Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28894

Title: Evaluation technique of frame residual operational life
Other Titles: Методика оцінювання залишкового ресурсу роботи рамних систем
Authors: Довбуш, Тарас Анатолійович
Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Дунець, Богдан
Dovbush, Taras
Khomyk, Nadia
Dovbush, Anatolii
Dunets, Bogdan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Evaluation technique of frame residual operational life / Taras Dovbush, Nadia Khomyk, Anatolii Dovbush, Bogdan Dunets // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 93. — No 1. — P. 61–69. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description (International): Dovbush T., Khomyk N., Dovbush A., Dunets B. (2019) Evaluation technique of frame residual operational life. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 93, no 1, pp. 61-69.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (93), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (93), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 93
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 22-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.061
UDC: 631.42
Keywords: ресурс роботи машини
напруження
тріщина
небезпечний перетин
поправочна функція
machine operational life
tension
crack
dangerous intersection
correction function
Number of pages: 9
Page range: 61-69
Start page: 61
End page: 69
Abstract: Розроблено покрокові аналітико-експериментальні дослідження оцінювання залишкового ресурсу роботи конструктивної системи на прикладі розкидача органічних добрив ПРТ-9. Підвищення вимог до показників металоємності й надійності розкидачів твердих добрив пов’язане з забезпеченням міцності й довговічності їхніх вузлів та агрегатів. Необхідність скорочення термінів проектування нової техніки, високі витрати на проведення експериментальних досліджень підвищують вагомість розрахунково-експериментальних методів оцінювання довговічності конструкцій. Надійність і довговічність мобільних сільськогосподарських машин масового виробництва визначається, в основному, міцністю їх тримких рам. Сприймаючи динамічні навантаження від ходової частини машини, а також від змонтованих на ній силових і функціональних установок, ці конструкції працюють у жорстких умовах циклічного навантаження, що часто призводить до їх передчасного руйнування. Відмови тримких вузлів мобільних сільськогосподарських машин, викликані зародженням та ростом втомних тріщин. Тому при проектуванні та розрахунку цих конструкцій доцільно оцінювати їх тріщиностійкість використовуючи підходи механіки руйнування. Такі дослідження не є заміною традиційних методів розрахунку, а є важливим додатковим заходом, що дозволяє коректніше оцінити очікуваний запас міцності й ресурсні можливості конструкції, вибрати матеріал і оптимальні конструктивні рішення окремих деталей та вузлів з точки зору їх тріщиностійкості, розробити практичні рекомендації для попередження втомних руйнувань і збільшення терміну експлуатації машин [2, 4]. Рама сільськогосподарської машини – це зварна металоконструкція, виготовлена, в основному, з тонкостінних елементів відкритих і закритих перетинів, які працюють переважно на згин та кручення. Найпоширенішими дефектами таких перетинів є втомні крайові тріщини.
Step-by-step analytical and experimental investigations of the structural system residual operational life using organic fertilizer spreader PRT-9 are developed in this paper. Increased requirements for metal consumption indicators and reliability of solid fertilizer spreaders are associated with ensuring the strength and durability of their components and units. The agricultural machine frame is the welded metal structure, made mainly of thin-walled elements of open and closed intersections, operating mainly for bending and torsion. The most common defects of such intersections are fatigue edge cracks.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28894
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
References (Ukraine): 1. Рибак Т. І., Довбуш Т. А. Модифікація ММПЕД для розкриття статичної невизначеності криволінійних елементів рам: VI Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». Збірник тез конференції. Том 1. Тернопіль: ТНТУ, 2013. С. 143.
2. Рибак Т. І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Тернопіль: Збруч, 2003. 332 с.
3. Рибак Т. І., Підгурський М. І., Костюк В. І. та ін. Універсальна вимірювальна система для дослідження динаміки сільськогосподарських машин. Надійність і довговічність машин і споруд. 2005. Вип. 25. С. 112−119.
4. Рыбак Т. И. Иследование несущей способности пространственных рамных конструкций некоторых сельськохозяйственных машин: автореф. дис. … канд. техн. наук. Львов, 1972. 18 с.
5. Довбуш Т. А. Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив: дис. … канд. техн. наук.: спеціальність 05.05.11 / ТНТУ. Тернопіль, 2016. 189 с.
6. Рибак Т., Сташків М. Визначення КІН для втомної тріщини у тонкостінному стержні замкнутого профілю при депланації його поперечних перетинів. Машинознавство. 2003. № 5. С. 10−13.
7. Рибак Т., Сташків М. Специфіка розрахунку деяких тонкостінних елементів тримких конструкцій машин. Вісник ТДТУ. 2003. Т. 8. № 2. С. 34−39.
References (International): 1. Rybak T. I., Dovbush T. A. Modification of MMPED for the disclosure of static uncertainty of curvilinear elements of frames, Ternopil, All-Ukrainian Student Scientific and Technical Conference "Natural and Humanitarian Sciences: Actual Issues". Collection of abstracts of the conference. Volume 1. 2013. 143−143 pp.
2. Rybak T. I. Search engineerings based on the optimization of the resource of mobile agricultural machines. Ternopil, 2003. 332 pp.
3. Rybak T. I., Pidhurskyi M. I., Kostiuk V. I. Universal measuring system for studying the dynamics of agricultural machines, Reliability and durability of machines and structures, issue 25, 2005, 112–119 pp.
4. Rybak T. I. The study of the carrying capacity of spatial frame structures of some agricultural machines the author’s abstract of the candidate’s dissertation. Lviv, 1972. 18 p.
5. Dovbush T. A. Estimation of the resource of work and substantiation of the design of the carrier system of fertilizer spreaders: a thesis for obtaining sciences. degree of Candidate Degree specialty 05.05.11 / Ternopil: ТNТU. Ternopil, 2016. 189 pp.
6. Rybak T. I, Stashkiv M. Y. Determination of CIN for fatigue crack in a thin-walled core of a closed profile at the deplanation of its transverse sections. Machine Science. 2003. 10−13 pp.
7. Rybak T. I, Stashkiv M, Y. Specificity of calculation of some thin-walled elements of trimming constructions of machines. Bulletin of the TSTU volume 8, № 2. Ternopil, 2003. 34−49 pp.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 1 (93)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.