Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29741
Title: Вертеброгенні попереково-крижові больові синдроми і остеодефіцит: клініко-патогенетичні аспекти, рефлексотерапевтичні методи лікування : науково-методичний посібник
Authors: Бабінець, Л.С.
Надкевич, А.Л.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Bibliographic description (Ukraine): Бабінець Л.С. Вертеброгенні попереково-крижові больові синдроми і остеодефіцит: клініко-патогенетичні аспекти, рефлексотерапевтичні методи лікування : науково-методичний посібник / Бабінець Л.С., Надкевич А.Л. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 176 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 616.7+611.7+615
Number of pages: 176
Description: Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Протокол № 15 від 26 листопада 2019 р.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...6 ВСТУП…8 Глава 1. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВИНИКНЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ВЕРТЕБРОГЕННИХ РЕФЛЕКТОРНИХ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ ТА СУПУТНЬОГО ОСТЕОДЕФІЦИТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) ...11 1.1. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта на тлі остеодефіциту ...11 1.2. Сучасні аспекти комплексного лікування вертеброгенних рефлекторних попереково-крижових больових синдромів …21 1.3. Клініко-патогенетичні засади рефлексотерапії та її методів, можливості застосування при вертеброгенних рефлекторних попереково-крижових больових синдромах …26 Глава 2. МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ВЕРТЕБРОГЕННИМИ РЕФЛЕКТОРНИМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ ТА СУПУТНІМ ОСТЕОДЕФІЦИТОМ …36 2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих ...36 2.2. Комплекс загальноклінічного і лабораторно-інструментального дослідження хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами ...49 2.2.1. Об’єм загальноклінічних і неврологічних досліджень ...49 2.2.2. Інсрументальні методи дослідження ...51 2.2.3. Методи визначення показників цитокінового профілю і ендотеліальної дисфункції...53 2.2.4. Визначення параметрів синдрому перекисного окиснення ліпідів, системи антиоксидантного захисту та ендотоксикозу …55 2.3. Статистичний методи підрахунку...57 2.4. Характеристика лікувальних програм ...58 Глава 3. СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ У ХВОРИХ З ВЕРТЕБРОГЕННИМИ РЕФЛЕКТОРНИМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ …63 3.1. Оцінка стану кісткової системи у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами …63 3.2. Аналіз клінічної симптоматики у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами в залежності від стану кісткової тканини …70 Глава 4. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ ХВОРИХ З ВЕРТЕБРОГЕННИМИ РЕФЛЕКТОРНИМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ НА ТЛІ ОСТЕОДЕФІЦИТУ ...77 4.1. Стан показників ендогенної інтоксикації, перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами на тлі остеодефіциту …77 4.2. Особливості цитокінового профілю та ендотеліальної дисфункції хворих з з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами в залежності від стану кісткової маси та інших параметрів …81 4.3. Взаємозв’язки параметрів профілю цитокінів, перекисного окиснення ліпідів, ендотоксикозу, АОСЗ, нітрит-аніону хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами від стану кістки та їх вплив на больовий синдром і мінеральну щільність кісткової тканини ..88 Глава 5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВКЛЮЧЕННЯ ФАРМАКО-ПУНКТУРИ МЕЛОКСИКАМУ ДО ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВЕРТЕБРОГЕННИМИ РЕФЛЕКТОРНИМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ …100 5.1. Порівняльний аналіз впливу фармакопунктури на загально-клінічні параметри хворих з з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами …100 5.2. Оцінка показників ендогенної інтоксикації, перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами під впливом досліджуваних лікувальних програм з включенням мелоксикаму …105 5.3. Динаміка параметрів цитокінового профілю та ендотеліальної дисфункції хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами під впливом досліджуваних лікувальних програм з включенням мелоксикаму …107 Глава 6. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВКЛЮЧЕННЯ КЛАСИЧНОЇ АКУПУНКТУРИ ТА ГОМЕОСИНІАТРІЇ ДО ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТОГО КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВЕРТЕБРОГЕННИМИ РЕФЛЕКТОРНИМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ …113 6.1. Оцінка динаміки клінічної симптоматики під впливом запропонованих програм ...114 6.2. Аналіз динаміки показників ендогенної інтоксикації, перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами під впливом досліджуваних лікувальних програм з включенням голкорефлексотерапії та гомеосиніатрії …119 6.3. Динаміка параметрів цитокінового профілю та ендотеліальної дисфункції хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами під впливом досліджуваних лікувальних програм з включенням альтернативних методів ...122 6.4. Алгоритм диференційованого призначення лікувальних програм з включенням рефлексотерапії хворим з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами у поєднанні з остеодефіцитом …127 ЗАКЛЮЧЕННЯ ...130 СПИСОК ВЛАСНИХ ПУБЛІКАЦІЙ АВТОРІВ…134 ЛІТЕРАТУРА …141
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29741
ISBN: 978-966-305-105-5
Copyright owner: © Бабінець Л. С., Надкевич А. Л., 2019
© Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Аверьянов Е. А. Современные методы лечения заболеваний опорно-двигательного апарата антигомотоксическими препаратами / [Текст] Е. А. Аверьянов., И. И. Минец., А. Н. Бабко // Материалы научно-практического семинара. – К. : Каскад-Медикал, 2002. – С. 20. 2. Аврунин А. С. Метод двойной фотонной рентгеновской абсорбциометрии. Ограничения при оценке состояния костной ткани / [Текст] А. С Аврунин, Н. В. Корнилов, В. Е. Каземиркин // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2002. – № 4. – С. 56–60. 3. Агасаров Л. Г. Фармакопунктура (фармакопунктурная рефлексо-терапия) / [Текст] Л. Г. Анасаро // – М., 2002. – 207 с. 4. Алексеев В. В. Клиническая эффективность и безопасность препарата Мовалис при терапии неспецифических болей в нижней части спины. Consilium medicum. Неврология / [Текст] В. В. Алексеев, А. В. Алексеев // – 2014. № 2. С. 57–62. 5. Аль-Замиль М. Х. Эффективность мовалиса при выраженных неврологических проявлениях поясничного остехондроза / [Текст] М. Х. Аль-Замиль // Журнал неврологии и психиатрии имени Корсакова. – 2005. – Том 105, № 9. – С. 53 6. Альтенативная медицина // Большая энциклопедия. – В 62 т. – М.: Терра, 2006. – Т. 2. – С. 373. 7. Андрейчин В. А. Використання антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні остеоартрозу великих суглобів / [Текст] В. А. Андрейчин., М. Б. Макар., Г. М. Галька., П. А. Кирилюк // Шпитальна хірургія. – 2008. – № 3. – С. 93–96. 8. Андреев А. А. Структура системы точок акупункткры – фактор управления функциями организма / [Текст] А. А. Андреев // Рефлексология. – 2006. – № 3/4. – С. 27–28. 9. Андрейчин С. М. Медичні аспекти проблеми остеопорозу / [Текст] С. М. Андрейчин, М. І. Швалюк // Мед. хімія. – 2004. – Т. 6., № 1. – С. 117–122. 10. Антонов И. П. Классификация заболеваний периферической нервной системы и формулировка диагноза / [Текст] И. П. Антонов // Неврология и психиатрия. – 1985. – Т. 4. – С. 481–487. 11. Бабак О. Я. Антигомотоксическая терапия в клинике внутренних болезней / [Текст] О. Я. Бабак // – Киев : Книга-плюс, 2006. – 252 с. 12. Бабінець Л. С. Мінеральна щільність кісткової системи при первинному остеоартрозі: клініко-патогенетичні аспекти, підходи до лікування. Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.02 / [Текст] Л. С. Бабінець // Терноп. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачовського. – Т., 2000. – 19 с. 13. Бабінець Л. С. Вплив комплексного лікування з включенням класичної акупунктури на параметри ендотоксикозу при поперековому остехондрозі залежно від стану кісткової тканини / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2 (59). – С. 80–82. 14. Бабінець Л. С. Мінеральна щільність кісткової тканини, цитокіновий статус та ендотеліальна дисфункція у хворих з рефлекторними проявами поперекового остехондрозу, можливості їх корекції / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич // Український вісник психоневрології. – 2012. – Том 20, вип. 3 (72). – С. 21–24. 15. Бабінець Л. С. Патогенетичні аспекти поперекового остеохондрозу на тлі остеопенії та можливості його комплексного лікування з використанням різних шляхів введення мелоксикаму / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич // Медична газета «Здоровя України». (Тематичний випуск: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.) – 2012. – № 2 (21). – С. 38–40. 16. Бабінець Л. С. Фармакопунктура у комплексному лікуванні болю при поперековому остехондрозі на тлі остеодефіциту / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 2 (додаток). – С. 4–6. 17. Бабінець Л. С. Можливості рефлексотерапевтичної корекції ендотеліальної дисфункції у хворих з вертеброгенними рефлекторними синдромами попереково-крижового рівня / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич // Матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячена памяті професора Є. Л. Мачерет та 35-річчя від заснування рефлексотерапії в Україні: «Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи», м. Київ, 4-5 жовтня 2012 року. – С. 124–126. 18. Бабінець Л. С. Цитокіновий статус – маркер ефективності лікування хворих з поперековим остехондрозом / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич, С. Я. Мороз // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 квітня 2012 року, м. Тернопіль.: ТДМУ «Укрмедкнига». – 2012. – С. 12–13. 19. Бабінець Л. С. Роль цитокінового статусу у формуванні остеопенії при поперековому остехондрозі / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич, С. Я. Мороз, О. А. Качмар // Здобутки експериментальної і клінічної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 18 червня 2013 року. – С. 140. 20. Бабінець Л. С. Цитокіновий профіль при остеодефіциті у хворих з рефлекторними проявами поперекового остехондрозу / [Текст] А. Л. Надкевич, Л. С. Бабінець, Н. О. Марченкова, Т. В. Марцинкевич // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції: «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», м. Тернопіль, 21 травня 2014 року. – С. 30–31. 21. Бабінець Л. С. Біорегуляційна терапія в комплексному лікуванні вертеброгенного больового синдрому / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич //«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» // матеріали підсумкової V науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) – Терноп. держ. мед.ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 7–8. 22. Бабінець Л. С. Параметри цитокінового статусу як маркер ефективності комплексного лікування хворих на поперековий остеохондроз із больовим синдромом / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – 137–139. 23. Бабінець Л. С. Цитокіновий статус – маркер ефективності лікування хворих з поперековим остехондрозом / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич, С. Я. Мороз // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 квітня 2012 року, м. Тернопіль.: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 12 – 13. 24. Бабінець Л. С. Фармакопунктура у комплексному лікуванні болю при поперековому остехондрозі на тлі остеодефіциту / [Текст] Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 2 (додаток). – С. 4–6. 25. Бабов К. Д. Проблемы восстановительного лечения болных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями опорно-двигательного аппара-та на современном этапе / [Текст] К. Д. Бабов, Г. П. Пеклина, Н. Н. Леонова // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2001. – № 4. – С. 43–47. 26. Белова А. Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / [Текст] А. Н. Белова, О. Н. Шепетова // – М. : Антидор, 2002. – 440 с. 27. Беловол А. Н. Остеопороз у женщин пременопаузального возраста. Лікарська справа / [Текст] А. Н. Беловол, И. И. Князькова, Н. В. Кузьминова // – 2015. № 5/6. С. 3–8. 28. Белоголовых Л. А., Дубиков А. И., Медведь Е. Э. Активность нитрооксидаз на разных стадиях развития адьювантного артрита / [Текст] Л. А. Белоголовых, А. И. Дубиков, Е. Э. Медведь. // Бюл.экспер.биол. и мед. – 2007. – № 143 (5). – С. 576–579. 29. Бобрик Ю. В., Горлов В. В. Аспекты приоритетности медика-ментозных или физических методов в лечении и реабилитации больных остехондрозом позвоночника с неврологическими проявлениями / [Текст] Ю. В. Бобрик, В. В. Горлов. // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2009. – Т. 15, № 2. – С. 30–34. 30. Боева И. А. Место сывороточных уровней С-реактивного белка и провоспалительных цитокинов в определении степени активности суставного синдрома при остеоартрозе / [Текст] И. А. Боева. // Український медичний альманах. – 2008. – Том 11, № 4. – С. 19–22. 31. Бойчак М. П. Место рефлексотерапии и некоторых других методов альтернативной медицины в современной медицинской практике / [Текст] М. П. Бойчак, В. В. Собецкий // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2010. – № 1-2. – С. 10–30. 32. Болевые синдромы в неврологической практике / [Текст] под ред. проф. В. Л. Голубева. – 3-е изд., перераб. и доп. // – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 336 с. 33. Боренштейн Д. Эпидемиология, этиология, диагностическая оценка и лечение поясничной боли / [Текст] Д. Боренштейн. // Междунар. мед. журн. – 2000. – № 35. – С. 36–42. 34. Братусь В. В. Оксид азота как регулятор защитных и гомеостатических реакций организма / [Текст] В. В. Братусь // Український ревматологічний журнал. – 2003. – № 4 (14). С. 3–11. 35. Бучакчийская Н. М. Аспекты современного лечения больных с рефлекторными и корешковыми компрессионными синдромами поясничного остехондроза / [Текст] Н. М. Бучакчийская, В. И. Марамуха, И. И. Харченко, И. В. Марамуха // Международн. неврологич. журн. – 2011. – № 5 (43). – С. 126–128. 36. Вакуленко Л. А. Остехондроз: можливість адитивного біорегуляцій- ного підходу / [Текст] Л. А. Вакуленко. // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 6 (76). – С. 107–111. 37. Ванин А. Ф. Оксид азота в биологии: история, состояние и перспективы исследований / [Текст] А. Ф. Ванин. // БиПКОХимия. – 1999. – Т. 63, вып. 7. – С. 867–869. 38. Волошин П. В. Эндотелиальная дисфункция при цереброваскулярной патологии / [Текст] П. В. Волошин, В. А. Малахов, А. Н. Завгородняя // – Харьков, 2006. – 92 с. 39. Волошин П. В. Стан неврологічної служби в Україні в 2010 році та перспективи розвитку / [Текст] П. В. Волошин, Т. С. Міщенко. // – Харків, 2010. – 24 с. 40. Волошин П. В. Аналіз поширеності та захворюваності на нервові хвороби в Україні / [Текст] П. В. Волошин, Т. С. Міщенко, Є. В. Лекомцева. // Международный неврологический журнал. – 2006. – № 3 (7). – С. 9–13. 41. Волошина Л. О. Особливості цитокінового профілю крові у хворих на первинний остеоартроз в аспекті вікової коморбідності. Український ревматологічний журнал / [Текст] Л. О. Волошина, С. І. Сміян. // – 2016. № 1. – С. 65–69. 42. Гаваа Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии / [Текст] Гаваа Лувсан. // – М., Наука, 1986. – 575 с. 43. Галенко А. С. Способы немедикаментозной и фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции / [Текст] А. С. Галенко, С. Н. Шуленин. // «ФАРМиндекс-Практик». – 2006. – Вып. 10. – С. 2–10. 44. Гандурська О. П. Комплексне лікування нейрорефлекторних вертеброгенних больових синдромів з використанням електропунктури та фармакопункткри / [Текст] О. П. Гандурська. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 1999. – № 4. – С. 28–30. 45. Герасимова О. Н. Клинический опыт применения мелоксикама (Мовалис) при неспецифической боли в спине и радикулопатии. / [Текст] О. Н. Герасимова, В. А. Парфенев. // Неврология, психиатрия, психосоматика – 2012. № 2. С. 68–73. 46. Гесс В. Гомеопатическое мышление для врачей и пациентов [Текст] В. Гесс. // – Смоленск: Гомеопатическая медицина, 1997. – 208 с. 47. Гоженко А. И. Роль оксида азота в физиологии и патологи системы гомеостаза / [Текст] А. И. Гоженко, С. Г. Котюжинская, В. П Реутов. // – Одесса, 2005. – 139 с. 48. Гойденко В. С. Структурно-функциональная теория механизмов действия иглотерапии и микротерапии: учебное пособие / [Текст] В. С. Гойденко. // – М. : – 1990. – 192 с. 49. Голик В. А. Мовалис в лечении хронических пояснично-крестцовых болевых синдромов / [Текст] В. А. Голик, Ю. И. Мащенко, Е. И. Мороз. // Укр. мед. часопис. – 2004. – № 2. – С. 61–64. 50. Головач И. Ю. Остеоартрит, фундаментальные и прикладные аспекты этиопатогенеза заболевания. Ничего не стоит на месте / [Текст] И. Ю. Головач. // – Український ревматологічний журнал. 2014. № 2. С. 4–11. 51. Горлов А. А. Остеохондроз – болезнь века / [Текст] А. А. Горлов, Р. В. Кадала, Н. В. Матвеева. // Вестн. физиотерапии и курортологии. – 2008. – № 2. – С. 92–96. 52. Гуревич К. Г. Оксид азота: биосинтез, механизмы действия, функции / [Текст] К. Г. Гуревич, Н. Л. Шимановский. // Вопросы биологической медицинской и фармацевтической химии. – 2000. – № 4. – С. 16–21. 53. Гусев Е. И. Лекарственные средства в неврологической клинике: Руководство для врачей / [Текст] Е. И. Гусев, А. С. Никифоров, А. Б. Гехт. // – М. : МЕДпресс-информ, 2003. – 416 с. 54. Дамулин И. В. Боли в спине: клинические и лечебные аспекты / [Текст] И. В. Дамулин, П. А. Семенов. // Український неврологічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 79 – 85. // Терапевтический архив. – 2009. – № 6. – С. 78–82. 55. Дедух Н. В. Костная ткань в норме и при остеопорозе: препараты кальция и витамина Д: (обзор литераткры). / [Текст] Н. В. Дедух, Е. А. Побел. // Ортопедия, травматология и протезирование – 2013. № 3. С. 92–98. 56. Деменко В. Д. Применение различных видов рефлексотерапии в комплексном лечении неврологических проявлений поясничного остеохондроза / [Текст] В. Д. Деменко, О. Л. Тондий, В. Г. Яковлев. // – Укр. вісн. психоневрології. – 2002, Т. 10, вип. 1. – С. 34–36. 57. Демьянов А. В. Диагностическая ценность исследования уровней цитокинов в клинической практике / [Текст] А. В. Демьянов, А. Ю. Котов, А. С. Симбирцев. // – Цитокины и воспаление. – 2003. – № 3 (2). – С. 20–35. 58. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и алергологія / [Текст] Г. Н. Дранник. // – [4-е изд.]. – Киев, Полиграф Плюс, 2010. – 552 с. 59. Дубиков А. И. Нестероидные противовоспалительные препараты: некоторые практические аспекты применения / [Текст] А. И. Дубиков. // Consilium Medicum. – 2009. – № 1. – С. 13–18. 60. Дубиков А. И. Влияние селективных и неселективных ингибиторов циклооксигеназ на нитрооксидсинтазную активность хряща и синовии при аутоиммунном артрите / [Текст] А. И. Дубиков, Л. А. Белоголовых, Е. Э. Медведь и др. // – Человек и лекарство. 11 Российский национальный конгресс. Тез. докл. – М., 2004. – С. 783. 61. Емелин А. Ю. Лечение дорсопа-тий: опыт применения мелоксикама / [Текст] А. Ю. Емелин, Е. В. Мельникова, Л. Г. Заславский. // Здоров’я України. – 2011. – № 2 (17). – С. 44–45. 62. Епифанов В. А. Остеохондроз позвоночника (диагностика, лечение, профилактика): руководство для врачей. – 3-е изд., испр. и доп. / [Текст] В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. // – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 63. Жданов А. В. Особенности корреляционных связей в системе цитокинов / [Текст] А. В. Жданов, Г. Т. Сухих, М. П. Давидова. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2003. – № 9. – С. 309–311. 64. Завгородняя А. Н. Эндотелиальные механизмы патогенеза цереброваскуляной патологии / [Текст] А. Н. Завгородняя, А. В. Малахов. // Укр. медичн. часопис. – 2006. – № 2/52 (3-4). – С. 35–39. 65. Здыбский В. И. Акупунктура и гомеосиниартрия для рефлексоте-рапевтов: пособие для врачей / [Текст] В. И. Здыбский. // – Харьков: ПП Єсін О. В., 2009. – 140 с. 66. Зміни метаболізму оксиду азоту при ревматичних захворюваннях / [Текст] Т. В. Звягіна, І. В. Гамаюнов, О. О. Губанова, Т. В. Анікеєва, А. А. Кривошей. // Укр. ревматологічн. журн. – 2002. – № 3 (9). – С. 10–15. 67. Зозуля Ю. А. Мультифункциональность и метаболизм оксида азота в центральной нервной системе (обзор литературы) / [Текст] Ю. А. Зозуля, Л. Н. Сенько. // Журнал АМН України. – 2000. – Т. 6, № 1. – С. 3–25. 68. Зяблицев Д. С. Роль костного метаболизма в патогенезе остеоартроза. / [Текст] Д. С. Зяблицев. // Міжнародний вісник медицини – 2013. Т. 6, № 2. С. 27–30. 69. Иваничев Г. А. Сенсорное и рефлекторное взаимодействие в механіз-мах акупунктуры / [Текст] Г. А. Иваничев. // – М.: МЕДпресс, 2005. – 486 с. 70. Иванова М. Ф. Дорсалгия, обусловленная дегенеративно-дистрофи-ческой патологией позвоночника / [Текст] М. Ф. Иванова, С. К.Евтушенко. // Новости медицины и фармации. – 2010. – № 15 (33). – С. 16–17. 71. Избранные клинические лекции по рефлексотерапии (по материалам научных работ сотрудников кафедры рефлексотерапии ХМАПО) : монография. Изд. 2-е, пер. и доп. Харьков: СПДФЛ Мосякин В.Н., 2007. 304 с. 72. Інструкція по медичному застосуванню препарату Моваліс РП № UA/2683/03/01, затверджено наказом МОЗ України 22.03.2007 № 140, реєстраційне посвідчення № UA/2683/03/01). 73. Інструкція по медичному застосуванню препарату Траумель С РП МОЗ України №UA /5934/03/01 від 15.01.2008 року № 9. 74. Інструкція по медичному застосуванню препарату Плацента композитум (РП № UA/2465/01/01. Затверджено наказом Міністерства ПКОХорони здоровя України від 13.10.2009 № 738). 75. Интегративные регуляторные механизмы остеопороза и пути их коррекции / [Текст] А. А. Лобенко, Ю. Н. Бондарь, О. О. Протупкевич, Е. С.Пахомова. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2002. – № 3. – С. 26–28. 76. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / [Текст] А. С. Кадыков, Л. А. Черникова, Н. В. Шахпаронова. // – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 560 с. : ил. 77. Казимирко В. К. Остеопороз : патогенез, клиника, профилактика и лечение – 2-е изд., стереотип / [Текст] В. К. Казимирко, В. Н. Коваленко, В. И. Мальцев. // – К.: МОРИОН, 2006. – 160 с. 78. Казимирко В. К. Роль и место воспаления в патофизиологии первичного остеоартита / [Текст] Казимирко В. К. // Український ревматологічний журнал. 2015. № 4. С. 53–59. 79. Казимирко В. К. Инволюционный остеоартроз и остеопороз / [Текст] Казимирко В. К., Коваленко В. Н., Флегонтова В. В. // – Донецк: Издатель Заславский А. Ю., 2011. – 724 с. 80. Каладзе Н. Н. Иммунологические механизмы и апоптоз в патогенезе остеопороза / [Текст] Н. Н. Каладзе, А. А. Горлов. // Перінатологія та педіатрія. – 2003. – № 3. – С. 95. 81. Каратеев А. Е. Мелоксикам: «золотая середина» нестероидных противовоспалительных препаратов / [Текст] А. Е. Каратеев. // Терапевтический архив. – 2014. – № 5. – С. 99–105. 82. Кашкин К. П. Цитокины иммунной системы: основные свойства и иммунобиологическая активность (лекция) / [Текст] К. П. Кашкин. // – Клинич. лаб. диагностика. – 1998. – № 11. – С. 21–32. 83. Клековкина Е. В. Медиаторы иммунного воспаления в крови и синовиальной жидкости у больных остеоартрозом и ревматоидным артритом / [Текст] Е. В. Клековкина, Б. Ф. Немцов. // Цитокины и воспаление. – 2006. – Т. 5, № 3. – С. 49–54. 84. Клименко А. В. Особенности лечения вертеб-рогенных болевых синдромов / [Текст] А. В. Клименко, И. В. Бельская // Международный неврологический журнал. – 2011. – Том 17, № 4 (68). – С. 15–20. 85. Клименко О. В. Особливості лікування вертебро-генного больового синдрому / [Текст] О. В. Клименко, І. В. Бєльська. // Лікарська справа. – 2015. № 5/6. – С. 76–83. 86. Климовицкий В. Г. Роль нейтрофилов в механизмах формирования и развития остеопоротических повреждений: гипотеза / [Текст] В. Г. Климовицкий, И. Г. Герасимов. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2005. – № 2. – С. 105–110. 87. Князькова И. И. К вопросу о диагностике остеопороза у мужчин / [Текст] И. И. Князькова. // – Ліки України. 2015. № 1. С. 60–66. 88. Ковалева О. Н. Биологические эффекты интерлейкина-1 / [Текст] О. Н. Ковалева, Т. Н. Амбросова. // Врачебная практика. – 2001. – № 2. – С. 94–98. 89. Коваленко В. М. Ревматичні захворювання: сучасні тенденції фармакотерапії / [Текст] В. М.Коваленко. // Укр. ревматол. журн. – 2009. – № 3 (37). – С. 5–11. 90. Коваленко В. М. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування системного остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді / [Текст] В. М. Коваленко, В. В. Поворознюк, О. П. Борткевич та ін. // Укр. ревматол. журн. – 2009. – № 3 (37). – С. 23–39. 91. Коваленко О. Є. Рефлексотерапія: реалії та перспективи застосування в системі медичної реабілітації хворих / [Текст] О. Є. Коваленко, Є. Л. Мачерет, М. Г. Ляпко, О. О. Коркушко, Г. М. Чуприна. // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 2 (додаток). – С. 35–38. 92. Коваленко О. Є., Чіжикова М. Є. Сучасні погляди на субстрат та механізми дії акупунктури / [Текст] О. Є. Коваленко, М. Є. Чіжикова. // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. № 6 (92). С. 120–126. 93. Коваленко В. Н. Остеоартроз: практическое руководство / [Текст] В. Н. Коваленко, О. П. Борткевич. // – Киев: Морион, 2005. – 601 с. 94. Козелкин А. А. Немедикаментозные методы реабилитации больных с вертеброгенными грудными болевыми синдромами. / [Текст] А. А. Козелкин, С. А. Медведкова. // Міжнародний неврологічний журнал. – 2010. – № 8 (38). – С. 33–37. 95. Козловская Л. В. Учебное пособие по клиническим лабораторным методам исследования / [Текст] Л. В. Козловская, А. Ю. Николаев. // – 2-е изд. – М.: Медицина, 1994. – 288 с. 96. Колосова Т. В. Алгоритм терапии вертеброгенных болевых синдромов / [Текст] Т. В. Колосова, Ю. И. Головченко, Т. И. Насонова. // Український неврологічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 15–20. 97. Компендиум – лекарственные препараты / Под ред. В. Н. Коваленко, А. П. Викторова. – К.: Морион, 2010. – 2240 с. 98. Корж Н. А. Остеопороз и остеоартроз: патогенетически взаимосвязанные заболевания? (обзор лит.) / [Текст] Н. А. Корж, Н. Н. Яковенчук. // Ортопедия, травматология и протезирование. 2013 № 4. С. 102–111. 99. Коркушко О. В. Эндотелиальная дисфункция. Клинические аспекты проблемы / [Текст] О. В. Коркушко, В. Ю. Лишневская. // Кровообіг і гемостаз. – 2003. – № 2. – С. 4–15. 100. Королев А. Роль цитокинов в развитии остеоартроза / [Текст] А. Королев, В. Цурко. // Врач. – 2003. – № 6. – С. 58–61. 101. Костенко Е. В. Рефлексотерапия в комплексном лечении больных дорсопатиями / [Текст] Е. В. Костенко. // Медицинская помощь. – 2003. – № 6. – С. 28–32. 102. Котенева В. М. Нейрорефлекторные концепции лечебного действия иглоукалывания (акупунктуры) / [Текст] В.М. Котенева. // Рефлексология. – 2003. – № 1. – С. 17 – 24. 103. Кулемзіна Т. В. Рефлексотерапія: можливості, переваги, шляхи удосконалення / [Текст] Т. В. Кулемзіна. // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 3-4. – С. 91–93. 104. Курушина О. В. Современные аспекты лечения болей в спине / [Текст] О. В. Курушина., А. Е. Барулин. // Международный неврологический журнал. – 2012. – № 4 (50). – С. 105–110. 105. Курушина О.В. Современные аспекты лечения болей в спине / [Текст] О. В. Курушина, А. Е. Барулин. // Международный неврологический журнал. – 2012. – № 4 (50). – С. 105–110. 106. Куфтеріна Н. С. Ефективність використання ревмоксикаму в комплексній терапії вертеброгенних больових синдромів / [Текст] Н. С. Куфтеріна. // – Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 1 (47). – С. 57–60. 107. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / [Текст] С. Н. Лапач, А. В. Губенко, П. Н. Бабич. // – 2-е изд., перераб.и доп. – К. : Морион, 2001. – 408 с. 108. Лобенко А. О. Роль протизапальних цитокінів в патогенезі остеопорозу у щурів / [Текст] А. О. Лобенко, Н. Є. Таварткіладзе. // Журн. АМН України. – 2001. – Т. 7., № 1. – С. 121–127. 109. Лувсан Гаваа. Традиционные и современные аспекты восточной медицины [Текст] Лувсан Гаваа. // – М.: «Московские учебники и картоли-тография», 2000. – 400 с. 110. Лукьянчук Е. В. Нестероидные противоспалительные препараты при остеоартрозе: оптимизация применения с учетом факторов риска сердечно-сосудистых и гастроинтестинальных осложнений / [Текст] Е. В. Лукьянчук. // Український медичний часопис. – 2014. № 6. С. 107–109. 111. Ляпко Н. Г. Способы и механизмы действия металлоигольчатых «Апликаторов Ляпко» / [Текст] Н. Г. Ляпко. // Вестн.физиотерапии и курортологи. – 2005. – № 2. – С. 104–106. 112. Ляпко М. Г. Оцінка ефективності застосування поверхневої багато голчастої різнометалевої аплікації при травматичній хворобі спинного мозку в поєднанні з поперековим остеохондрозом / [Текст] М. Г. Ляпко, Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич, В. М. Творко. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2011. – С. 311–317. 113. Маркин С. П. Лечение больных с неврологическими проявленими остеохондроза позвоночника / [Текст] С. П. Маркин. // Вопр. Курор-тологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 2005. – № 2. – С. 36–38. 114. Мачерет Е. Л. Основы Традиционной Китайской медицины в рефлексотерапии / [Текст] Е. Л. Мачерет, А. О. Коркушко. // – К.: «ДІЯ», 2005. – 400 с. 115. Мачерет Е. Л. Рефлексотерапия в комплексном лечении заболеваний нервной системы / [Текст] Е. Л. Мачерет, И. З. Самосюк, В. П. Лысенюк. // – К.: Здоровья, 1989. – 232 с. 116. Мачерет Є. Л. Остеохондроз поперекового відділу хребта, ускладнений грижами дисків: підручник в 2 т. / [Текст] Мачерет Є. Л., Довгий І. Л., Коркушко О. О. // – Київ: видавничий і поліграфічний центр «Три крапки», 2006. 480 с. 117. Медицинская реабилитация: рук-во для врачей / Под ред. В.А. Епифанова // 2-е изд. испр. и доп.: М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 352 с. 118. Меньщикова Е. Б. Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях / [Текст] Е. Б. Меньщикова, Н. К. Зенков, В. П. Реутов. // – Биохимия. – 2000. – Т. 65, Вып. 4. – С. 485–503. 119. Місце неопіоїдних анальгетиків та роль оксиду азоту в механізмах болю та спазму / [Текст] О. О. Нефьодов, В. Й. Мамчур, В. І. Опришко, О. А. Подплєтня, О. Ю. Коваленко, Т. А. Гайдук. // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 2 (додаток). – С. 46–52. 120. Міщенко Т. С. Сучасна діагностика і лікування у неврології та психіатрії / [Текст] за ред. Т. С. Міщенко, В. С. Підкоритова. // – К.: Доктор-Медіа, 2008. – 624 с. 121. Мищенко Т. С. Место мелоксикама в лечении нейропатической боли / [Текст] Т. С. Мищенко. // Здоров’я України. 2011. 23 с. 122. Молодан В. И. Основы рефлексотерапии для врача общей практики / [Текст] В. И. Молодан, Д. К. Милославский. // Врачебная практика. – 2006. – № 1. – С. 94–97. 123. Молостов В. Д. Иглотерапия. Мануальная терапія: Практическое руководство по лечению заболеваний / [Текст] В. Д. Молостов. // – М.: Эксмо, 2008. – 800 с. 124. Мороз Е. Н. Медико-социальные особенности больных с неврологическими осложнениями остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника / [Текст] Е. Н. Мороз. // – Укр. вісн. психоневрології. – 2004. – Т. 12., вип. 1. – С. 109–111. 125. Морозова О. Г. Комплексная терапия в восстановительном лечении дорсалгий / [Текст] О. Г. Морозова, А. А. Ярошевский, Я. В. Липинская. // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т. 20, вип. 2 (71). – С. 90–93. 126. Морозова О. Г. Дифференцированное применение способов рефлексотерапии при стенокардии и кардиалгиях различного генеза / [Текст] О. Г. Морозова, В. И. Здыбский, А. А. Ярошевский. // Медицына неоложных состояний. – 2006. – № 3 (4). – С. 108–111. 127. Моррисон Р. Новейшая Materia medica. Настольная книга гомеопата / Р. Морісон // – М.: Гомеопатическая медицина, 2000. – 400 с. 128. Москаленко В. Ф. Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов / [Текст] В. Ф. Москаленко, Б. К. Шамургия. // – Киев: Книга-плюс, 2006. – С. 342–360. 129. Моцарь С. И. Опыт применения антигомотоксических препаратов Traumeel S, Zeel T, Discus compositum в терапии деформирующих артрозов, спондилоартрозов и остеохондроза позвоночника / [Текст] С. И. Моцарь, Е. О. Игнатьев. // Биологическая терапия. – 2000. – № 2. – С. 34–42. 130. Мурашко Н. К. Рефлексотерапія: підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної світи: в 2 т. / [Текст] Н. К. Мурашко, О. Г. Морозова, Г. М. Чуприна, Я. В. Пішель, Т. П. Парнікоза, Р. В. Сулік, І. Л. Довгий, В. Г. Середа. // – Т. 2. К. : ТОВ «СІК ГРУПУКРАЇНА», 2013. 420 с. 131. Надкевич А. Л. Клініко-патогенетичні аспекти застосування рефлексотерапевтичних методик у комплексному лікуванні поперекового остеохондрозу / [Текст] А. Л. Надкевич. // Архів клінічної медицини. – 2010. – № 2 (16). – С.43–46. 132. Надкевич А. Л. Цитокіновий профіль при остеодефіциті у хворих з рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу / [Текст] А. Л. Надкевич, Л. С. Бабінець, Н. О. Марченкова, Т. В. Марцинкевич. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції: «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», м. Тернопіль, 21 травня 2014 року. – С. 30–31. 133. Надкевич А. Л. Патогенетичне обґрунтування застосування антигомотоксичних препаратів в комплексному лікуванні рефлекторних проявів поперекового остеохондрозу / [Текст] А. Л. Надкевич, Л. С. Бабінець. // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2015. – № 7-8. – С. 52–57. 134. Наукове обґрунтування лікувального впливу методів рефлексотерапії / [Текст] Є. Л. Мачерет, О. Є. Коваленко, О. О. Коркушко, Г. М. Чуприна, Н. В. Ханенко, Л. П. Дригант. // Сімейна Медицина. – 2006. – № 3. – С. 98–100. 135. Никифоров А. С. Остеохондроз и спондилоартроз позвоночника как проявления единого дегенеративного процесса / [Текст] А. С. Никифоров, О. И., Мендель. // Медична газета «Здоров’я України». – 2007. – № 6 (163). – С. 48. 136. Одинак М. М., Емелин А. Ю. Применение мовалиса в лечении дорсопатий / [Текст] М. М. Одинак, А. Ю. Емелин. // Журнал неврологи и психиатрии шимени С. С. Корсакова. – 2004. – Том 104, № 12. – С. 29. 137. Околот Ю. В. Імунологічні зміни при вертеброгенних попереково-крижових синдромах / [Текст] Околот Ю. В. // Укр. мед. часопис. – 2004. – № 3. – С. 32–35. 138. Оксид азоту та імунна система організму / [Текст] А. І. Гоженко, І. В Ніколаєвська, С. Г. Костюжинська [та ін.]. // Медична хімія. – 2001. – Т. 3, № 3. – С. 5–9. 139. Орлик Т. В. Вертебральний больовий синдром у людей старших вікових груп при системному остеопорозі: фактори ризику, діагностика, лікування, профілактика: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед.наук: 14.01.21. Лиман (Донец. обл.), 2016. 44 с. 140. Остеопороз в практике невропатолога / [Текст] И. С. Луцкий, Е. И. Луцкая, Д. Ю. Цыцевич, Е. Б. Коломийченко. // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2005. – № 2. – С. 126–129. 141. Остеопороз: епидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение: монография / [Текст] Под ред. Н. А. Коржа, В. В. Поврознюка, Н. В. Дедух, И. А. Зупанца. // – Акад. мед. наук Украины. – Х.: Золотые страницы, 2002. – 648 с. 142. Патент № 73911 Україна, МПК А61Р 19/00 А61К 31/425. Спосіб лікування хворих на поперековий остеохондроз / Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич; Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – №u 2012 03987; заявл. 02.04.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. 19. 143. Патент № 63639 Україна, МПК А61К 35/00 А61К 35/12 А61К 33/06 А61К 31/33. Спосіб лікування хворих на поперековий остеохондроз / Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u 2011 05262; заявл. 26.04.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. 19. 144. Патогенез, методи дослідження та лікування больових синдромів: посібник / [Текст] Є. Л. Мачерет., Г. М. Чуприна., О. Г. Морозова та ін. // – Х.: ВПЦ Контраст, 2006. – 168 с. 145. Патогенетическая значимость воспаления при остеоартрозе у подростков с инициальными стадиями заболевания / [Текст] Н. С. Шевченко, И. С. Лебец, И. Н. Нелина, Д. А. Кашкалда, Е. В. Матвиенко. // Український ревматологічний журнал. – 2010. – № 1 (39). – С. 50–54. 146. Поворознюк В. В. Боль в нижней части спины. Патофизиология, особенности диагностики, профілактика и лечение хронической боли / [Текст] В. В. Поворознюк. // Лікування і діагностика. – 2005. – № 1. – С. 43–52. 147. Поворознюк В. В. Вертебральний больо-вий синдром в жінок і чоловіків: зв’язок із якістю трабекулярної кісткової тканини / [Текст] В. В. Поворознюк, Т. В. Орлик, Н. І. Дзерович. // Львівський медичний часопис. 2015. Том 21, № 2. С. 34–38. 148. Покровский В. И. Оксид азота, его физиологические и патологические свойства / [Текст] В. И. Покровский, Н. А. Виноградов. // Терапевтический архив. – 2005. – № 1. – С. 82–87. 149. Пономаренко Г. Н. Перспективы научных исследований современной курортологии / [Текст] Г. Н. Пономаренко. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2009. – № 3. – С. 3–6. 150. Пономаренко Е. Н. Сравнение эффективности иньекционных и таблетированных форм витаминов группы В в комплексном лечении дорсалгий, обусловленных дегенеративно-дистрофическими изменениями поясничного отдела позвоночника / [Текст] Е. Н. Пономаренко, О. Б. Кулакова, Е. А. Бойко. // Международный неврологический журнал. – 2010. – № 6 (36). – С. 55–60. 151. Попелянский Я. Ю. Болезни периферической нервной системы: руководство для врачей / [Текст] Я. Ю. Попелянский. // – 2-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 352 с. 152. Попович С. В. Терапия остеоартроза коленного сустава комбинацией «Траумель С» и «Цель Т»: обзор клинического исследования MOZArT / [Текст] С. В. Попович. // Ортопедия, травматология и протезирование. 2015. № 4. С. 37–42. 153. Поспелова М. Л. Медикаментозные и фитотерапевтические методы коррекции дисфункции эндотелия и активности воспаления при атеросклерозе у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями / [Текст] М. Л. Поспелова // Обзоры по клин.фармакол. и лек.терапии. – 2011. – Т. 9, № 3. – С. 88–97. 154. Проблеми остеопорозу / За ред. проф. Ковальчука Л.Я. // – Тернопіль, Укрмедкнига, 2002. – 446 с. 155. Пшетаковский П. Л. Остеохондрозы позвоночника: клиника, лечение и реабилитация: Монография / [Текст] П. Л. Пшетаковский, А. А. Владимиров. // – К.: КИМ, 2008. – 224 с. 156. Разумов А. Н. Интегрирующая роль восстановительной медицины в современной науке и приктике здравохранения / [Текст] А. Н. Разумов. // Восстановительная медицина и реабилитация. – М. 2004. – С. 5–10. 157. Ратбиль О. Е. Остеохондроз: современное состояние вопроса / [Текст] О. Е. Ратбиль. // Consillium Medicum. Ukraina – 2011. –Том 5, № 3. – С. 158. Реутов В. П. Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности [Текст] В. П. Реутов. // Биохимия. – 2002. – № 3, Т. 67. – С. 353–376. 159. Рефлексотерапія: реалії та перспективи застосування в системі медичної реабілітації хворих / [Текст] О. Є. Коваленко, Є. Л. Мачерет, М. Г. Ляпко, О. О. Коркушко, Г. М. Чуприна. // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 2 (додаток). – С. 35–38. 160. Роль цитокинового звена в воспалительном процессе / [Текст] Т. Бухтиарова, З. Омельяненко, В. Хоменко, О. Ядловский. // Вісник фармакології та фармації. – 2009. – № 9. – С. 22–27. 161. Садеков І. А. Фармакопунктура в комплексній терапії невропатій у дітей / [Текст] І. А. Садеков, Л. О. Мальцева, Т. М. Бухановська. // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячена памяті професора Є. Л. Мачерет та 35-річчя від заснування рефлексотерапії в Україні, м. Київ, 4-5 жовтня 2012 року. – С. 194–196. 162. Самосюк И. З. Мануальная, гомеопатическая и рефлексотерапия остеохондроза позвоночника / [Текст] И. З. Самосюк, С. А. Войтаник, Т. Д. Попова, Б. В. Гавата. // – К.: Здоровя, 1992. – 272 с. 163. Самосюк И. З. Акупунктура / [Текст] И. З. Самосюк, В. П. Лысенюк. // – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 528 с. – (Медицинская энциклопедия). 164. Сергеева О. Ю. Обзор современных представлений о механизме и уровнях действия гомеопатических лекарственных средств / [Текст] О. Ю. Сергеева // Гомеопатическая медицина. – 2002. – № 1 (3). – С. 13 – 20. 165. Симбирцев А.С. Цитокины – новая система регуляции защитных сил организма / [Текст] А.С. Симбирцев // Цитокины и воспаление. – 2002. – Т. 1, № 4. – С. 9 – 15. 166. Смиян С. И. Боли в позвоночнике: ревматологические заболевания и остеопороз в практике невропатолога / [Текст] С. И. Смиян. // Український вісник психоневрології. – 2007. – Т. 15., вип. 1. – С. 54–58. 167. Сміян С. И. Остеопороз: основні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики / С. І. Сміян // Мистецтво лікування. – 2006. – № 9 (035). – С. 59–61. 168. Сомова Л. М. Оксид азота как медиатор воспаления / [Текст] Л. М. Сомова, Н. Г. Плехова. // Вестник ДВО РАН. – 2006. – № 2. – С. 77–80. 169. Сохор Н. Р. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.15 / Київ, 2004. – 20 с. 170. Спектр провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и синовиальной жидкости тазобедренного сустава при деформирующем коксартрозе / [Текст] С. О. Давыдов, А. В. Олейниченко, В. А. Шильников и др. // Бюллетень СО РАМН. – 2003. – № 4 (110). – С.63–66. 171. Суховий М. В. Антигомотоксическая терапия заболеваний опорно-двигательного апарата / [Текст] М. В. Суховий, Е. В. Аверьянов, В. И. Семеняка // – Руководство для практическиїх врачей. – Киев. – 2004. – 174 с. 172. Сучасні методики відновлювального лікування хворих з неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу / [Текст] І. П. Шмакова, В. Й. Тещук. // – Вестн.физиотерапии и курортологии. – 2008. – Т. 14, № 2. – С. 149–150. 173. Терещенко Л. А. Возможности фармакотерапии пациентов с болью в нижней части спины / [Текст] Л. А.Терещенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 6. – С. 113–115. 174. Товажнянская Е. Л. Болевые синдромы в области спины: современ-ные направления рациональной фармакотерапии / [Текст] Товажнянская Е. Л. // Международн. невролог. журн. – 2013. – № 2 (56). – С. 149–154. 175. Торопцова Н. В. Взаимосвязь остеопороза и остеоартроза / [Текст] Н. В. Торопцова. // Лечащий врач. – 2006. – № 2. – С. 38–42. 176. Торчинов И. А. Показатели цитокинов ФНО-альфа, ИЛ-1 и ИЛ-2 у больных с поясничными болями при позвоночном остеохондрозе / [Текст] И. А. Торчинов. // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 1. – С. 116–117. 177. Труханова И. Г. Проблема боли и место антигомотоксической терапии в комплексном обезболивании / [Текст] И. Г. Труханова. // Биологическая медицина. – 2008. – № 2. – С. 30–33. 178. Фесенко М. Е. Досвід використання препаратів Traumeel S та Lymphomyosot у новонарод-жених дітей з розладами серцево-судинної системи після внутріутробного інфікування / [Текст] М. Е. Фесенко, Л. В .Гуровская, Т. М. Горячевская, Л. В. Крикотенко. // Биологическая терапія. – № 2. – 2001. – С. 31–32. 179. Філіпенко В. А. Вміст цитокінів у сироватці крові хворих на остеоартроз / [Текст] В. А. Філіпенко, Ф. С. Леонтьєва, Д. В. Морозенко, І. В. Корж. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2012. – № 3 (588). – С. 52 – 55. 180. Фрейдлин И. С. Паракринные и аутокринные механизмы цитокиновой иммунорегуляции / [Текст] И. С.Фрейдлин. // – Иммунология. – 2001. – № 5. – С. 4–7. 181. Хіміон Л. В. Поліморбідність при ревматичних захворюваннях / [Текст] Л. В. Хіміон, І. В.Климась // Український ревматологічний журнал. – 2015 – № 4. – С. 15–18. 182. Ходарев С. В. Принципы и методы лечения больных с вертеброневрологической пато-логией / [Текст] С .В. Ходарев, С. В. Гавришев, В. В. Молчановский, Л. Г. Агасаров // Учебное пособие МЗ России. – Ростов-на-Дону –2001. – 159 с. 183. Цветкова Е. С. Перспективы применения ингибиторов циклооксигеназы-2 при остеоартрозе / [Текст] Е. С. Цветкова, Е. Ю. Панасюк, О. В. Рубцов, Н. Г. Иониченюк. // – Сімейна медицина. 2014. – № 4. С. 58–60. 184. Цымбалюк В. И. Traumeel S и Vertigoheel в комплексном лечении шейного остеохондроза // Биологическая терапия.– 2003. –№ 3. – С. 43–45. 185. Черных В. Ф. Акупунктура и гомеосиниартрия в клинической практике: Пособие для врачей / [Текст] В. Ф. Черных., В. И. Здыбский., Л. В. Климович. // – Х.: Золотые страницы, 2002. – 102 с. 186. Шац Е. И. Опыт применения рефлексотерапии при лечении нейротрофических осложнений у больных лепрой / [Текст] Е. И. Шац, В. З. Наумов. // Вестник дерматологии и венерологии. – 1996. – № 1. – С. 53–55. 187. Шевага В. М. Невропаталогія: підручник / В. М. Шевага, А. В. Паєнок, Б. В. Задорожна // – 2-е вид., переробл. і доп. – К. Медицина, 2009. – 656 с. + 64 с. вкл. 188. Шевага В. М. Остеохондроз хребта: від патогенетичного обґрунто-ваного діагнозу характеру больового синдрому до ефективного лікування / [Текст] В. М. Шевага. // Междунар. неврол. журн. – 2006. – № 3 (7). – С. 40–44. 189. Шкробот С. І. Диференційований підхід у лікуванні хворих із неврологічними проявами поперекового остеохондрозу / [Текст] С. І. Шкробот, Н. Р. Сохор. // Международный неврологический журнал. – 2009. – № 3. – С. 20–26. 190. Шуба Н. М. Остеопороз-актуальная проблема 21 века: современное представление о патогенезе и терапии [Текст] Н. М. Шуба. // – Укр. ревм. журнал. – 2008. – № 2. – С. 5–14. 191. Шуба Н. М. Влияние противовоспалительных препаратов на минеральную плотность костной ткани по данным литературы. / [Текст] Н. М. Шуба, Т. Н. Тарасенко, А. С. Крылова. // – Український ревматологічний журнал. – 2011. – № 4 (46). – С. 59– 4. 192. Щербина И. Н. Клинико- патогенетические аспекты перименопау-зального остеопороза / [Текст] И. Н. Щербина, В. В. Лазуренко, О. В. Мерцалова. // – Международный медицинский журн. – 2007. – Т. 13, № 1. – С. 65–70. 193. Яременко Д. О. Інвалідність внаслідок дегенеративних захворювань хребта: причини, особливості динаміки, шляхи попередження. Ортопедия, травматологія и протезирование / [Текст] Д. О. Яременко, О. Г. Шевченко. // – 2014. № 1. С. 5–9. 194. Ярилин А. А. Система цитокинов и принципы ее функционирования в норме и при патологии / [Текст] А. А. Ярилин. // – Иммунология. – 1997. – № 5. – С. 7–13. 195. Abbot J. H. Accuracy of physical therapists prognosis of low back pain from the clinical examination: a prospective cohort study [Text] J. H. Abbot. // The Journal manual & Manipulative therapy. 2014. Vol. 22, № 3. P. 154–161. 196. Abildgaard N., Rangby J. Et al. Long-term oral pamidronate treatment inhibits osteoclastic bone resorption and bone turnover without affecting osteoblastic function in multiple myeloma / [Text] N. Abildgaard, J. Rangby. // Eur J Hematol. 1998. 61 (2). P. 128–134. 197. Abramson S. B. Nitric oxide in inflammation and pain associated with osteoarthritis [Text] S. B. Abramson. // Arthritis Res. Ther. 2008. Vol. 10 (Suppl.): 2. 198. Afzal F. Endothelial nitric oxide synthase in the control of osteoblastic mineralizing activity and bone integrity / [Text] F. Afzal, J. Polak, L. Buttery. // J. Pathol. 2004. 202 (4): 503–510. 199. Amin A. R. Regulation of tumor necrosis factor-alpha and tumor necrosis factor converting enzyme in human osteoarthritis [Text] A. R. Amin. // Osteoarthritis Cartilage. 1999. V. 7, № 4. Р. 392–394. 200. Amin A. R. Nitric oxide synthase and cyclooxigenases: distribution, regu-lation, and intervention in arthritis / [Text] A. R. Amin, M. Attur, S. B. Abramson. // Curr. Opin. Rheumatol. 1999. Vol. 11 (3). P. 202–209. 201. Anggard E. Nitric oxide mediator, murderer and medicine [Text] E. Anggard. // Lancet. 1994. Vol. 343. P. 1199–1206. 202. Armour K. E. Evidence for a pathogenic role of nitric oxide in inflammation-induced osteoporosis / [Text] K. E. Armour, R. J. Van, T Hof, P. S. Grabovski, D. M. Reid, S. H. Ralston. // J. Bone Miner. Res. 1999. Vol. 14 (12). P. 2137–2142. 203. Arnal J. Endothelium-derived nitric oxide and vascular physiology / [Text] J. Arnal, A. Dinh-Xuan, M. Pueyo. // Cell mol. Life. 1999. Vol. 55. P. 1078–1087. 204. Babincova L. S. Moznosti homeosiniatrie pri rehabilitaci osob trpicich reflexnimi projevy osteochondrozy bederni casti patere / [Text] L. S Babincova,L. V. Andrijyk, A. L. Nadkevic, T. B. Kadobny. // Vedecko-odborný časopis “Enio-logie člověka”.j – Břeclav: Sovenios. r.o. 2016. c. 8, № 3. Sovenio s.r.o. P. 3–5. 205. Babinets L. S. The State of Bone Mineral Density, Cytokine Status and Endothelial Dysfunction in the Patients with Reflex Manifestations of Lumbar Osteochondrosis and Possible Ways of Their Correction / [Text] L. S. Babinets, A. L. Nadkevych. // Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6): 29–36. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18207. 206. Bai-Yun Zeng. International review of Neurobiology/ Bai-Yun Zeng, Kaicun Zhao, Fan-Rong Liang // Neurobiology of acupuncture. Volume 3. 2013. Elsevier Inc., 2013. 360 p. 207. Barnes P. J. Nuclear factor-kappaB: a pivotal transcription factor in chronic inflammatory diseases / [Text] P. J. Barnes, M. Karin. // 1997. Vol. 336. P. 1066–1071. 208. Blake G. M. Role of dual-energy X-ray absorptiometry in the diagnosis and treatment of osteoporosis / [Text] G. M. Blake, I. Fogelman. // J. Clin. Densitom. 2007. Vol. 10. P. 102–110. 209. Blau L. A. Analgesic efficacy of calcitonin for vertebral fracture pain / [Text] L. A. Blau, L. G. Hoehns. // Ann Pharmacother 2003. 37 (4). P. 564–570. 210. Body mass index as a predictor of fracture risk: a meta-analysis / [Text] De Laet C., Kanis J. A., Oden A. et al. // Osteoporos Int. 2005. Vol. 16. P. 1330–1338. 211. Breivik H. Assessment of pain / H. Breivik, P. C. Borchgrevink, S. M. Allen, Rosseland L. A., Romundstad L., Hals E. K., Kvarstein G., Stubhaug A. // British Journal of Anaesthesia. 2008. Vol. 101 (1). P. 17–24. doi 10.1093\bja|aen103. 212. Bogduk N., Mc Guirk Medical management of acute and chronic low back pain / N. Bogduk, B. Mc Guirk // – Amsterdam: Elsevier, 2002. 213. Buchner M. Age as a predicting factor in the therapy outcome of multi-disciplinary treatment of patients with chronic low back pain – a prospectivelongitudinal clinical study in 405 patients / [Text] M. Buchner, E. Neubauer, A. Zahlien-Hinguranage, M. Schiltenwolf. // Journal of Clinical Rheumatology. – 2007. Vol. 26 P. 385–392. 214. Calabro J. L. Diagnosis of low back pain [Text] J. L. Calabro. // Chronic Low Back Pain. N. Y. :Raven Press, 2008. P. 39–58. 215. Chiu Y. Cardiovascular and endocrine effects of acupuncture in hypertensive patients / [Text] Y. Chiu, A. Chi, I. Reid. // Clinical& Experimental Hypertension. 1997. Oct. V. 19, № 7. Р. 1047–1063. 216. Clair E. W. Increased expression of blood mononuclear cell nitric oxide synthase type 2 in rheumatoid arthritis patients / [Text] E. W. Clair, W. E. Wilkinson, T. Lang, L. Sanders, M. A. Misuconis, G. S. Gilkeson. // J.Exp.Med. Vol. 184 (3). P. 1173–1178. 217. Cortical and trabecular bone distribution in the femoral neck in osteoporosis and osteoarthritis / [Text] H. Blain, P. Chavassieux, N. Potero-Muzy, F. Bonnel. // Bone. 2008. № 43 (5). Р. 862–868. 218. Degner F. Efficacy and Tolerability of Meloxicam in Observational, Controlled Cohort Study in Patients with Rheumatic Desease / F. Degner , R. Sigmund , H. Zeidler // Clinical Therapeutics. 2000. 22;4: 400–410. 219. Delmas P. D. Treatment of postmenopausal osteoporosis // Lancet. 2002. Vol. 359. P. 2018–2026. 220. Distel M. Safety of meloxicam: A global analysis of clinical trials / [Text] M. Distel, C. Mueller, E.B luhmki, J. Fries. // Br. J. Rheumatol. 1996. Vol. 35, Suppl. 1. P.68–77. 221. Devereaux M. W. Low back pain // Prim.Care Clin. Ollce Pract. 2004. Vol. 31. P. 33–51. 222. Deyo R. A. Low Back Pain / [Text] R. A. Deyo, J. N. Weinstein // New Eng. J. Med. 2001. Vol. 344, № 5. Р. 363–370.223. Euller-Ziegler L.et al. Velicitat P., Bluhmki E., Turck D., Scheuerer S., Combe B. Meloxicam: a review of its pharmacokinetics, efficiency and tolerability following intramuscular administration // Inflamm. Res. 2001; 50, (suppl.1); s5-s9. 224. European guidelines for the management of acute non-specific low back pain in primary care / [Text] M. Van Tulder, A. Becker, T. Bekkering [et al.]. // Eur.Spine J. 2006. № 15 (Supp l.2). P. 169–191. 225. Flachskampf F. A. Randomized trial of acupuncture to lower blood pressure / [Text] F. A. Flachskampf., J. Gallasch., O. Gefeller, J. Gan, J. Mao, A. B. Pfahlberg, A. Wortmann, L. Klinghammer, W. Pflederer, W. G. Daniel. // Circulation. 2007. Vol. 115. P. 3121–3129. 226. Freburger J. K. The rising prevalence of chronic low back pain / [Text] J. K. Freburger, G. M. Holmes, R. P. Agans et al. // Archives of Internal Medicine. 2009. Vol. 169 (3). P. 251–258. 227. Frenkel S. R. Trasforming growth factor-beta suprfamily members: role in cartilage modeling / [Text] S. R. Frenkel, P. B. Saaden, B. J. Mehrara et al. // Plast. Reconstr. Surg. 2000. V. 105, № 3. Р. 980–990. 228. German Acupuncture Trials (GERAC) for Chronic Low Back Pain: Randomized, Multicenter, Blinded, Parallel-Group Trial With 3 Groups / [Text] М. Haake, Н. Н. Muller, С. Schade-Brittinger et al. // Arch. Intern. Med. 2007. 167 (17). 1892. 229. Glombiewski J. A. [et al.]. Attrition in Cognitive-behavioral Treatment of Chronic Back Pain / [Text] J. A. Glombiewski. J.Hartwich-Tersek // The Clinical Journal of Pain. 2010. Vol. 26 (7). P. 137–144. 230. Green I. C. Analisis of nitrate, nitrite and [15N] nitrate in biological fluids / [Text] I. C. Green, A. W. Davie, J. Golawski [et al.]. // Anal. biochem. 1982. Vol. 126, № 1. Р. 131–138. 231. Guerne P. A. Effects of IL-6 and its soluble receptor on proteoglycan synthesis and NO release by human articular chondrocytes: comparison with IL-1.Modulation by dexamethasone / [Text] P. A. Guerne, A. Desgeorges, J. M. Jaspar et al. // Matrix Biol. 1999. V. 18, № 3. P. 253–260. 232. Hunter D. J. Evidence of altered bone turnover, vitamin D and calcium regulation with knee osteoarthritis in female twins / [Text] D. J. Hunter, D. Hart et al. // Rheumatology. 2003. 42.: 1311–1316. 233. Harwood M. I. Low back pain: A Primary Care Approach / [Text] M. I. Harwood, B. J. Smith. // Clinics in Family Practice. 2005. Vol. 7. N. 2. 279–303. 234. Kanis J. A. Європейські рекомендації з діаггностики та ведення остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді / [Text] J. A.Kanis, N. Burlet, C. Cooper [et. al.] // Український ревматол. журнал. – 2008. – № 4 (34). – С. 10–32. 235. Katz W. A. Musculosceletal pain and its socioeconomic implications / [Text] W. A. Katz. // Clinical Rheumatology. 2002. suppl. 1. P. 52–54. 236. Kawakita K. Acupuncture therapy: mechanism of action, efficacy and safety: a potential intervention for psychogenic disorders? / [Text] K. Kawakita, R. Okada // BioPsychoSocial Medicine. 2014. Vol. 8. P. 4. 237. Kim S. J. Insulin stimulates production of nitric oxide via ERK in osteoblast cells / [Text] S. J. Kim, J. Y. Chun, M. S. Kim. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2000. Vol. 278. P. 712–718. 238. Kinkade S. Evaluation and Treatment of Acute Low Back Pain. / [Text] S. Kinkade // American Family Physician. 2007. Vol. 75. № 8. P. 1181–1188. 239. Koes B. W. Diagnosis and treatment low back pain / [Text] B. W. Koes, M. W. Van Tulder, W. C. Peui. The British Medical Journal. 2006. Vol. 332. P. 1430–1434. 240. Kwan Tat S et al. (2009). Modulation of OPG, RANK and RANKL by human chondrocytes and their implication during osteoarthritis / [Text] N. Amiable, J. P. Pelletier // Rheumatology (Oxford), 48 (12): 1482–1490.241. Johnell O. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures / [Text] O. Johnell, J.A. Kanis. // Osteoporos Int. – 2006. – Vol. 17. – P. 1726–1733. 242. Lajeunesse D., et al. Subchondral bone sclerosis in osteoarthritis: not just an innocent bystander / [Text] D. Lajeunesse, F. Massicotte, J.P. Pelletier // Modern Rheumatology. – 2003. – Vol. 13. – P.7 243. Lekkerkerker F., Kanis J.A., Alsayed N., Bouvenot G., Burlet N., Cahall D. et al. Adherence to treatment of osteoporosis: a need for study / [Text] F. Lekkerkerker F., J. A. Kanis, N. Alsayed, G. Bouvenot, N. Burlet, D. Cahall et al. // Osteoporos Int. – 2007. – Vol. 18. – P. 1311–1317. 244. Lippuner K. Medical treatment of vertebral osteoporosis / [Text] K. Lippuner // Eur. Spine J. – 2003. – Vol. 12, Suppl 2. – P. SI 32–S 141. 245. Lotz M., Hashimoto S., Kuhn K. Mechanisms of chondrocyte apoptosis / [Text] M. Lotz , S. Hashimoto, K. Kuhn // Osteoarthritis Cartilage. – 1999. – V. 7, № 4. – P. 389–391. 246. Mamdani M., Rochon P.A., Juurlink D.N. et al. Observational study of upper gastrointestinal hemorrhage in elderly patients given selective cyclooxygenase 2 inhibitors or conventional non-steroidal anti-inflammatory drugs / [Text] M. Mamdani, P. A. Rochon, D. N. Juurlink et al. // BMJ. 2002. Vol. 325. P. 624–627. 247. Loveridge N., Fletcher S., Power J. et al. Pattern of osteocytic endothelial nitric oxide synthase expression in the femoral neck cortex: differences between cases of intracapsular hip fracture and controls / [Text] N. Loveridge, S. Fletcher, J. Power // Bone. 2002. Vol. 30. P. 866–871. 248. Malavolta N. Does the correlation between bone mineral density and osteoarthritis vary accoding to the site of the osteoarthritis? / [Text] N. Malavolta, M. Lisil, Zanardi et al. // Ann. Reum. Dis. – 2000. – № 59 (Suppl. 1). – 89 p. 249. Manek N., MacGregor A.J. Epidemiology of low back disorders / [Text] N. Manek, A.J. MacGregor // Curr. Opin. Rheumatol. 2005. Vol. 17 (2). P. 134–140.250. Marcus R., Feldman D., Nelson D. et al. Fundamentals of Osteoporosis. / [Text] R. Marcus, D. Feldman, D. Nelson et al // 3rd edn. Vol. 1, Elsevier, San Diego, 2008. – 1941 p. 251. Moncada S. Nitric oxide and cell. Respiration Physiology and Patology / [Text] S. Moncada // Verk Kon. Acad. Genelsk Belg. – 2000. – Vol. 62, № 3. – Р. 171–179. 252. McCarberg B. H. Acute back pain: benefits and risks of current treatment / [Text] B. H. McCarberg // Current Medical Research and Opinion – 2010. – Vol. 26 (1). – P. 179–190. 253. Nitrite is a signaling molecule and regulator of gene expression in mammalian tissues / [Text] N. S. Bryan, B. O. Fernandez, S. M. Bauer [et al.] // Nat. Chem. Biol. – 2005. – Vol. 1. – P. 290–297. 254. Nedelec E., Abid A., Cipoletta C. Et al. Stimulation of cyclooxygenase 2 activity by nitric oxide – derived species in rat chondrocyte: lack of contribution to loss cartilage anabolism / [Text] // Biochem.Pharmacol – 2001. Vol. 61. P. 965–978. 255. Okada K., Kawakita K. Analgesic action of acupuncture and moxibustion: a A review of unique approaches in Japan. Evidence-based Complementary Alternative Medicine. 2009. Vol. 6 (1). P. 41–47. 256. Osteoporosis increases the severity of cartilage damage in an experimental model of osteoarthritis in rabbits / [Text] R. Largo, M. Fernandes_Valle // Osteoarthritis Cartilage. – 2006. – Vol. 20. – P. 381–390. 257. Manek N., MacGregor A.J. Epidemiology of low back disorders / [Text] N. Manek, A. J. MacGregor // Current Opinion in Rheumatology – 2005. – Vol. 17 (2). – P. 134–140. 258. MacPherson H., Hammerschlag R., Coeytaux [and others] Unanticipated insights into biomedicine from the study of acupuncture. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2016. Vol. 22 (2). P. 101–107.259. Osteoporosis increases the severity of cartilage damage in an experimental model of osteoarthritis in rabbits / [Text] R. Largo, M. Fernandes_Valle // Osteoarthritis Cartilage. – 2006. – Vol. 20. – P. 381–390. 260. Pengel L. Acute low back pain: systematic review of its prognosis / [Text] L. Pengel., R.D. Herbert., C.G. Maher [et al.] // British Medical Journal – 2003. – Vol. 327. – P. 9–12. 261. Pfeilschifter J., Kuditz R., Pfohl M., Schatz H. Changes in proinflammatory cytokine activity after menopause / [Text] // Endocrine Reviews. – 2002. – Vol. 23, N 1. – P. 90–119. 262. Raisz L. G. Local and systemic factors in the pathogenesis of osteoporosis / [Text] L. G. Raisz // N. Engl. J. Med. – 1988. – P. 818–828. 263. Richardson P. H., Vincent C. A. Acupuncture for the treatment of pain: a reliew of evaluative research / [Text] P. H. Richardson, C. A. Vincent // Pain. – 1986. – Vol. 24. – P. 15–20. 264. Richette P. What is New on Osteoarthritis Front? / [Text] P. Richette, T. Funk-Brentano // Eur. Musculoskeletal Rev. – 2010. – № 5 (2). – Р. 8–10. 265. Rivier C. Role of nitric oxide and carbon monoxide in modulating the ACTH response to immune and nonimmune signals / [Text] C. Rivier // Neuroimmunomodulation. – 1998. – Vol. 5. – P. 203–213. 266. Rob J. Van, T Hof Ralston. Nitric oxide and bone / [Text] J. Rob Van, T Hof, H. Stuart // Immunology. – 2001. – Vol. 103. – P. 255–261. 267. Role of interleukine-1 and tumor necrosis factor alpha in matrix degradation of human osteoarthritic cartilage / [Text] M.Kobayashi et al. // Arthritis Rheum. – 2005. – Vol. 52, № 1. – Р. 128–135. 268. Rong Pei-jing. Relationship between internal organ(viscera) and acupoints toward meridian theory / [Text] Rong Pei-jing, Li Liang // World Journal of acupuncture-moxibustion. – 2008. – Vol. 18, № 2. – P. 44–50.269. Sadoughi A. Low back pain / [Text] A. Sadoughi // Semin.Anesth. – 2003. – Vol. 22. – P. 279–303. 270. Saker G. Die Morbiditat an Lumbago / [Text] G. Saker // Ischias. – Munch. Med. Wschr. 1957, Bd.85, H. 6, S. 659–663. 271. Seibel M. J. Dynamics of bone and cartilage metabolism / [Text] S. P. Robins, J. P. Bilezikian // 2nd edn., Elsevier, San Diego. 2006. – 919 p. 272. Stanton T.R. After an episode of acute low back pain, recurrence is unpredictable and not as common as previously thought / [Text] T. R. Stanton, N. Henschke, R.M. Refshauge, J. Latimer, J. H. McAuley // Spine. – 2008. – Vol. 33 (26). – P. 2923– =2928. 273. Studer R. Nitric oxide in osteoarthritis / [Text] R. Stunder, D. Jaffurs, Stefanоvic-Racic M. et al. // Osteoarthtritis Cartilage. – 1999. – V. 7, № 4. – Р. 377–379. 274. Sun H. B. Mechanical loading, cartilage degradation, and arthritis / [Text] H. B. Sun // Ann. N. Y. Acad. Sci. – 2010. – № 1211. – Р. 37–50. 275. Tung J. T. Inducible nitric oxide expression in equine articular chondrocytes: effects of anti-inflammatory compounds / [Text] J. T. Tung, P. J. Venta, G. P. Caron // Osteoarth.Cartilage. – 2002. – Vol. 10. – P. 5–12. 276. The increased synthesis of inducible nitric oxide inhibits IL-1 ra syntesis by human articular chondrocytes: possible role in osteoarthritis cartilage degradation / [Text] J. P. Pelletier, F. Mineau, P. Ranger [et al.] // Osteo Cart. – 1996. – № 4. – P. 77–84. 277. Van den Berg W. B. The role of cytokines and growth factors in cartilage destruction in osteoarthritis and rheumatoid arthritis / [Text] W. B. Van den Berg // Z. Rheumatol. – 1999. – V. 58, № 3. – P.136–141. 278. Van, T. Nitric oxide is a mediator of apoptosis in the rheumatoid joint / [Text] R. J. Van, T. Hof, L. Hocking, P. K. Wright, S. H. Ralston // Rheumatology. – 2000. – Vol. 39 (9). – P. 1004–1008.279. Van Tulder M. V. Low back pain and sciatica / [Text] M. V. Van Tulder, B. W. Koeg // Clinical Evidence. 2001. Vol. 6. P. 10–19. 280. Vas J. Effectiveness of acupuncture and related techniques in treating non0-oncological pain in primary healthcare – an adult / [Text] J. Vas, I. Aquilar, E. Perea-Mila, C. Meudez // Acupucture in Medicine / – 2007. – Vol. 25, № 1-2. – Р. 41–46. 281. Yin C. Acupuncture, a promising adjunctive therapy for essential hypertension: a double-blind, randomized, controlled trial / [Text] С. Yin, В. Seo, H. J Park. [et al.] // Journal of Neurological Research. 2007. Vol. 29. P. 98–103. 282. Werner P. Knoledge about osteoporosis: assessment, correlates and outcomes / [Text] P. Werner // Osteoporos. Int. – 2005. – Vol. 16. – P. 115–127. 283. Wimalawansa S. Frequency – Dependent Effect of Nitric Oxide Donor Nitroglycerin on Bone / [Text] Wimalawansa S., J. Bone Miner. Res. – 2000. – 15: 1119–1125. 284. Wiesinger H. Arginine metabolism and the synthesis of nitric oxide in the nervous system / [Text] H. Wiesinger // Prog. Neurobiol. – 2001. – Vol. 64, № 4. – P. 365–391. 285. Wasiak R., Work disability and costs caused by recurrence of low back pain: longer and more costly than in first episodes / [Text] R. Wasiak, J. Kim, G. Pransky // Spine. – 2006. – Vol. 31 (2). – P. 219–225. 286. Zhen Jui-bo. Textbook on diagnosis and treatment by the Zhen-Jui therapy / [Text] Zhen Jui-bo // – Hubey, 1998. – 498 p.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babinets_Nadkevych_metod likuvannya_2019.pdf2,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.