Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29451
Title: Інструментальні матеріали, режими різання, технічне нормування механічної оборобки : навчально-методичний посібник
Authors: Паливода, Юрій Євгенович
Дячун, Андрій Євгенович
Лещук, Роман Ярославович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Паливода Ю. Є. Інструментальні матеріали, режими різання, технічне нормування механічної оборобки : навчально-методичний посібник / Паливода Ю.Є., Дячун А.Є., Лещук Р.Я. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 240 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 621.01+621.937+621.7
Number of pages: 240
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 9 від 27 червня 2019 р.
Content: ВСТУП ...6 1. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ...7 1.1. ВИМОГИ ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ …7 1.2. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СТАЛІ ...9 1.2.1. ВУГЛЕЦЕВІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СТАЛІ …9 1.2.2. ЛЕГОВАНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СТАЛІ ...10 1.2.3. ШВИДКОРІЖУЧІ СТАЛІ …12 1.3. ТВЕРДІ СПЛАВИ …17 1.3.1. ТИТАНОВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВІ СПЛАВИ ...18 1.3.2. ВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВІ СПЛАВИ …19 1.3.3. ТИТАНОТАНТАЛОВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВІ СПЛАВИ ...21 1.3.4. БЕЗВОЛЬФРАМОВІ ТВЕРДІ СПЛАВИ …21 1.4. КЕРАМІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ …26 1.5. АЛМАЗИ ТА ІНШІ НАДТВЕРДІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ...27 1.6. АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ...30 2. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ...32 2.1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИБОРУ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ...35 3. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ДЛЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОБРОБЛЕННЯ ...37 3.1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ...37 3.2. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПРИ ТОЧІНН …42 3.3. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ, РОЗСВЕРДЛЮВАННІ, ЗЕНКЕРУВАННІ І РОЗВЕРТАННІ ...55 3.4. ФРЕЗЕРУВАННЯ ...63 3.5 СТРУГАННЯ ТА ДОВБАННЯ ...74 3.6 ПРОТЯГУВАННЯ ...76 3.7 НАРІЗУВАННЯ РІЗІ ...79 3.8. ШЛІФУВАННЯ ...88 3.9 РОЗРІЗУВАННЯ ...91 4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ РЕЖИМУ РІЗАННЯ ДЛЯ ІНШИХ МЕТОДІВ ОБРОБЛЕННЯ …91 5. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПРИ БАГАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ОБРОБЛЕННІ…93 5.1. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПРИ БАГАТО- ІНСТРУМЕН-ТАЛЬНОМУ ОБРОБЛЕННІ НА ОДНОШПИНДЕЛЬНИХ ТОКАРНИХ НАПІВАВТОМАТАХ …94 5.2 РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПРИ БАГАТО-ІНСТРУМЕН-ТАЛЬНОМУ ОБРОБЛЕННІ НА БАГАТОШПИНДЕЛЬНИХ НАПІВАВТОМАТАХ ПОСЛІДОВНОЇ ДІЇ …98 5.3. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПРИ БАГАТО- ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ОБРОБЛЕННЮ ...99 6. ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ СТІЙКОСТІ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА …102 7. МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ …102 7.1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ВИБОРУ МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧИХ РІДИН ДЛЯ ЛЕЗОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ...104 8. ПОНЯТТЯ ПРО НОРМУ ЧАСУ ...104 9. НОРМУВАННЯ. СКЛАД І СТРУКТУРА НОРМИ ЧАСУ ...106 9.1. ОСНОВНИЙ ЧАС ...107 9.1.1. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ДОВЖИНИ ОБРОБЛЕННЯ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ ФОРМОУТВОРЕННЯ ...108 9.2. ДОПОМІЖНИЙ ЧАС ...109 9.3. ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ...110 9.4. ЧАС НА ПЕРЕРВУ …111 9.5. ПІДГОТОВЧО-ЗАКЛЮЧНИЙ ЧАС ...111 10. ВИЗНАЧЕННЯ ШТУЧНОГО І ШТУЧНО-КАЛЬКУЛЯЦІЙНОГО ЧАСУ ...112 11. МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО НОРМУВАННЯ ...113 12 .МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НОРМИ ЧАСУ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ …114 12.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПІДГОТОВЧО-ЗАКЛЮЧНОГО ЧАСУ ...115 12.2 .РОЗРАХУНОК ОСНОВНОГО (ТЕХНОЛОГІЧНОГО) ЧАСУ …116 12.3. ВИЗНАЧЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ЧАСУ ...118 12.4. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ НА ТЕХНІЧНЕ І ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОБСЛУГО-ВУВАННЯ ТА ФІЗИЧНІ ПОТРЕБИ ...120 13. НОРМУВАННЯ ВЕРСТАТНИХ РОБІТ ПРИ ОДНОІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ОБРОБЛЕННІ ...121 13.1. ПРИКЛАДИ НОРМУВАННЯ ТОКАРНИХ, СВЕРДЛИЛЬНИХ ТА ФРЕЗЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ …121 13.1.1 ОБТОЧУВАННЯ НА ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНОМУ ВЕРСТАТІ …121 13.1.2. ОБРОБЛЕННЯ ОТВОРУ НА СВЕРДЛИЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ ...125 13.1.3. НАРІЗУВАНЯ РІЗІ МІТЧИКОМ …129 13.1.4. ФРЕЗЕРУВАННЯ ПЛОЩИНИ ТОРЦЕВОЮ ФРЕЗОЮ …131 13.1.5. ФРЕЗЕРУВАННЯ ПЛОЩИНИ НАБОРОМ ФРЕЗ …134 14. НОРМУВАННЯ ЗУБОНАРІЗНИХ ОПЕРАЦІЙ ...136 14.1. ЗУБОФРЕЗЕРУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ОБКАТУВАННЯ …138 14.2. ЗУБОФРЕЗЕРУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ КОПІЮВАННЯ ...140 14.3. ЗУБОДОВБАННЯ ЗА МЕТОДОМ ОБКАТУВАННЯ …143 15. ПРИКЛАДИ НОРМУВАННЯ ШЛІФУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ...145 15.1. КРУГЛЕ ПОЗДОВЖНЄ ШЛІФУВАННЯ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ПОДАЧЕЮ …147 15.2. ШЛІФУВАННЯ КРУГЛЕ ЗОВНІШНЄ З РАДІАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ...150 15.3. ВНУТРІШНЄ ШЛІФУВАННЯ І ШЛІФУВАННЯ ТОРЦЯ …154 15.4. БЕЗЦЕНТРОВЕ ШЛІФУВАННЯ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ПОДАЧЕЮ ...157 15.5.ПЛОСКЕ ШЛІФУВАННЯ ПЕРИФЕРІЄЮ КРУГА НА ВЕРСТАТАХ З ПРЯМОКУТНИМ СТОЛОМ ...161 15.6. ПЛОСКЕ ШЛІФУВАННЯ ПЕРИФЕРІЄЮ КРУГА НА ВЕРСТАТАХ З КРУГЛИМ СТОЛОМ …164 15.7. ПЛОСКЕ ШЛІФУВАННЯ ТОРЦЕМ КРУГА ...169 15.8. ЗУБОШЛІФУВАННЯ ...172 15.9. ШЛІЦЕШЛІФУВАННЯ ...176 16. НОРМУВАННЯ БАГАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ ...178 16.1. МЕТОДИКА НОРМУВАННЯ ПРИ ОБРОБЛЕННІ НА ТОКАРНИХ НАПІВАВТОМАТАХ ...178 16.1.1. ОБРОБЛЕННЯ НА ОДНОШПИНДЕЛЬНИХ НАПІВАВ-ТОМАТАХ …178 16.1.2 ОБРОБЛЕННЯ НА БАГАТОШПИНДЕЛЬНИХ НАПІВАВТО-МАТАХ …181 16.1.3. ПРИКЛАД НОРМУВАННЯ ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ НА ОДНОШПИНДЕЛЬНИХ НАПІВАВТОМАТАХ...181 17. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ПРИ БАГАТОВЕРСТАТНОМУ ВИРОБНИЦТВ…188 Додаток А …193 Додаток Б …197 Додаток В …199 Список використаної літератури ...235
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29451
Copyright owner: © Паливода Ю. Є., Дячун А. Є., Лещук Р. Я., 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Абразивная и алмазная обработка материалов: Справочник / Под ред. А. Н. Резникова. – М.: Машиностроение, 1977. – 320 с. 2. Абразивные материалы и инструменты: Каталог-справочник / Под ред. В. А. Рыбакова. – М.: НИИМаш, 1976. – 242 с. 3. Адамчук, В. В. Организация и нормирование труда : учебное пособие для вузов / В. В. Адамчук.  М. : Кнорус, 2009. – 256 с. 4. Боровский Г. В., Григорьев С. Н., Маслов А. Р. Справочник инструментальщика: Под общей ред. А. В. Маслова. Изд. 2-е. исп. – М.: Машиностроение, 2007. - 464 с.: ил. 5. Бородина, В. В. Нормирование труда: учеб. пособие / В. В. Бородина.  М. : Новое знание, 2009.  192 c. 6. Быгин, В. Б. Нормирование труда на предприятии : учебное пособие / В. Б. Быгин, С. В. Малинин.  М. : Финансы и статистика, 2010.  325 с. 7. Васильева, М. Н. Нормирование труда : учеб. пособие. / М. Н. Васильева.  Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.  95 с. 8. Данилевский, В. В. Технология машиностроения (общий курс): учебник для машиностроительных техникумов / В. В. Данилевский. – М.: Высшая школа, 1963. – 506 с. 9. Егоров, М. Е. Технология машиностроения: учебник для вузов [Текст] / М. Е. Егоров, В. И. Дементьев, В. Л. Дмитриев. – Изд. 2-е, доп. – М.: Высшая школа, 1976. –534 с. 10. Зубкова, А. Ф. Организация нормирования труда на предприятиях : учебное пособие / А. Ф. Зубкова, Г. Э. Слезингер.  М. : Экономика, 2009.  408 с. 11. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, обслуживания рабочего места и подготовительно-заключительного на работы, выполняемые на металлорежущих станках. Среднесерийное и крупносерийное производство. – М.: НИИТруда, 1984. – 382 с. 12. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением. – М.: Экономика, 1990. – Ч. II. Нормативы режимов резания. – 311 с. 13. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках: Справочник: В 3-х частях: Ч. 1. Токарные, карусельные, токарно-револьверные, алмазно-расточные, сверлильные, строгальные, долбёжные и фрезерные станки – М.: Машиностроение; 1974. – 325 с. 14. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках: Справочник: В 3-х частях. Ч. 3. Протяжные, шлифовальные и доводочные станки. – М.: Машиностроение, 1978. – 273 с. 15. Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справочник: В 2-х т. / А. Д. Локтев, И. Ф. Гущин, В. А. Батуев и др. – М.: Машиностроение, 1991, Т. 1. – 640 с. 16. Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справочник: В 2-х т. / А. Д. Локтев, И. Ф. Гущин, В. А. Батуев и др. – М.: Машиностроение, 1991, Т. 2. – 304 с. 17. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли: учеб. пособие / Е. А. Кобец, М. Н. Корсаков.  Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2008.  275 с. 18. Палей М. М. Технология производства металлорежущих инструментов: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструментьі. Изд. 2-е. перераб. идоп. – М.: Машиностроение. 1982. – 256 с.: ил. 19. Паливода Ю. Є. Технологія оброблення валів / Ю. Б. Капаціла, Ю. Є. Паливода, І. Г. Ткаченко. - Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2016. – 198 с. 20. Паливода Ю. Є. Технологія оброблення зубастих коліс / Ю. Б. Капаціла, Ю. Є. Паливода, І. Г. Ткаченко. - Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2016. – 136 с. 21. Расчет режимов резания. Учебное пособие / Безязычный В. Ф., Аверьянов И. Н., Кордюков А. В. – Рыбинск: РГАТА, 2009. – 185 с. 22. Смазочно-охлаждающие технологические средства и их применение при обработке резением: Справочник / Л. В. Худобин, А. П. Бабичев, Е. М. Булышев идр. / Под ред. Л. В. Худобина. – М.: Машиностроение, 2006. – 544 с. 23. Справочник нормировщика / А. В. Ахумов, Б. М. Генкин, Н. Ю. Иванов и др. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд-е, 1986. – 456 с. 24. Справочник технолога машиностроителя: в 2-х т.; справочник / Под ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. Изд. 5-е. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2003. – Т. 1. – 912 с. Т. 2. – 944 с. 25. Справочник токаря универсала / Под ред. М. Г. Шеметова и В. Ф. Безьязычного Изд. 2-е. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2007. – 576 с. 26. Справочник шлифовщика / Л. М. Кожеуров, А. А. Панов, Э. И. Реми-зовский, П. С. Чистосердова. – Минск: Вышейшая школа, 1981. – 327 с. 27. Суетина, Л. М. Методы изучения затрат рабочего времени : учебное пособие / Л. М. Суетина.  М. : Экзамен, 2009.  320 с. 28. Техническое нормирование операций механической обработки деталей: Учебное пособие. Компьютерная версия. – 2-е изд., перераб. М. М. Мороз, И. И Гузеев, С. А. Фадюшин. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2005. – 65 с
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Instrumental'ni materialy_2019.pdf12,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools