Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28632
Title: Фінансовий менеджмент
Authors: Островська, Галина Йосипівна
Bibliographic description (Ukraine): Островська Г. Фінансовий менеджмент : підруч. / Г. Й. Островська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 512 с.
Issue Date: 2017
Submitted date: 2017
Publisher: Підручники і посібники
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль : Підручники і посібники
UDC: УДК 658.14.012
BBK: ББК 65.9 (4Укр) 26-210.3я 73
Abstract: Підручник розкриває найважливіші проблеми фінансового менеджменту. У ньому викладено концепції, інструменти, правила, методи й алгоритми розроблення і прийняття фінан-сових та інвестиційних рішень у контексті максимізації ринко-вої вартості підприємства. У виданні домінує сучасна паради-гма фінансового менеджменту, яка ґрунтується на вартісному підході до управління. За змістом підручник відповідає про-грамі нормативного курсу «Фінансовий менеджмент». Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, ви-кладачів, економістів-практиків.
Content: ЗМІСТ Передмова 6 Розділ 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту 9 1.1. Сутність фінансового менеджменту 9 1.2. Мета і завдання фінансового менеджменту 14 1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту 19 1.4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту 23 1.5. Еволюція концепцій та етапи становлення фінансового менеджменту 27 Питання для самоконтролю 35 Тестові завдання 36 Розділ 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 38 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту 38 2.2. Тенденції розвитку фінансової служби і трансформація функцій фінансового директора 43 2.3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 49 2.4. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 52 2.5. Фінансовий аналіз діяльності підприємства 56 2.6. Організація фінансового контролінгу на підприємстві 63 Питання для самоконтролю 71 Тестові завдання 71 Розділ 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 73 3.1. Економічна сутність грошових потоків та їхня роль у функціонуванні суб’єктів господарювання 73 3.2. Характеристика грошових потоків підприємства за класифікаційними ознаками 79 3.3. Управління грошовими потоками 84 Питання для самоконтролю 93 Тестові завдання 94 Навчальні завдання 95 Розділ 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 98 4.1. Об’єктивна необхідність визначення вартості грошей у часі 98 4.2. Визначення вартості грошей за простими відсотковими ставками 100 4.3. Визначення вартості грошей за простими обліковими ставками 103 4.4. Визначення вартості грошей за складними відсотковими ставками 104 4.5. Визначення вартості грошей за складними обліковими ставками 108 4.6. Принцип еквівалентності відсоткових ставок 111 4.7. Урахування інфляційного знецінювання грошей у прийнятті фінансових рішень 113 4.8. Розрахунок вартості довгострокової фінансової ренти 117 Питання для самоконтролю 120 Тестові завдання 121 Навчальні завдання 122 Розділ 5. Управління прибутком підприємства 124 5.1. Зміст і завдання управління прибутком 124 5.2. Управління формуванням доходів підприємства 126 5.3. Управління витратами підприємства 130 5.4. Управління операційним прибутком підприємства 137 5.5. Управління використанням прибутку 142 5.6. Дивідендна політика 144 Питання для самоконтролю 152 Тестові завдання 152 Навчальні завдання 154 Розділ 6. Управління активами підприємства 158 6.1. Активи як об’єкт фінансового менеджменту 158 6.2. Фінансове управління товарно-матеріальними запасами 162 6.3. Управління грошовими коштами 167 6.4. Управління дебіторською заборгованістю 174 6.5. Стратегії фінансування оборотних активів 182 6.6. Особливості управління необоротними активами 184 6.7. Управління фінансуванням необоротних активів 186 Питання для самоконтролю 189 Тестові завдання 189 Навчальні завдання 191 Розділ 7. Вартість і оптимізація структури капіталу 194 7.1. Економічна сутність капіталу підприємства 194 7.2. Управління формуванням власного капіталу 197 7.3. Управління залученням позикового капіталу 201 7.4. Визначення вартості капіталу 207 7.5. Оцінка фінансового важеля 212 7.6. Управління структурою капіталу 215 Питання для самоконтролю 219 Тестові завдання 220 Навчальні завдання 221 Розділ 8. Управління інвестиціями підприємства 223 8.1. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація 223 8.2. Інвестиційна політика та її вплив на економічне зростання 228 8.3. Види інвестиційних проектів, класифікація та методи оцінювання їхньої економічної ефективності 230 8.4. Оцінювання ефективності фінансових інструментів інвестування 245 8.5. Формування інвестиційного портфеля підприємства 259 Питання для самоконтролю 265 Тестові завдання 265 Навчальні завдання 267 Розділ 9. Управління фінансовими ризиками 270 9.1. Фінансовий ризик як об’єкт управління 270 9.2. Система ризик-менеджменту підприємства 276 9.3. Технологія управління фінансовими ризиками 283 9.4. Інтеграція збалансованої системи показників у систему ризик-менеджменту 287 9.5. Методи оцінювання фінансових ризиків 299 9.6. Методи управління фінансовими ризиками 305 Питання для самоконтролю 313 Тестові завдання 313 Навчальні завдання 315 Розділ 10. Аналіз фінансових звітів 316 10.1. Мета і завдання аналізу фінансових звітів 316 10.2. Структура, призначення та аналітичні можливості фінансової звітності 317 10.3. Консолідована фінансова звітність: організаційні аспекти складання 329 10.4. Оцінювання фінансового стану підприємства 331 Питання для самоконтролю 349 Тестові завдання 350 Розділ 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 352 11.1. Фінансове планування і прогнозування на підприємстві: зміст і завдання 352 11.2. Перспективне фінансове планування 361 11.3. Поточне фінансове планування 365 11.4. Оперативне фінансове планування 370 11.5. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування 372 11.6. Фінансове планування на основі збалансованої системи показників 378 Питання для самоконтролю 387 Тестові завдання 387 Навчальні завдання 388 Розділ 12. Антикризове фінансове управління підприємством 395 12.1. Економічна сутність та особливості антикризового управління підприємством 395 12.2. Банкрутство підприємства: причини виникнення 403 12.3. Процедура визнання підприємства банкрутом 407 12.4. Методи діагностики банкрутства: зарубіжний досвід 410 12.5. Методичні підходи до прогнозування банкрутства підприємства: вітчизняний досвід 421 12.6. Фінансова санація як складова антикризового управління 426 12.7. Оцінювання ефективності антикризового фінансового управління 437 Питання для самоконтролю 440 Тестові завдання 440 Навчальні завдання 442 Розділ 13. Управління вартістю підприємства 444 13.1. Економічна сутність вартості підприємства 444 13.2. Value Based Management як стратегія фінансового менеджменту 447 13.3. Передумови виникнення та генезис управління вартістю підприємства 455 13.4. Сучасні теоретичні концепції управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту 458 13.5. Перспективи розвитку вартісноорієнтованого управління фінансами у світі та в Україні 466 Питання для самоконтролю 473 Тестові завдання 474 Тлумачний словник основних понять 476 Література 493 Додатки 499
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28632
References (Ukraine): 1. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И. А. Бланк. — К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. — 672 с. 2. Бланк И. А. Управление денежными потоками / И. А. Бланк. — К. : Ника-Центр, 2002. — 736 с. 3. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. — К. : Ника-центр, 2007. — 768 с. 4. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. — К. : Ника-центр, 2011. — 1330 с. 5. Бланк И. А. Управление капиталом : уч. курс / И. А. Бланк. — К. : Ника-центр, 2004. — 576 с. 6. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. — К. : Ника-Центр, 2005. — 600 с. 7. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. — М. : Олимп-бизнес, 1997. — 1094 с. 8. Волков Д. Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский аспекты [Текст] : моногр. / Д. Л. Волков. — СПб. : Издат. дом. СПб. гос. ун-та, 2008. — 320 с. 9. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент : в 2-х т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. — М. : Экономическая школа, 2004. — 669 с. 10. Гитман Л. Основы инвестирования / Л. Гитман, М. Джонк. — М. : Дело, 1999. — 1008 с. 11. Господарський кодекс України : за станом на 19 груд. 2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/436-15. 12. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / А. Дамодаран. — [2-е изд., исправл.]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 1341 с. 13. Данилочкина Н. Г. Контроллинг : учеб. пособ. / Н. Г. Данилочкина, Н. В. Чернер. — [2-е изд., доп.]. — М. : Доброе слово, 2007. — 296 с. 14. Донченко Т. В. Методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства / Т. В. Донченко, К. Л. Ларіонова // Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : кол. моногр. / за заг. ред. К. Л. Ларіонової. — Хмельницький : ХНУ, 2013. — 503 с. 15. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке / П. Друкер. — М. : Изд. дом «Вильямс», 2004. — 272 с. 16. Економічний аналіз : навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток [та ін.] ; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — [вид. 2-ге, перероб. і допов.]. — К. : КНЕУ, 2003. — 556 с. 17. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений / О. В. Ефимова. — М. : «Омега-Л», 2009. –350 с. 18. Ивашковская И. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета директоров / И. Ивашковская. — М. : ИНФРА-М, 2012. — 430 с. 19. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник : [близько 8000 понять і термінів] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — К. : Знання, 2007. — 1027 с. 20. Каплан Р. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Р. Каплан, Д. Нортон. — М. : Олимп-Бизнес, 2005. — 416 с. 21. Ковалев В. В. Курс финансового менеджмента / В. В. Ковалев. — М. : Проспект, 2011. — 478 с. 22. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент. Теория и практика / В. В. Ковалев. — М. : Проспект, 2010. — 1024 с. 23. Ковалев В. Г. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : уч. пособ. / В. Г. Ковалев. — М. : КНОРУС, 2010. — 768 с. 24. Коваленко В. В. Антикризове фінансове управління в системі суб’єктів економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання : моногр. / В. В. Коваленко, М. В. Суганяка, В. І. Фучеджи. — Одеса : ОНЕУ, 2013. — С. 27. 25. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. — К. : Знання, 2005. — 485 с. 26. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Кол¬лер, Дж. Мурин. — М. : Олимп-Бизнес, 1999. — 578 с. 27. Кравченко О. О. Сценарне фінансове планування і прогнозування на залізничному транспорті: Теорія і практика : моногр. / О. О. Кравченко. — К. : ДЕТУТ, 2013. — 300 с. 28. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підруч. / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чор¬на. — К. : ЦУЛ, 2009. — 520 с. 29. Крисоватий А. І. Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки / А. І. Крисоватий, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова // Фінанси України. — 2013. — № 9. — С. 7–27. 30. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент / И. Я. Лукасевич. — К. : Эксмо, 2012. — 768 с. 31. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки України № 14 від 19 січня 2006 р. (зі змінами, внесеними наказами Міністерства економіки України від 06 березня 2006 р. № 81 та 26 жовтня 2010 р. № 1361) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06. 32. Мэй М. Трансформирование функции финансов / М. Мэй. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 255 с. 33. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// minfin.gov.ua. 34. Міжнародні стандарти оцінки 2011 / пер. з англ. УТО. — К. : Аванпост-Прім, 2012. — 144 с. 35. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України : № 73 від 07.02.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0336-13/print1370326239541384. 36. Основи фінансового менеджменту [Текст] : підруч. / Є. Ф. Брігхем ; пер. В. Бі¬ленький [та ін.] ; Держ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К. : Молодь, 1997. — 1000 с. 37. Островська Г. Й. Управління вартістю підприємств : моногр. / Г. Й. Островська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. — 240 с. 38. Островська Г. Й. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Г. Й. Островська. — Тер¬нопіль : Підручники і посібники, 2008. — 576 с. 39. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / Р. В. Пікус. — К. : Знання, 2010. — 598 с. 40. Податковий кодекс України : № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17. 41. Портер М. Конкуренція / М. Портер. — М. : Вильямс, 2001. — 495 с. 42. Посібник з оцінки бізнесу в Україні : навч. посіб. / за ред. Я. І. Маркуса. — К. : Міленіум, 2002. — 320 с. 43. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : Закон України : № 996-XIV від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/996-14. 44. Положення про порядок реструктуризації підприємств : Наказ Фонду державного майна № 667 від 12.04.2002 р., [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0404-07. 45. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України № 2343-XII від 14.05.1992 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/print1453056248311470. 46. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи : Закон України № 71-VIII від 28 груд. 2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19/print1392563984325008. 47. Про інноваційну діяльність : Закон України № 40-IV від 04.07.2002 р. // Офіційний вісник України. — 2002. — № 31. 48. Про складання фінансових планів підприємств. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 95-р. від 13.04.2005 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1095.80.0. 49. Рогова Е. М. Финансовый менеджмент : учеб. / Е. М. Рогова. — М. : Юрайт, 2011. — 540 с. 50. Санація підприємств: організаційно-економічний механізм : моногр. / Т. М. Білоконь, Л. М. Несен. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 152 с. 51. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К. : КНЕУ, 2003. — 560 с. 52. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. посіб. / О. О. Терещенко, Н. Д. Баб’як. — К. : КНЕУ, 2013. — 407 с. 53. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2000. — 412 с. 54. Тутаринова М. Ю. Управление финансовыми потоками промышленного предприятия с использованием электронных систем для управления предприятием : моногр. / М. Ю. Тутаринова. — Нижний Новгород : НИСОЦ, 2007. — 146 с. 55. Уолш К. Ключевие показатели менеджмента: полное руководство по работе с критическими числами, управляющими вашим бизнесом / К. Уолш; пер. з англ. О. В. Чумаченко. — [4-е изд.]. — К. : Companion Group, 2010. — 400 с. 56. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци. — М. : ИНФРА-М, 2000. — 932 с. 57. Фінанси : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К. : Знання, 2008. — 611 с. 58. Финансовий менеджмент : навч. посіб. / за ред. проф. Г. Г. Кірейцева. — К. : ЦУЛ. 2004. — 531 с. 59. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / В. М. Боронос, І. Д. Скляр, І. М. Кобушко, Т. А. Васильєва, С. В. Леонов ; за заг. ред. В. М.Бороноса. — Суми : Сум. держ. ун-т, 2012. — 538 с. 60. Финансовый менеджмент: теория и практика : учеб. / под ред. Е. С. Стояновой. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М. : Перспектива, 2010. — 656 с. 61. Фінансовий менеджмент : підруч. / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — К. : КНЕУ, 2005. — 535 с. 62. Финансовый менеджмент : учеб. / под ред. Г. Б. Поляка. — М. : Волтерс Клувер, 2009. — 608 с. 63. Фінансовий менеджмент : підруч. / В. М. Шелудько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — [2-ге вид., стер.]. — К. : Знання, 2013. — 375 с. 64. Финансовое планирование и контроль / Под ред. М. А. Поукок, А. Х. Тейлор. — М. : Инфра-М, 1996. — 480 с. 65. Финансы / под ред. М. В. Романовского, А. В. Врублевской, В. М. Сабанти. — М. : Юрайт-М, 2004. — 504 с. 66. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи. — СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. — 332 с. 67. Хар І. О. Дискусійні проблеми класифікації процедур санації / І. О. Хар // Актуальні проблеми економіки. — 2003. — № 4. — С. 82−83. 68. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підруч. / Ф. І. Хміль. — К. : Академвидав, 2007. — 576 с. 69. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента / Р. Н. Холт. — М. : Дело, 1993. — 138 с. 70. Хорн ван Дж. Основы финансового менеджмента / Дж. ван Хорн, Дж. Вахович. — [12-е изд.]. — М. : Вильямс, 2008. — 1232 с. 71. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. — М. : ИНФРА-М, 1997. — 1024 с. 72. Шим Д. Финансовый менеджмент / Д. Шим, Д. Сигел. — М. : Филинъ, 1996. — 343 с. 73. Щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності : Лист Міністерства фінансів України : № 31-08410-07-29/5792 від 06.03.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/ru/letters-and-orders/ treasury/2853-5792.html. 74. Эдванс Ф. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Ф. Эдванс, Д. Бишоп. — М. : Альпина Паблишер, 2004. — 332 с. 75. Arnold G. Corporate financial management / G. Arnold. — London : Pitman Publishing, 1998. — 1050 p. 76. Brigham E. F. Fundamentals of Financiаl management / E. F. Brigham. — [6th edition]. — N. Y. : The driden press, 1992. — 950 р. 77. Brealey R. A. Principles of Corporate Finance / R. A. Brealey, S. C. Myers. — [6th edition]. — Mc Graw Hill, 2003. 78. Brown T. S. Building Executive Alignment, Buy-In, and Focus with the Balanced Scorecard SWOT / T. S. Brown, L. J. Norberg // Balanced Scorecard Report. — 2001. [Electronic Resource]. Mode of access : http://freddyrangkuti.wordpress.com/2011 /02/20/sinergi-antara-swot-balanced-scorecard. 79. Copeland T. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies / T. Copeland, Т. Koller, J. Murrin. — N. Y. : John Wiley & Sons, Inc., 1995. — 558 p. 80. Davis S. An Investigation of the Effect of Balanced Scorecard Implementation on Financial Performance / S. Davis, T Albright // Management Accounting Research. — 2004. — Vol. 15. — P. 135–153. 81. Franz K.-P. Praxis des Risikоmanagements, Grundlagen, Kategorien, branchenspecifische und strukturelle Aspekte / K.-P. Franz. — Stuttgart, 2000. 82. Graf J. Risikоmanagement: Umsetzung im Mittelstand / J. Graf, S. Kogler // Der Controlling-Berater. — 2001. — H. 6. — S. 29–56. 83. Haspeslagh P. Managing for Value: It’s Not Just About the Numbers / P. Haspeslagh, T. Noda, F. Boulos // Harvard Business Review. — 2007. — Julу-August. — P. 65–73. 84. Horvath P. Balanced Scorecard — ein Werkzeug zur Um-setzung zon Strategien / P. Horvath, L. Kaufmann // Harvard Business Manager. — 1998. — Vol. 20, Nr.5. — P. 39–48. 85. Kaplan R. S. The Balanced Scorecard — Measures then drive Performance / R. S. Kaplan, D. P. Norton // Harvard Business Review. — 1992. — Vol. 70, № 1. — P. 71–79. 86. Keynes J. M. General Theory of Employment, Interest and Money. [Electronic Resource]. — Mode of access : http ://cas.umkc.edu/economics/people/facultypages/kregel /courses/econ645/winter2011/generaltheory.pdf. 87. Krystek U. Fruhaufklarungssysteme. Spezielle Informationssysteme zur Erfullung der Risikоkontrollpflicht nach KonTraG / U. Krystek, M. Muller // Controlling. — 1999. — H. 4/5. — S. 177–183. 88. Rappaport A. Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance / A. Rappaport. — N. Y. : The Free Press, 1986. — 564 p. 89. Madura J. International Financial Management / J. Madura. — [7th edition]. — Southwestern Pub. Co., 2002. 90. Markowitz H. M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments / H. M. Markowitz. — N. Y. : John Wiley, 1959. 91. Penman S. The Pricing of Earnings and Cash Flows and the Valuation of Accrual Accounting / S. Penman, N. Yehuda. — N. Y. : Columbia University, 2003. 92. Penman S. Financial Statement and Security Valuation / S. Penman — [2nd edition]. — Mc Graw Hill/Irwin, 2003. 93. Principles of Forecasting: A handbook for researchers and practitioners / ed. by J. S. Armstrong. — Norwell, MA : Kluwer Academic Publishers / Springer, 2001. — 849 р. 94. Reichmann Т. Balanced Chance — and Risk-Management / Т. Reichmann, S. Form // Controlling. — 2000. — H. 4/5. — S. 189–198. 95. Rigby D. K. Management tools and techniques : A Survey / D. K. Rigby // California Management Review. — 2001. — Nr. 43 (2). — P. 139–160. 96. Schindera F. Mehrdimensionale Navigation / F. Schindera, M.-A. Hohner // Controlling. — 2000. — № 1. — S. 37–44. 97. Stewart B. The Quest For Value: A Guide For Senior Managers / B. Stewart. — N. Y. : Harper Business, 1991. — 223 p. 98. The changing role of the CFO [Electronic Resource]. — Mode of access : URL : http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/finance-transformation/pol-afb-croc.pdf. 99. Wurl H. J. Balanced Scorecards und industrielles Risikomanagement. Möglichkeiten zur Integration / H. J. Wurl, J. H. Mayer // Performance Measurement & Balanced Scorecard. — München, 2001. — S. 179–213. 100. Zdrovomyslоw N. Sanierung in Kriesenzeiten / N. Zdrovomyslоw, C. Spies, M. Gellink // Der Betriebswirtschaft. — 1994. — Nr. 2. — S. 25.
Content type: Textbook
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostrovska FM.docx73,92 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools