Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28899
Title: Розвиток промислових підприємств України в контексті інтернаціоналізації
Authors: Крамар, Ірина Юріївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Крамар І. Ю. Розвиток промислових підприємств України в контексті інтернаціоналізації: монографія / за заг. ред. Б. М. Андрушківа. - Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2019. - 399 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 27-Aug-2019
Publisher: ТНТУ ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 338.24:658:339
Number of pages: 399
Abstract: У монографії розкрито теоретичні засади та основні складові процесу інтернаціоналізації промислових підприємств, особливості та передумови його організації. Визначено роль та чинники її мотивації в умовах промислових підприємств. На основі соціально-економічного аналізу здійснено характеристику первинних процесів міжнародної інтеграції України до ЄС. Визнано перспективним мотиваційний підхід до активізації інтернаціоналізації підприємств. Проаналізовано інституційне регулювання стратегічного розвитку Західного регіону України в контексті інтернаціоналізації. Досліджено специфіку формування заходів закордонної експансії на засадах оподаткування з позицій сталого розвитку. Здійснено діагностику чинників, що впливають на успішну інтернаціоналізацію промисових підприємств, зокрема: інвестиційно-інноваційна складовау та науково-освітнього потенціал в умовах трансформації промислових підприємств України до Європейського вектору розвитку. Запропоновано теоретико-прикладні підходи до розробки та функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислового підприємства та його критеріального оцінювання за методом Сааті. Оцінено ефективність розробленого механізму з позиції підтримки прийняття управлінських рішень за допомогою засобів штучного інтелекту. У роботі. на прикладі конкретних підприємств аналізується досвід, використання нових організаційних форм у цьому процесі та урахуванням стану національної економіки України, т.ч. на мікро-, макро- та мезорівнях. Монографія розрахована на працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників промислових підприємств, викладачів і студентів закладів вищої освіти
Content: ПЕРЕДМОВА …8 ВСТУП …13 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ …18 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНТЕРНА-ЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ …19 1.1. Теоретичні засади та основні складові інтернаціоналізації …20 1.2. Концептуальні основи впровадження інтернаціоналізації у діяльність промислових підприємств …26 1.3. Євроінтеграційні процеси в Україні та їх вплив на інтернаціоналізацію промислових підприємств …48 Резюме до розділу 1 …75 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ …77 2.1. Методологічний підхід до розробки організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації на основі формування еластичного інструментарію управління процесами інтернаціоналізації …78 2.2. Розроблення організаційно-економічного механізму інтернаціо-налізації промислових підприємств …89 2.3. Побудова алгоритму дослідження ефективності діяльності промислових підприємств в контексті інтернаціоналізації …92 Резюме до розділу 2 …103 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ …104 3.1. Аналіз стану зовнішньо-економічної діяльності промислових підприємств України …105 Розвиток промислових підприємств України в констексті інтернаціоналізації 3.2. Державна стратегія активізації інтернаціоналізації промислових підприємств України …109 3.3. Інституційне регулювання стратегічного розвитку промислових підприємств в контексті інтернаціоналізації …132 Резюме до розділу 3 …150 РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФУНКЦІО-НАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧ-НОГО МЕХАНІЗМУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ …152 4.1. Специфіка формування заходів закордонної експансії на засадах оподаткування з позицій сталого розвитку …153 4.2. Інвестиційно-інноваційна складова розвитку промислових підприємств в контексті інтернаціоналізації їх діяльності …167 4.3. Науково-освітній потенціал в структурі інтернаціоналізації промислових підприємств …182 4.4. Удосконалення системи функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових підприємств …210 Резюме до розділу 4 …228 РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕЛАСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ …232 5.1. Розроблення полікритеріального підходу до забезпечення інтернаціоналізації промислових підприємств …233 5.2. Оцінювання ефективності діяльності промислових підприємств у взаємозв’язку із впровадженням еластичного інструментарію щодо інтернаціоналізації …247 5.3 Побудова програмної системи інтелектуальних агентів для підтримки прийняття управлінських рішень щодо інтернаціоналізації промислових підприємств на основі нейро-мережевого програмування …253 Резюме до розділу 5 …263 ВИСНОВКИ …266 ГЛОСАРІЙ З ТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗА-ЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ …273 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …301 ДОДАТКИ …350
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28899
Copyright owner: © ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Авраменко Н. Л., Шпильківська З. В. Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні. Молодий вчений, 2015. № 2 (17) с. 58–63. 2. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення / [Амоша О. І., Антонюк В. П., Землякін А. І., Новікова О. Ф. та ін.]; за ред. О. І. Амоші. Донецьк: НАН України. Інститут економіки промисловості, 2007. 328 с. 3. Аналітичний звіт. Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.surdp.eu/uploads/files/analytical_report_main_part_ua.pdf. 4. Ананьєв О. М. Застосування методології аналітичного планування для розв’язування складно структурованих завдань управління. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Статистичне оцінювання соціально-економічних явищ у регіоні: методологічні підходи (Щорічник наукових праць). Вип. 4. НАН України. Інститут регіональних досліджень. Львів, 2004. 519 с. 5. Андрейцев В. І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики: монографія. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. 373 с. 6. Андрусевич А. Жити по-європейськи: оцінка впливу на довкілля та якість життя. Журнал zn.ua. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/ECOLOGY/zhiti-po-yevropeyski-ocinka-vplivu-na-dovkillya-ta-yakist-zhittya-_.html , 2014. 7. Андрушкевич З. М. Перспективний аналіз умов інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20258/1/3-9-13.pdf 8. Андрушків, Б. М., Черничинець С. П. Корпоративна культура. К.: Кондор, 2011. 528 с. 9. Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Паляниця В. А., Мельник Л. М. Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту). Наукові праці КНТУ: Економічні науки. 2009. №16. С. 11-14. 10. Андрушків Б. М., О.Є Кузьмін. Основи менеджменту. Львів: Світ, 1995. 199 с. 11. Бебик В. М., Шергін С. О., Дегтерьова Л. О. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : навч. посіб. К., 2006. 208 с. 12. Безвух С. В., Стопчак А. Ю. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення. Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 3, Т. 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/Vchnu_ekon_2015_3(3)__3.pdf. 13. Бець М.Т., Безпалова О.В. Екологічне оподаткування в Україні та його перспективи. Збірник науково-технічних праць. Випуск 14, 2004, Львів, с. 154-158. 14. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. К.: Ніка-Центр: Єльга: СПБ: Алтей, 1998. – 480 с. 15. Богданович О.Г. Аналіз ефективності діяльності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2015. № 1. С. 209-214. 16. Богдан Данилишин. Як Україні повернутися в клуб промислово розвинених країн, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/promyshliennost/yak-ukrayini-povernutisya-v-klub-promislovo-rozvinenih-krayin-262070_.html 17. Бойко Л. І., Мацієвич Т. О. Зміни в податковому регулюванні екологічних процесів. Молодий вчений. 2018. № 3 (1). C. 316-321. 18. Бойчук І. В. Організація маркетингової діяльності на промислових підприємствах. Торгівля, комерція, підприємництво. 2014. Вип. 17. C. 71-74. 19. Бондаренко О.О., Нижник К.С. Залучення іноземних інвестицій як джерело економічного зростання. Вісник КНУТД. 2014. №3. С. 88-94. 20. Борисенко О. Сутність зовнішьоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. № 1. С. 120–126. 21. Борисова Т. М. Конкурентна стратегія на міжнародному ринку: сутність, основні характеристики та види. Вісник Хмельницького національного університету, 2010. №2, T. 1. С.156-160. 22. Божкова В. В., Дериколенко О. М. Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2010. № 1. С. 34–41. 23. Будько О.В. Удосконалення екологічного оподаткування як складова сталого розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 46–50. 24. Булеев И. П., Корытько Т. Ю., Тельнова А. В. Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса. Монография. Донецк-Краматорск, ДГМА, 2011. 196 с. 25. Валерій Кокоть. Секторальна Експортна Стратегія. Машинобудування. Аналітична довідка, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ref.org.ua/upload/iblock/d96/Analitical_Report_Machinery_Sector_Ukr_27.11 26. Вдовиченко Ю. В. Теорії інтернаціоналізації економічної діяльності та розвитку міжнародного бізнесу. Вісник Черкаського університету, 2012. С. 29-41. 27. Вдовиченко Ю. В. Модифікація теорій інтернаціоналізації бізнесу в умовах інформатизації світової економіки. Ефективна економіка. 2012. №3. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1118. 28. Веклич О. О. Урахування зарубіжного досвіду екологічного оподаткування для підвищення фіскальної ефективності справляння екологічних податків в Україні / Екологічне оподаткування: зб. наук. праць за результ. наук.-практ. заходів. К.: Вид-во Алерта, 2013. С. 28-31. 29. Верба В. А., Гребешкова О. М. Управління розвитком компанії: навч. посібник К.: КНЕУ, 2011. 482 с. 30. Визначено 6 пріоритетів інтеграції української науки в Європу / Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/viznacheno-6-prioritetiv-integraciyi-ukrayinskoyi-nauki-v-yevropu-kolegiya-mon-zatverdila-proekt-dorozhnoyi-karti. 31. Вівчар О. Й., Н. М. Паранька. Інноваційна діяльність в Україні та напрямки її розвитку. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Львів : РВВ НЛТУ України. 2011. Вип. 21.9. С. 183-187. 32. Вівчар О. І. Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Галицький економічний вісник. 2009. № 2. 30 с. 33. Віленчук О. М. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України . Економіка України. 2009. №3. С. 80-87. 34. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві. К.: КНЕУ, 2004. 480 с. 35. Возняк Г. В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа. Регіональна економіка. 2015. №3. с. 34-43. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/pe/re201503/re201503_034_VoznyakHV.pdf. 36. Войтович Р.В. Глобальна інтеграція як нова форма суспільного розвитку. 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10vrvfsr.pdf. 37. Войнаренко М. П., Костюк О. М. Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах за умов мінливого конкурентного середовища. Економіка: реалії часу, 2013. № 4. С. 49-51. 38. Волкова І. А., Калініна О. Ю. Облік та аналіз експортно-імпортних операцій на прикладі підприємства Західного регіону : монографія. Луцьк : Вид-во ВІЕМ. 2010. 237 с. 39. Гайдуцький А.П. Економічні механізми забезпечення інвестиційної конкурентоспроможності аграрного сектора економіки. Економіка України. 2003. № 2. С. 69–73. 40. Галенко Д.С., Калантай Я.А. Інвестиційний клімат України. Науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки. 2014. №6. С. 103-112. 41. Гамов М. С., Шнирков О. І. Регіональна конкурентоспроможність економіки України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. 292 с. 42. Гаркушенко О. Н. Состояние и перспективы применения экологических налогов в Украине. Економіка промисловості. 2013. № 3. С. 37-46. 43. Геопортал адміністративно-територіального устрою України / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://atu.gki.com.ua/ 44. Гладинець Н. Ю. Прогнозування інноваційного розвитку промисловості України. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 147-152. 45. Гладун Т.М. Застосування методу аналізу ієрархій для вибору франчайзингової мережі. Електронний репозитарій Львівської Політехніки. Львів, 2008. 46. Глобальна економіка ХХІ ст.: людський вимір: Монографія / Д. Г . Лукьяненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.; За заг . ред. Д. Г . Лукьяненка та А. М. Поручника. К.: КНЕУ, 2008. 420 с. 47. Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / [О. О. Любівцева та ін.]. К. : Київ. ун-т, 2010. 160 с. 48. Говорушко Т. А., Клімаш Н. І. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : [монографія]. К. : Логос, 2013. 204 с. 49. Голубєва Т. С., Колос І. В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2011. №5 (59). 321 с. 50. Гонта О. І. Теоретичні підходи до регіоналізму в умовах глобалізації. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. научн. трудов, 2007. С. 154–160. 51. Горизонт 2020 / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020. 52. Грозний І. С., Тарасова Г. О. Застосування методу аналізу ієрархій до задач бенчмаркінгу виробничих процесів промислового підприємства. Економіка і управління: науковий журнал. Київ: Європейський університет. 2014. №3 (63). С. 130-138. 53. Гутник В. Моделі соціально-економічного розвитку Західної Європи. Суспільство і економіка. 2000. № 2, С. 54. Дем’янчук О.П. “Державна політика” та “публічна політика”: варіант перехідного періоду. Наукові записки [Текст] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К., 2000. – Т. 18 : Політичні науки. – С. 31–36. 55. Дем’яненко Т. І. Механізм взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства / Т. І. Дем’яненко // Экономика и управление – 2012. – №5. – С. 133-136. 56. Денисов В. Н. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку. Право України. 2012. № 3/4. С. 51–66. 57. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI в. М.: ООО «И.Д. Вильямс». 2006. 235 с. 58. Дідівський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. К.: Знання, 2006. 462 с. 59. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упор. В. Рубцов. Вид. 4-те, без змін. К.:Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2013. 248 с. 60. Доклад о мировых инвестициях 2003. Обзор / Конференция ООН по торговле и развитию) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/investments2003.pdf 61. Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA) / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf. 62. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Навчальний посібник, Київ: ЦНЛ, 2004. 63. Дуальна освіта / Міністерство освіти і науки України. Київ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita. 64. Ду Чуньбу. Чинники інтернаціоналізації діяльності малих і середніх підприємств в умовах глобалізації. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2010. Випуск 20, том 15. С. 58-69. 65. Економіка України: Київ і пустотa. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://centre.today/ekonomika-ukrainy-kyiv-i-pustota/ 66. Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : монографія / О. П. Орлюк [та ін.]. – К. : Лазурит-Поліграф, 2010. – 416 с. 67. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / За ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. К.: Знання, 2007. 595 с. 68. Економічна енциклопедія : в 3-х томах / гол.ред. Б. Д. Гаврилишин. К.: Вид.центр «Академія», 2000. Т. 1. 864 с. 69. Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: колективна монографія / під заг.ред. М. П. Бутка. К.: Кондор, 2016. 432 с. 70. «Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на період 2017—2021 років» / Схвалено Розпорядженням КМУ від 27.12.2017 р. № 1017-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayini-dorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki. 71. Експортний профіль Львівської області (2016-2017 роки). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/IER_Kyiv/20162017-82651174. 72. Експортний профіль Тернопільської області (2016-2017 роки). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files//Projects/2015/LEV/Regional_profiles/LEV_Ternopil_Export_Profile_16_17.pdf. 73. Електронна енциклопедія «Investopedia» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investopedia.com/terms/i/internationalization.asp. 74. Енергоємність української економіки – найвища в Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.capital.ua/ru/publication/19016-energoemkost-ukrainskoyekonomiki-samaya-vysokaya-v-evrope-industriya-khochetmodernizirovatsya 75. Євстрат Д. І., Кушнерук Ю. І. Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності торговельних підприємств. Математичні методи та моделі в економіці. Проблеми економіки. 2012. № 2. С. 66-71. 76. Єгор Желтухін. Paying Taxes 2017: як Україні покращити позиції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/paying-taxes-2017-yak-ukrayini-pokrashchiti-poziciyi.html. 77. Жмеренецкий А. Инновации или смерть: как бизнесу выжить на тонущем корабле "Украина" / Журнал finance.ua. 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://news.finance.ua/ru/news/-/408612/innovatsii-ili-smert-kak-biznesu-vyzhit-na-tonushhem-korable-ukraina 78. Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні: монографія. К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. 416 с. 79. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку; монографія [Текст] / за ред. О.С. Галушко. Д. Національний гірничий університет, 2012. 212 с. 80. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. К. Кондор, 2006. 168 с. 81. Задніпрянна Т.С. Інвестиційний потенціал промислових підприємств та регіонів і його на інноваційну діяльність. Економіка промисловості. 2-10. № 1. С. 102-104. 82. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 № 2411-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 83. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. №47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 84. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р., № 40. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14 85. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 2016 р., № 3, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.help/law/848-VIII/. 86. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 1991, N 46 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540%D0%B0-12 87. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996, №19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80. 88. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 89. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 2018 р., № 31. [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19. 90. Закон України «Про національну безпеку України» від 4 липня 2002 р., № 40 – IV. [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19. 91. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28.02.2019, №2697-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 92. Закон України «Про вищу освіту» від 2014, редакція 01.01.2019, №1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 93. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 2012, №19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17. 94. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року №-ХІІ [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12 95. Захаркіна Л. С. Перспективна оцінка технологічних рішень у стратегічному плануванні інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць, 2010. №4 (12). С. 72–87. 96. Звіт про діяльність у 2017 році. Сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=5ab7e1e4-e9a5-4c0c-b53a-69d1788c327a&tag=ZvitiProDiialnist 97. Звіти про виконання державного бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu. 98. Звіт «Inside Ukraine». Міжнародний центр перспективних досліджень. 2015. Випуск 52. 13 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://icps.com.ua/assets/uploads/files/IU_52_ukr_2015_23_10_1350.pdf 99. Зибцев Євген. Патентна статистика як показник розвитку виробничої сфери в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inventa.ua/ua/blog/848-patentna-statystyka-iak-pokaznyk-rozvytku-vyrobnychoi-sfery-v-ukraini/ (дата звернення: 20.02.2019). 100. Зінь Е. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/12800507/ekonomika/ metodi_regulyuvannya_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti. 101. Зовнішньоекономічний словник-довідник [Текст] / В. В. Батрименко [та ін.] ; ред. А. С. Філіпенко. К. : Академія, 2009. 248 с. (Серія "Nota bene"). 102. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003) / відп. ред. С. В. Віднянський. К. : Генеза, 2004. 616 с. 103. Іваненко А. П. Трансфер технологій як засіб сприяння сталому соціально-економічному і еколого-економічному зростанню України, фінансово-організаційний механізм його забезпечення. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. Суми, 2003. Вип. 4. С. 83–101. 104. Іванов Є. І. Деструктивні фактори впливу зовнішньої торгівлі на макроекономічну стабільність економіки України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. Вип. 13. С. 14-17. 105. Ільчук П. Г. Основні етапи інтернаціоналізації та показники, що їх характеризують, відповідно до інноваційних теорій інтернаціоналізації підприємств. Бізнес-Інформ. 2013. №12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-12_0-pages-259_264.pdf. 106. Ільчук П. Г. Переваги інтернаціоналізації підприємств. Інноваційна економіка 4’2014 [53], Науково-виробничий журнал. С. 128-133. 107. Ільчук П. Г. Узагальнення та класифікація теорій інтернаціоналізації підприємств. Економіка Менеджмент Підприємництво. 2013. С. 56-69. 108. Ільчук П. Г. Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств: Дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / П.Г. Ільчук; Хмельн. нац.унів.. — Хмельницьк., 2015. 506 с. 109. Інвестиційний паспорт міста Тернопіль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.te.ua. 110. Інклюзивне навчання / Міністерство освіти і науки України. Київ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya. 111. Інноваційна політика [Текст] / Б.М. Андрушків, Ф.В. Бортняк, Ю.Я. Вовк та ін.; за заг. ред. Б.М. Андрушківа. Тернопіль: ТзОВ „Терно-Граф“, 2012. 484 с. 112. Інноваційно-комплексний провайдинг розвитку малого підприємництва / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, І. Ю. Крамар та ін. Тернопіль: ТНТУ, 2011. 340 с. 113. Інноваційна діяльність в Україні: монографія / А. М. Гуржій та ін. К.: УкрШТЕІ, 2006. 152 с. 114. Інтеграційні перспективи України в контексті інституційної ефективності в країнах Європейського Союзу та Митного Союзу [Електронний ресурс] http://zt.knteu.kiev.ua/files/2014/2(73)/uazt_2014_2_3.pdf 115. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень: Монографія / Н.О. Лоханова. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 400 с. 116. Калюжна І. Ю., Гвоздецька І. В. Конкурентоспроможний товар – основа успішного виходу на зовнішній ринок. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3 (2). С. 146 – 149. 117. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: Монографія. К.: Знання, 2007. 446 с. 118. Канчій A. B. Інструменти забезпечення інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Актуальні проблеми міжнародних відносин. К., 2010. Вип. 90, ч. 2. С. 83–84. 119. Касич А. О., Хімич І. Г. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 176–179. 120. Кац И.Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). М. : Финансы и статистика, 1987. 192 с. 121. Кирич Н. Б., Андрушків Б. М., Погайдак О. Б. Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України. Вісник економічної науки України. 2009. № 1 (15). С. 23–25. 122. Кирич Н. Б. Організаційні механізми реалізації стратегії підвищення фінансово-господарської стабільності підприємства. Матеріали Х наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя. Тернопіль: ТДТУ, 2006. С. 249–251. 123. Кириченко О. А., С.А. Єрохін. Інвестування: Підручник. К.: Знання. 2009. 573 с. 124. Кігель В. Р. Моделі і методи прийняття рішень в ринковій економіці. КЕІМ, 2003. 125 с. 125. Кінаш І. А. Особливості функціонування переробних підприємств в умовах трансформаційної економіки. Сталий розвиток економіки. 2012. № 4 (14). С. 66–70. 126. Кінаш І. А. Формування та використання виробничого потенціалу переробних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 11. Ч. 5. С. 48–51. 127. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10 128. Коваленко Н. В. Забезпечення конкурентоспроможності національних підприємств у світовій економіці : монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Донбас. держ. техн. ун-т. Донецьк ; Алчевськ : ДонДТУ, 2010. 426 с. 129. Козьменко С. М., Волковець Т. В. Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах. Вісник СумДУ. Серія “Економіка”, №1, 2012. С. 11–18. 130. Коломієць І. Ф. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в процесі його інтернаціоналізації: Монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. 247 с. 131. Коломієць І. Ф. Автореф. дис. Методологія інтернаціоналізації діяльності промислових підприємств. Львів. 2016. 132. Конєв С. Критерії та основні способи виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок за сучасних умов функціонування. Економічний аналіз. 2012. Випуск 10, частина 3. С. 297-300. 133. Контролінг у зовнішньоекономічній діяльності (спец. 6.073.47 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, курс 2), укл. к.е.н., доц. Проскурніна Н.В. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=4665 134. Корнилюк Роман, Харламов Павло, Шишацький Євген. Врятувати майбутнє: перший рейтинг інноваційних компаній України. Журнал FORBES. №5, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1416757-vryatuvati-majbutne-pershij-rejting-innovacijnih-kompanij-ukrayini. 135. Корж М. В., Жуков С. А. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством. Актуальні проблеми економіки. 2012. №3 (129). С.64 – 71. 136. Крамар Ірина. Вихід на закордонні ринки як спосіб забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах глобалізації. Галицький економічний вісник. 2017. №2 (53). Тернопіль. с. 59-68. 137. Крамар І. Ю. Деякі аспекти міжнародної інтеграції України. Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій / за ред. проф. Р. В. Федоровича. Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2017. 303 с., с.117-133. 138. Крамар І. Ю. Економічний потенціал Тернопільщини та можливості його використання. Галицький економічний вісник. 2015. Т.: ТНТУ. Том 49. № 2. С. 63-70. (Економіка та управління національним господарством). 139. Крамар І. Ю. Заходи стимулювання інтернаціоналізації підприємств на прикладі західного регіону України. Галицький економічний вісник. ТНТУ, 2018. Том 54. № 1. С. 11–19. (Економіка та управління національним господарством). 140. Крамар І., Мариненко Н. Перспективно-проблемний аналіз соціально-економічного розвитку Західного регіону України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 1 (20). С. 52- 62. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kiyzru.pdf 141. Крамар І. Ю., Мариненко Н. Ю. Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємств. Галицький економічний вісник. 2018. №2 (55). С. 27-40. 142. Крамар І. Ю., Мариненко Н. Ю., Подвірна Т. В. Стратегічні програми міжнародного співробітництва Західного регіону України на 2018-2020 роки. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. №6 (68). С.66-71. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-10. 143. Крамар І. Ю., Мариненко Н. Ю. Тенденції зовнішньо-економічної діяльності промислових підприємств України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 6, Том 2. С. 118-125. DOI: 10.31891/2307-5740-2018-264-6(2)-118-125. 144. Крамар І. Ю., Олексій М. В. Економічна система як визначальна складова політики держави. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», 22-24 вересня 2016 року. Т. : Крок, 2016. С. 22-24. 145. Крамар І.Ю. Основні тенденції іноземного інвестування в Україні. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 21-22 травня 2014 р.), Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 2014. Тернопіль: Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя. 165 с., с. 34-35. 146. Крамар І.Ю. Особливості співпраці Україна-НАТО. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально-орієнтованого трансформаційного простору» (Тернопіль, 6 травня 2015р.), Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 2015. Тернопіль: Крок, 170 с., с.127-129. 147. Крамар І.Ю. Роль освіти у формуванні людського капіталу як фактору економічного розвитку України. Держава та регіони. 2019. №2 (107). С. 12 – 19. 148. Крамар І. Ю., Тисько М. М. Особливості інноваційного розвитку малих підприємницьких структур та шляхи його активізації. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності. Нововолинськ: Волинь, 2015. 388 с., с. 323-349. 149. Красовська О. Ю. Розвиток світового ринку вищої освіти : дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / О. Ю. Красовська. – К., 2010. – 200 с. 150. Краус Н. М., Краус К. М., Криворучко О. С. Освітні інноваційні хаби: теоретичний контент та позитивні очікування їх функціонування. 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5943/1.pdf. 151. Кузьмін О. Є., Тимощук М. Р., Фещур Р. В. Методи оцінювання потенціалу розвитку підприємства. Збірник наукових праць Дніпропетровського держ. ун-ту. Економіка : проблеми теорії та практики. ніпропетровськ : «Наука і освіта», 2005. Вип. 207. Т. II. С. 374–383. 152. Курмаєв П. Ю. Аналіз сучасних тенденцій і прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі регіонів України. Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". Д., 2010. № 2. С. 72–76. 153. Кухарська Н. О., Харічков С. К. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] 2006. Одіссей. 456 с. 154. Кухарська Н. О. Проблеми і перспективи розвитку базових виробництв України в умовах реформування економіки. Проблеми розвитку зовнішньо-економічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Донецьк: ДонНУ, 2009. С. 1195-1201. 155. Кухарська Н.О. Україна в сучасних інтеграційних процесах: Навчальний посібник. Одеса: «Атлант ВОІ СОІУ», 2015. 186 с. 156. Линник О.І. Збалансована система обліку та адміністрування податків як основний чинник легкості ведення бізнесу в країнах світу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 21. С. 168-171. 157. Лігоненко Л. О. Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналізації : монографія. К.: Київський національний торговельно-економічний університет. 2009. 333 с. 158. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик. Управління проектами / Навчальний посібник. 2017. Київ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf. 159. Луцька Н.І. Теоретичні основи і практика запровадження інновацій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 20. С. 26-28. 160. Малащук Д. В. Конкурентоспроможність машинобудівного комплексу України в умовах глобалізації світових ринків: Автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.05.01 „Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Д. В. Малащук; Укр. акад. зовніш. торгівлі. К., 2005. 24 с. 161. Мачуський Н. В., Постульга В. Є. Господарське законодавство: Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2004. 275 с. 162. Мандрик В. О., Новак У. П. Новий екологічний податок в Україні: стан і напрями удосконалення. Науковий вісник НЛТУ України. Випуск 21.9. 2011. С. 93–99. 163. Мариненко Н.Ю. Модель визначення процесів, що потребують негайних адаптаційних заходів. Економіка і управління. Науковий журнал. Київ : Європейський університет, 2016. №3 (71). С. 131–139. 164. Мариненко Н. Ю., Крамар І. Ю., Подвірна Т. В. Особливості формування спроможних територіальних громад в Україні. Економіка і управління. Науковий журнал. Київ : Європейський університет, 2017. №2 (74). С. 62–68. 165. Матвійчук Н.М. Екологічне оподаткування як інструмент Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 15, 2017. – С. 445–450. 166. Матвєєнко В. К. Економічна глобалізація та регіональна інтеграція – дві форми інтернаціоналізації світового господарства / В. К. Матвєєнко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Випуск 4 (51). – С. 282- 287. 167. Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції : монографія. К. : Вид-во КНТЕУ, 2007. 396 с. 168. Мельничук А., Остапенко П. Децентралізація влади: реформа №1 [аналітичні записки]. 2016. К.: ЦОП «Глобус».. 35 с. 169. Методика формування спроможних територіальних громад / Урядовий портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/posibnyk.tergrweb.pdf 170. Менеджмент організацій: Підручник / за ред Л.І. Федулової. К.: Либідь. 2003. 448 с. 171. Михальчук Л. В., Іванісова А. В. Вихід вітчизняних підприємств на зовнішні ринки. Культура народов Причерноморья. 2012. № 235. С. 61-63. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59198 172. Міжнародні наукові проекти / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2019. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/mizhnarodni-naukovi-proekti. 173. Мізюк Б. М. Стратегічне управління підприємством: підручник. 1999. Львів: Коопосвіта. 388 с. 174. Мовчан В. Політика сприяння експорту в Україні після адміністративної реформи : Аналітичний звіт [Електронний ресурс]. 2012. К.: 43 с. // Режим доступу : http://www.undp.org.ua/files/ua_61498Adminreform_and_export_promotion- report_Ed_181212.pdf 175. Найденко О.Є. Проблеми екологічного оподаткування та шляхи їх вирішення. Економіка та суспільство. 2017. Випуск 8. С. 627–633, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/105.pdf 176. Наука в університетах / Міністерство освіти і науки України. Київ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/nauka-v-universitetah. 177. На 2019-й держава вперше передбачила кошти на базове фінансування науки в університетах – цей крок стане революційним для нашої наукової системи / Міністерство освіти і науки України. 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/na-2019-j-derzhava-vpershe-peredbachila-koshti-na-bazove-finansuvannya-nauki-v-universitetah-cej-krok-stane-revolyucijnim-dlya-nashoyi-naukovoyi-sistemi-zastupnik-ministra-maksim-striha. 178. Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України: звіт про науково-дослідну роботу / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В.; ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/звіт-по-НДР_відділ-промполітики_сайт_2016.pdf. 179. Нечепуренко Д. С. Концептуальні підходи до оптимізації систем управління підприємствами машинобудування в умовах зміни векторів розвитку економіки України. Економічний форум. 2016. №1. С. 185-189. 180. Нижник В. М., Ніколайчук М. В. Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування: монографія. 2010. Хмельницький: ХНУ. 359 с. 181. Нікітішин Андрій. Податкове регулювання як інструмент державної екологічної політики. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 2017. Випуск № 2. С. 126–137. 182. Новицька Н.В. Причини і наслідки реформування екологічного податку в Україні. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право), 2011. Випуск № 1(52). С. 187–194. 183. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] 2003. К. : КНЕУ. 948 с. 184. Носова О. В. Інвестиційний клімат в Україні: основні напрями поліпшення. Пріоритети, 2008. №1 (6). С.59-65. 185. Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва області на 2016–2020 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.if.gov.ua/files/uploads/program.pdf. 186. Орловська Ю. В., Дугінець Г. В., Алієв Р. А. Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій інтернаціоналізації. Економічний простір. 2013. С. 42-52. 187. Орєхова Т. В. Теоретико-методологічні основи дослідження процесу еволюції транснаціональної стратегії бізнесу в умовах глобалізації. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. трудов. 2007. Ч.3. С. 986-991. 188. Орловська Ю.В. Управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посібн. Дніпропетровськ, 2010. 304 с. 189. Отенко В.І. Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 5. с. 231–237. 190. Офіційний сайт Головного управління статистики в Тернопільській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.te.ukrstat.gov.ua. 191. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 192. Офіційний сайт Європейської Комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/. 193. Офіційний сайт Кабінету міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua. 194. Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imf.org . 195. Офіційний сайт Міжнародного Інституту сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iisd.org/. 196. Офіційний сайт Міністерства еколоії і природних ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/en/ 197. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua. 198. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua. 199. Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва європейської інтеграції на 2018-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://loda.gov.ua/tyr_prohramy. 200. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.com.ua. 201. Офіційний сайт НАК «Нафтогаз України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naftogaz.com 202. Офіційний сайт Організації з економічного розвитку та торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org 203. Офіційний сайт Організації Об’єднаних націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ . 204. Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wto.org. 205. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.worldbank.org. 206. Офіційний сайт Світового економічного форуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.we.forum.org/ 207. Офіційний сайт Українського державного центру міжанродної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Studyinukraine.org, 208. Офіційний сайт Університету ООН. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unu.edu. 209. Офіційний сайт Bloomberg [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bloomberg.com.Офіційний сайт Borgen project [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://borgenproject.org . 210. Офіційний сайт Global Issues [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalissues.org. 211. Офіційний сайт PwC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pwc.com. 209. Офіційний сайт UNCTAD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unctad.org/ 213. Панкова М. О. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства за рахунок регіонально-інноваційної взаємодії. Держава та регіони. Серія: Економіки та підприємництво. 2011. № 6. С. 170 – 175. 214. Панухник О.В. Методологічні та практичні аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання регіонального розвитку України. Формування ринкових відносин в Україні. К., 2005. № 12 (55). С. 139-143. 215. Програма міжнародного співробітництва Тернопільської області на 2018-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/789/program_spivrobyt2020.pdf. 216. Перехідна економіка: Монографія / В.М. Геєць, Є.Г . Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. К.: Вища школа, 2003. 591 с. 217. Перекрест Т. В. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства. Держава та регіони. 2011. № 5. С.158-162. 218. Погребняк А. Ю. Напрями удосконалення методичних підходів до оцінки ефективність механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Випуск 7. Частина 3. С. 162-167. 219. Податковий Кодекс України від 2011, №13-14, №15-16, №17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 220. Подвірна Т.В. Маркетингова діяльність машинобудівних підприємств на глобальних ринках: Автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т.В.Подвірна; Терн. нац. техн. унів. ім. І.Пулюя. Т., 2013. 21 с. 221. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017-2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2 222. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково- технічного та інноваційного розвитку України» від 13.07.1999 р. № 916-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14. 223. Постанова Верховної Ради України «Про дотримання законодавствщодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні» від 16.06.2004 р. № 1786-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1786-15. 224. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної програми розвитку внутрішнього виробництва» від 12.09.2011 р. № 1130. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=1130-2011-%EF. 225. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» від. 02.02.2011 р. № 389. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-п. 226. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку машинобудування на 2006–2011 роки» від 18.04.2006 р. № 516. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/516-2006-п.227. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 рр. / Схвалено Постановою КМУ від 31.05.2017 р. № 411 [електронний ресурс]. – режим доступу https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250057723. 228. Програма «Лідерство в економічному врядуванні» 2014-2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lev.org.ua/10. 229. Проект Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gromrada.te.ua/wp-content/uploads/2015/05/ternopil_region_strateg2020.pdf 230. Проектні територіальні громади / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://atu.gki.com.ua/ua/planned-communites. 231. Реверчук С. Інвестологія: наука про інвестування : навчальний посібник. Київ: Атіка. 2001. 264 с. 232. Результат 2.1. Презентація та просування інноваційного розвитку 2.1. Інноваційний Менеджмент. SUCSID: Міжуніверситетські Стартап Центри для створення і просування інновацій студентів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://startup.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/OP2-1-1-Innovation_Management_ua.pdf. 233. Ренькас Т.І. Перспективи розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва Західних областей України. East European Science journal. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eesa-journal.com/2017/04/06/perspektivi-rozvitku-mizhregionalnogo-ta-transkordonnogo-spivrobitnictva-zaxidnix-oblastej-ukraїni/ 234. Рибачок Н. П. Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні. Фінансове право. 2013. № 4. С. 15–18. 235. Рогатинський Р. М., Гарматій Н. М. Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків : Навчальний посібник. Тернопіль. 2015. Астон. 206 с.236. Розвиток промислових підприємств в умовах суспільної нестабільності: ресурсно-інноваційні чинники. (Особливості організаційного процесу забезпечення ефективності економічних реформ в умовах Європейської адаптації суб’єктів господарювання) / Б. М. Андрушків, Р. П. Шерстюк, Н. Б. Кирич, О. Б. Погайдак. Галицький економічний вісник. Т. : ТНТУ, 2017. Том 52. № 1. С. 32–44. (Економіка та управління підприємствами). 237. Розпорядження Кабінету міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р. «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-р. 238. Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження Концепції створення системи державної підтримки експорту України» №586-р від 01.08.2013 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-2013-р 239. Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження Плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до 2015 року» №1206-р від 16.11.2011 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1206-2011-р 240. Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо захисту інтересів національних товаровиробників на зовнішньому ринку» №35-р від 05.01.2011 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=244001670 241. Росохата, А.С. Формування методичного апарату прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислового підприємства [Текст]. Економіка і управління. Київ. 2014. № 2. С.115-121. 242. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1993. 224 с.243. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва : Радио и связь, 1993. 316 с. 244. Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг: Наукові нариси. Тернопіль: Картбланш, 2003. 482 с. 245. Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу. Вища освіта України. 2013. № 3. С. 89–95. 246. Свєженцев О. О. Перспективи розвитку машинобудівної галузі України: формування нової концепції промислової політики. Управління розвитком. 2016. № 2 (184). С. 12-19. 247. Світова економіка: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / А. С. Філіпенко та ін. К.: Либідь. 2000. 582 с. 248. Семенов А. Г., Ярошевська О. В. Механізми фінансового менеджменту для проведення аналізу. Вісник економічної науки України. 2014. №2. С. 127 – 131. 249. Семерак Остап. «Протягом року лише одне підприємство скористалося екокредитом на модернізацію виробництва» [Електронний ресурс]. / О. Семерак // Офіційний сайт міністерства екології та природних ресурсів України. 2017.– Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/31608.html 250. Семів Л. К. Співробітництво освіти, науки, бізнесу в реалізації стратегії регіонального розвитку України. Соц.-ек.проблеми сучас.періоду України. 2014. Вип. 3 (107). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/sep/sep20143(107)/sep20143(107)_455_SemivLK.pdf. 251. Серебрянський Д. М., Ющенко Ю. В.. Європейський досвід запровадження та функціонування системи екологічного оподаткування: уроки для України. Вісник податкової служби України. Випуск № 41, 2009. С. 41–45. 252. Собкевич О. В. Пріоритети промислової політики України у контексті стимулювання структурних зрушень і модернізаційних перетворень векономіці. Стратегічна панорама. 2017. № 2. С. 106-115. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stpa_2017_2_15. 253. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: монография / [под ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой]; Харьковский национальный экономический университет. Х.: ИНЖЭК, 2009. 428 с. 254. Соколюк Г.О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств в контексті євроінтеграційних процесів. Проблеми економіки. 2015. № 3. С.86 – 92. 255. Скітер І.С., Ткаленко Н.В., Трунова О.В. Математичні методи прийняття управлінських рішень: Навч. пос. Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. 250 с. 256. Скринський Р. М. Методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування. Регіональна економіка. 2008. № 4. С. 185–192. 257. Слабоспицька О. Ю. Модель комплексної оцінки ефективності реалізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2009. №11. С. 186-192. 258. Стадник В.В. Структурно-технологічне трансформування промислового сектора економіки України: проблеми і перспективи в контексті євроінтеграційних процесів. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 4, Т.2. С. 86-91. 259. Стасюк Н.П., Савицький А. Й. Застосування методу аналiзу iєрархiй при виборi iнструментальних засобiв розробки програмного забезпечення Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник «Адаптивнi системи автоматичного управлiння». 2014, № 2(25). С.77-83. 260. Стойко І. Науково-технічна діяльність малого бізнесу (закордонний досвід). Соціально-економічні проблеми і держава. 2011. Вип. 1 (4). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11siibzd.pdf. 261. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України : посібник / С. І. Дорогунцов, Л. Г. Чернюк, П. П. Борщевський та ін. К. : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2002. 364 с. 262. Спільник Ірина, Шупа Леся. Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу. Економічний аналіз. 2012. Випуск 11, частина 3. С.54-59. 263. Сторонянська І. З. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України. 2009. 392 с. 264. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / [Гальчинський А. С., Геєць В. М. та ін. – К. : ІВЦ Держкомстату України. 2004. 416 с. 265. Стратегія розвитку Івано-Франківська на період до 2028 року (2017). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mrada.if.ua/images/programy/Stategia_compressed.pdf. 266. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf. 267. Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files//Projects/2015/LEV/Strategyternopil2016-2020.pdf . 268. Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://opda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/39677/strateg2020ost.pdf. 269. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія (у співавторстві) / за ред. Д. Г. Лук’яненка ; КНЕУ. К. 2001. 538 с270. Стрельник С. O. Глобальне підприємництво: еволюція поняття та сутнісна характеристика. Управління розвитком. 2016. №3 (185). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/21186/1/Strelnyk%20GE%20evolution.pdf. 271. Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін.; за заг. ред. В. Г. Іванова, В. В. Карасюка. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2014. 347 с. 272. Сфери застосування СШІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ai.lviv.ua/ais/ 273. Тарасенко С.І., Демченко М.Є. Партнерство університетів та бізнесу: форми та перспективи розвитку в умовах підвищення інноваційності економіки. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/49.pdf. 274. Тернопільщина – інвестиційно-привабливий регіон з конкурентною економікою, високим рівнем розвитку трудових ресурсів та чистим природним середовищем [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua. 275. Ткач О. В. Методологічний зміст понять інтернаціоналізація, інтеграція й глобалізація в сучасній науці. 2009. Економічний аналіз. С. 65-68. 276. Ткачова О. К. Метод Сааті при прийнятті управлінських рішень. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 4 (85). С. 92-96. 277. Тонких О. Г. Вплив інноваційних факторів на мотивацію розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Збірник наукових праць «Теорії мікро- макроекономіки». 2009. Випуск 32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tmm/2009_32/30.pdf. 278. Тюріна Н. М. Т. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3366/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B09.pdf279. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. редакція від 30.11.2015 [Електронний ресурс] – режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. 280. Угода про формування Єдиного економічного простору. Ратифікація від 20.04.2004. [Електронний ресурс] – режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_990. 281. Україна залишається в клубі найбільш корумпованих країн світу - Transparency International [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-ostaetsya-v-klube-samyhkorrumpirovannyh-stran-mira-transparency-international-160679.html 282. 2018-го Українські вчені розширили виконання двосторонніх наукових проектів за рахунок відновлення співпраці з Польщею / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/2018-go-ukrayinski-vcheni-rozshirili-vikonannya-dvostoronnih-naukovih-proektiv-za-rahunok-vidnovlennya-spivpraci-z-polsheyu. 283. Україна в світових рейтингах 2014 року (інфографіка). Слово і діло [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.slovoidilo.ua/articles/6798/2015-01-12/ukraina-v-mirovyhrejtingah-2014-infografika.html. 284. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства [Текст] / К.: Всеувито; Наукова думка. 2001. 367 с. 285. Управление стратегическим развитием жизнеспособных экономических систем: модели, механизмы и инструменты: монография: [в 2 т.]. Т.1. Методология управления стратегическим развитием жизнеспособных экономических систем / Ю.Г. Лысенко, В.Н. Тимохин, Р.А. Руденский и др. Донецк, 2013. 401 с286. Федорова Н.Є. Еволюція функцій науки та особливості їх прояву в індустріальну епоху. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Серія «Економічні науки»). 2013. №4 (60). С. 20-26. 287. Філіпенко А.С. Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс. Серія «Економічні науки» зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. 2016. С. 54-61. 288. Формування та функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах: монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Ястремська, В. М. Луцковський [та ін.]. Х. : ХНЕУ. 2008. 446 с. 289. Форсайт 2018: аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і технічного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально-економічного розвитку України до 2025 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/reports. 290. Фролова Е. Д. Проблемы измерения интернационализации хозяйственной деятельности в условиях глобализации. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/ article/n/problemy-izmereniya-internatsionalizatsii-hozyaystvennoy-deyatelnosti-vusloviyah-globalizatsii. 291. Харів П. С., Микитюк П. П. Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання. Економічний аналіз. 2014. Т. 16 (2). С. 187–195. 292. Черномаз П.А. Международный маркетинг: Учеб.-практ. пособие. Х.: Консул, 2000. 160 с. 293. Шаповалов О. В. Методика розрахунку ступеню внутрішньокраїнної та зовнішньокраїнної інтернаціоналізація економіки країни на прикладі економіки України. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ. 2008. С. 836–839.294. Шведун В. О. Обґрунтування та створення інноваційної стратегії управління маркетинговою діяльністю підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 3. С. 75 – 83. 295. Шемаєва Л.Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією із суб’єктами зовнішнього середовища: монографія. Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. К. : НІМБ. 2009. 357 с. 296. Школьний Є. Поняття зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України та країн СНД. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 5. С. 65–68. 297. Шкурупій, О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ ekonomika/zovnishnoekonomichna_diyalnist_pidpriyemstva_- _shkurupiy_ov. 298. Шмаленко Я. В. Постановка цілей розвитку підприємства на принципах інтернаціоналізації. Інституціональний вектор економічного розвитку. 2008. Вип. 1 (2). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/iver/2008_1_2/index.html 299. Шпакович О. Місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин. О. Шпакович // Право України. 2010. № 12. С. 186–192. 300. Юридична енциклопедія / Ред. Ю. С. Шемшученко [та ін.]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 1 : А-Г. [Б. м.] : [б.в.], 1998. С. 155. 301. Яненкова І.Г. Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства. Економічна наука. Економіка та держава. 2015. №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2015/3.pdf . 302. Янишин Я. С., Кашуба Ю. П. Привабливість міжнародних інвестицій в Україні. Економіка АПК. 2012. №7. С. 63-69.303. Andy Wyckoff. Digital economy: Why a brighter future could be in our pocket. OECD Observer, [online] Available at: http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5568/Digital_economy:_Why_a_brighter_future_could_be_in_our_pocket.html/ 304. Ankrah S., AL-Tabbaa O., 2015. Universities–industry collaboration: a systematic review. Scand J Manag 31:387, 408 p. 305. Ben Smith, 2013. Eastern Partnership summit in Vilnius: carrots v sticks. Research briefings. 306. Bradford N., Wolfe D., 2013. Governing regional economic development: Innovation challenges and policy learning in Canada. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, [online] Vol. 6/2, pp. 331-47. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rst006. 307. Buckley P., Casson M., 1976. The future of the multinational enterprise. London: Macmillan. 112 р. 308. Casey J. Dawkins. Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments, [online] DOI: 10.1.1.197.6878 309. Casson M., 1987. The firm and the market: Studies on multinational enterprise and scope of the firm. Oxford; Blackwell XII. Рp. 160–161. 310. Caves R., 1971. International corporations: The industrial economics of foreign investment. Economica. Vol. 38, Issue 149 (Feb). Рp. l–27. 311. Cavusgil S. T., 1980. On the Internationalization Process of Firms. European Research. Vol. 8 (November). Рp. 273–281. 312. Cohen, I. Bernard, 1985. Revolution in Science, 1st Edition. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press Harvard University Press, 711 p. 313. Comprehensive assessment of the economic situation in Ukraine in 2014-2015 (Part 1: General assessment of the macroeconomic situation), ІАС, 2015, [online] Available at: http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalnaotsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/ 314. Davies Muriel, Buisine Stéphanie, 2018. Innovation Culture in Organizations. Science, Technology and Innovation Culture, pp.101-115, [online] DOI: 10.1002/9781119549666.ch6 315. Daniels J. D., 1987. Bridging national and global marketing strategies through regional operations. International marketing review. Volume 4, Issue 3. Pp. 29-45. 316. Dicken P. Globalshift, 2001. Transforming the World Economy. ThirdEdition. London: PaulChapman. 317. Dodgson M., Gann D., Salter A., 2008. The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice. Oxford University Press. 408 р. 318. Doing Business. Paying Taxes [online] Available at: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine#paying-taxes 319. Doliwa-Klepacka, A., Doliwa-Klepacka, Z.M., 2008. Czonkowstwo w Unii Europejskiej. Bialostok: Temida 2, 202 p. 320. Dzhadan, I., Ostasz, G., 2018. The influence of the industry’s innovation activities indices on the industrial products’ revenue of Ukraine. Economics and Sociology, 11(4), 317-331. DOI:10.14254/2071-789X.2018/11-4/21 321. Duhaney, D., 2016. Open Data initiatives in India and Ukraine. Tha data blog, [online] [online] Available at:  https://blogs.worldbank.org/opendata/open-data-initiatives-india-and-ukraine/. 322. Dunning J., 1980. Towards an eclectic theory of international production. Journal of International Business Studies. Volume 11 (1). Рp. 9-31. 323. Eastern Partnership. The Eastern Partnership – Frequently Asked Questions (FAQ), [online] Available at: http://eeas.europa.eu/eastern/faq/index_en.htm.324. Economic aspects of natural resource management and sustainable development under decentralization of power in Ukraine [ed. by M.A. Khvesyk, S.O. Lyzun]; K.: SE IENRSD of the NAS of Ukraine, 72 p. 325. Egron-Polak E., Internationalization of Higher Education: Growing expectations, fundamental values: IAU 4th Global Survey, [online] Available at: http://iau-aiu.net/sites/all/files/IAU-4th-GLOBAL-SURVEY-EXECUTIVE-SUMMARY.pdf 326. Elango B., 2006. An empirical analisys of the Internationalization-performance relationship across emerging market firms. Multinational Business Review. Vol. 14, Issue 1. Pp. 21-44. 327. Environmental Issues of Business Ethics, [online] Available at: https://ethicalrealism.wordpress.com/2011/05/17/environmental-issues-of-business-ethics/. 328. Environmental Taxation. A Guide for Policy Makers [online] Available at: https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/48164926.pdf. 329. Embassy of Ukraine in the Republic of India, 2017. Ukraine and India [online] Available at: http://india.mfa.gov.ua/en/. 330. Epstein E. H., 2003. Globalization of Education. New York etc.: Macmillan Reference USA. Pp. 936-940. 331. Errunza V. R., Senbet L. W., 1981. The effects of international operations on the market value of the firm: Theory and evidence. Journal of Finance. Vol. 35 Iss. 2. Pр.401-417. 332. EU identifies 20 key deliverables for 2020 for the Eastern Partnership, [online] Available at: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/17364/EU%20identifies%2020%20key%20deliverables%20for%202020%20for%20the%20Eastern%20Partnership. 333. Fedyshyn I., 2016. Analysis of macroeconomic development of Ukraine [online] Vol. 1 (14). Pp. 101-109. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16fibdou.pdf.334. Franz P. Green retail sales set to double in Europe by 2015, [online] Available at: http:// www.digitaljournal.com. 335. Fred, Gault, 2016. Defining and Measuring Innovation in all Sectors of the Economy: Policy Relevance. OECD Blue Sky Forum III, Ghent, Belgium, 19-21 September 2016. Available at: https://www1.oecd.org/sti/008%20-%20BS3%202016%20GAULT%20Extending%20the%20measurement%20of%20innovation%20.pdf. 336. Freeman R. E., 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston, MA. 337. Glaum M., 2007. 40 years of research on internationalization and firm performance: more questions than answers? Management international review. Volume 47, Issue 3. Pр. 307-317. 338. Global Competetiveness Report 2018. World economic forum website [online] Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018. 339. Globerman. S,. Shapiro. D., 2002. Global Foreign Direct Investment Flows: The Role of Governance Infrastructure. World Development Vol. 30, No. 11. Pp. 1899 - 1919. 340. Glossary: European system of national and regional accounts (ESA 2010) [online], Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_system_of_national_and_regional_accounts_(ESA_2010). 341. Gerald Albaum, Edwin Duerr, 2008. International Marketing and Export Management. Pearson Education. Business & Economics. 706 p. 342. Guidelines for Providing global sustainability information, [online] Available at: http://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/10yfp-cip-guidelinesdraft.pdf. 343. Hakansson H., Johanson J., 1992. A model of industrial networks. Industrial networks. A new view of reality [red. B. Axelsson, G. Easton]. London,New York: Routledge. Pp.28-34. 344. Harmaakorpi V.K., Pekkarinen S.K., 2002. Regional development platform analysis as a tool for regional innovation policy. European Regional Science Association, [online] Available at: https://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa02p133.html. 345. Helms R.M., Rumbley L.E., Brajkovic L., Mihut G., 2015. Internationalizing Higher Education Worldwide: National Policies and Programs”, [online] Available at: http://www.acenet.edu/news-room/Documents/National-Policies-and-Programs-Part-1-Global.pdf. 346. Hill C. W. L., 2000. International business: competing in the global marketplace. 3rd ed. Boston: Irwin/McGraw Hill. 347. Hollensen S. , 2007. Global marketing. Edinburgh: Pearson Education. 714 р. 348. Hymer S., 1960. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. 198 p. 349. Innovating in Times of Crisis. Innovation, Technology and its Protection, 2009. Argentine-German Chamber of Industry and Commerce. Available at: http://www.ahkargentina.com.ar/fileadmin/ahk_argentinien/Descargas/Publicaciones/timesOfCrisis/Innovating_in_Times_of_Crisis.pdf. 350. Investment Climate Advisory Services, 2010. World Bank Group. Investing Across Boders. Indicators of foreign direct investment regulation in 87 economies. Available at: http://iab.worldbank.org/~/media/FPDKM/IAB/Documents/IAB-report.pdf. 351. I. Kramar. Application of the method of hierarchy analysis in decision-making process on industrial enterprises internationalization, 2018. Scientific Journal «Economics and management». Management: theory and practice. Vol. 4 (80). pp. 67-79.352. Iryna Kramar, 2018. Ukraine-India cooperation. Why Ukraine is considered to be an attractive educational platform for Indian students? ASM’s International E-Journal on "Ongoing Research in Management & IT" 12th – 13th January, Human resource management, financial management & marketing management, [online] India, Pune. pp. 346-352. Available at: http://www.asmgroup.edu.in/asm/incon/2018/EISSN_HRM-Finance-Marketing-%20Research%20Paper%20Journal.pdf 353. Iryna Kramar, 2019. University-industry collaboration. Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Formation of a mechanism for strengthening the competitive positions of national economic systems in the global, regional and local dimensions”. Ternopil Ivan Puluj National Technical University. Ternopil. 168 p., pp. 35-37. 354. Iryna Kramar, Halyna Kramar, Natalia Marynenko, 2018. “Quality education” as a tool to ensure society sustainable development. Actual problems in international students teaching and learnig within European higher education area: IV scientific-methodical conference. Ternopil: Ternopil Ivan Puluj National Technical University. 152 p., pp. 49-50. 355. Is Green Marketing Responsible Marketing? [online] Available at: http:// www.responsiblemarketing.com. 356. Jacqueline Cottrell, Tatiana Falcão, 2018. A Climate of Fairness. Environmental Taxation and Tax Justice in Developing Countries [online], p. 9, Available at: https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/A_Climate_of_Fairness.pdf. 357. Johanson J., Vahlne J.-E., 1977. The Internationalization Process of the Firm – A model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business Studies. Vol. 8 (Spring / Summer). Рp. 23–32. 358. Jolanda Hessels, Marco van Gelderen, Roy Thurik, 2008. Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers. Small Business Economics 31(3):323-339.359. José Goldemberg, 1998. What Is the Role of Science in Developing Countries? Science – Goldemberg, [online] Vol. 279, Issue 5354, pp. 1140-1141. DOI: 10.1126/science.279.5354.1140. 360. Julie Davoren. Environmental Influence on Business, [online] Available at: http://smallbusiness.chron.com/environmental-influence-business-68718.html 361. Kanonishena-Kovalenko K., 2017. Environmental Tax from A to Z. Kyiv: Foundation «Vidkryte Suspilstvo», 108 p. 362. Kałużyńska, M., Smyk, K., Wiśniewski, J., 2006. 5 lat Polski w Unii Europejskiej. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii Keh H. T., Chu S., Xu J. Efficiency, effectiveness and productivity of marketing in services. European Journal of Operational Research. Vol. 170. Pp. 265-276. 363. Kenneth V. Environmental Business Ethics, [online] Available at: http://smallbusiness.chron.com/environmental-business-ethics-64692.html. 364. Kogabayev Timur, Maziliauskas Antanas, 2017. The definition and classification of innovation. Holistica, [online] Vol. 8, Issue 1, 59-72. DOI: https://doi.org/10.1515/hjbpa-2017-0005 365. Kramar I.Yu. Eco-labeling significance and peculiarities of use: European experience, 2018. Monography. Analytical toolkit in marketing activity / edited by R.V. Fedorovych [online] Ternopil. 308 p., pp. 8-17. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24778/1/Monograf_2018.pdf. 366. Kramar Iryna, 2016. Ukraine legislative framework of foreign investments/ International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January, 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 348 p., pp.328-331. 367. Kramar Iryna, 2018. The link between environment and poverty while achieving global sustainability. Book of abstracts of the II International Scientific and Practical Conference «Formation of a mechanism for strengthening the competitive positions of national economic systems in the global, regional and local dimensions"and the I International Student Scientific Forum "Creative economy by youth vision” in 2 volumes. Ternopil Ivan Puluj National Technical University. Ternopil. Vol.1. 166 p., pp.155-156. 368. Kramar Iryna, 2018. Business or ecology: which comes first today? Modern scientific approaches to effective use of country economics’ potential: Book of abstracts of the International Scientific and Practical Conference. Dnipro. «Perspective”. 116 p., pp. 61-62. 369. Kramar Iryna, 2017. The Eastern partnership and Ukraine. Book of abstracts of the international scientific and practical conference of students and young scientists “Socio-economic aspects of economics development”. Т. : TNTU. P. 163. 370. Kramar I.Yu., Marynenko N.Yu., 2013. The essence of foreign economic affairs regulation. Theoretical and applied aspects of economics development: Conference Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference. Ministry of Education and Science, Youth and Sports, Ternopil Ivan Puluj National Technical University. Ternopil. Рp. 159 – 161. 371. Kramar Iryna, 2015. The most influential transnational corporations in 2014. Materials of the International Scientific and Technical Conference «Fundamental and applied problems of modern technologies”. Ternopil: TNTU. Pp. 224-225. 372. Kramar Iryna. Eastern Europe: peculiarities of region development. Book of Abstracts of the International Scientific and Practical Conference «Formation of a Mechanism for Strengthening the Competitive Position of National Economic Systems in global, regional and local dimensions». Ternopil: Krok. Pp.52-53. 373. Kuhn T. S., 1996. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 3rd edition. 226 p. 374. K. Popper, 2002. The Logic of Scientific Discovery. Routledge: New edition. 544 p.375. Kuniyoshi Urabe (Ed.) et al., 1988. Innovation and Management: International Comparison (De Gruyter Studies in Organization). Berlin, New York: de Gruyter, 370 p. 376. Lakatos I., 1976. Proofs and Refutations. Cambridge University Press: Cambridge. 188 p. 377. Levitt T., 1966. Innovative imitation. Harvard Business Review, pp. 63–70. 378. Lee-Roy Chetty, 2012. The Role of Science and Technology in the Developing World in the 21st Century. Institute of Ethics and Emerging Technologies, [online] Available at: https://ieet.org/index.php/IEET2/more/chetty20121003. 379. Lipton David, Jeffrey Sachs, 1990. Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland. Brookings Papers on Economic Activity 1. 380. Local authorities managed to disburse only one third of the funds from the environmental tax, the Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine [online] Available at: https://menr.gov.ua/news/31607.html. 381. Lysenko Yu.H., Timokhin V.N., Rudenskyi R.A. [et al.], 2013. Managing strategic development of viable economic systems: models, mechanisms and tools: a monograph [2 vol.], Vol.1. Methodology of viable economic systems strategic development management. Donetsk, 401 p. 382. Marynenko N.Yu., Panukhnyk O.V., Kramar I.Yu, 2017. Synthesis of effective components of the mechanism of managing adaptive development of production and economic organizations. Scientific and technical journal “Scientific bulletin of National Mining University”, Vol. 4 (160). Pp.151–155. 383. Marynenko N.Yu., Kramar I.Yu., 2013. Theoretical foundations of the world countries’ modern economic development. Problems of integration of scientific and educational, intellectual potential in the state-building process: Conference Proceedings of the VIII International Symposium Ukraine-Turkey. Ternopil: TNTU. Pp. 495–501.384. Marynenko N.Yu., Kramar I.Yu., 2013. Principles of the government regulation of market economy. Book of abstracts of the XVIIth Scientific Conference of TNTU. Volume III Humanities, Social Sciences and Economics.Ternopil. P. 48. 385. Marynenko N.Yu., Kramar I.Yu., 2014. Indicators of economic and social human well-being. Current problems of modern technologies: Book of abstracts of Scientific-Technological conference for young scientists and students. Ministry of Education adnd Science of Ukraine, TNTU. Ternopil: TNTU. P. 328. 386. Michel A., Shaked I., 1986. Multinational corporations vs. domestic corporations: financial performance and characteristics. Journal of International Business Studies. Vol. 17, Iss.3. Pp.89-100. 387. Milena Holmgren, Stefan A. Schnitzer, 2004. Science on the Rise in Developing Countries. Plos Biol. DOI: 10.1371/journal.pbio.0020001 388. Nataliia Marynenko, Iryna Kramar, Tetiana Podvirna, Svitlana Khrupovych, 2018. Taxation trends, rankings and perspectives for Ukraine. Przeglad Nauk Stosowanych (Applied Sciences Review), Nr 20 (3), Wydzial Ekonomii i Zarzadania. Opole. Pp.15-32. 389. N.Yu. Marynenko, I.Yu. Kramar, 2018. Paying taxes 2018 indicator: evaluating the cost and administrative burden of the taxes. Fundamental and applied problems of modern technologies. Book of abstracts of the International scientific and technical conference. Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy [et al.]. Ternopil: Ternopil Ivan Puluj National Technical University. Pp. 308–309. 390. National energy and utilities regulatory commission of Ukraine. Retail electricity tariffs for non-residential consumers in 2018 [online] Available at: http://www.nerc.gov.ua/?id=13844. 391. OECD, 2018. The future of education and skills. Education 2030, [online] Available at: http://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf.392. OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics: concepts, standards, definitions and classifications, OECD Publishing [online]. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264279889-en. 393. Olav Reinton. International Structure and International Integration: The Case of Latin America. DOI: https://doi.org/10.1177/002234336700400402. 394. Oslo Manual, 1997. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 2nd Edition, OECD/Eurostat, [online]. Available at: http://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf. 395. Oslo Manual, 2005. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD/Eurostat [online] Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en 396. Oslo Manual, 2018. The Measurement of Scientific and Technological Activities The Measurement of Scientific and Technological Activities. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD/Eurostat. [online] Available at: http://www.oecd.org/sti/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm. 397. Pangarkar N., 2008. Internationalization and performance of small and medium-sized enterprises. Journal of world bussiness. Volume 43, Issue 4. Pp. 475-485. 398. Panukhnyk O.V., Kramar I.Yu., Marynenko N.Yu., 2015. Trends of foreign direct investment in Ukrainian economy. Actual Problems of Economics. Vol. 8 (170). pp. 76-82. 399. Parastoo Roghaniana, Amran Raslia, Hamed Gheysari, 2012. Productivity Through Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry Procedia. Social and Behavioral Sciences [online] Vol. 40. Pp. 550 – 556. [online] Available at: https://ac.els-cdn.com/S1877042812006969/1-s2.0-S1877042812006969-main.pdf?_tid=92b5546b-f1b8-4b5f-a843-926ee2f45e0c&acdnat=1547296254_e6ff560a3c92f65d26a2eed3787e3563 400. Paul D. Reynolds, 2005. Entrepreneurship Research Innovator, Coordinator, and Disseminator. Small Business Economics. Vol. 24, Iss. 6. Рp. 351–358. 401. Peter Andersen, Syed Zamberi Ahmad, Wai Meng Chan, 2014. Revisiting the Theories of Internationalization and Foreign Market Entry Mode: A Critical Review. International Journal of Business and Commerce, vol. 4, No.01. Pр. 37-86. 402. Pham T. K. N., 2008. Strategies for Internationalization: A Comparative Study of Thai and Vietnamese Companies in Two Industries [Thesis]. Fribourg. 198 р. 403. Philippe de Lombaerdei, P. Lelio Iapadreii, 2008. International Integration and Societal Progress: A Critical Review of Globalisation Indicators [online] Available at: https://www.oecd.org/about/publishing/41531703.pdf. 404. Pinheiro R., Langa PV, Pausits A., 2015. One and two equals three? The third mission of higher education institutions. Eur J High Educ 5:233. 249 p. 405. Ponomarenko, V.S., Yastremska, O.M., Lytskovskyi, V.M. [et al.], 2008. The formation and functioning of the corporate management mechanism at industrial enterprises: monograph. Kharkiv, Kharkiv National Economic University. 446 p. 406. Ponomarenko, V.S., Kyzym, N.A., Klebanova, T.S., 2009. Modern problems of socio-economic system modelling: monograph. Kharkov National Economic University, Kharkov: INZHEK. 428 p. 407. Regulation (ES) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of Europe on the EU Ecolabel [online] Available at: http:ec.europa.eu/environment/ ecolabel. 408. Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts [online] Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02011R0691-20140616.409. Reports on the state budget execution. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu. 410. Rialp A., Rialp J., Urbano D., 2005. The born global phenomenon: a comparative case study research. Journal of international enterpreneurship. Volume 3, Issue 2. Pp.133-171. 411. Richard Hodson, 2018. Science without borders. Nature 562, S57. DOI: 10.1038/d41586-018-06970-5. 412. Rivera-Batiz, Luis A., & Romer, Paul M., 1991. Economic Integration and Endogenous Growth. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 106, No. 2, 531–555. 413. Robert E. Morgan, Constantine S. Katsikeas, 1997. Theories of international trade, foreign direct investment and firm internationalization: a critique. Management Decision, vol. 35 Issue 1. Pp.68-78. 414. Robert D. Tollison, Thomas D. Willett, 1973. International Integration and the Interdependence of Economic Variables. International Organization. Vol. 27, No. 2. Pp. 255-271. 415. Romer Paul M., 1990. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2, 71–102. 416. Sabina Hodžić, Vjekoslav Bratić, 2015. Comparative analysis of environmental taxes in EU and Croatia. Ekon. Misao i Praksa DBK. GOD XXIV. BR. 2. Pр. 555-578., p. 560-561. 417. Schumpeter Joseph A., 1939. Business cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York Toronto London: McGraw-Hill Book Company. 461 p. 418. Shaping Davos: Public Service and Millennials: Closing the Generational Gap, 2016. [online] Available at: https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/public-service-and-millennials-closing-the-generational-gap.419. Simionescu M., 2018. Effects of European economic integration on foreign direct investment: The case of Romania. Economics and Sociology, [online] Vol.11 (4), 96-105. DOI:10.14254/2071-789X.2018/11-4/6. 420. Stadnyy Ye., Slobodyan O., Ukrainian students abroad: how many and why? [online] Analytical centre “CEDOS”, available at: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu. 421. Steyt, Jean-Yves P., 2006. Comparative Foreign Direct Investment Law:Determinants of the Legal Framework and the Level of Openness and Attractiveness of Host Economies. LL.M. GraduateResearch Papers. Paper 1. 422. Stepanenko I.V., 2015. Key issues of internationalization of the conflict of instrumental and cultural-humanitarian dimensions. Analysis of leading domestic and foreign experience of internationalization of higher education on the basis of cultural and humanitarian strategies: analytical review, No. 3, Annex 2. Thematic issue "European integration of higher education in Ukraine in the context of the Bologna Process". Pp. 154-280. 423. Sustainable Development Goal 4 and its targets [online] Available at: https://en.unesco.org/node/265600. 424. Taxation Trends in the European Union, 2018. Data for the EU member states, Iceland and Norway [online], Available at: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2018.pdf. 425. Technological systems: Key ideas [online] Available at: http://technology.tki.org.nz/Technology-in-the-NZC/Technological-knowledge/Technological-systems. 426. The IBM internationalization glossary. [online] Available at: http://www-106.ibm.com/developerworks/library/glossaries/unicode.html427. The history of the European Union [online] European Union website. Available at: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en. 428. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., 2001. Managing innovation. John wiley & Sons, LTD, Chichester. 117 p. 429. Thompson H. International Economics, 2011. Global Market and Competition. 3rdEdition. New Jersey-Singapore. 437 p. 430. Т. Robbins, W. Shepherd, J. McBride (Eds.), 1985. The Relativization of Societies: Modem Religion and Globalization. Cults, Culture, and the Law. Chicago. 431. Torgler B., 2011. Tax Morale and Compliance: Review of Evidence and Case Studies for Europe, Policy Research Working Paper, no. 5922. UNCTAD hand book of statistics. New York: United Nations. 588 p. 432. Ukraine’s Key Energy Statistics. Analysis - Energy Sector Highlights [online]. Available at: https://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=UKR. 433. United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications [online] Available at: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe. 434. UN Sustainable development goals: 17 goals to transform the world, [online] Available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/. 435. Why it Matters Goal 4 “Quality Education”. [online] Available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_4_QualityEducation.pdf. 436. Wyckoff Andy, 1997. Imagining the impact of electronic commerce. OECD Observer [online] No 5. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/observer-v1997-5-e. 437. Zeca, Daniela, 2016. Globalization remodels the way we live, relate to one another, work and do business. Globalization and its socio-economic consequences, 16th International Scientific Conference Proceedings, PTS I-V. Pp. 2473- 2481...
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kramar_ Rozvytok_ promyslovykh_pidpryyemstv_2019.pdf7,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.