Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29996
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Бюджетна регіональна політики” для студентів денної та заочної форм спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”
Authors: Кужда, Тетяна Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Бюджетна регіональна політики” для студентів денної та заочної форм спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” / укл. : Т.І. Кужда. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 89 с.
Issue Date: Feb-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 1-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 89 с.
Keywords: регіональні бюджетна політика
місцеві бюджети
Content: Практичне заняття №1 “Сутність та економічна природа регіональної бюджетної політики” 5 Практичне заняття №2 “Економічний зміст і структура місцевих бюджетів” 9 Практичне заняття №3 “Бюджетний процес на місцевому рівні” 15 Практичне заняття №4 “Політика формування доходів місцевих бюджетів” 22 Практичне заняття №5 “Політика бюджетних видатків на місцевому рівні” 24 Практичне заняття №6 “Міжбюджетні відносини та система бюджетного вирівнювання” 28 Практичне заняття №7 “Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні” 31 Практичне заняття №8 “Вдосконалення бюджетної політики регіонів в умовах фінансової децентралізації”
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29996
References (Ukraine): 1. Місцеві фінанси : підруч. / за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 448 с. 2. Ганущак Ю. І. Місцеві бюджети / Ю. І. Ганущак. – К. : Легальний статус, 2011. – 48 с. 3. Бечко П. К. Місцеві фінанси : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с. 4. Письменний В. В. Місцеві фінанси : навч. посіб. / В. В. Письменний. –Тернопіль : Видавн.-поліграф. центр «Екон. думка», 2012. – 200 с. 5. Роменська К. М. Зарубіжний досвід удосконалення використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування / К. М. Роменська // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Серія : Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 82–89. 6. Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами : навч. посіб. / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 264 с. 7. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб. / [О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, В. П. Горин та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 420 с. 8. Бондарук Т. Г.Місцеві фінанси: навч. посібник / Т. Г. Бондарук – К.: ДП Інформ.аналіт.агенство, 2013 -529 с. 9. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. 10. Власюк Н. І., Мединська Т. В., Мельник М. І., Місцеві фінанси : навч. посібник. К: Алерта, 2011. – 328 с. 11. Возняк Г.В. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. – ДУ Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. – ДВНЗ Університет банківської справи, Київ, 2017.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Методичні матеріали кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка_БРП_практичні.doc2,65 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools