Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28717

Title: Modeling of hazardous situations on vehicles for estimation the occupational risk of drivers
Authors: Voinalovych, Oleksandr
Hnatiuk, Oleg
Kofto, Dmytro
Affiliation: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Heroiv Oborony str. 15, Kyiv, 03041, Ukraine, voynalov@bigmir.net
State Labor Service of Ukraine, Desyatynna str. 15, Kyiv, Ukraine, olegnatyk@ukr.net
Bibliographic description (Ukraine): Voinalovych O. Modeling of hazardous situations on vehicles for estimation the occupational risk of drivers / Oleksandr Voinalovych, Oleg Hnatiuk, Dmytro Kofto // Proceedings of ICCPT 2019, May 28-29, 2019. — Tern. : TNTU, Scientific Publishing House “SciView”, 2019. — P. 265–272.
Bibliographic description (International): Voinalovych O., Hnatiuk O., Kofto D. (2019) Modeling of hazardous situations on vehicles for estimation the occupational risk of drivers. Proceedings of ICCPT 2019 (Tern., May 28-29, 2019), pp. 265-272.
Is part of: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Актуальні проблеми транспорту“, 2019
Proceedings of the 1-st International Scientific Conference "Current Problems of Transport", 2019
Conference/Event: Міжнародна науково-технічна конференція „Актуальні проблеми транспорту“
ICCPT 2019
Journal/Collection: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Актуальні проблеми транспорту“
Issue Date: 28-May-2019
Publisher: Scientific Publishing House “SciView”
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 28-29 травня 2019 року
May 28-29, 2019
Number of pages: 8
Page range: 265-272
Start page: 265
End page: 272
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28717
ISBN: 978-966-305-101-7
Copyright owner: © Scientific Publishing House “SciView”, 2019
© Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
References (International): 1. Korchagin, V.A.; Lyapin, S.A.; Klyavin, V.E.; Sitnikov V.V. Povyshenie bezopasnosti dvizheniya avtomobiley na osnove analiza avariynosti i modelirovaniya DTP. Fundamental'nye issledovaniya 2015, 6(2), 251-256. 2. Soldatova, M.V. Analiz sostoyaniya perevozok opasnykh gruzov avtomobil'nym transportom. Molodoy uchenyy, 2016, 1, 497-499. 3. Karev, B.N.; Sidorov, B.A. Povyshenie bezopasnosti ekspluatatsii avtomobil'nogo transporta na osnove matematicheskogo modelirovaniya. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. leso-tekhn. un-ta, 2010, 506 p. 4. Buts, Yu.V. Modeliuvannia vynyknennia nadzvychainoi sytuatsii na osnovi ryzyk-oriientovanoho pidkhodu. Ekolohichna bezpeka, 2011, 2, 33-35. 5. Novitsky, A.V.; Banny, A. Logic-probabilistic modeling of reliability of complex agricultural machinery. Motrol, Lublin, 2016, 14(3), 187-196. 6. Zuev, O.O. Sproshchena metoda logіko-іmіtatsіynogo modelyuvannya operatsіy tekhnіchnogo obslugovuvannya mobіl'noi tekhnіki. Pratsі Tavrіys'kogo derzhavnogo agrotekhnologіchnogo unіversitetu, Melіtopol': TDATU, 2013, 13, 158-166. 7. Karabinesh, S.S.; Novitsky, A.V.; Karabinesh, Z.V. Reliability of agricultural machinery. Rugilo, K.: NULESU, 2017; 99 p 8. Bozhenyuk, A.V.; Gini, L.A. Primenenie nechetkikh modeley dlya analiza slozhnykh system. Sistemy upravleniya i informatsionnye tekhnologii, 2013, 1(1), 122-126. 9. Zabulonov, Yu.L.; Khmil, H.A. Modeliuvannia otsinok ryzykiv nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho ta pryrodnoho kharakteru. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii: Zb. nauk. pr. K.: IPME im. H.Ye. Pukhova NAN Ukrainy, 2009, 51, 81-85. 10. Andronov, V.A.; Rohozin A.S., Sobol O.M. Pryrodni ta tekhnohenni zahrozy, otsiniuvannia nebezpek, Kharkiv: Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy, 2011, 264 p. 11. Skorupka, D. Metod of planning construction projects taking into account risk factors. Operation Research and Dicision, Wroсlaw, 2009, 119-128. 12. Tkachenko, I.O. Ryzyky u transportnykh protsesakh : navch. posibnyk. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova, 2017, 114 p. 13. Konovalenko, Yu. Dzherela ta faktory transportnoho ryzyku pry zdiisnenni vantazhnykh perevezen avtomobilnym transportom. Halytskyi ekonomichnyi visnyk 2013, 2(41), 10-20. 14. Riabushenko, O.V. Napriamy modeliuvannia sotsialnykh ryzykiv dorozhno-transportnykh pryhod. Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohiy 2013, 4/4 (64), 64-67. 15. Voinalovych, O.V.; Hnatiuk, O.A. Okhorona pratsi na transportnykh robotakh u silskomu hospodarstvi. Vestnyk Kharkovskoho natsyonalnoho avtomobylno-dorozhnoho unyversyteta, Kharkov: KhNADU, 2012, 59, 108-112. 16. Statystychnyi zbirnyk “Travmatyzm na vyrobnytstvi u 2017 rotsi”. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2018. McLean J. Alcohol, traveling speed and the risk of crash involvement/ J. McLean, С. Kloeden // In: Proceedings of the 16th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (Montreal, 4–9 August, 2002), Montreal, 2002, pp. 73-79. 17. Finch, D.J. Speed, speed limits and accidents. Crowthorne, Transport Research Laboratory, 1994, 98-115. 18. Korchagin, V.A.; Lyapin SA, Klyavin V.E., Sitnikov V.V. Improving vehicle traffic safety based on accident analysis and accident simulation. Fundamental researches 2015, 6(2), 251-256. 19. Soldatov M.V. Condition analysis of the transport of dangerous goods by road. Young Scientist, 2016, 1, 497-499. 20. Karev, B.N.; Sidorov, B.A. Improving the safety of road transport operation based on mathematical modeling. Ekaterinburg: Publishing house Ural. state forest technology University, 2010, 506 p. 21. Buts, Yu.V. Simulation of Emergency Situation Based on a Risk-Oriented Approach. Ecological Security, 2011, 2, 33-35. 22. Novitsky, A.V.; Banny, A. Logic-probabilistic modeling of reliability of complex agricultural machinery. Motrol, 2016, 14(3), 187-196. 23. Zuyev, O.O. Simplified method of logic-simulation modeling of mobile equipment maintenance operations. Proceedings of the Tavria State Agrotechnological University, Melitopol: TDATU, 2013, 13. 158-166. 24. Karabinesh, S.S.; Novitsky, A.V.; Rugilo, Z.V. Reliability of agricultural machinery. K.: NULESU, 2017, 99 p. 25. Bozhenyuk, A.V.; Ginis, L.A. Application of fuzzy models for the analysis of complex systems. Control Systems and Information Technologies, 2013, 1(1), 122-126. 26. Zabulonov, Yu.L.; Humble, G.A. Modeling of risk assessments for man-made and natural emergencies. Simulation and Information Technologies: Coll. sciences Ave, K.: IPEM them. G.E. Pukhov of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2009, 51, 81-85. 27. Andronov, V.A.; Rogozin, A.S.; Sobol, O.M. and others. Natural and Technogenic Threats, Assessment of Dangers. Kh.: National University of Civil Protection of Ukraine, 2011, 264 p. 28. Skorupka, D. Metod of planning construction projects taking into account risk factors. Operation Research and Dicision, Wroсlaw, 2009, 119-128. 29. Tkachenko, I.O. Risks in transport processes: training. Manual. Kharkiv: KhNUMG them. O.M. Beketov, 2017, 114 p. 30. Konovalenko, Y. Sources and factors of transport risk in the implementation of freight transport by road. Galician Economic News, 2013, 2(41), 10-20. 31. Ryabushenko, O.V. Directions of modeling of social risks of road accidents. East-European Journal of Advanced Technologies 2013, 4/4(64), 64-67. 32. Voynalovich, O.V.; Gnatyuk, O.A. Occupational safety on transport works in agriculture. The bulletin of the Kharkiv National Automobile and Road University, Kharkiv: KhNADU, 2012, 59, 108-112. 33. The statistical bulletin "Traumatism in the workplace in the year 20__" 34. McLean, J.; Kloeden, С. Alcohol, traveling speed and the risk of crash involvement. In: Proceedings of the 16th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (August, 4–9), Montreal, 2002, 73-79. 35. Finch, D.J. Speed, speed limits and accidents. Crowthorne, Transport Research Laboratory, 1994, 98-115.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Міжнародна науково-технічна конференція „Актуальні проблеми транспорту ICCPT 2019“Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.