Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29702
Title: Застосування сучасних аспектів мотивації праці персоналу на підприємстві з використанням інструментів економіко-математичного моделювання
Other Titles: Застосування сучасних аспектів мотивації праці персоналу на підприємстві з використанням інструментів економіко-математичного моделювання
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Рогатинський, Роман Михайлович
Козак, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): У статті розглянуто актуальність проведення наукових досліджень, щодо застосування інструментарію сучасних чинників мотивації праці в українських провідних підприємствах та компаніях, та досліджено, використовуючи інструментарій економіко-математичного моделювання міру впливу чинників застосування соціального пакету для працівників підприємств чи компаній на фінансові показники такі як собівартість та прибуток на прикладі підприємств харчової промисловості. В контексті ситуації трудової міграції, яка склалась за останні роки у національній економіці, застосування системи утримування висококваліфікованих кваліфікованих працівників через застосування соціального пакету мотивації праці, оскільки підняти оплати праці до європейського рівня в монетарному вимірі можливо лише в довготерміновій перспективі, а на сьогоднішній момент досліджено актуальність застосування в рамках мотиваційного чиннику соціального пакету на підприємствах та компаніях національної економіки
Bibliographic description (International): The article considers the urgency of conducting scientific researches concerning the application of tools of modern factors of motivation of labor in Ukrainian leading enterprises and companies. It was investigated using the tools of economic and mathematical modeling of the extent of influence of factors of application of social package for employees of enterprises or companies on financial indicators such as cost and profit on the example of food industry enterprises. In the context of the situation of labor migration that has developed in the national economy in recent years, the application of the system of retention of highly skilled workers through the application of the social package of motivation, since raising the remuneration to the European level in the monetary sense is only possible in the long run, and to date, relevance has been researched application within the framework of the motivational factor of the social package at enterprises and companies of the national economy.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 23-Dec-2019
Publisher: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики" Всеукраїнський науково-виробничий журнал 5’2019(45) Заснований у 1997 році під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010 – 2014 роках виходив під назвою "Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету". З 2015 року "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики". Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації №21154-10954ПР від 31.12.2014 р
Country (code): UA
Place of the edition/event: Вінницький національний аграрний університет
UDC: УДК 331.101
Keywords: мотивація праці, інструментарій економіко-математичного моделвання, кореляційний аналіз , модель мотивації праці.
Page range: С 100-197
Series/Report no.: № 5 2019р. С 100-107;С 100-107
Abstract: Оплата праці та застосування мотиваційного інструментарію оцінювання праці найманих працівників у сучасній динамічно розвинутій економічній системі є одним із рушійним елементом науково-технічного прогресу, виходу економічної системи, на новий прогресивний етап розвитку. Наукові дослідження застосування сучасних форм мотивації праці, є досить актуальним для національної економіки, оскільки тенденції останніх років, щодо міграційних процесів, та відтоку трудових ресурсів з України, набувають просто загрозливих масштабів. Мотивація праці є основним завданням розвитку стратегічного управління персоналом. Проведені реформи в Україні не можуть бути ефективно реалізовані без створення стимулів до праці й заповзятливості в сполученні з дисципліною та організованістю. У сучасних економічних умовах держави гостро постають питання щодо мотивації праці. Відсутність вітчизняної теоретичної основи щодо цього процесу викликає певні непорозуміння та призводить до запозичення зарубіжного досвіду.
Description: У статті розглянуто актуальність проведення наукових досліджень, щодо застосування інструментарію сучасних чинників мотивації праці в українських провідних підприємствах та компаніях, та досліджено, використовуючи інструментарій економіко-математичного моделювання міру впливу чинників застосування соціального пакету для працівників підприємств чи компаній на фінансові показники такі як собівартість та прибуток на прикладі підприємств харчової промисловості. В контексті ситуації трудової міграції, яка склалась за останні роки у національній економіці, застосування системи утримування висококваліфікованих кваліфікованих працівників через застосування соціального пакету мотивації праці, оскільки підняти оплати праці до європейського рівня в монетарному вимірі можливо лише в довготерміновій перспективі, а на сьогоднішній момент досліджено актуальність застосування в рамках мотиваційного чиннику соціального пакету на підприємствах та компаніях національної економіки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29702
Copyright owner: Гарматій Н.М.;Рогатинський Р.М.
References (Ukraine): Список використаних джерел 1. Державна служба статистики. [ Електронний режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk /publicat/kat_u /2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf]. 2. Універсальні методи нематеріальної мотивації співробітників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jobs.km.ua/news/view_useful.php?id=101. 3. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку. [Електронний режим доступу: https://smida.gov.ua/]. 4. Маскон І. В. Управління компанією. К., 2000. 570 с. 5. Вернадський А. А. Механізм мотивації персоналу. К.,2000. 410с. 6. Пугачов В. П. Управління персоналом. К., 2001. 400 с. 7.Крушельницька О.В. Управління персоналом: [Навч. Посіб]. К., Кондор. 2003. 296с. 8. Вихонский О.С. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс : учебник. О.С. Вихонский, А.И. Наумов. М. 1995. 308 с. 9. Бутко М. Белокур Є. Ринок праці і процеси його регіональної трансформації. К., 2000. 467 с. 10.Поняття мотивації та стимулювання трудової діяльності. Режим доступу: http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/33C1D495-7C48-4DCB-8D77- F28A4982DBB5.pdf. 11. Шинкаренко В.Г. Криворучко О.Н. Управление результатами деятельности работников АТП. Харьков: Изд-во ХГАДТУ. 1999. 143 с. 12. Рябоконь В.П. Адаптація системи мотивації праці до умов ринку. Фінанси України. 2001. № 5
References (International): 1. State Statistics Service. (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_en.pdf. 2. Universal methods of non-material motivation of employees, available at: http://www.jobs.km.ua/news/view_useful.php?id=101. 3. Agency for the development of stock market infrastructure, available at: https://smida.gov.ua. 4. Maskon I.V. (2000) Upravlinnya kompanieyu [Management by the company] -K., -570 pp. [in Ukrainian]. 5. Vernadsky A.A. (2000). Mehanizm motivaciyi personalu [Mechanism of motivation of personnel] - K. – 410 p.[in Ukrainian]. 6. Pugachev V.P.(2001). Upravlinnya personalom [Personnel Management]- K., - 400 p.[in Ukrainian]. 7.Krushelnitskaya O.V. & Melnychuk D.P. (2003). Upravlinnya personalom [Personnel Management]: [Teaching. Persons] - K., Condor. – 296 p. [in Ukrainian]. 8. Vihonsky O.S. & Naumov A.I. (1995) Menedzhment: chelovek, strategiya, organizaciya, process [Management: person, strategy, organization, process]: textbook, - M.- 308 p. [in Russian]. 9.Butko M. & Belokur E. (2000). Rinok praci i procesi jogo regionalnoyi transformaciyi [Labor market and processes of its regional transformation ] - K. - 467 pp. [in Ukrainian]. 10. Understanding of motivation and stimulation of labor activity, available at: http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/33C1D495-7C48-4DCB-8D77- 28A4982DBB5.pdf. 11. Shynkarenko V.G.& Krivoruchko O.N. (1999) Upravlenie rezultatami deyatelnosti rabotnikov ATP [Management of results of activity of ATP] - Kharkiv: Publishing house of KhGADTU,. - 143 p. [in Ukrainian]. 12. Ryabokon V.P.(2001) “Adaptation of the system of labor motivation to market conditions”, Finansy Ukrayiny. - №. 5. [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Текст 05_2019 (2).pdf8,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.