Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30079
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів спеціальності 051 «Економіка»
Authors: Левицький, Віталій Орестович
Bibliographic description (Ukraine): Конспект лекцій з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів спеціальності 051 «Економіка» / Укладач: В. О. Левицький // Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. Тернопіль: ТНТУ, 2019. 154 с.
Bibliographic description (International): Summary of lectures on the subject "History of Economics and Economic Thought" for students of specialty 051 "Economics" / Compiled by: VA Levуtskyі // Ternopil National Technical University. I. Pulia. Ternopil: TNTU, 2019. 154 p.
Issue Date: Oct-2019
Submitted date: Oct-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Keywords: Історія економіки, економічна думка, мануфактура, виробництво, власність
Abstract: Конспект лекцій містить цілісний і систематизований виклад досвіду господарювання провідних держав світу і України та сутність теорій, концепцій, ідей видатних вчених-економістів з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти. Кожна тема висвітлюється доступно, лаконічно, інформаційно насичено. У посібнику подано історико-економічні терміни, список рекомендованої літератури. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам, усім, хто цікавиться історією економіки та економічної думки.
Content: ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………....4 Тема 1. Предмет, методологія та завдання історії економіки та економічної думки…………………………………..…………………….…...6 Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій……............................................................................10 Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е.–V ст. н.е.)…….17 Тема 4. Господарство та економічна думка Середньовіччя………….…....30 Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в Європі (XVI–І пол. XVII ст.)……………………………………………………….....43 Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (ІІ пол. XVII–І пол. ХІХ ст.)……….....54 Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (ІІ пол. ХІХ–поч. ХХ ст.)…………………...73 Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (ІІ пол. ХІХ–поч. ХХ ст.)…….…...91 Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку Європейської цивілізації (І пол. ХХ ст.)......102 Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом НТР (ІІ пол. ХХ ст.)……………………….............. ................112 Тема 11. Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі ІТР (кін. ХХ–поч. ХХІ ст.)…………...……..120 Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці………….132 Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті рр. ХХ–поч. ХХІ ст.)………………………………………………….142 Термінологічний словник…………………..…………..………………....150 Історико-економічні терміни……………………………………………..151 Рекомендована література…………………………………...……….…...153
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30079
References (International): The lecture summary contains a comprehensive and systematic presentation of the experience of managing the leading countries of the world and Ukraine and the essence of the theories, concepts, ideas of eminent scientists-economists, taking into account the latest achievements in the field of historical and economic research, as well as modern requirements for the level of economic education. Each topic is covered in an accessible, concise and informative way. The guide provides historical and economic terms, a list of recommended literature. For students of economic specialties of higher education. It may be useful for teachers, anyone interested in the history of economics and economic thought.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОНСП ЛЕКЦІЙ ІСТ ЕКОН ТА ЕК ДУМ.doc1,02 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools