Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29456

Title: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Authors: Берестецька, Олена Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): В статті визначено, що однією з провідних галузей економіки, які значною мірою забезпечують формування державного бюджету та виступають важливим фактором розвитку інших галузей, таких, як сільське господарство та хімічна промисловість, є легка промисловість, та її підгалузь–текстильна. Проте в Україні ці сфери діяльності вже багато років перебувають у кризовому стані. Виникає питання щодо з’ясування причин, що перешкоджають виходу з кризи та обґрунтування напрямів подальшого розвитку текстильної промисловості.
Bibliographic description (International): The article states that one of the leading branches of the economy, which largely ensures the formation of the state budget and is an important factor in the development of other sectors, such as agriculture and the chemical industry, is light industry, including textiles. However, in Ukraine, these spheres of activity have been in a crisis for many years. The question arises as to finding out the reasons that prevent the outbreak of the crisis and justify the directions of further development of the textile industry.
Conference/Event: Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Вип.23
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: «Економічна думка», м. Тернопіль
Country (code): UA
Place of the edition/event: м. Тернопіль, ТНЕУ.
UDC: 338.4
Keywords: текстильна промисловість
текстильна сировина
спад виробництва
криза
розвиток
Page range: 56-60
Abstract: Упродовж останніх років легка промисловість України зіштовхнулась із низкою проблем, що призвели до погіршення показників її діяльності. Це сталося, зокрема, через фінансову кризу, військові дії, недосконале оподаткування, наявність «тіньового» імпорту і виробництва, низьку продуктивність праці, обмежений вибір сировини, що спричинило зниження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та споживчого попиту. Однак саме легка промисловість може стати однією із пріоритетних у стратегічному конкурентному розвитку промисловості України. Нині вона забезпечує 5% бюджетних надходжень та 2,6% експортного потенціалу та продовжує розвиватися попри численні виклики, серед яких угоди про зону вільної торгівлі з найбільшими експортерами продукції легкої промисловості КНР і Туречеччиною, один із найбільших в світі імпорт «секонд-хенду» (3-є місце після Пакистану й Малайзії). Незважаючи на те, що Уряд України працює над дерегуляцією законодавства і створенням привабливих умов для бізнесу в сфері легкої промисловості, її розвиток потребує глибоких структурних змін та модернізації. Тому дослідження стану цієї галузі і можливостей модернізації її складових через упровадження дієвих економічних механізмів має науковий інтерес та прикладне значення.
Description: В статті визначено, що однією з провідних галузей економіки, які значною мірою забезпечують формування державного бюджету та виступають важливим фактором розвитку інших галузей, таких, як сільське господарство та хімічна промисловість, є легка промисловість, та її підгалузь – текстильна. Проте в Україні ці сфери діяльності вже багато років перебувають у кризовому стані. Виникає питання щодо з’ясування причин, що перешкоджають виходу з кризи та обґрунтування напрямів подальшого розвитку текстильної промисловості.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29456
URL for reference material: http://rarrpsu.tneu.edu.ua/index.php/rarrpsu/article/view/239
References (Ukraine): Єрмолаєва Т. О. Показники роботи підприємств легкої промисловості України (січень–червень 2012) / Т.О. Єрмолаєва // Легка промисловість. – 2012. – № 2. – С. 5–7.
Концепція програми розвитку підприємств легкої промисловості та її сировинної бази / Л. М. Наумова // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 257. – С. 224–227. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92779/55-Naumova.pdf?sequence=1
Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в умовах інтеграції до СОТ: [монографія] / І. М. Грищенко [та ін.]; за ред. Ю. В. Гончарова. – К.: КНУТД, 2011. – 332 с
Поліщук І. І. Моніторинг діяльності промислових підприємств як фактор інтенсивності їх розвитку / І. І. Поліщук, В. В. Шарко // Науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 6. – Ч. 3. – С. 82–86.
Рішення Колегії Міністерства промислової політики України від 21 жовтня 2008 року № 10/1 «Про затвердження Плану заходів Міністерства промислової політики щодо запобігання негативним явищам, що позначаються на роботі підприємств промислового комплексу внаслідок впливу кризи, яка виникла на світових фінансових ринках».
Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України / Л. Е. Касьян // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 6(1). – С. 147–150.
http://www.golos.com.ua/news/90509
Теоретичні аспекти розвитку підприємств у сучасних умовах / Янковець Т. М., Нагорна Ю. А.// Вісник КНУТД. – 2015. - №2 (85). – С. 108–112.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_20191209_182612.jpgтитул збірника2,35 MBJPEGView/Open
IMG_20191209_182643.jpg2,93 MBJPEGView/Open
IMG_20191209_182727.jpgзміст3,61 MBJPEGView/Open
IMG_20191209_182828.jpgс.563,37 MBJPEGView/Open
IMG_20191209_182838.jpgс.573,28 MBJPEGView/Open
IMG_20191209_182854.jpgс.583,18 MBJPEGView/Open
IMG_20191209_182906.jpgс.593,1 MBJPEGView/Open
IMG_20191209_182938.jpgс.602,49 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools