Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorПавликівська, Ольга Іванівна-
dc.contributor.authorГаляс, Людмила Володимирівна-
dc.contributor.authorHalias L.V.-
dc.date.accessioned2019-12-27T18:46:46Z-
dc.date.available2019-12-27T18:46:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationГаляс Л.В. Організація обліку, аналізу та аудиту на сільськогосподарських підприємствах (на прикладі ФГ «Лідихів-Присяжнюк»): дипломна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“/Л.В. Галяс. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 80 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29882-
dc.description.abstractУ роботі розглянуті теоретичні та методичні аспекти облікового та аналітичного забезпечення управління сільськогосподарського підприємства. Зокрема узагальнено концептуальні підходи та еволюцію теорії витрат; визначено місце витрат в складі об’єктів бухгалтерського обліку. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах. Проаналізовано стан бухгалтерського обліку витрат, калькулювання собівартості продукції та особливості звітності в сільському господарстві. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення організації та методики облікового забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств в умовах створення глобальних виробничих структур та вдосконалення структур управлінняuk_UA
dc.description.abstractThe theoretical and methodological aspects of accounting and analytical support of agricultural enterprise management are considered in the paper. In particular, conceptual approaches and evolution of cost theory are generalized; the place of expenses in accounting objects is determined. Proposals for improvement of accounting at agricultural enterprises have been developed. The state of accounting of expenses, costing of production and features of reporting in agriculture are analyzed. Proposals for improvement of the organization and methods of accounting support of agricultural enterprises' cost management in the conditions of creation of global production structures and improvement of management structures have been developed.-
dc.description.tableofcontentsВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічний механізм та сутнісна характеристика діяльності фермерських господарств 8 1.2. Особливості обліку та звітності в фермерських господарствах 13 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 2.1. Облік внесків до складеного капіталу 22 2.2. Бухгалтерський та податковий облік біологічних активів 24 2.3. Облік доходів та витрат фермерського господарства 29 2.4. Принципи оподаткування фермерських господарств 35 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 3.1. Інформаційне забезпечення аналізу на сільськогосподарських підприємствах 39 3.2. Аудит аграрних підприємств: організаційний і методичний аспекти 42 РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 4.1. Аналіз витрат та собівартості продукції ФГ «Лідихів- Присяжнюк» 46 4.2. Аналіз собівартості продукції рослинництва 50 РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ФГ «ЛІДИХІВ-ПРИСЯЖНЮК» 5.1. Аналіз показників рентабельності діяльності підприємства 58 5.2. Резерви зниження собівартості рослинництва 59 РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 6.1. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці 63 6.2. Оцінка впливу радіоактивного забруднення на технологічний процес виробництва і заходи захисту 64 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72 ДОДАТКИ 80-
dc.language.isoukuk_UA
dc.subject071uk_UA
dc.subjectоблік і оподаткуванняuk_UA
dc.subjectуправлінські рішення-
dc.subjectоб’єкти обліку-
dc.subjectвнутрішньогрупові витрати-
dc.subjectсобівартість-
dc.subjectкалькулювання-
dc.subjectцентри відповідальності-
dc.subjectmanagement decisions-
dc.subjectaccounting objects-
dc.subjectintragroup expenses-
dc.subjectcosting-
dc.subjectresponsibility centers-
dc.titleОрганізація обліку, аналізу та аудиту на сільськогосподарських підприємствах (на прикладі ФГ «Лідихів-Присяжнюк»)uk_UA
dc.title.alternativeOrganization of accounting, analysis and audit at agricultural enterprises (Farm business “Lidykhiv-Prysyazhnyuk” as a case study)uk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.contributor.committeeMemberДмитрів, Дмитро Володимирович-
dc.relation.references1. Алексєєва А. В. Звітність підприємств: [навчальний посібник] / А. В. Алексєєва, А. П. Шаповалова, Г. В. Уманцев, О. Г. Веренич. – К.: КНТЕУ. – 2008. – 323 с. 2. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика / А.Апчерч; [пер с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой.]. – М.: Финансы и статистика, 2002.– 952 с. 3. Бойко, Е.А. Управленческий учёт: принципы и практика [Текст] / Е.А. Бойко [и др.]; под ред. д.э.н., проф. А.Н. Кизилова, д.э.н., проф. И.Н. Богатой. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 372 с. 4. Бутинець Ф. Ф. Звітність підприємств : навч. посіб. [для студ. вищ. нав. закл.] / Ф. Ф. Бутинець, Н. А. Остап’юк. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 428 с. 5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. — 3-тє вид. доп. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2005. — 104 с. 6. Бухгалтерский управленческий учёт [Текст]: учеб пособие / Л. К. Никодорова, И.В. Гулина. – М.: Университетская книга, Логос, 2007. –184 с. 7. В Україні із 43-х тисяч фермерських господарств в «тіні» працює 70% [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/news/10810- v-ukrayini-iz-43-tisyach-fermerskih-gospodarstv-v-tini-pratsyuye-70 8. Верига Ю. А. Звітність підприємств : [навч. посіб.] / Верига Ю. А., Шевченко З. М., Ватуля І. Д. – [2 – ге вид., доп. і перероб]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 776 с. 9. Войтенко Т. Форми оподаткування ФГ / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. – №3. – 2018. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/may/issue-38/article- 36315.html 73 10. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: [навчальний посібник] / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – К.: Алерта, 2008. – 447 с. 11. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2007 р. № 1158: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/files/00003800/Dergavna_cil%27ova_programa.d oc. 12. Державний комітет статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 13. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” вiд 09.07.2003 № 1058-IV. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 14. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – ХIV від 16 лип. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 15. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укоаїні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/996-14 16. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»№ 755 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 17. Закон України «Про державну статистику» № 2938 - VI від 9 трав. 2011 р. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 18. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV в редакції від 15.08.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15. 19. Звітність підприємств: [навч. посібник] / Ю. А. Верига, Д. М. Фесенко, З. М. Левченко [та ін.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с. 74 20. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III у редакції від 20.10.2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 21. Золотухін О. Бухгалтерський облік у фермерів / О. Золотухін [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005361-bukhgalterskiy-oblik-u-fermeriv 22. Ільїна О. Актуальні аспекти вдосконалення звітності про фінансові результати в агроформуваннях [Електрон. ресурс] / Ільїна О. // Інноваційна економіка. – 2009. - № 4. – С. 101-104. – Спосіб доступу: http://www.nbuv.gov.ua 23. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-Б «Звіт про фінансові результати» від 20 лип. 2009 р. № 271. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 24. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств за 200__ рік". Затверджено Наказом Державного комітету статистики України 05.11. 2004 № 607 ) // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 25. Кривенко С.В. Організаційні аспекти обліку фермерських господарств / С.В. Кривенко, Т.В. Пономаренко, О.В. Накісько. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/892/1/21.pdf 26. Кучеренко Т. Класифікація господарської звітності: генезис і проблеми сучасності [Електрон. ресурс] / Кучеренко Т. // Інноваційна економіка. – 2010. - № 3. – С. 58-62. – Спосіб доступу: http://www.nbuv.gov.ua 27. Лень В. С. Звітність підприємств: [підручник] / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 612 с. 28. Лист ДФСУ «Про право на добровільну сплату ЄСВ голів ФГ» від 03.05.2017 р. № 10961/7/99-99-13-02-01-17 [Електронний ресурс]. – 75 Режим доступу: https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and- orders/gna/10541-10961.html 29. Лишиленко О. В. Фінансовий облік : [підручник] / О. В. Лишиленко - [2 – ге вид., доп. і перероб.]. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. – с. 556 30. Маренич Т. Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях : [навч. посіб.] / Т. Г. Маренич, В. Я. Амбросов. – [2 – ге вид. доп. і перероб.]. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 896 с. 31. Мервенецька В. Формування інформації у фінансовій та статистичній звітності сільськогосподарських підприємств для розрахунку макроекономічних показників [Електрон. ресурс] / Мервенецька В. // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 3. – С. 82-87. – Спосіб доступу: http://www.nbuv.gov.ua 32. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах від 02.07.2001 р. № 189 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0189555-01 33. Міністерство аграрної політики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua. 34. Москальова В. М. Основи охорони праці [Текст] : підручник / В. М. Москальова. – К. : ВД Професіонал, 2005. – 671 с. – ISBN 996-8556-87-9. 35. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_027 36. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 37. Національні стандарти бухгалтерського обліку (з основними змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №14(802). – 13 лютого (спецвипуск). 76 38. Нашкерська Г. В. Складання приміток до фінансової звітності / Г. В. Нашкерська // Дебет-Кредит. – 2007. - №9/2000. – С.11-25. 39. Ниткин Ю. М. Проблемы становлення аудита / Ю. М. Ниткин. – М. : Дело. – 2007. – 245 с. 40. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств: монографія / Р.Ф. Бруханський, М.К. Пархомець, П.Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с. 41. Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах : [підручник] / [Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Беленкова М. І. та ін.]. – [5 – тє вид., перероб. і допов.] – К. : Алерта, 2009. – 1056 с. 42. Озеран В. Методика відображення доходів у звіті про фінансові результати [Електрон. ресурс] / Озеран В. // Економіка АПК. – 2009. - № 3. – С. 14-17. – Спосіб доступу: http://www.nbuv.gov.ua 43. Основи охорони праці [Текст] : підручник / К. Н. Ткачук, Н. О. Халімовський, В. В. Зацарний та ін. ; за ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. – К. : Основа, 2012. – 448 с. – ISBN 966-699-156-Х. 44. Основи охорони праці [Текст] : підручник / М. П. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. ; за ред. М. П. Купчика, М. П. Гандзюка. – К. : Основа, 2000. – 416 с. – ISBN 996-7233-19-7. 45. Основи охорони праці [Текст] : підручник / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-364-934-4. 46. Основы управленческого учета / Под общ. ред. Н.А. Адамова. — СПб.: Питер, 2005. — 104 с. 47. Підлужна Н. Удосконалення методики складання фінансової звітності [Електрон. ресурс] / Підлужна Н. // Економіка АПК. – 2011. - № 2. – С. 67-72. – Спосіб доступу: http://www.nbuv.gov.ua 48. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 77 49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджене Наказом Мінфіну України № 87 від 31 берез. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua. 50. Порядок подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затверджений постановою Правління ПФУ від 19.04.2007 № 7-7. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua. 51. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 419 // Податки та бухгалтерський облік. - 9 грудня 2008 р. - №23 (71) (спецвипуск). С. 1-3. 52. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений Постановою Правління ПФУ вiд 05.11.2009 № 26-1. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua. 53. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 584 «Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248409701 54. Приходько Н. І. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Харківська філія Українського держ. ун- ту економіки і фінансів / Н. І. Приходько. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 192c. 55. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року, Закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2982- 15. 56. Про примітки до річної фінансової звітності, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 302. // Бухгалтерія, 28 січня 2008р., - №4 (471) С.40. 57. Продукція сільського господарства у постійних цінах / Електронний 78 ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ /operativ2017/sg/pro_sg/arch_pro_sg_p.htm 58. Ребрі Н. В. Методологічні основи здійснення аудиту балансу суб’єктів підприємництва / Н. В. Ребрі // Бухгалтерський облік і аудит. − 2005. − №8. − С.43 − 50. 59. Риндя А. Подробиці річної фінансової звітності / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік - 9 грудня 2008 р. - №23 (71) (спецвипуск). - С.15-52. 60. Роттер М. В. Про підвищення ефективності облікової політики підприємства / М. В. Роттер // Діловий вісник. − 2012. − №2. − С.44 − 49. 61. Руденюк О. Особливості складання річної фінансової звітності // Податки та бухгалтерський облік / О. Руденюк. – 2012. -№5. – С.19. 62. Рудяк Ю. Основоположні принципи бухгалтерського обліку / Ю. Рудяк // Бухгалтерія: право, податки, консультації. – 2007. - №7 (422). С.55-58. 63. Рудяк Ю. Фінансова звітність: від статті до статті / Ю. Рудяк // Бухгалтерія: право, податки, консультації, №52/1 (467) 24.12.2005. С.37- 44. 64. Саблук П.Т. Основні напрямки удосконалення державної аграрної політики в Україні / Саблук П.Т., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. – 2011. - № 5. - С. 3-16. 65. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – [4-е изд. перераб. и доп]. – Мн. : НП “Экоперспектива”, 2005. – 498 с. 66. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Навч. посіб.] / Сопко В. В. – К.: КНЕУ, 2008. – 526 с. 67. Спільник І. Інформаційні потреби аналізу фінансового стану підприємства / І. Спільник // Наукові записки. – 2012. – Вип.10, 4.1. – С.41-43. 79 68. Стельмах М. В. Щодо методики аналізу фінансової звітності підприємства / М. В. Стельмах, М. Ф. Дейнека // Наукові записки. Збірник праць кафедри економічного аналізу. Випуск 12. – Тернопіль: Видавництво “Економічна думка”, 2005. – С.3-4. 69. Сук П. Л. Звіт про фінансові результати / П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. - №3. – С.39-46. 70. Суліменко Л.А. Тенденції та підходи до обліку і звітності в фермерських господарствах на регіональному та світовому рівнях / Л.А. Суліменко, О.В. Нечипорук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/tendencii-ta-pidhodi-do-obliku-i-zvitnosti-v- fermerskih-gospodarstvah-na-regionalnomu-ta-svitovomu-rivnyah.html 71. Теорія економічного аналізу: Підручник / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. За ред. Р. В. Федоровича. - Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2012. – 324 с. 72. Теорія економічного аналізу: Підручник. За ред. Мниха Є. В. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2008. — 513c. 73. Терехов А. А. Аудит / А. А. Терехов. – М.: Финансы и статистика, 2012, - 512 с. 74. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н. М. Ткаченко. — [Вид. 3-тє, доп. і перероб]. — К. : Алерта, 2008. — 925с. 75. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Ю. М. Тютюнник – Полтава : ПДАА, 2009. – 406 с. – (частина І). 76. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Ю. М. Тютюнник – Полтава : ПДАА, 2009. – 406 с. – (частина II) 77. Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами / Б. Ф. Усач. – К. : Знання, 2012. – 247 с. 80 78. Фурсов А. Наиболее проблемные вопросы трансформации годовой бухгалтерской отчетности в финансовою отчетность по МСБУ / А. Фурсов // Весник бухгалтера и аудитора Украины // 2008. - №13. – С.9-12. 79. Хомин П. Облікове забезпечення звітності про фінансові результати має бути методологічно обґрунтованим [Електрон. ресурс] / Хомин П. // Облік і фінанси АПК – 2008. - № 6. – С. 16-19. – Спосіб доступу: http://www.nbuv.gov.ua 80. Хорин А. Финансовая отчетность организации: раскритие елементов форм отчетности / А. Хорин // Бухгалтерский учет. – 2012. - №8. – С.57- 60. 81. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: [навч. посібник] / Ю. С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2004. – 360 с. 82. Чижевська Л. В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики / Л. В. Чижевська . – Житомир.ЖІТІ, 1998. – 408 с. 83. Шафранова Г. Аналіз фінансової звітності / Г. Шафранова // Баланс.– 2012.- № 31.– С.33-35. 84. Шафранова Г. Аналіз фінансової звітності / Г. Шафранова // Баланс.– 2012.- № 43. – С.45-49. 85. Шафранова Г. Аналіз фінансової звітності / Г. Шафранова // Баланс.– 2012.- № 30. – С.27-31. 86. Шеремет А. Д. Аудит. Учебник / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. – М. : ИНФРА, 2007. – 352 с. 87. Шмигель О. Місце бухгалтерської фінансової звітності в системі обґрунтування і прийняття рішень [Електрон. ресурс] / Шмигель О. // Інноваційна економіка. – 2-
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
галяс.docx20,95 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Галяс.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Галяс_авто.pdf254,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools