Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30559

Title: Спосіб обробки реакційно-спечених виробів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену
Other Titles: Method of reaction-sintered products processing based on silicon carbide and molibdenum disilicide
Authors: Ковбашин, Василь Іванович
Бочар, Ігор
Kovbashyn, Vasiliy
Bochar, Igor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil,Ukraine
Ternopil Volodymyr Gnatyuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ковбашин В. І. Спосіб обробки реакційно-спечених виробів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену / Василь Ковбашин, Ігор Бочар // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 94. — № 2. — С. 75–79. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description (International): Kovbashyn V., Bochar I. (2019) Sposib obrobky reaktsiino-spechenykh vyrobiv na osnovi karbidu kremniiu ta dysylitsydu molibdenu [Method of reaction-sintered products processing based on silicon carbide and molibdenum disilicide]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 94, no 2, pp. 75-79 [in Ukrainian].
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (94), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (94), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 94
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 22-May-2019
Date of entry: 17-Jan-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.075
UDC: 621.762
Keywords: карбід кремнію
дисиліцид молібдену
керамічні матеріали
захисне покриття
silicon carbide
molybdenum disilicide
ceramic materials
protective coating
Number of pages: 5
Page range: 75-79
Start page: 75
End page: 79
Abstract: Описано основні способи обробки керамічних матеріалів на основі реакційно-спеченого карбіду кремнію та дисиліциду молібдену. Досліджено та проаналізовано технологічні умови обробки неметалевих керамічних матеріалів залежно від складу силіцидоксидної композиції в порошковій суміші. Встановлено, що підвищити ресурс експлуатації керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену можна шляхом введення оксиду цирконію, оксиду ітрію та оксиду гафнію. На основі проведених досліджень запропоновано оптимальні умови вибору концентрації даних добавок, які забезпечують високу швидкість насичення й покращують експлуатаційні параметри виробів. Також встановлено, що для інтенсифікації процесу обробки керамічних матеріалів на основі реакційно-спечених керамічних матеріалів у насичувальне середовище можна вводити різні склади силіцидоксидної композиції. Дифузійне насичення керамічних матеріалів із використанням гідриду титану забезпечує високу швидкість насичення та добру якість оброблюваної поверхні. Дослідження кінетики взаємодії силікоборидної фази з карборундовою та дисиліцидмолібденовою основою показало, що зі збільшенням тривалості нагрівання товщина дифузійного покриття зменшується. Завершальною операцією способу обробки реакційно-спечених керамічних матеріалів є нанесення на силікоборовану поверхню карбідокремнієвих і дисиліцидмолібденових зразків шару суспензії силіцидоксидної композиції, яка містить дисиліцидмолібдену, цирконієво-ітрієву кераміку і алюмінат натрію. Запропонований спосіб обробки реакційно-спечених керамічних матеріалів підвищує в 2 і 1,5 раза ресурс роботи зразків на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену. Результати проведених досліджень показали, що запропонований спосіб може бути рекомендований для обробки виробів на основі реакційно-спечених карбідокремнієвих і дисиліцидмолібденових матеріалів, які використовуються для виготовлення електронагрівачів і різного типу конструкційних елементів високотемпературного обладнання.
The main methods for processing ceramic materials based on reaction-sintered silicon carbide and molybdenum disilicide are described. The technological conditions of nonmetallic ceramic materials processing depending on the oxide silicide composition in the powder mixture are studied and analyzed. It is determined that the increase in the lifetime of ceramic materials based on silicon carbide and molybdenum disilicide can be achieved by introduction of zirconium oxide, yttrium oxide and hafnium oxide. Based on the carried out investigations, optimal conditions for selecting the concentration of these additives, which ensure high saturation speed and improve the operational parameters of the products are proposed. It is also determined that in order to intensify the processing of ceramic materials based on reaction-sintered ceramic materials, various compositions of the silicide oxide composition can be introduced into the saturation medium. Diffusion saturation of ceramic materials with titanium hydride provides high saturation speed and good quality of the surface to be treated. The study of the kinetics of the interaction of silicoboride phase with the carborundum and disilicide with molybdenum base showed that, with increasing heating duration, the thickness of the diffusion coating decreases. The final operation of the process for processing reaction-sintered ceramic materials is to apply silicon-based surface of carbide-silicate and disilicide molybdenum samples of the suspension layer of silicide oxide composition containing molybdenum disilicide, zirconium-yttrium ceramics, and sodium aluminate. The proposed method of processing reaction-sintered ceramic materials increases in 2 and 1.5 times the lifetime of samples based on silicon carbide and molybdenum disilicide. The results of the carried out research show that the proposed method can be recommended for the processing of products based on reaction – sintered carbide silicic acid and disilicide molybdenum materials used for the manufacturing the electric heaters and various types of structural elements of high-temperature equipment.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30559
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.087
References (Ukraine): 1. Ковбашин В. І., Бочар І. Й. Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль. 2014. № 3 (75). С. 127–131.
2. Ковбашин В. І., Бочар І. Й. Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль. 2015. № 2 (78). С. 130–138.
3. Kovbashyn V. I., Bochar I. Y. Technological conditions of diffusive boride coating formation on silicon carbide and molybdenum disilicide. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 2522-4433. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль. № 2 (90). 2018. С. 87–92. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.087
4. Kovbashyn V. I., Bochar I. Y. The study of technologies to improve physical-mechanical and chemical properties of reaction sintered ceramic materials on the basis of silicon carbide. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 1727-7108. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль. № 2 (86). 2017. С. 14–20.
5. Kovbashyn V. I., Bochar I. Y. Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molybdenum disilicide based materials. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 1727-7108. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль. № 2 (82). 2016. С. 49–55.
References (International): 1. Kovbashyn V. I., Bochar I. Y. Tekhnolohichni osoblyvosti formuvannya sylitsydnoho pokryttya na karbidi kremniyu ta dysylitsydi molibdenu. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ternopil'. Vol. 75. No. 3. 2014. P. 127–131. [Іn Ukrainian].
2. Kovbashyn V. I., Bochar I. Y. Vplyv tekhnolohiyi sylikoboruvannya keramichnykh materialiv na vlastyvosti zakhysnykh pokryttiv. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ternopil'. Vol. 78. No. 2. 2015. P. 130–138. [Іn Ukrainian].
3. Kovbashyn V. I., Bochar I. Y. Sposib obrobky reaktsiyno-spechenykh vyrobiv na osnovi karbidu kremniyu ta dysylitsydu molibdenu. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ternopil'. Vol. 90. No. 2. 2018. P. 87–92. [Іn Ukrainian]. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.087
4. Kovbashyn V. I., Bochar I. Y. Tekhnolohichni osoblyvosti formuvannya sylitsydnoho pokryttya na karbidi kremniyu ta dysylitsydi molibdenu. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, Ternopil'. Vol. 86. No. 2. 2017. P. 14–20. [Іn Ukrainian].
5. Kovbashyn V. I., Bochar I. Y. Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molybdenum disilicide based materials. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ternopil'. Vol. 82. No. 2. 2016. P. 49–55. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 2 (94)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.