityky [Reform Strategy for Education in Ukraine: Educational Policy Recommendations]. Kyiv: K.I.S. [in Ukranian]
2. Andrushkiv, B., Romanska, I. (2011) Marhinalizatsiia i hlobalni nebezpeky ekonomiky [Marginalization and Global Economy Dangers]. Materialy tezy 15-oyi naukovoi konferentsii Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia, 14-15 hrudnia 2011 r. Ternopil: TNTU. pp. 247.
3. Andrushkiv, B., Kyrych, N. (1996) Bezpechna zhyttiediialnist naselennia – neobkhidna umova uspishnosti ekonomichnoho rozvytku suspilstva [Safe living of the population it's a prerequisite for successful economic development of society] Ternopil: OP TVPK «Zbruch». [in Ukranian]
4. Andrushkiv, B., Kuzmin O. (1997) Osnovy menedzhmentu: metodolohichni polozhennia ta prykladni mekhanizmy: Pidruchnyk dlia studentiv ta vykladachiv ekonomichnykh spetsialnostei vyshchykh i serednikh spetsialnykh navchalnykh zakladiv, systemy pidvyshchennia kvalifikatsii [Fundamentals of Management; Methodological Provisions and Applied Mechanisms; Textbook for Students and Lecturers of Economic Specialties of Higher and Secondary Specialized Educational Institutions, Advanced Training Systems]. Ternopil: Lileia. [in Ukranian]
5. Melnyk, L. M., Andrushkiv, B. M., Sherstiuk, R. P., Spivak, S. M., Pohaidak, O. B., Kyrych N. B. (2017) Herminatyvnyi rozvytok – alternatyva stalosti (Alhorytm formuvannia orhanizatsiinykh pidkhodiv do zabezpechennia herminatyvnoho rozvytku suspilstva). Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi intehratsii. [Germinative development it's an alternative to sustainability (the algorithm of forming organizational approaches to ensuring the germinative development of society)]. Socio-economic development of regions in the context of international integration, № 26 (15). pp. 37-48.
6. Bilorus O. H., Matseiko Yu. M. (2005) Hlobalna perspektyva i stalyi rozvytok: (Systemni marketol. dosl.) [Global Perspective and Sustainable Development: (The Systems Research of Marketing)]. K.: MAUP. [in Ukranian].
7. Burkynskyi, B. V., Stepanov, V. N., Kharychkov, S. K. (2005) Ekonomyko-ekolohycheskye osnovy rehyonalnoho pryrodopolzovanyia y razvytyia [Economic and environmental foundations of regional environmental management and development. IPREI NAS of Ukraine]. YPREEY NAN Ukrainy. Odesa: Feniks. [in Ukranian].
8. Butko, M., Akymenko, O. (2009) Investytsiina dominanta staloho rozvytku rehionu v umovakh intehratsii: monohrafiia [Investment dominant for sustainable development of the region in terms of integration.] Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf». [in Ukranian]
9. Helman, V. M. Finansove zabezpechennia vyshchoi osvity v Ukraini [Financial support for higher education in Ukraine]. Available at: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345365.html.
10. Herasymchuk, Z. V., Polishchuk, V. H. (2011) Stymuliuvannia staloho rozvytku rehionu: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Stimulating sustainable development of the region: theory, methodology, practice.]. Lutsk: RVV LNTU. [in Ukranian].
11. Holubets, M. A. (2006) Rozvytok «stalyi» chy «zbalansovanyi»? [Development "sustainable" or "balanced"?]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal [Ukrainian geographical magazine] № 2. pp. 66-69.
12. Hryniv, L. S. (2001) Ekolohichno zbalansovana ekonomika: problemy teorii: monohrafiia [Ecologically balanced economy: problems of theory]. Lviv: LNU im. I.Franka. [in Ukranian].
13. Deliahyn, M. (2001). Informatsionnaya revoyutsia, globalyzatsiya i krizis mirovoi ekonomiki. [The information revolution, globalization and the crisis of the world economy.]. Problemy teoriyi i praktiki upravleniya, №1. pp. 18–23.
14. Kilkist vyshchykh navchalnykh zakladiv v Ukraini v 2010 r. skorotylosia v porivnianni z 2009 r. na 1% - z 861 do 854 [The number of institutions of higher education in Ukraine in 2010 decreased by 1% from 861 to 854 compared to 2009]. Available at: http://euroosvita.net/?category =1&id=952.
15. Kiyko, O. Problemy vyshchoi tekhnichnoi osvity v Ukraini [Problems of Higher Technical Education in Ukraine]. Available at: http://www.osvita.org.ua/articles/ 135.html.
16. Kyrych, N. B., Kinash, I. A., Pohaidak, O. B. (2011) Ekolohichnyi menedzhment: ekoloho-ekonomichni zasady ratsionalnoho pryrodokorystuvannia [Ecological management: ecological and economic principles of rational nature management.]. Ternopil: TzOV «Ternohraf». [in Ukranian].
17. Kontseptsiia staloho rozvytku ta problemy funktsii suchasnykh derzhav [Concept of sustainable development and problems of functions of modern states]. Skhid, 2004.
18. Korobko, B. (2007) Enerhetyka ta stalyi rozvytok. Informatsiinyi posibnyk dlia ukrainskykh ZMI [Energy and sustainable development. Information guide for Ukrainian media.]. Kyiv: VEHO «Mama-86». [in Ukranian]
19. Melnyk, L. M., Andrushkiv, B. M. (2015) Intehratsiia ekolohichnoi skladovoi u praktychne vyrobnyche seredovyshche z metoiu zabezpechennia staloho rozvytku pidpryiemstva [Integration of environmental component into practical production environment in order to ensure sustainable development of the enterprise.]. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, №1(47), t.1. pp. 69-75.
20. Nitsenko, A. O. Optymizatsiia upravlinnia osvitoiu u vyshchykh navchalnykh zakladakh iz zastosuvanniam informatsiinykh tekhnolohii [Optimization of education management in higher education institutions with the use of information technologies]. Available at: http://www.library.uipa.kharkov.ua/.
21. Polishchuk, V. H. (2009) Poniatiino-katehorialnyi aparat polityky stymuliuvannia staloho rozvytku rehionu [Conceptual and categorical apparatus of the policy of stimulating sustainable development of the region] Aktualni problemy ekonomiky [Current problems of the economy], №11. pp. 168-173.
22. Prohrama dii «Poriadok dennyi na XXI stolittia»: Ukhvalena konferentsiieiu OON z navkolyshnoho seredovyshcha i rozvytku v Rio-de-Zhaneiro [Agenda for the 21st Century: Adopted by the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro (Planet Earth Summit, 1992).] [in Ukranian].
23. Reitynh vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy za pokaznykamy naukometrychnoi bazy danykh Scopus stanom na 30.09.2011 [Rating of higher educational establishments of Ukraine according to Scopus scientometric database as of September 30, 2011]. [in Ukranian]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html.
24. Melnyk, L. M., Andrushkiv, B. M., Kyrych, N. B., Pohaidak, O. B. (2016) Rol osvity v orhanizatsii vykorystannia yevropeiskykh pidkhodiv do zabezpechennia staloho rozvytku ekonomiky u postkonfliktnyi period [The role of education in organizing the use of European approaches to sustainable economic development in the post-conflict period]. Bulletin of economic science of Ukraine. №1(30). pp. 3-6.
25. Khlobystov, Ye. V. (2010) Stalyi rozvytok ta ekolohichna bezpeka suspilstva v ekonomichnykh transformatsiiakh [Sustainable development and environmental security of society in economic transformation.]. Simferopol: PP «Pidpryiemstvo «Fieniks». [in Ukranian].
26. Vakhovych, I. M. (2014) Finansove zabezpechennia staloho rozvytku rehioniv Ukrainy: mizhbiudzhetni vidnosyny ta innovatsiini instrumenty stymuliuvannia: monohrafiia [Financial Support for Sustainable Development of Ukrainian Regions: Intergovernmental Relations and Innovative Incentives: A Monograph.]. Lutsk: Volynpolihraf. [in Ukranian].
27. Finnikov, T. Zahalnyi ohliad systemy vyshchoi osvity Ukrainy [General overview of the higher education system of Ukraine]. Available at: www.irf.ua/.../programs_edu_ep_333_ua_h.
28. Khvesyk, M., Bystriakov, I. (2012) Paradyhmalnyi pohliad na kontsept staloho rozvytku Ukrainy [A paradigmatic view of the concept of sustainable development of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, № 6. pp. 4-12
29. Shevchuk, V. Ya. (2006) Makroekonomichni problemy staloho rozvytku [Macroeconomic problems of sustainable development.]. K.: Heo-prynt. 200 s.
30. Yarkova, N. I., Bondarenko, A. V. Problemy derzhavnoho finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini [Problems of state funding for higher education in Ukraine]. Available at: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics /57511.doc.htm.
31. Butlin, J. (1989) Our common future. By World commission on environment and development. Journal of International Development (en) 1 (2). pp. 284–287. doi: https://doi.org/10.1002/jid.3380010208
32. Hulse, J. H. (2007). Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past. New Delhi: Cambridge University Press India Pvt. Ltd. Ottawa: International Development Research Centre. 390 p
33. Kates, R. W., Parris, T. M., Leiserowitz A. A. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Number 3, pp. 8-21.
34. Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development. Available at: http://www.un.org/esa/ffd.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19abmkin.pdfГЕРМІНАТИВНИЙ (СТАЛИЙ) РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА, ЯК КОМПОНЕНТА ЙОГО КУЛЬТУРИ І НАВПАКИ…981,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.