Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28667
Title: Методичні вказівки для самостійних занять з курсу «Історія психології» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання
Authors: Стоцький, Ярослав Васильович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для самостійних занять з курсу «Історія психології» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання / укл. : Я.В. Стоцький. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 48 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 27-Jun-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 15(09)(07)
Keywords: психологія
Number of pages: 48
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної ради факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 6 від 15 травня 2019 р.
Content: ВСТУП. Загальні методичні поради ...3 Методичні вказівки щодо підготовки реферату …6 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, ДОПОВІДЕЙ, ПОВІДОМЛЕНЬ …7 ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ …10 Тема 1. Історія психології, її предмет і задачі …10 Тема 2. Антична психологія, її особливості та відмінності …11 Тема 3. Розвиток психологічних знань у феодальному суспільстві (раннє середньовіччя та епоха Відродження) …14 Тема 4. Становлення психологічної думки Нового Часу …16 Тема 5. Психологічні ідеї епохи Просвітництва …18 Тема 6. Зародження і розвиток психології як науки про свідомість (перша половина XIX ст.) …20 Тема 7. Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей (друга половина XIX ст.) …22 Тема 8. Зарубіжна психологія відкритої кризи …24 Тема 9. Наслідки кризи в психології та еволюція основних психологічних шкіл і напрямків …26 Тема 10. Розвиток психології в Росії у другій половині XIX – на початку XX століть …29 Тема 11. Історія психологічної думки Західної України останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ ст. …32 Тема 12. Етнопсихологія та психологія творчості в дослідженнях західноукраїнських вчених у першій половині ХХ століття. Психологічний зміст феномену мазохізму …34 Тема 13. Розвиток психологічних знань за радянських часів (20–90-і роки ХХ ст.) …36 Тема 14. Психологія в Україні та її розвиток у власних межах …38 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКІВ …41 ПЕРШОДЖЕРЕЛА ТА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА …47
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28667
Copyright owner: © Стоцький Я. В., 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Данилюк І. В. Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть XIX-перша половина XXстоліття / І. В. Данилюк. – К.: Либідь, 2002. – 152 с.
2. Ждан А. Н. История психологии: От Античности до наших дней: Учебн. для вузов / А. Н. Ждан. – М.: Академический Проект, Трикста, 2008. – 576 с.
3. Корольчук М. С., Криворучко П. П. Історія психології: Навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. / М. С.Корольчук, П. П.Криворучко. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с.
4. Кралюк П. М. Історія філософії України: навч. посібник / П. М. Кралюк. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – 652 с
5. Нариси з історії вітчизняної психології XX ст. / За ред. Г. С. Костюка. – К.: Вища школа, 1955. – 314 с.
6. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.
7. Релігієзнавчий словник / За ред. професорів А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.
8. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття: Навч. посібник / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – К.: Либідь, 1998. – 992 с.
9. Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва: Навч. посібник / В. А. Роменець. – К.: Либідь, 2006. – 1000 с.
10. Роменець В. А. Історія психології / В. А. Роменець. – К.: Вища школа, 1978. – 440 с.
11. Роменець В. А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків / В. А. Роменець. – К.: Вища школа, 1983. – 312 с.
12. Роменець В. А. Історія психології XIX – початку XX століття / В. А. Роменець. – К.: Вища школа, 1995. – 614 с.
13. Словарь мифов / Пер. с англ. Ю. Бондарева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 432 с.
14. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.
15. Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. Теоретич. проблемы развития психологич. науки / М. Г. Ярошевский. – М.: Политиздат, 1971. – 368 с
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_samost_history psychology_2019.pdf768,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools