Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29431
Title: ВНВЧЕННЯ РОЗДІЛУ “ВЕКТОРНА ГРАФІКА ЗАСОБАМН ПАКЕТУ СОКЕЬ ОКАУУ ” У КУРСІДНСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ „КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”
Other Titles: 8ТІЛ>УШС ОЕ ТНЕ УЕСТОК СКАРНІС8 8ЕСТІОЛ ВУ М ЕА\8 ОГ ТНЕ СОКЕЬ ІЖАУУ РАСКАСЕ О1\ ТНЕ 1)І8 І А\СЕ ГКЛІ\І\С СОЦК8Е "СОМРІГТЕК СКАРНІС8"
ПЗУЧЕНПЯ РАЗДЕЛА "ВЕКТОРНАЯ ГРАФНКА СРЕДСТВАМВ ПАКЕТА СОКЕЬ ІЖАМ'" В КУРСЕ ДНСТАНЦЙОННОГО ОБУЧЕННЯ "КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФНКА"
Authors: Ковбашин, Ваасиль Іванович
Пік, Андрій Іванович
Скиба, Олена Павлівна
Affiliation: Ковбашин В.І. ТНТУ, к.х.н., доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій
Пік А.І. ТНТУ, к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівельних конструкцій
Скиба О.П. ТНТУ, кт.н., доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій
Bibliographic description (Ukraine): Ковбашин В.І., Пік А.І., Скиба О.П. Вивчення розділу "Векторна графіка" засобами пакету COREL DRAW у курсі дистанційного навчання "Комп'ютерна графіка. Сучасні проблеми моделювання: наукове фахове видання МДПУ ім. Б. Хмельницького. Мелітополь, 2019. Вип.15. С. 103-109.
Issue Date: 20-May-2019
Submitted date: 20-May-2019
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Country (code): UA
Place of the edition/event: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
UDC: [51+514+721+004/92]-047/58{062/552}
BBK: 22.1я5
Keywords: веб-конференція, дистанційне навчання , векторна графіка, corel draw, комп'ютерна графіка, Atutor
Page range: 103-109
Abstract: Запропонована методыка дгістанційного вквчення розділу векторна графіка засобаміі пакету Согеі Пга\\> у курсі „Комп ’ютерна графіка”. Методнка грунтуеться на базі снстемы дыстанційного навчання АТІІТОК. В роботі подано поетапне вгівчення розділу векторна графіка в режамі веб-конференціі. Продемонстровано послідовність віівчення та освоення основтіх інструментів курсу, а саме: створення конференціі, назва, опнс для якііх груп створена, інструмент „Календар”, де вказано час проведення веб-конференціі. Інструментм „Скріінька завдань”, „Тестіі”, „Електронннй журнал” дозволяють вш<ладачу діістанційно перевіршпп правнльність внконання графічннх робіт в режіімі діалогу із студентом, оцініітіі рівень знань студентів, сформувата семестрову оцінку та іі выставшті у електронннй журнал. „Електронніш журнал” доступнші студенту в режіімі перегляду, іцо дозволяе йому слідкувата за формуванням модульннх та семестровііх оцінок, а вш<ладачу спроіцуе роботу пра обраховуванні підсумковнх балів та дозволяе вндруковуватіі відомості. Веб-конференція дозволяе віікладачу спілкувапшся із студентом в режымі онлайн чат або скайп. Доступна також пошта. Наведені ілюстровані прілкладіі подання віівчаемого матеріалу. Діістанційнай курс „Комп’ютерна графіка” дозволяе паралельно з веб-конференціею корыстуватііся лекційніім матеріалом, а також матеріаламы практмчннх та лабораторнііх занять, які відображені у відповідннх меню та розділах курсу. € можлывість постійно підтрнмувапш контакт із ауднторіею, зокрема віікоріістовуючіі інструмент “Отітування ” під час веб-семінару Відзначено перевагіл проведення занять в режымі веб-конференціі перед траднційніімн методамы навчання, іцо дае змогу спілкуватнсь зі студентамы в прямому ефірі, зокрема і прн вывченні розділу векторна графіка засобама пакету Согеі Огаюукурсі „Комп ’ютерна графіка ”.
Content: 1. Постановка проблеми. 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 3. Формулювання цілей статті. 4. Основна частина. 5. Внсновкіі.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29431
ISSN: 2313-125Х
Copyright owner: Ковбашин В.І.
Пік А.І.
Скиба О.П.
References (Ukraine): 1. Ковбашнн В.І. Особлнвості днстанційного курсу „Нарнсна геометрія” на основі креднтно-модульноі спстемн організаціі навчального процесу. Збірнпк праць десятоі міжнародноі ювілейноі науково-практнчноі конференціі „Сучасні проблемн геометрнчного моделювання”. Мелітополь: ТГАТА, 2008. С.71-76. 2. Ковбашнн В.І., Пік А.І. Особлнвості днстанційного курсу „Інженерна графіка”. Збірннк праць дванадцятоі міжнародноі науково-практнчноі конференціі „Сучасні проблемн геометрнчного моделювання”. Мелітополь: ТГАТА, 2010. С.60-64. 3. Ковбашнн В.І. Пік А.І. Особлпвості днстанційного курсу „Комп’ютерна графіка” в середовпіці АТігіог. Збірннк праць XIV Міжнародноі науково-практнчноі конференціі „Сучасні проблемн
Content type: Article
Appears in Collections:Навчальна література кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СТАТТЯМЕЛ2019.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools