กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28466

ชื่อเรื่อง: Психологічні чинники якості управлінських рішень
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Psychological factors of quality of management solutions
ผู้แต่ง: Мартиняк, О.
Martyniak, O.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Мартиняк О. Психологічні чинники якості управлінських рішень / Мартиняк О. // Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2019. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 286–287. — (Гуманітарні науки).
Bibliographic description (International): Martyniak O. (2019) Psykholohichni chynnyky yakosti upravlinskykh rishen [Psychological factors of quality of management solutions]. Materialy Ⅱ Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 25-26 April 2019), pp. 286-287 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2019
Conference/Event: Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Journal/Collection: Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
วันที่เผยแพร่: 25-เมษ-2019
Date of entry: 18-มิถ-2019
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 25-26 квітня 2019
25-26 April 2019
UDC: 159.9
คำสำคัญ: рішення
керівник
decision
manager
Number of pages: 2
Page range: 286-287
Start page: 286
End page: 287
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28466
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://studme.com.ua/1281041911558/menedzhment/lichnostnye_otsenki_rukovoditelya.htm
https://stud.com.ua/21590/menedzhment/yakist_efektivnist_upravlinskih_rishen
https://works.doklad.ru/view/F9hIBhXyeYE.html
References (Ukraine): 1. Харчук С.А., Ткачук Т.В. «Умови і чинники якості управлінського рішення»
2. Методи прийняття управлінських рішень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://studme.com.ua/1281041911558/menedzhment/lichnostnye_otsenki_rukovoditelya.htm
3. Якість і ефективність управлінських рішень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://stud.com.ua/21590/menedzhment/yakist_efektivnist_upravlinskih_rishen\
4. Психологічні основи прийняття управлінських рішень.[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/F9hIBhXyeYE.html
References (International): 1. Kharchuk S.A., Tkachuk T.V. "Umovy i chynnyky yakosti upravlinskoho rishennia"
2. Metody pryiniattia upravlinskykh rishen. [Electronic resource]. Access mode: https://studme.com.ua/1281041911558/menedzhment/lichnostnye_otsenki_rukovoditelya.htm
3. Yakist i efektyvnist upravlinskykh rishen. [Electronic resource]. Access mode: https://stud.com.ua/21590/menedzhment/yakist_efektivnist_upravlinskih_rishen\
4. Psykholohichni osnovy pryiniattia upravlinskykh rishen.[Electronic resource]. Access mode: https://works.doklad.ru/view/F9hIBhXyeYE.html
Content type: Conference Abstract
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2019)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
SNT_2019_Martyniak_O-Psychological_factors_286-287.pdf475,09 kBAdobe PDFดู/เปิด
SNT_2019_Martyniak_O-Psychological_factors_286-287.djvu198,85 kBDjVuดู/เปิด
SNT_2019_Martyniak_O-Psychological_factors_286-287__COVER.png1,16 MBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น