Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28678
Title: Залежність фізико-механічних властивостей бетонних сумішей від виду модифікуючи добавок
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Скакун, Дмитро Володимирович
Affiliation: Тернопільській національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра будівельних конструкцій
Bibliographic description (Ukraine): Ігнатьєва В.Б. Залежність фізико-механічних властивостей бетонних сумішей від виду модифікуючи добавок / В.Б. Ігнатьєва, Д.В. Скакун // Логос: kolekcja prac naukowych z materialami Miedzynar. naukowo-prakt. konf. «Naukowy i innowacyjny potencjal prezentacji», 18 listopada 2018 r., Opole, Polska. – Rowne: «Volynsky Oberegi» Publishing House, 2018. – Т. 5. - С. 11-12.
Conference/Event: Konferencja międzynarodowa "Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji"
Issue Date: 18-Nov-2018
Submitted date: 10-Nov-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Opole, Polska
UDC: 624.012
Keywords: бетонна суміш
модіфікуюча добавка
міцність
Page range: 11-12
Content: Постановка проблеми. Сьогодні, високий рівень експлуатаційних характеристик бетонних сумішей, таких як міцність, морозостійкість, водонепроникність, стійкість до корозії, досягається завдяки застосуванню комплексних модифікаторів. Ефективними модифікаторами є добавки пластифікувальної групи на основі високомолекулярних поверхнево-активних речовин (лігносульфонати, сульфонафталінформальдегіди, полікарбоксилати, поліакрилати). Ці добавки можуть істотно впливати на фізико-хімічні процеси структуроутворення та тверднення в’яжучих речовин і, як наслідок, на фізико-механічні властивості бетонних сумішей. Вони мають високий водоредукуючий ефект, що дає змогу зменшити кількість води замішування на 10–30 % у разі збереження заданої рухливості [1-3]. Але, висока вартість високоефективних імпортних модифікаторів стримує їх поширення в Україні. Перед сучасним споживачем стоїть проблема вибору того чи іншого виду модифікатора. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Будівельна індустрія безперервно пропонує нові типи хімічних добавок для бетонів з покращеними властивостями. На українському ринку будівельних матеріалів пропонуються модифікатори, представлені компаніями: «Вест-Інвест Груп», ТОВ «ТВК Байріс», Enaspol a. s., компанія «Полімер Строй» - офіційний представник заводу-виробника CHRYSO і рядом інших. Для правильного вибору добавок з числа пропонованих, необхідні коректні порівняльні випробування в бетонах з використанням місцевої сировинної бази. Значну цінність при цьому представляє інформація, що стосується кінетики твердіння модифікованих бетонів, що впливає на якість бетонування і темпи будівництва. Метою даної роботи є дослідження впливу добавок пластифікувально-прискорювальної дії на фізико-механічні властивості бетонних сумішей. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступного завдання: експериментально оцінити вплив вмісту модифікуючих добавок на міцність бетонної суміші. Основна частина. Дослідження впливу вмісту модифікуючих добавок на міцність бетонної суміші проводилось з використанням пластифікуючої добавки Вестпласт Т-1Р (лігносульфонат модіфікованій полікарбоксілатом) і добавки CHRYSO Fluid Premia 196. В якості в'яжучого застосовувався цемент М-400, вміст якого в бетонах складав 420 кг на 1 м3 бетону. Як крупний заповнювач застосовувався доломітовий щебінь фракції 5-20 мм з маркою по подрібнюваності М1200. Як дрібний заповнювач застосовувався природний дрібнозернистий пісок з модулем крупності, рівним Мк = 1,6. Добавки вводилися в бетон з останньою 1/3 частиною води замішування. Зміст суперпластифікаторів в бетоні варіювалося в різних частках від маси цементу згідно з представленими виробниками рекомендаціями. Визначення кінетики зміни міцності проводили на зразках розмірами 100 × 100 × 100 мм, що тверділи в стандартних умовах 3, 7 і 28 діб. Аналіз отриманних данних показав, що міцності бетонної суміші з використанням пластифікуючої добавки Вестпласт Т-1Р та бетонної суміші з використанням добавки CHRYSO Fluid Premia 196 практично однакові. При зменшенні кількості цементу М-400 на 1 м3 бетонної суміші з 470 кг до 420 кг (різниця 50 кг цементу) міцність бетону збільшується на 30-50 кг/см2 і досягає 260-275 кг/см2. Прогрів залізобетону зменшується на 1-1,5 години в залежності від температури повітря. Розхід добавки на 1 м3 бетонної суміші складає 0,3 % від маси цементу, тобто 1,5 кг. Таким чином, міцність бетону при однаковій витраті добавок Вестпласт Т-1Р і CHRYSO Fluid Premia 196 збільшується практично однаково, прогрів залізобетону також зменшується практично однаково. Враховуючи те, що вартість добавки Вестпласт Т-1Р в 2,2 рази менше вартості добавки CHRYSO Fluid Premia 196, найбільш економічним є впровадження у виробництво бетонних сумішей з добавкою Вестпласт Т-1Р. Висновки. Проведені дослідження дозволили зробити наступний висновок: міцність бетонної суміші з використанням модифікуючої добавки Вестпласт Т-1Р рівноцінна міцності бетонної суміші з використанням модифікуючої добавки CHRYSO Fluid Premia 196, що дозволяє використовувати у виробництві найбільш дешеву добавку Вестпласт Т-1Р, отримуючи при цьому економічний ефект.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28678
ISBN: 978-617-7171-80-4
Copyright owner: © Zespół autorów konferencji, 2018
© Kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ», 2018
© OP «Europejska platforma naukowa», 2018
References (Ukraine): . Баженов Ю. М. Модифицированные высококачественные бетоны / Ю.М. Баженов, В.С. Демьянова, В. И. Калашников. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 368 с.
Изотов В.С. Химические добавки для модификации бетона / Изотов В.С., Соколова Ю.А. – М.: Палеотип, 2006. – 244 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Ігнатьєва 18.11.2018.pdf2,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools