Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29102
Title: Методичні вказівки та завдання для проведення екзамену з фаху з дисциплін освітньої програми підготовки фахівця першого рівня вищої освіти, спеціальності 053 – «Психологія» для денної та заочної форм навчання. Дисципліни: «Математико-статичні методи в психології», «Психофізіологія», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Клінічна психологія», «Психодіагностика», «Диференціальна психологія», «Інженерна психологія». Частина ІІ.
Authors: Вишньовський, Василь Володимирович
Моначин, Інна Леонідівна
Періг, Ірина Мирославівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки та завдання для проведення екзамену з фаху з дисциплін освітньої програми підготовки фахівця першого рівня вищої освіти, спеціальності 053 – «Психологія» для денної та заочної форм навчання. Дисципліни: «Математико-статичні методи в психології», «Психофізіологія», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Клінічна психологія», «Психодіагностика», «Диференціальна психологія», «Інженерна психологія». Частина ІІ. / Укладачі: Вишньовський В. В., Моначин І. Л., Періг І. М. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 60 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 15(07)
Keywords: Психологія
Number of pages: 60
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної ради факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 2 від 16 вересня 2019 р.
Content: 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ... 4 2. ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ ... 4 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІН 3.1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ПСИДІАГНОСТИКА” ... 5 3.2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ” ... 18 3.3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ” ... 31 4. СИТУАТИВНІ ЗАДАЧІ ... 44 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ... 56
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29102
Copyright owner: © Вишньовський В.В., Моначин І.Л., Періг І.М., 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Александров Ю. И. Основы психофизиологии. Учебник [Текст] / Ю. И. Александров. – М.: ИНФРА, 1998. – 216 с. 2. Анастази А. Дифференциальная психология [Текст] / А. Анастази. – СПб.: Питер, 1999. 3. Бедь В. В. Юридична психологія: навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти [Текст] / В. В. Бедь. – К.: Каравел: Новий світ-2000; Л.: Магнолія плюс 2003. – 376 с. 4. Васильєв Ю. Л. Юридическая психология [Текст]. – СПб.: Питер, 2001. 5. Вентцель Е. С. Теория вероятностей и ее инженерное приложение [Текст] / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М.: Наука, 2002. – 440 с. 6. Гуревич П. С. Клиническая психология: хрестоматія [Текст] / П.С. Гуревич. – СПб, 2000. 7. Дубровська Д. М. Основи психології [Текст] / Д. М. Дубровська. – Львів: Світ, 2001. – 280 с. 8. Душков Б. А. Основы инженерной психологии: учебник для вузов [Текст] / Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. Смирнов. – М.: Екатеринбург: ДК, 2002. – 848 с. 9. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірності і математична статистика [Текст] / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 с. 10. Карвасарский Б. Д. Клиническая психология. Учебн. для вузов [Текст] / Б. Д. Карвасарский. – М., 2004. – 553 с. 11. Либин А. Дифференциальная психология [Текст] / А. Либин. – М.: “Смысл”, 2004. 12. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення [Текст] / В. С. Лозниця. – К.: Екс Об, 1999. – 304 с. 13. Майерс Д. Социальная психология [Текст] / Д. Майерс. – СПб.: Из-во Питер, 1999. – 684 с. 14. Максименко С. Д. Загальна психологія: навчальний посібник [Текст] / С. Д. Максименко. – 2-е вид., переробл. і доп. – К.: ЦУЛ, 2004. – 272 с. 15. Наследов А. Д. Наследов А. Д., Тарасов С. Г. Применение математических методов в психологи: учебное пособие [Текст] / А. Д. Наследов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 208 с. 16. Немов Р. С. Психология. Учебник для студ.высш. уч. авед.: В 3 кн. Кн 3 Психодиагностика введение в научное психологическое исследование с элементами математ. Статистики [Текст] / Р. С. Немов. – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 508 с. 17. Пайнс Э. Практикум по социальной психологии [Текст] / Э. Пайнс, К. Маслач. – СПБ Из-во “Питер”, Санкт-Петербург, 2000. – 512 18. Перре М. Клиническая психология: мастера психологи [Текст] / М. Перре, У. Бауманн. – СПб.: ИД Питер, 2002. – 1312 с. 19. Психология [Текст] / под общ. ред. В. Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – 672 с. 20. Рогов Е. И. Общая психология: курс лекцій [Текст] / Е. И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 447 с. 21. Рубиштейн С. Л. Основы общей психологи: учебн. пособие [Текст] / С. Л. Рубиштейн. – СПб.: Питер, 2004. – 720 с. 22. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки: посібник [Текст] / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2003. – 504 с. 23. Столяренко Л. Д. Основы психологии: учебное пособие 8-е изд. перераб. и доп. [Текст] / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на Дону: Фенікс, 2003. – 672 с. 24. Терлецька Л. Основи психодіагностики: навч. пос. [Текст] / Л. Терлецька. – К.: Главник, 2006. – 144 с. 25. Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія: підручник [Текст] / Ю. Л. Трофімов. – К.: Либідь, 2002. – 264 с. 26. Трофімов Ю. Л. Психологія 3-е вид., стереотип [Текст] / Ю. Л. Трофімов. – К.: Либідь, 2001. – 560с. 27. Трофімов Ю. Л. Психологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти [Текст] / Ю. Л. Трофімов. – К.: Либідь, 1999. – 558 с. 28. Цибульська Т. Ф. Загальна психологія: підручник / Т. Ф. Цибульська; [за заг. ред. Максименка С. Д.], 2-е вид. перер. і доп. – Вінниця: Нова книга, 2004. 29. Швачко О. В. Соціальна психологія: навчальний посібник [Текст] / О. В. Швачко. – К.: Вища школа, 2002. – 111 c. 30. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности [Текст] / Н. И. Шевандрин. – М.: Сфера, 2002. – 510 c.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_eksamen_psychology_2_2019.pdf860,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools