Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29066

Title: Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки : монографія
Authors: Князевич, Анна Катерина
Bibliographic description (Ukraine): Князевич А. О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки : моногр. / А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 362 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Волинські обереги
Country (code): UA
Place of the edition/event: Рівне
UDC: 338.001.36
Number of pages: 362
Abstract: У монографії досліджені теоретико-методологічні основи формування ефективного господарського механізму управління інноваційним розвитком підприємств. Висвітлені проблеми становлення і практичного впровадження механізмів управління інноваційним розвитком. Наведено методику практичного використання математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткого інтегрального розрахунку експертної оцінки механізмів управління, яка може бути широко використана для аналізу ефективності дії й оцінки стану господарського механізму управління інноваційним розвитком як підприємств, так і окремих галузей національної економіки. Висвітлені результати дослідження теоретичних і практичних основ управління процесами формування і функціонування інноваційної інфраструктури України. Розроблено модель функціонування інноваційної інфраструктури як комплексу взаємопов’язаних ринків, які забезпечують софтизацію і сервізацію інноваційних процесів в економіці знань. Представлено економіко-математичні моделі оптимального розподілу ресурсів серед суб’єктів інноваційної інфраструктури. Монографія розрахована на широке коло читачів, зокрема студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, керівників підприємств, установ і організацій.
Description: Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол No 12 від 26 жовтня 2017 р.)
Content: ПЕРЕДМОВА...3 ЧАСТИНА І МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ...7 1.1. Сутність управління інноваційним розвитком підприємств...8 1.2. Теорії інноваційного розвитку...12 1.3. Циклічність інноваційного розвитку економіки в епоху глобалізації...15 РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ...19 2.1. Інноваційний лаг і дифузія інновацій як критерії ефективності інноваційного процесу...20 2.2. Класифікація інновацій...25 2.3. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності...28 РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...31 3.1. Показники комплексного оцінювання ефективності інноваційної діяльності...32 3.2. Методи оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю...36 3.3. Інноваційні ризики підприємств...44 РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ...53 4.1. Поняття та рівнева будова механізмів управління...54 4.2. Формування ефективного механізму управління інноваційним розвитком підприємств...62 4.3. Математичне моделювання та експертне оцінювання господарського механізму управління інноваційним розвитком підприємств...70 РОЗДІЛ 5. СТАНОВЛЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...85 5.1. Сутність і вплив сприятливого соціально-психологічного клімату на креативну діяльність у колективі...86 5.2. Фактори формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі...88 5.3. Синергія в інноваційному менеджменті...92 ЧАСТИНА ІІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ФУНКЦІОНУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ РОЗДІЛ 6. ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ...98 6.1. Особливості формування сучасного постіндустріального суспільства, заснованого на економіці знань...99 6.2. Концепція управління розвитком національних інноваційних систем...105 6.3. Софтизація економіки і сервізація інновацій як функціональне призначення інноваційної інфраструктури...113 РОЗДІЛ 7. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ...119 7.1. Сутність інноваційної інфраструктури та методологічні особливості управління її формуванням...120 7.2. Складові елементи інноваційної інфраструктури...131 7.3. Ринкові механізми управління інноваційною інфраструктурою країни...142 РОЗДІЛ 8. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ... 150 8.1. Аналіз стану наукового потенціалу та фінансового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності України...151 8.2. Аналіз результативності наукової і науково-технічної діяльності...162 8.3. Оцінка інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій промислових підприємств в Україні...180 РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ...199 9.1. Організаційно-правові основи управління функціонуванням інноваційної інфраструктури...200 9.2. Дослідження факторів впливу на розвиток інноваційної інфраструктури України...214 9.3. Модернізація інноваційної системи України в процесі інтеграції до ЄС...229 РОЗДІЛ 10. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РИНКІВ ІННОВАЦІЙ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ... 237 10.1. Формування інноваційної інфраструктури шляхом активізації діяльності технопарків, технополісів і кластерів...238 10.2. Модель взаємодії ринків інновацій...256 10.3. Методика аналізу і оцінки ефективності дії ринків інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни...276 ПІСЛЯМОВА...297 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...300 ДОДАТКИ...325
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29066
ISBN: 978-966-416-553-9
Copyright owner: © Князевич А.О., 2018
© Видавництво «Волинські обереги», 2018
References (Ukraine): 1. Аджиев Я.И. Проблемы инфраструктры инновационной деятельности и пути их решения. Совершенствование предпринимательской деятельности и её правового обеспечения. Москва, 2005. Вип. 4. С. 233–237. 2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации [пер. с англ.]. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 384 с. 3. Азатбек Т. Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана. Актуальные проблемы экономики. 2012. No 12. С. 340–346. 4. Амосов О.Ю., Дєгтяр А.О., Календжян Я.В., Коваленко М.М. та ін. Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні: моногр.; за заг. ред. А.О. Дєгтяра; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. 192 с. 5. Ангелов Г., Павлова Л. Иновационна политика: стратегии и подходи. Център по наукознание и история на науката. София, 2005. 220 с. 6. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: навч. посіб. Львів: Світ, 1995. 294 с. 7. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 344 с. 8. Антонюк В. П., Прогнімак О.Д. Формування інноваційної складової соціальної інфраструктури як умови забезпечення людського розвитку: наук. доп.; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк: ІЕП НАН України, 2011. 92 с. 9. Антонюк Д.А. Узагальнена класифікація елементів інфраструктури підприємництва. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». 2012. No 4(16). С. 12–17. 10. Арефьев П.В. Инновационная инфраструктура современной индустриальной экономики: автореф. дис... канд. экон. Наук. Томск, 2007. 22 с. 11. Арутюнова Є.Ю., Мордвінова М.Г., Ободець Р.В. Зарубіжний досвід створення інноваційної інфраструктури та можливості його застосування для України. Економічний простір. 2009. No 22/1. С . 65–70. 12. Арыстанбекова А. Экономика, основанная на знаниях. Мировая экономика и международные отношения. 2008. No 6. С. 30–33. 13. Атоян В.Р., Казакова Н.В. О некоторых подходах к анализу развития национальных инновационных систем в глобализирующемся мире. Инновации. 2007. No 3. С. 27–34.
14. Бабаєв В.Ю., Поронько А.О. Формування інноваційної інфраструктури в Україні. Теорія та практика державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. Вип. 3 (34). С. 161–168. 15. Бабаєв В.Ю., Дрожкін Д.Ю. Механізм державного регулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Теорія та практика державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. Вип. 4(39). С. 214–223. 16. Балабанов Ил. Научно-иновационната политика – най-мощният съвременен лост на държавата за висококонкурентно икономическо развитие «Икономически изследвания». Институт за икономически изследвания при БАН, София (България). No 1. 2004. 17. Банкова И.Т. Дисонанси и потенциали при управлението на конфликти в проектното управление (на примера на Оперативна програма «Конкурентоспособност» 2007–2013 г.): автореф. дис. ... научна степен «доктор». Варна, 2014. 30 с. 18. Барановська С.П. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження. Проблеми економіки та управління. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2008. No 628. С. 376–380. 19. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования [пер. с англ.]; под ред. В.Л. Иноземцева. Изд. 2-ое, испр. и доп. Москва: Academia, 2004. 940 с. 20. Белева И. Европейската стратегия за заетост и българският трудов пазар (средносрочни и дългосрочни хоризонти). Икономическа мисъл. 2005. No 2. С. 31–32. 21. Бизнес-инкубатор «Варна» към РАПИВ. Регионална агенция за предприемачество и иновации. Варна, 2016. URL: http://www.biv.rapiv.org (Last accessed: 1.03.2016). 22. Бланк І.А., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: підруч. Київ: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 398 с. 23. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. Москва: Книжный мир, 2010. 860 с. 24. Бордяшов Е.С. Перспективы реализации новой стратегии развития Европейского союза – «Европа-2020». Вестник МГИМО университета. 2012. No 3. С. 108–112. 25. Борко Ю.А., Буторина О.В. История развития Европейского Союза. Европейская интеграция : учеб.; под ред. О.В. Буториной. – Москва: Издательский Дом «Деловая литература», 2011. С. 81–117. 26. Бочарников В.П. Fuzzy-технология: Математические основы. Прак- тика моделирования в экономике. – Санкт-Петербург: «Наука» РАН, 2001. 328 с.
27. Британский опыт создания управления технопарками. Британское генеральное консульство в г. Екатеринбурге; Фонд «Центр Инновационного Бизнеса». Екатеринбург, 2008. URL: http://www.cibfund.ru/files/uk_technoparks. pdf?t=fl&id=74 (Last accessed: 2.04.2015). 28. Брюховецька Н.Ю. Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств: автореф. дис. ... докт. екон. наук. Донецьк, 2001. 25 с. 29. Буняк Н.М. Економічний механізм формування ринку картоплі: автореф. дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2002. 20 с. 30. Бурменко Т.Д. Софтизация и сервисизация – черты экономики современного типа и основные ориентиры российской модернизации. Известия Иркутской государственной экономической академии. 2011. No 6. С. 23–26. 31. Бутенко А.І., Лазарєва Є.В. Інфраструктурні компоненти інноваційної моделі економіки. Економіка і прогнозування. 2008. No 4. С . 69–82. 32. Валюх А.М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління): моногр. Рівне: УДУВГП, 2004. 174 с. 33. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Вид. 3-тє, вип. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 440 с. 34. Васильєва Н. К. Математичні моделі інноваційного розвитку в аграрній економіці : моногр. М-во аграр. політики України, Дніпропетровський держ. агр. ун-т. Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2007. 348 с. 35. Вермієнко Т.Г. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні. Ефективні інструменти сучасних наук. 2008. URL: http://www.rusnauka.com/ 11_EISN_2008/Economics/30551.doc.htm (Last accessed: 10.03.2018). 36. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями: теория и практика: учеб. пособ. Москва: Эксмо, 2008. 432 с. 37. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 407 с. 38. Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці: моногр. Хмельницький: ХНУ, 2011. 502 с. 39. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями: как превратить знания в капитал. – Москва: Эксмо, 2008. 400 с. 40. Геєц В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України: моногр. Харків: Константа, 2006. 272 с. 41. Геєц В.М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: моногр. За ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. У 2 ч. Ч. 1. Київ : Київський. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 389 с. 42. Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. Москва: Весь мир, 2004. 120 с.
43. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. Москва: Академический проект, 2005. 528 с. 44. Гневашева В. Сущность и будущность «экономики знаний». Журнал теории международных отношений и мировой политики «Международные процессы». 2011. No 3(27). Т. 9. С. 67–76. 45. Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы. Инновации. 2012. No 5. С. 4–18. 46. Головач Г.С. Економічний механізм формування та функціонування ринку хмелю в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2005. 20 с. 47. Головкова Л.С. Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток: моногр. Запоріжжя: КПУ, 2009. 339 с. 48. Головкова Л.С. Интеллектуальный капитал страны как основа социально-экономической безопасности. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2016. No 48 (4). C. 56–65. 49. Гончаров В.Д., Котеев С.В., Селина М.В. Развитие инновационной деятельности в АПК. Инновации. No 8. 2011. С. 66–70. 50. Горн А.П. Развитие рынка интеллектуально-креативных услуг (теория и методология): автореф. дис. ... докт. экон. наук. Самара, 2009. 47 с. 51. Господарський кодекс України: від 16 січня 2003 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 18. С. 144. 52. Господинова С. Влияние на дейностите от сектора на услугите върху ресурсната ефективност и производителността на българката икономика. Икономически изследвания. Институт за икономически изследвания при БАН, София (България). 2013. No 1. C. 175–204. 53. Горкіна Л.П. М.І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії. НАН України; Інститут економіки. Київ, 2001. 268 с. 54. Горячева И.А. Особенности рынка научно-технической продукции. Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики : Матер. Междунар. науч. конф. (20–23 апреля 2005 г., г.Тольятти). Ч. 2. Тольятти, 2005. С. 180–183. 55. Грачева М.В., Ляпина С.Ю. Управление рисками в инновационной деятельности : учеб. пособ. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 351 с. 56. Грещак М.Г., Гребешкова О.М. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – Київ: КНЕУ, 2001. 103 с. 57. Гринько Т.В. Формування інноваційної інфраструктури України як основа активізації інноваційної діяльності підприємств. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2008. No 628. С. 438–442.
58. Гудзь Е.Е. Стратегии портфельного управления проектами развития предприятия. Социально-экономические векторы в развитии национальных экономик: Болгария, Украина : моногр. Под общ. ред. А. Шубина. Варна: Икономически університет; Донецк: ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2014. 596 с. С . 336 –347. 59. Гуренко Т.О. Економічний механізм формування і функціонування ринку продукції птахівництва в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук. – Київ, 2002. 20 с. 60. Гуткевич С., Сидоренко П., Соломко А., Смик Р., Рябенко В. Інвестування: міжнародний досвід: моногр. Харків «Діса плюс», 2017. Т. 2. 216 с. 61. Дамянова Л.Т. Формирование инновационной инфраструктуры в Болгарии. Российское предпринимательство. 2001. No 12(24). С . 13–18. 62. Дамянова Л.Т. Венчурный капитал как элемент инновационной инфраструктуры в Болгарии. Экономика и математические методы. 2002. No 38. С. 11–19. 63. Дамянова Л.Т. Опыт европейских стран в создании нового типа университетов. Креативная экономика. 2013. No 12 (84). С. 95–101. 64. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України: моногр. Київ: ННЦ ІАЕ, 2004. 426 с. 65. Дацій О.І. Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві: автореф. дис. ... докт. екон. наук. Київ, 2005. 39 с. 66. Дегтяр А.О. Інноваційна інфраструктура як база нової моделі економічного розвитку. Трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізації. Матер. ІV міжнарод. симпоз. (10 листопада 2010 р., м.Харків.). 2010. С. 7–8. 67. Дериколенко О.М. Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах : моногр. Суми: Вид-во Вінниченко М. Д., 2011. 144 с. 68. Диленко В.А. Экономико-математическое моделирование инновационных процессов : моногр. Одес. нац. политехн. ун-т. – Одесса : Фенікс, 2012. 344 с. 69. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. – Київ: Либідь, 1990. 149 с. 70. Донець Л.І., Шепеленко О.В., Баранцева С.М., Сергєєва О.В., Веремейчик О.Ф. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб. Заг. ред. Л.І. Донець. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. 472 с.
71. Доповідь «Ведення бізнесу 2015». International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington, 2014. URL: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015. (Last accessed: 29.10.2014). 72. Доржиева Д.Д. Инновационная инфраструктура как фактор социально-экономического развития региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Улан-Удэ, 2009. 20 с. 73. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. Москва: «Вильямс», 2007. 272 с. 74. Евсеев О.С., Коновалова М.Е. Развитие инновационной инфраструктуры в условиях модернизации национальной экономики. Фундаментальные исследования. 2012. No 9. Ч. 1. С. 220–224. 75. Економіка і організація інноваційної діяльності: підруч. [О.І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.]. За ред. О.І. Волкова. Київ: ВД «Професіонал», 2004. 960 с. 76. Економіка підприємства: підруч. За заг. ред. Л.Г. Мельника. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. 648 с. 77. Економічна енциклопедія: в 3 т. Ред. кол.: С.В. Мочерний та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000. Т. 1. 864 с. 78. Економічна енциклопедія: в 3 т. Ред. кол.: С.В. Мочерний та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2001. Т. 2. 848 с. 79. Економічна енциклопедія: в 3 т. Ред. кол.: С.В. Мочерний та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. Т. 3. 952 с. 80. Емина Н.В. Инфраструктурное обеспечение инновационного развития на примере регионов Приволжского федерального округа: автореф. дис... канд. экон. наук. Казань, 2002. 20 с. 81. Ерошкин А. Механизмы государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт. Мировая экономика и международные отношения. 2011. No 10. С. 21–29. 82. Євтушенко В.М. Розвиток методології прогнозування науково- технологічного та інноваційного розвитку у світовій практиці. НТІ. 2009. No 1. С. 23–28. 83. Єлейко В.І., Миронов Ю.Б., Демчишин М.Я., Боднар Р.Д. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. 220 c. 84. Ємельяненко Л.М. Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Київ: КНЕУ. 2014. No1(7). C . 77–82.
85. Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Механізм розвитку інноваційного потенціалу кластеро-об’єднаних підприємств: моногр. Київ: Нац. акад. управління, 2010. 236 с. 86. Жнакіна Е. Інноваційна інфраструктура як фактор активізації інноваційної діяльності. Наука молода. 2008. No 10. С. 141 –148. 87. Жук М.В., Бородіна О.М. Інфраструктурне забезпечення інноваційного процесу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2008. No 8. С. 66–71. 88. Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: навч. посіб. 2-ге вид. Львів: «Новий світ – 2000», 2012. 427 с. 89. Завадський Й.С. Менеджмент: в 3 т. 3-вид., доп. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. Т. 1. 542 с. 90. Завадський Й.С. Менеджмент: в 3 т. 3-вид., доп. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. Т. 2. 640 с. 91. Задихайло Т.В. Система показників сталого економічного розвитку як правовий засіб екологізації та інноватизації. Матер. наук.-практ. конф. «Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері» (14 червня 2011 р., м.Харків). – Харків: «ФІНН», 2011. С. 131–135. 92. Зайцев Ю.К., Москаленко А.М. Цивилизационньый поход в современных политико-экономических исследованиях экономического развития. Вопросы политической экономии. 2015. No 3. С. 71–76. 93. Зубейко И.И. Состояние инновационной инфраструктуры Украины в современных условиях. Культура народов Причерноморья. 2011. No 213. С. 46–50. 94. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы: моногр. Москва: Наука, 2002. 244 с. 95. Инновационный менеджмент: учеб. / А.Е. Абрамешин, Т.П. Воронина, О.П. Молчанова, Е.А. Тихонова, Ю.В. Шленов. Под ред. О.П. Молчановой. Москва: Вита-Пресс, 2001. 272 с. 96. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: учеб. пособ. Москва: Логос, 2000. 304 с. 97. Интервью с Василием Леонтьевым [пер. с. англ.]. О чём думают экономисты : Беседы с нобелевскими лауреатами. Под ред. П. Самуэльсона и У. Баннета. Московская школа управления «Сколково». Москва: Альпина Бизнес Букс, 2009. 490 с. 98. Ицковиц Г. Тройная спираль: университеты – предприятия – государство. Инновации в действии [пер. с. англ.]. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. 237 с.
99. Іванченко Г.В. Розробка кластерної моделі розвитку регіону: методологічний підхід. Ефективна економіка. 2013. No 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2049 (Last accessed: 10.05.2013). 100. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції методи : навч. посіб. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 278 с. 101. Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми): моногр. За наук. ред. О.Б. Бутнік- Сіверського. Кол. авторів: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, С.Ф. Ревуцький, В.І. Нежиборець, Г.О. Андрощук та ін. Київ: НДІ IB НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011. 414 с. 102. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Київ: Фенікс, 2011. 76 с. 103. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. Під ред. І.В. Сороки. Київ: НМЦВО МОіН України, НВФ «Студцентр», 2002. 608 с. 104. Інноваційний розвиток промисловості України [О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.]. Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. Київ: КНТ, 2006. 648 с. 105. Кавтиш О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної інфраструктури національного господарства. Економка і держава. 2011. No 12. С. 39–42. 106. Каленская Н.В. Методология формирования инфраструктурного обеспечения инновационного развития промышленных предприятий: автореф. дис. ... докт. экон. наук. Казань, 2010. 40 с. 107. Канаєва М.О. Необхідність формування інноваційної інфраструктури в національній економіці. Матер. ХІІ міжвуз. студ. наук. конф. Наука і вища освіта, Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління. Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”. 2005. Ч.1. С.160–161. 108. Канаєва М.О. Формування інноваційної інфраструктури в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук. Київ, 2007. 18 с. 109. Канаєва М. Класифікація складових та елементів інноваційної інфраструктури. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2008. No 99. С . 35–39. 110. Канафоцька Г. Стан і перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні. Журнал інноваційної палати України. Київ: 2009. URL: http://nanoinnovation livejournal.com/2304.html (Last accessed: 11.03.2018).
111. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. Санкт-Петербург: «Речь», 2001. 112 с. 112. Каракай Ю.В. Маркетинг на ринку інноваційних товарів: автореф. дис... докт. екон. наук. Київ, 2008. 32 с. 113. Карпіщенко Т.О. Економічний механізм інновацій екологічної спрямованості: автореф. дис. ... канд. екон. наук. Суми, 2000. 20 с. 114. Кафлевський В.В. Інфраструктура ринку інновацій та його складові. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 4(70). Т. 1. 2012. С. 27–33. 115. Кириленко В.І. Формування «економіки знань» у контексті економічного зростання. Європейський вектор економічного розвитку. Наук. журнал. Економічні науки. Дніпропетровськ, 2014. No2(17). С. 96–101. 116. Кириленко В.І. Потенціал і перспективи формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України. Ринок цінних паперів України. 2015. No11–12. С. 17–23. 117. Кириленко В.І. Формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в Україні: перспективи та суперечності. Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 квіт. 2017 р., м. Київ) М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. Редкол.: В.І. Кириленко [та ін.]. Київ: КНЕУ, 2017. С. 111–114. 118. Клаузевиц К. О войне [пер. с нем.]. Москва: Эксмо; Санкт- Петербург: Мидгард, 2007. 862 с. 119. Кластер як модель соціально-економічного розвитку. Асоціація «Поділля Перший». Хмельницький, 2014. URL: http://www.ppngo.org/ sub_page.php?menu=2&id=52&pid=13 (Last assecced: 2.08.2013). 120. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. Москва: Наука, 1994. 236 с. 121. Князевич А.О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі. Актуальні проблеми економіки. 2010. No 6. С. 26–30. 122. Князевич А.О., Крайчук О.В. Механізми управління інноваційним розвитком: моногр. Рівне: РДГУ, 2011. 133 с. 123. Князевич А.О. Софтизація і сервізація інноваційної інфраструктури країни. Економіка та держава. 2014. No 4. С. 23–27. 124. Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины: моногр. Рівне: «Волинські обереги», 2016. 272 с. 125. Князевич А., Крайчук А. Математическое моделирование минимизации дефицитности финансового обеспечения деятельности субъектов инновационной инфраструктуры. Економіка і держава. 2016. No1. С. 40–43.
126. Князевич А.О. Модель функціонування ринків інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни. Економіка і держава. 2017. No3. С. 44–49. 127. Коваленко Є.О. Державна політика щодо формування інноваційної інфраструктури в Україні. Держава і регіони. 2012. No 2(38). С. 5–9. 128. Ковалёв Г.Д. Основы инновационного менеджмента: учеб. Москва: ЮНИТИ, 1999. 208 с. 129. Ковальчук Т.Т., Ковальчук Н.П. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації. Київ: Знання, 2012. 301 с. 130. Ковтуненко К.В., Ковтуненко Ю.В. Інноваційна інфраструктура: напрями розвитку та участь держави. Проблеми економіки та управління: Вісник Нац. у-ту «Львівська політехніка». 2012. No 725. С. 122–125. 131. Козик В.В., Сидоров Ю.І. Методика визначення оптимального моменту переходу на випуск інноваційного виду продукції. Актуальні проблеми економіки. 2011. No 11. С. 286–291. 132. Козлова А.І. Міжнародні інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу України. Економіка і держава. 2012. No 11. С. 44–45. 133. Козоріз М.А., Жихор О.Б. Формування і розвиток інноваційної інфраструктури України: окреслення проблем і шляхів їх подолання. Економіка промисловості. 2009. No 3. С . 111–115. 134. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность: моногр. Москва: Экзамен, 2001. 576 с. 135. Коломиец О.А. Комплексная оценка результатов инвестирования в развитие инновационной инфраструктуры. Финансы и кредит. 2008. No 21. С. 22–28. 136. Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В. Теорія та практика підприєм- ницького ризику: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 221 с. 137. Костова В.Н. Инновационный потенциал малого и среднего бизнеса в Болгарии. “E-Journal VFU” ВСУ “Черноризец Храбър”. Брой 1. Варна, 2015. URL: http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Kostova-Inovacionnui_potencial_ malogo_i_srednogo_biznesa_v_Bolgarii.pdf (Last accessed: 9.01.2018). 138. Кравченко В.А. Виявлення та опис підприємницьких ризиків: практичний алгоритм для українського бізнесу. Вісник Запорізького національного університету. 2008. No1(3). С. 63–70. 139. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 502 с. 140. Крайчук О.В. Моделювання складних соціально-економічних систем в теорії управління. Матер. ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-16 травня 2015 р., м.Львів). Проблеми формування та розвитку інноваційної
інфраструктури : європейській вектор – нові виклики та можливості. Львів: Вид-во Львівської Політехніки, 2015. С. 192. 141. Крайчук А., Панько М. Управление социальной составляющей в процессе диверсификации рисков предприятия. Матер. Межнарод. науч. конф. (20-21 ноября 2015 г., г. Габрово (Болгария)). УНИТЕХ’15. Т. IV. Габрово: Технически университет, 2015. С. 256–258. 142. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників: навч. посіб. Київ: Т-во «Знання» 2004. 556 с. 143. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. Высшая математика: математическое программирование: учеб. Под общ. ред. А. В. Кузнецова. 2-е изд., перераб. и доп. Мн. : Вышейшая школа, 2001. 351 с. 144. Кузнецова С.А., Маркова В.Д. Развитие инновационного рынка как механизма распространения наукоемкой продукции: моногр. Новосибирск, 2002. 107 с. 145. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підруч. Київ: «Академвидав», 2003. 416 с. 146. Кузьмін О.Є., Шотік Т.М. Сутність та види інноваційної інфраструктури. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2008. No 628. С. 180–185. 147. Левицька О.О. Інновації: їх сутність, класифікація, роль та значення для суб’єктів господарювання. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Вип. 1 (41). Рівне: НУВГП, 2008. С. 161–166. 148. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: навч. посіб. Київ: ЕксОб, 2000. 512 с. 149. Мазур А.А., Пустовойт С.В. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми. Наука та інновації. 2013. Т. 9. No 3. С. 59–72. 150. Максаковский В.П. Географическая картина мира. 4-е изд., испр. и доп. Кн. 2. Москва, 2009. 480 с. 151. Малий І.Й., Королюк Т.О. Макрорегулювання фінансового сектору: моногр. Київ: КНЕУ, 2015. 312 с. 152. Мальчик М.В. Рефлексивное управление конкуренто- способностью промышленных предприятий: моногр. Донецк-Ровно: ЧП Лапсюк В.А., 2010. 216 с. 153. Марамохина Е.В. Инновационный риск: понятие, этапы управления. Молодой ученый. 2013. No 5. С. 348–351. 154. Марущак О.Я., Косар Н.С. Дослідження ринку інновацій України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. No 4. С. 310–312.
155. Маслак О.І., Косенко А.В., Ткачов М.М. Економічне оцінювання моніторингу інноваційної та інвестиційної інфраструктури. Вестник Нацио- нального технического университета «ХПИ». Тематический выпуск «Техни- ческий прогресс и эффективность производства». 2010. No 58. С. 131–136. 156. Маслов А. О. Интернет и информационно-коммуникационные технологии: онтологическая основа и технологические составляющие информационной экономики. Інформаційно-економічні процеси: ретроспектива, сучасність, тенденції: колект. моногр. Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2014. 321 с. С. 17–36. 157. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2003. 188 с. 158. Медовников Д., Механик А. Неумолимый рок инноваций. Эксперт. 2008. No28 (617). С. 13–14. 159. Мельник О.М. Риси та етапи постіндустріальної трансформації відносин розподілу. Україна: аспекти праці. 2014. Т.7. С. 28–37. 160. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: [перев. с англ.]. Москва: Экономика, 2000. 876 с. 161. Методичні рекомендації економічної оцінки ефективності інвестицій в інновації. Додаток 1 до наказу Держіннофонду від 29.05.1998 р., No37. В.П. Чеботарьов, С.А. Єгорова, Н.І. Петренко. Київ: Український державний інноваційний фонд, 1998 р. 162. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 295 с. 163. Микроэкономика знаний. В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер. Москва: Экономика, 2007. 204 с. 164. Миндели Л.Э., Пипия Л.К. Концептуальные аспекты формирования экономики знаний. Проблемы прогнозирования. 2007. No 3. С. 115–113. 165. Мирощенко Н.Ю. Комерціалізація інноваційної продукції підприємства: метод оцінювання. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2012. No 3. С. 80–85. 166. Митев К. Високотехнологичните бизнес инкубатори в България. Наука. 2003. No 5. 167. Москаленко О.М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб: моногр. Київ: КНЕУ. 550 с. 168. Мостенська Т.Л. Антикризове управління на етапі ранньої діагностики кризи. Вісник ЗНУ, Запоріжжя: ЗНУ. 2010. No4(8). С. 267–272. 169. Мошек Г.Є., Поканєвич Ю.В., Соломко А.С., Семенчук А.В. Менеджмент: навч. посіб. Заг. ред. Г.Є. Мошека. Київ: Кондор, 2009. 392 с.
170. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. збірник. Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», 2015. 305 с. 171. Недялкова А., Филипов Д., Бауман З. Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм. Альбатрос: София, 2005. 232 с. 172. Нежиборець В. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2007. No 5. С. 60–69. 173. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: курс лекцій. 3-тє вид., стереотип. Київ: МАУП, 2002. 128 с. 174. Никифоров А.Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень. Бізнес-інформ. 2015. No 1. С. 8–14. 175. Новікова І.В. Управління ризиками сучасних телекомунікаційних підприємств. Economical and social analysis journal of Southern Caucasus. 2014. No 1–2. C. 4–7. 176. Носань Н.С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2011. No 5(119). С. 12–19. 177. Олейников А. Инвестиционная привлекательность Украины в условиях войны. The Kiev Times. 2014. URL: http://thekievtimes.ua/news/383259- investicionnaya-privlekatelnost-ukrainy-v -usloviyax-vojny.html (Last accessed: 19.06.2014). 178. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підруч. Відп. ред. Г. Н. Климко. 5 -те вид., випр. Київ: Знання-Прес, 2004. 615 с. 179. Павлов П., Михалева С. Държавна власт и държавна администрация. Четвърто доп. и прер. изд. Варна: ВСУ Черноризец Храбър, 2008. 303 с. 180. Парашкевова Л.П. Относно някои аспекти на шумпетеровия тип предприемач в икономическата теория и на практика. „Управление и устойчиво развитие. Общество, човек, природа”. 2006. Vol. 14. No 1–2. C. 344–350. 181. Пелихов Е.Ф. Экономическая эффективность инноваций: научное издание. Народ. укр. акад. Харьков: НУА, 2005. 559 с. 182. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. Київ: Лібра, 2002. 472 с. 183. Петрова Л.І. Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України. Ефективна економіка. 2013. No 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2221 (Last accessed: 10.08.2013). 184. Пилипенко Е.В. Теоретические основы и методологические подходы к формированию экономики знаний в регионе: автореф. дис... докт. экон. наук. Ин-т экономики УрО РАН. Екатеринбург, 2007. 40 с.
185. Плисюк Т.Г. Методи оцінки інноваційних ризиків підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2014. No 8/1. С. 39–43. 186. Покотилова В.І. Система управління ризиками інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2009. No 5. С. 87–93 187. Попело О.В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки. Регіональна економіка. 2014. No 2. С. 95–105. 188. Попова О. Забезпечення інноваційного розвитку: оцінки з позицій сталості й ризиків. Економіст. 2013. No 1. С. 9–12. 189. Портер М. Конкуренция [пер. с англ.]. Москва: Изд. дом «Вильямс», 2005. 608 c. 190. Пригожин И. Философия нестабильности. Комментарий С.П. Курдюмова. Вопросы философии. 1991. No 6. С . 46–51. 191. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року No 1560-XII (із зм. та доп.). Відомості Верховної Ради України. 1991. No 47. ст. 646. 192. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 року No 2673-XII (із зм. та доп.). Відомості Верховної Ради України. 1992. No 50. ст. 676. 193. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1992 року No 1977-XII (із зм. та доп.) . Відомості Верховної Ради України. 1992. No 12. ст. 165. 194. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 року No 51/95-ВР (із зм. та доп.) . Відомості Верховної Ради України. 1995. No 9. ст. 56. 195. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16 липня 1999 року No 991-XIV (із зм. та доп.). Відомості Верховної Ради України. 1999. No 40. ст. 363. 196. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 року No 1602-III (із зм. та доп.). Відомості Верховної Ради України. 2000. No 25. ст. 195. 197. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року No 40-IV (із зм. та доп.). Відомості Верховної Ради України. 2002. No 36. ст. 266. 198. Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій: Закон України від 14 вересня 2006 року No 143-V (із зм. та доп.). Відомості Верховної Ради України. 2006. No 45. ст. 434. 199. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року No 537-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. No 12. ст. 102.
200. Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009–2013 роки»: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. No 447. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-п (Last accessed: 14.05.2008). 201. Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. No 680-р . URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-р (Last accessed: 17.06.2009). 202. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. No 389. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-п (Last accessed: 2.02.2011). 203. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 року No 2818- VI (із зм. та доп.). Відомості Верховної Ради України. 2011. No 26. ст. 218. 204. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2012. No 19−20. ст. 166. 205. Притуляк Н. М. Інфраструктурні утворення венчурного капіталу як форма інтеграції науки у виробництво. БізнесІнформ. 2013. No 7. C. 154–159. 206. Прозоров В.В. Удосконалення інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації: автореф. дис... канд. екон. наук. Донецьк, 2005. 19 с. 207. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии / М. Туган-Барановский. 2-е изд., соверш. перераб. Санкт-Петербург: О.Н.Попова, 1900. 354 c. 208. Рангелова Р. Критика на конципцията и измерителя за общата факторна производителност. Икономическа мисъл. No 3. 2008. С. 30–49. 209. Радева Е. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България. Областна администрация, гр. Шумен, Русе, Монтана, отдел «Иновации и предприемачество», Дирекция «Малки и средни предприятия и иновации». Русе, 2014. URL: http://www.mi.government.bg/ files/useruploads/files/innovations/presentazia_122014.pdf (Last accessed: 3.05.2016). 210. Радіонова І.Ф. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макро-економіки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. No146. С. 63–67. 211. Радіонова І.Ф. Особливості аналізу макроекономічної політики в умовах макроекономічної нестабільності. Економічний часопис – XXI. 2015. Вип. 1–2. С. 11–14.
212. Рульєв В.А., Гуткевич С.О. Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 312 с. 213. Саблук Р.П. Фінансовий лізинг в АПК: автореф. дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2003. 19 с. 214. Савіна Н.Б. Інвестування у логістичні системи: моногр. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. 328 с. 215. Сазонець І.Л. Міжнародні стандарти безпеки підприємств: навч. посіб. Рівне: Волинські обереги, 2015. 351 с. 216. Самоквіна Г.А., Ясінський В.Л. Інноваційно-інвестиційний та регуляторний механізм ринкової трансформації: моногр. Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса: ОІРДУ НАДУ, 2005. 128 с. 217. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто [пер. с венг.]. Общ. ред. Б.В. Сазонова. Москва: Прогресс, 1990. 295 с. 218. Санто Б. Сила инновационного саморазвития. Инновации. 2004. No2. С. 5–15. 219. Сафонов Ю.М. Державне регулювання кластеризаційної політики України. Економіка і держава. 2013. No5. С. 38–51. 220. Сафонов Ю., Венесар У., Слава С. та ін. Інноваційні лабораторії в Україні та Білорусії: розробка концепції інтернаціоналізації і системи інновацій TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-530429-JPHES: моногр. Ужгород: ТДВ «Патент», 2015. 180 с. 221. Светуньков М.Г., Светуньков С.Г. Предпринимательство и инновации: моногр. Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2010. 128 с. 222. Семиноженко В.П. Доктрина економіки знань: проект. URL: http://www.semynozhenko.net/ufv/files/ec_znan.doc (Last accessed: 13.05.2013). 223. Синергетике 30 лет. Интервью с профессором Г.Хакеном. Проведено Е.Н. Князевой. Вопросы философии. 2002. No 3. С. 53–61. 224. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: підруч. Київ: Знання, 2011. 423 с. 225. Словарь иностранных слов. Науч. ред. А.Г. Спиркин, И.А. Акчурин, Р.С. Крапинская. 14-е изд., испр. Москва: Русский язык, 1987. 608 с. 226. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці: моногр. Київ: Логос, 2004. 848 с. 227. Соколова М.С. Эволюция системы мониторинга и оценки инно- вационной деятельности в Европейском Союзе (2000-2010 гг.). Инновации. 2011. No 11. С. 76–80. 228. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (синергетические эффекты инноваций): моногр. Киев: Феникс, 2006. 560 с.
229. Соловьев В.П. Инновационная инфраструктура как фактор социальной адаптации к условиям технологического развития. Инновации. 2012. No 5(163). С. 27–30. 230. Солоха М.А. Существующие концепции инфраструктурного обеспечения деятельности организации. Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. 2009. No 4(79). С . 70–73. 231. Солоха Д.В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання. Актуальні проблеми економіки. 2007. No 6. С. 25–30. 232. Солоха Д. Функціонування і розвиток інноваційного потенціалу регіональних соціально-економічних систем: теорія, методологія, практика: моногр. Донецьк: ВІК, 2012. 438 с. 233. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 464 с. 234. Старокадомский Д.Л., Малышев А.В. Четыре основные тенденции мирового развития в сфере НИОКР. Наука та інновації. 2007. Т 3. No6. С . 87–93. 235. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково- технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2014 рік: аналітична довідка. Міністерство освіти і науки України; Український інститут науково-технічної і економічної інформації. Київ, 2015. 208 с. 236. Статистичний щорічник України за 2014 рік. Держ. ком. статистики України. Київ: Консультант, 2015. 560 с. 237. Стеченко Д.М., Тимошенко Н.Ю. Становлення інноваційної інфраструктури України у контексті глобалізації. Економічний вісник. Серія «Інноваційно-інвестиційні процеси». Вип. 6. Київ: ФММ НТУУ «КПІ», 2009. С. 400–405. 238. Стояненко І.В. Формування економіки знань як реальність та необхідність сьогодення. Ефективна економіка. No 6. 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1230 (Last accessed: 10.06.2012). 239. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Авт.-упоряд.: Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко. Київ: Парламентське вид-во, 2009. 632 с. 240. Стратегия кластера инновационной инфраструктуры Харьковской области на 2013–2020 гг. Харьков, 2013. 13 с. 241. Ступак С.М. Світові тенденції розвитку інвестиційно-інноваційних процесів. Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. 2011. No 10 (135). С. 188–198.
242. Сыроваткина Т.Н. Воспроизводственная инфраструктура экономики, основанной на знаниях: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Оренбург, 2005. 28 с. 243. Сырямкин М.В. История развития инновационной деятельности в 1989–1992 гг. в Томской области на примере возникновения Томского научно- технологического парка «Технопарк». Вестник Томского государственного университета. 2011. No348. C. 72–75. 244. Тацій В.Я. Напрями вдосконалення інноваційного законодавства на сучасному етапі розвитку держави. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. No 2. С. 43–51. 245. Тихий В.П., Мироненко Н.М. Проект інноваційного кодексу України та проблеми розвитку правового регулювання інноваційної діяльності. Матер. наук.-практ. конф. «Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері» (14 червня 2011 р., м.Харків). Харків: «ФІНН», 2011. С . 16–22. 246. Тищенко О.П., Заніздра С.А. Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки. Бізнес-Інформ. 2014. No.8. С . 34–39. 247. Тодорова С.Б. Нови административни механизми за координация на имиграционния контрол: автореф. дис. ... научна степен «доктор». Варна, 2014. 48 с. 248. Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное багатство. Москва: ACT: Москва, 2008. 569 с. 249. Трибушная В.Х. Инновационная инфраструктура как необходимость поддержки наукоёмкого предпринимательства: технопарки и стратегическое управление: моногр. Ижевск: Ижевский государственный технический университет, 2011. 240 с. 250. Тютюшев А.П., Гасанов М.А., Васечко Д.Ю. Кластеры как инновационные экономические структуры сетевого типа. Вестник Томского государственного педагогического ун-та . 2011. No 12(114). С. 121–127. 251. Україна у вимірі економіки знань. За ред. В.М. Гейця. Київ: Основа, 2006. 592 с. 252. Уманців Ю., Міняйло О. Фінансовий ринок у системі економічних відносин. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2015. No5. С. 72–82. 253. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч. посіб. О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак, Г.Л. Вербицька. Нац. ун-т «Львів. політехніка». 2-е вид., перероб. і доп. Львів: Вид-во Львів. політехники, 2012. 240 с.
254. Устенко Р.В. Тенденції розвитку національної інноваційної системи в Україні. Проблеми науки. 2012. No 3. С. 25–33. 255. Урманов И. Синергетические связи как новая модель организации производства. Мировая экономика и международные отношения. 2000. No 3. С. 19–26. 256. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: учеб. по спец. «Маркетинг». Москва: Экономика, 2005. 505 с. 257. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учеб. Москва: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. 624 с. 258. Федотова Ю.В. Роль органів державного управління у здійсненні процесів кластеризації на макро- та мезоекономічних рівнях. Науково- технічний збірник «Комунальне господарство міст». 2014. No 113. C . 240–244. 259. Федосеева С.В. Развитие механизма управления инновационной инфраструктурой в экономических системах: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Самара, 2010. 20 с. 260. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підруч. Київ : Либідь, 2006. 480 с. 261. Федулова Л.І. Економіка знань: підруч. НАН України. Iн-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2009. 600 с. 262. Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. No 1. С . 87–100. 263. Федулова Л.І. Інноваційність економіки ЄС та України: напрями скорочення розриву. Економічний часопис – ХХІ. 2016. No156(1–2). С. 22–25. 264. Фесчиян Д. Международните счетоводни стандарти за публичния сектор и процесът на хармонизация на счетоводството в ЕС. Икономически изследвания. Институт за икономически изследвания при БАН. София (България), 2013. No 4. С. 122–144. 265. Фещенко В.М. Туган-Барановський М.І. про народне господарство. М. І. Туган-Барановський : вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дня народження): моногр. Київ: «Наукова думка», 2015. С. 49–56. 266. Фіщенко О.М., Халаімова А.В. Особливості оцінювання інноваційних ризиків. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. No4. Т.ІІ. С. 52–57. 267. Фроленкова Н.А., Кожушко Л.Ф., Рокочинський А.М. Еколого- економічне оцінювання в управлінні меліоративними проектами: моногр. Рівне: НУВНП, 2007. 257 с. 268. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным явлениям [пер. с англ.]. 2-ое изд. Москва: КомКнига, 2005. 248 с.
269. Хаустов В.К. Трансфер технологій в інноваційних процесах України та Білорусі. Економіка і прогнозування. 2012. No2. С. 24–34. 270. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підруч. Київ: Академвидав, 2003. 608 с. 271. Хорева Л.В., Поснов Е.В. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности за счет ее финансовой составляющей. Управление экономическими системами. 2013. No9. URL: http://uecs.ru/uecs57- 572013/item/2330-2013-09-05-06-35-1?pop=1&tmpl= component&print=1 (Last accessed: 11.03.2018). 272. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу: підруч. – Київ: КНЕУ, 2001. 382 с. 273. Цивільний кодекс України: від 16 січня 2003 No 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 40–44. С. 356. 274. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозоль О.І., Ткачук І.Г. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. 128 с. 275. Череп А.В., Веницька Т.А. Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. No 11. С . 204–208. 276. Чобанова Р. Иновативност на националната икономика: моногр. София: Академично издателство «Проф. МАРИН ДРИНОВ», 2012. 434 с. 277. Чорна М.В., Глухова С.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: моногр. Харків: ХДУХТ, 2012. 210 с. 278. Чудаєва І.Б. Удосконалення класифікації інноваційних науково- технічних утворень. Інвестиції: практика та досвід. 2012. No 20. С. 14–21. 279. Чухно А.А. Господарський механізм та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі. Економіка України. 2007. No 3(554). С. 60–67. 280. Чухрай Н.І., Демків Я.В. Маркетинг на ринках високотехно- логічних товарів: моногр. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. 208 с. 281. Чухрай Н.І., Просорович О.П. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підруч. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. 500 с. 282. Шевченко А.В. Інституційні засади формування інноваційної моделі розвитку у промисловості України. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1300/#_ftn5 (Last accessed: 8.10.2015). 283. Шерстобитова Т.И. Маркетинг инноваций: учеб. пособ. Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. 126 с.
284. Шимко О.В. Кластеризація як важливий напрямок інтенсифікації економічного розвитку. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. 2014. Вип. 1/2. Т. 19. С. 71–74. 285. Шингур М. Проблеми активізації інноваційної діяльності промислових підприємств України. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2003. Вип. 2. С. 320–326. 286. Шингур М.В. Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури. Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія «Економіка». 2003. Вип. 66–67. С. 29–31. 287. Шовкалюк В.С. Інноваційний розвиток України: особливості 2012 року. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 7. Київ: Академперіодика, 2013. С. 14–25. 288. Шотік Т.М. Інноваційні інфраструктури країн світу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2010. No 669. С. 327–334. 289. Шувалов В.О. Побудова іміджу підприємства з іноземними інвестиціями на прикладі ТзОВ «ОДЕК Україна». ІV Міжнародної наук.-практ. конф. «Проблеми іміджології» (16 травня 2003 р.). Редкол. : З.І.Тимошенко (голова) та ін. – Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. С. 82–83. 290. Шувалов В.О., Князевич А.О. Методика контролю освоєного об’єму як ефективний механізм управління проектами. Економіка: проблеми теорії і практики. Вип. 234: В 4 т. Т. І. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. С. 201– 206. 291. Шувалов В.О., Шувалова Л.М., Князевич А.О. Управлінська синергія згідно з теорією синергетики. Економіка: проблеми теорії і практики. Вип. 255: В 9 т. Т. ІV. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. С. 895–899. 292. Шувалова Л. М., Скоцик О.М. Організаційна культура підприємства. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Вип. 3 (43). Рівне: НУВГП, 2008. С. 244–249. 293. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [пред. В. С. Автономова]. Москва: ЭКСМО, 2007. 864 с. 294. Эдвинссон Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основаной на знаниях. Москва: ИНФРА-М, 2005. 248 с. 295. Юхновський І. Попит – рушій інновацій. Національна безпека і оборона. 2004. No 7. С. 11 296. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХІ века. Москва: Экономика, 2004. 444 с.
297. Яковлєв А.І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. Бізнес-інформ, 2001. 55 с. 298. Яковлева Н.В. Инновационная инфраструктура как основной элемент сферы услуг современной экономики. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Экономика и менеджмент». 2011. No 41(258). С. 95–98. 299. Якубенко В.Д. Виключні права у визначенні інституту інтелектуальної власності. Інституціональні перетворення у суспільстві: світовий досвід та українська реальність. Мелітополь, 2015. C. 115–120. 300. Яненкова І. Проблеми формування інноваційної інфраструктури України. Економіст. 2012. No 9. С. 9–11. 301. Яненкова І.Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика: моногр. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2012. 380 с. 302. Яремко Л. Національна інноваційна система та її формування в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 1. НДЕІ Мінекономіки України. 2007. С. 54–57. 303. Bell D. Notes on the Post-Industrial Society. The Public Interest. 1967. No7. 304. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, 1973. 507 p. 305. Bilan Y. Increase diversification through strengthened enabling environment for entrepreneurship: a focus on skill endowments and export orientation (example of Hungary and Poland). Economics & Sociology. 2009. Vol. 2. no 2. P. 33–45. 306. Chobanova R. Information Society Development in Bulgaria. Sofia: USB, 2004. 268 p. 307. Christiansen J.A. Building the innovative organization: Management systems that encourage innovation. New York: St. Martin’s Press, 2000. 357 p. 308. Contractor F., Lorange P. The Growth of Alliances in the Knowledge- Based Economy. International Business Review. 2002. No 11. P. 485–502. 309. Czarnitzki D., Kraft K. Firm leadership in innovative performance : Evidence from seven EU countries. Small Business Economics. 2004. 22(5). P. 235– 332. 310. Dutta S., Caulkin S. INSEAD Global Innovation Index 2007. The World Business, 2007. Р. 26–27. 311. Emelyanenko L., Shkoda T. Integration of science, education and production in synergetic paradigm of public management. MEST Journal. Belgrade,
Serbia. 2016. No2. URL: http://mest.meste.org/MEST_Najava/VIII_Shkoda.pdf (Last accessed: 18.12.2016). 312. Freeman C. Technology policy and economic performance: lessons from Japan. London, New York: Frances Printer Publishers, 1987. 155 p. 313. Freeman C., Soete L. The Economics of Industrial Innovation. 3 rd ed. London, Washington: Printer, 1997. 470 p. 314. Global Innovation Index 2009−10. Editor: S. Dutta. INSEAD. The Business School of The World, 2010. 456 p. 315. Global Innovation Index 2011. Editor: S. Dutta. INSEAD.The Business School of The World, 2011. 381 p. 316. Global Innovation Index 2012. Editor: S. Dutta. INSEAD. The Business School of The World, 2012. 440 p. 317. Global Innovation Index 2013. Editor: S. Dutta. INSEAD. The Business School of The World, 2013. 392 p. 318. Global Innovation Index 2014. Editor: S. Dutta. INSEAD. The Business School of The World, 2014. 400 p. 319. Global Innovation Index 2015. Editor: S. Dutta. INSEAD. The Business School of The World, 2015. 418 p. 320. Gross domestic expenditure on R&D (GERD). URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode= t2020_20 (Last accessed: 28.03.2014). 321. Hirschman A.O. National Power and the Structure of Foreign Trade, 1945. 322. Hornung E. Immigration and the diffusion of technology. The American Economic Review. 2014. 104(1). P. 84–122. 323. Innovation Union. European Commission. URL: http://ec.europa.eu/ research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home (Last accessed: 28.03.2014). 324. Introducing the Euro: convergence criteria. URL: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l25014 (Last accessed: 20.09.2015). 325. Innowatyka – nowy horyzont: innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników. M. Jasieński (red.). Nowy Sącz: Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2014. 200 s. 326. Kleinknecht A. Innovation patterns in crisis and prosperity: Schumpeter’s long cycle reconsidered. Hong Kong, 1987. 327. Mackun P. Silicon Valley and Route 128: Two Faces of the American Technopolis. URL: http://www.netvalley.com/silicon_valley/Silicon_Valley_and _ Route _128.html (Last accessed: 21.08.2015).
328. Massa L., Tucci C. Business Model Innovation. In : M. Dodgson, D. Gann, N. Phillips (Eds.). The Oxford Handbook of Innovation Management. New York: Oxford University Press, 2013. 36 p. 329. Nelson R. National innovation systems: a retrospective on a study. The Sources of Economic Growth. Cambridge: Harvard University Press, 1996. P. 347– 374. 330. Nelson R. Market economy and the scientific commons. Research Policy. 2004. 33(3). P. 455–471. 331. Nikolenko S., Kushnir L. The problem of the algorithm creation for sustainable economic development in the context of global regulations concepts. Information aspects of socio-economic systems’ development. Arts Katowice School of Technology: [Monograph 5]. Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Techniczney w Katowicach. 2016. S. 399–407. 332. Nurkse R. Trade and Development. Editors : R. Kattel, J.A. Kregel, E.S. Reinert, eds. London. New York: Anthem, 2009. 504 p. 333. OECD, Main Science and Technology Indicators. Vol. 2014. Issue 2. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and- technology-indicators_2304277x (Last accessed: 12.03.2015). 334. Pisano G. The evolution of science-bases business: Innovating how we innovate. Industrial and Corporate Change. 2010. 19(2). P . 465–482. 335. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. March-April. 1990. P . 73–91. 336. Porter M. On Competition. Boston: Harvard Business School Press, 1998. 485 p. 337. Porter M. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review. Nov.-Dec. 1998. P. 77–90. 338. Porter M. Location, competition and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly. 2000. Vol. 14. No. 1. P. 15–44. 339. Radionova I. Tax burden and innovation activities: the interrelation problem. Економічний часопис–XXI. 2014. Вип. 1–2. С. 65–69. 340. Rosenstain-Rodan P.N. The Notes of the Theory of the “Big Bush” in Economic Development for Latin America. London. New York, 1961. 341. Schumpeter J.A. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York: MacGraw-Hill, 1939. 391 p. 342. Schumpeter J.A. Development. Journal of Economic Literature. 2005. Vol. 43. no. 1. P. 108–120. 343. Simmie J. Innovation and clustering in globalized international economy. Urban Studies. 2004. Vol. 41. no. 5/6. P. 1095–1112.
344. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. New York: The Modern Library, 1937. 528 p. 345. Solow R.M. A contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics. 1956. 70(1). P. 65–94. 346. Sollow R. Innovation and clustering in globalized international economy. The Review of Economics and Statistics. 1957. vol. 39(3). P. 312–320. 347. Teece D. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning. 2010. No43(2-3). P. 172–194. 348. The Cluster Initiative Greenbook: New Findings on the Process of Cluster-Based Economic Development. 2003. 93 р. 349. The Global Competitiveness Report 2014-2015. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015 (Last accessed: 12.12.2015).
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книгItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.