Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29469
Title: Технічна механіка навчально-методичний посібник для практичних та індивідуальних занять (самостійної роботи) для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Authors: Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Андрій Васильович
Цепенюк, Михайло Іванович
Бабій, Андрій Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Хомик Н.І. Технічна механіка: навчально-методичний посібник для практичних та індивідуальних занять (самостійної роботи) / Н. І. Хомик, А. Д. Довбуш, М. І. Цепенюк, А. В. Бабій. – Тернопіль: Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. – 120 с.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 12-Dec-2019
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
Country (code): UA
UDC: 531.8
BBK: 30.12
Keywords: Технічна механіка
опір матеріалів
розтяг-стиск
кручення
згин
поперечний перетин
Number of pages: 120
Series/Report no.: Х;76
Abstract: Методичний посібник призначений для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” при вивченні дисципліни “Технічна механіка”. Він може бути використаний студентами інших спеціальностей, які вивчають таку ж або споріднені дисципліни (“Механіка”, “Прикладна механіка”). Посібник включає питання теоретичної механіки, опору матеріалів та деталей машин і складається із восьми розділів, у яких викладені основні положення цих курсів. У розділі “Основні положення механіки” висвітлені поняття про силу, момент, навантаження, в’язі, умови статичної рівноваги. Приведені завдання і розв’язки задач на визначення опорних реакцій в балках і рамах. Розділ “Основні поняття опору матеріалів” містить поняття про міцність, жорсткість і стійкість конструкцій, основні види деформацій, внутрішні силові фактори і метод їх визначення. У розділі детально розглянуті основні види деформацій: розтяг-стиск, кручення, прямий поперечний згин та стійкість центрально-стиснутих стержнів. Особливу увагу для майбутніх спеціалістів з електротехніки заслуговує питання розрахунку гнучких ниток, яке детально висвітлене в посібнику з точки зору розрахунку на міцність і визначення провисання. У розділі “Енерго-кінематичний розрахунок привода” висвітлені питання визначення енерго-кінематичних параметрів на приводному валу, вибору схеми привода і типорозміру електродвигуна, розподілу загального передаточного відношення приводу. Крім теоретичної частини, для кожної теми матеріалу в посібнику приведені варіанти завдань для самостійної роботи студентів і приклади розв’язування задач. Посібник рекомендовано викладачам для використання при проведенні практичних занять і студентам при виконанні індивідуальних завдань. Метою виконання індивідуального завдання з даної дисципліни є набуття студентами практичних навиків із розрахунків на міцність, жорсткість, стійкість елементів машин та споруд, вибору типу і складу приводів технологічних машин. Індивідуальне завдання є невід’ємною частиною підготовки студентів до дипломного проектування і майбутньої інженерної діяльності. Індивідуальне завдання містить 4…5 задач (за вибором викладача) із 9 запропонованих та розрахунок і конструювання приводу, що складається з електродвигуна й механічних передач. У додатках наведено довідкові матеріали, необхідні для виконання індивідуального завдання. Все це сприятиме поглибленню вивчення курсу та самостійному виконанню завдання.
Content: ЗМІСТ стр. ВСТУП …………………………………………………………………….. 5 Вказівки до вибору завдання та правила оформлення …………………. 6 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕХАНІКИ ………………………... 8 Задача №1. Визначення реакцій опор балки ……………………… 13 Задача №2. Визначення реакцій защемлення …………………….. 16 Приклад розв’язування задачі 1. Визначення реакцій опор балки …………………………………………………………… 19 Приклад розв’язування задачі 2. Визначення реакцій защемлення …………………………………………………………... 20 Задача №3. Визначення реакцій в опорах рами …………………... 22 Приклад розв’язування задачі 3. Визначення реакцій в опорах рами ………………………………………………………... 27 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ …………………. 29 3. ЦЕНТРАЛЬНИЙ РОЗТЯГ І СТИСК ПРЯМОГО СТЕРЖНЯ …………………………………………………………… 34 Задача №4. Розрахунок на міцність і визначення переміщень при розтягу й стиску ………………….. 38 Приклад розв’язування задачі №4. Розрахунок на міцність і визначення переміщень при розтягу й стиску ……………………... 41 4. КРУЧЕННЯ СТЕРЖНЯ КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ …………………………………… 44 Задача №5. Розрахунок вала на кручення ………………………. 47 Приклад розв’язування задачі №5. Розрахунок вала на кручення …………………………………………………………… 50 5. ПРЯМИЙ ПОПЕРЕЧНИЙ ЗГИН ……………………………….. 54 Задача №6. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для консолі …………….. 62 Задача №7. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для балки на двох опорах ……………………………………… 62 Приклад розв’язування задачі №6. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для консолі …….. 63 Приклад розв’язування задачі №7. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для балки на двох опорах ……………................................................. 66 6. СТІЙКІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО-СТИСНЕНИХ СТЕРЖНІВ ………………………………………………………….. 69 Задача №8. Розрахунок на стійкість стисненого стержня ….......... 75 Приклад розв’язування задачі №8. Розрахунок на стійкість стисненого стержня………………………………………………….. 77 7. ГНУЧКІ НИТКИ……………………………………………………. 81 Задача №9. Визначення стріли провисання електропроводу ……………………………………………………… 89 Приклад розв’язування задачі №9. Визначення стріли провисання електропроводу ………………………………………… 90 8. ЕНЕРГО-КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДА……... 92 8.1. Енерго-кінематичні параметри на приводному валу …………. 92 8.2. Тип електродвигуна і його швидкохідність …………………… 93 8.3. Склад передач і кінематична схема привода ………………….. 94 8.4. Вибір типорозміру електродвигуна ……………………………. 95 8.5. Загальне передаточне відношення привода …………………… 96 8.6. Розподіл загального передаточного відношення привода ……. 96 8.7. Потужність, моменти і частоти обертання на валах привода … 97 ТИПОВІ СХЕМИ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТУВАННЯ ПРИВОДА ................................................................ 99 Приклад енерго-кінематичного розрахунку привода ………………. 105 Перелік використаної та рекомендованої літератури ………………….. 109 Додатки ……………………………………………………………………. 110
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29469
Copyright owner: Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Цепенюк М.І., Бабій А.В.
References (Ukraine): 1. Баласанян Р.А. Атлас деталей машин /Р.А. Баласанян. − Харьков, 1996. 2. Боков В.Н. Детали машин: атлас конструкций /В.Н. Боков, Д.В. Чернилевский, П.П. Будько. − М.: Машиностроение, 1983. − 575с. 3. Довбуш А.Д., Хомик Н.І. Опір матеріалів: навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 191 с. 4. Дунаев П.Ф. Детали машин: курсовое проектирование /П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. − М.: Высшая школа, 1990. − 400с. 5. Иосилевич Г.Б. Прикладная механика /Г.Б. Иосилевич и др. − М.: Высшая школа, 1989. 6. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов / Г.М. Ицкович. − М.: Высшая школа, 1986. − 352с. 7. Заблонский К.И. Прикладная механика /К.И. Заблонский и др. − М.: Высшая школа, 1989. 8. Мазоренко Д.І. Деталi машин i основи конструювання: методичний посiбник до курсового проекту. Частина І /Д.І. Мазоренко, А.В. Мiняйло. − Харкiв: ХДТУСГ, 1999. − 30с. 9. Мазоренко Д.І. Деталi машин i основи конструювання: методичний посiбник до курсового проекту. Частина II /Д.І. Мазоренко, А.В. Мiняйло. − Харкiв: ХДТУСГ, 2000. − 30с. 10. Опiр матерiалiв; за ред. С.Е. Гарфа. − К.: Вища школа, 1972. − 230с. 11. Опiр матерiалiв; за ред. Г.С. Писаренка. − К.: Вища школа, 1974. − 304с. 12. Опiр матерiалiв з основами теорiї пружностi й пластичностi; за заг. ред. В.Т. Пiскунова: у 2ч., 5 кн. − К.: Вища школа, 1995. 13. Опiр матерiалiв. Теорiя i практика розрахункiв на мiцнiсть, жорсткiсть та стiйкiсть елементiв механiзмiв та споруд: навч. посiбник /В.С. Кравчук, П.М. Калiнiченко, Л.В. Коломiєць, О.М. Лимаренко; за ред. О.Ф. Дащенка. − Одеса: ВМВ, 2009. − 316с. 14. Павлище В.Г. Основи конструювання та розрахунок деталей машин /В.Г. Павлище. − Львiв: в-во Львiвського унiверситету, 1993. − 555с. 15. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики /С.М. Тарг. − М.: Наука, 1974. 16. Технiчна механіка /О.О. Ердедi, I.В. Аникiн, Ю.О. Медведєв, О.С. Чуйков. − К.: Вища школа, 1983. − 368с. 17. Техническая механика /А.А. Эрдеди, И.В. Аникин, Ю.А. Медведєв, А.С. Чуйков. − М.: Высшая школа, 1980. − 446с. 18. Хомик Н.І. Технiчна механiка: навчально-методичний посібник до курсової роботи /Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш. − Тернопiль, 2013. − 192с. 19. Хомик Н.І. Технiчна механiка: курс лекцiй /Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш. − Тернопiль, 2011. − 208с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_nova_Texnichnа_mex_metod - Копія.pdf6,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools