Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29299
Title: Оцінка ринкової вартості та конкурентоспроможності машин і технологій
Authors: Гевко, Роман Богданович
Гарькавий, Анатолій Дмитрович
Гладич, Богдан Богданович
Павх, Ігор Іванович
Павелчак, Ольга Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р. Б. Оцінка ринкової вартості та конкурентоспроможності машин і технологій. Р.Б. Гевко, А.Д. Гарькавий ,Б.Б. Гладич ,І.І. Павх ,О.Б. Павелчак - Тернопіль: ТДПУ, 2004. - 199с.
Issue Date: 2004
Date of entry: 26-Nov-2019
Publisher: Тернопільський державний педагогічний університет
Country (code): UA
UDC: 631.358
BBK: 40.72.Я73
Keywords: економіка України
вартість
машини і обладнання
ринок
відпускна ціна
конкурентоспроможність
енергозберігаючі заходи
Number of pages: 199
Abstract: Перехід економіки України до ринкових відносин потребує якомога швидкого впровадження методів оцінки ринкової вартості машин і обладнання. Така оцінка необхідна для визначення виробничих затрат підприємств будь-якого виду власності і правильного оподаткування як прибутку, так і майна, яке використовується у бізнесі. У першому розділі наведено методи оцінки вартості машин і обладнання, які базуються на затратному, ринковому та дохідному підходах. Для кращого сприйняття матеріалу теоретичний матеріал супроводжується конкретними прикладами. У другому розділі представлені методики розрахунку максимального (мінімального) рівня відпускної ціни на нову техніку, а також наведена оцінка ефективності нової техніки користувачем. Третій розділ присвячений оцінці машин і технологій на конкурентоспроможність за показниками інтенсивності, а також комплексним коефіцієнтом якості. Викладено принципи проведення оптимізації за прибутком і визначення економічного ефекту від впровадження нових технологій і машин. Особлива увага приділена методиці оцінки на конкурентоспроможність машин для переробки сільськогосподарської продукції, застосування якої супроводжується конкретними прикладами. Четвертий розділ присвячений визначенню ефективних напрямків та організації ефективності енергозберігаючих заходів в агропромисловому виробництві, проведенні енергетичного аудиту і енергетичного менеджменту. Подано короткий аналіз і перспективи використання нетрадиційних джерел поновлюваної енергії. Питання, які пов’язані з визначенням економічної ефективності сільськогосподарської техніки на основі їх порівняльного аналізу висвітлені у п’ятому розділі. Основні методи розрахунку базуються на визначенні економічного ефекту від застосування збиральних сільськогосподарських машин за їх функціональними і експлуатаційними показниками. Шостий та сьомий розділи присвячені методам творчого пошуку та основам патентознавства, застосування яких дозволить на більш високому науковому рівні знаходити оптимальні рішення стосовно організації виробництва і забезпечення його новим технологічним облад-наням, а також захищати авторські права при створенні нової продукції.
Content: ВСТУП………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1.ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ...4 1.1. Види вартості, принципи і процедури її оцінки……....…………..4 1.2. Класифікація та ідентифікація машин і обладнання……............10 1.3. Знос машин і обладнання……............................…………...…….13 1.4. Затратний підхід до оцінки……………………………………….31 1.5. Ринковий підхід……………………………………………………46 1.6. Дохідний підхід при оцінці машин і обладнання………………..59 1.7. Лізинг машин і обладнання……………………………………….73 РОЗДІЛ 2.ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ У ВИРОБНИЦТВО…….88 2.1. Показники, що характеризують вимоги споживача до нових засобів виробництва (нової техніки)……………………………...88 2.2. Конкурентоспроможність та ціна нової техніки…….…………..90 РОЗДІЛ 3.ОЦІНКА ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ НА КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ.....................................................102 3.1. Оцінка техніки та технологій на інтенсивність…....……….…102 3.2. Оптимізація по прибутку. Економічний ефект…………….…106 3.3. Оцінка техніки та технологій за комплексним коефіцієнтом якості..............................................................................................108 3.4. Методика оцінки на конкурентоспроможність машин для переробки сільськогосподарської продукції...............................116 РОЗДІЛ 4.НАПРЯМКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ…………………………………………………...124 4.1. Стан та напрямки енергозбереження в агропромисловому виробництві…………………………………………………….….124 4.2. Нетрадиційні джерела поновлюваної енергії………………..…134 РОЗДІЛ 5.ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ…………..…….……142 5.1. Показники порівняльної економічної ефективності………...…142 5.2. Економічні показники…...………………………………………144 5.3. Розрахунок економічної ефективності зернозбиральних комбайнів за експлуатаційними показниками………………….147 5.4. Економічна ефективність коренезбиральних машин………….153 РОЗДІЛ 6.МЕТОДИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ………………….…………..161 6.1. Принципи і методи евристики…………………………………..161 6.2. Метод спроб і помилок…………………………………………..165 6.3. Методи активізації пошуку нових технічних рішень………….167 6.4. Творча підготовка винахідника. Етика науково-технічної творчості...............................................175 РОЗДІЛ 7.ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА...............................................180 7.1. Патентна інформація і патентні дослідження...................................181 7.2. Класифікація об'єктів промислової власності...................................181 7.3. Пошук патентної інформації......................................................................182 7.4. Патентні дослідження...........................................................................183 7.5. Критерії оцінки винаходів...........................................................................185 7.6. Вартісна оцінка об’єктів інтелектуальної власності..............................186 7.7. Охорона прав на винаходи (корисні моделі)...............................188 7.8. Об’єкти винаходів і їх ознаки.......................................................190 7.9. Охорона прав на промислові зразки............................................191 7.10. Охорона прав на знаки для товарів і послуг..............................192 7.11. Основні положення по „ноу-хау”...............................................193 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………...196 ЗМІСТ………………………………….…………………………………..…198
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29299
ISBN: 966-7425-41-Х
References (Ukraine): 1. Гарькавий А.Д. Як перейти на виробництво конкурентноспроможної продукції на селі/ Техніка АПК.- 1999.- №5.- С.10-11. 2. Гарькавий А.Д., Бабич А.О. Методика вибору оптимальної схеми заготівлі якісних кормів із трав// Зб. Міжнародна конференція “Україна в світових земельних, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах”.- Вінниця: Аграрна наука, 1995.- С.510-512. 3. Гарькавий А., Івашків Т., Гевко Р. Оцінка техніки і технологій на конкурентоспроможність/ Вісник Тернопільської академії народного господарства, 2002.- №6, С.171-176. 4. Гапоненко В. С., Войтюк Д. Г. Сільськогосподарські машини. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1992. – 250 с. 5. Гладич Б.Б. Аграрний ринок. Підручник – Тернопіль – 2002.- 254 с. 6. Гладич Б.Б., Данильченко М.Г., Стельмащук А.М. Аграрний сервіс (організаційно-технічний аспект). Навчальний посібник. - Тернопіль. - “Економічна думка”, 2001.- 225с. 7. Гевко Р.Б., Гладич Б.Б., Павх І.І., Соломка Т.П. Техніко-економічне обґрунтування застосування машин, обладнання і технологій.- Тернопіль, Видавничий відділ ТДПУ, 2002.-164с. 8. Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Система машин і механізмів АПК - Тернопіль:, 2002. - 264 с. 9. Гонтар Д. Вартісна оцінка об’єктів інтелектуальної власності// Пропозиція. Журнал з питань агробізнесу, № 8-9.- 2002.- С.106-108. 10. Довідник по регулюванню сільськогосподарських машин / В. І. Кочев, А. С. Кушнарєв, В. Д. Роговий та ін. / За ред. В. І. Кочева. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Урожай, 1993. – 264 с. 11. Данильченко М. Г., Гладич Б. Б., Гевко Р. Б., Ткаченко І.Г. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 61 с. 12. Индустриальная технология производства картофеля / Сост. К. А. Пшеченков. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 239 с. 13. Карпенко А. Н., Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 527 с. 14. Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбереження в агропромисловому комплексі.-Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.-984 с. 15. Кузнецов Ю.М. Основи патентознавства та авторського права – К.: ТОВ “ЗМОК” – фірма “ГНОЗІС”, 2001. – 206 с. 16. Механізація сільськогосподарського виробництва В. С. Гапоненко, В. С. Олейник, А. Т. Потапенко, та ін. – Київ: Вища школа. Головне вид-во, – 1983.– 448 с. 17. Механизация производства сахарной свеклы / О. А. Маковецкий, В. В. Брей, Л. В. Погорелый, В. П. Ляшинский/ Под. ред. Л. В. Погорелого. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Урожай, 1991. – 184 с. 18. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Серия “Оценочная деятельность”. Учебно-практическое пособие.- М.: Дело, 1998.- 240с. 19. Погорілець О. М., Живолуп Г. І., Сидоршин Е. А. Зернозбиральні комбайни. – 3-є видання, перероб. і допов. – Урожай, 1990. – 224 с. 20. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Г. Е. Листопад, Г. К. Демидов, Б. Д. Зонов и др / Под. общ. ред. Г. Е Листопада. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с. 21. Сельскохозяйственные машины и основы эксплуатации машинно-тракторного парка / Б. Н. Четыркин, З. И. Воцкий, Н. Г. Поликутин и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 336 с. 22. Хелемендик М.М. Напрямки і методи розробки робочих органів сільськогосподарських машин.- К.: Аграрна наука, 2001.- 280с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OCINKA RV.pdf2,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools