Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28329
Title: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Authors: Тимошик, Наталія Степанівна
Семчишин, Євгенія Василівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя, кафедра екноміки та фінансів
Технічний коледж ТНТУ ім.І.Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Тимошик Н.С., Семчишин Є.В. Організаційні аспекти формуванння та оптимізації фінансових ресурсів підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського . Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 2 С. 232-238.
Volume: Том 30 (69). № 2
Issue Date: 2019
Submitted date: 16-Apr-2019
Publisher: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Country (code): UA
Place of the edition/event: м.Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
UDC: 658.15
Keywords: управління фінансовими ресурсами
класифікація фінансів
капітал
фінансовий ринок
Page range: 232-238
Abstract: У статті розглянуто сутність та функції фінансових ресурсів підприємства, обґрунтовано класифікацію основних джерел їх формування, які є первинною основою і виступають водночас передумовою для виникнення фінансових ресурсів, проаналізовано підходи до визначення раціонального співвідношення між залученими та власними коштами на різних стадіях діяльності підприємств, охарактеризовано чинники, врахування яких спричинить до оптимального формування структури фінансових ресурсів, проаналізовано можливі альтернативні варіанти вирішення фінансових питань, на основі яких ухвалюються раціональні рішення, наведено взаємозв’язок між складовими ресурсів, обґрунтовано, що тільки системний, комплексний підхід до управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання спроможний забезпечити більш високу ефективність діяльності та конкурентоспроможність
Sponsorship: 1. Бердар М. М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 5 (83). С. 133–138. 2. Малій О. Г. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 2. С.71 – 74. 3. Бойко Є. М. Сучасний стан та проблеми процесу формування фінансових ресурсів підприємства в Україні. Молодий вчений. 2016. № 5. С. 15-18. 4. Яременко В. Г., Салманов Н. М. Сутність поняття та особливості класифікації фінансових ресурсів підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19(3). С. 158-162. 5. Волинчук Ю. Особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль, 2012. Вип. 11. Частина 2. С. 96. 6. Курінна О. В. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. 2013. Вип. 2. С. 140 - 148. 7. Гаврилко П. П. Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 3. С. 131-134.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28329
ISSN: 2523-4803
Copyright owner: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
URL for reference material: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive?layout=edit&id=27
References (International): The article deals with organizational aspects of formation and optimization of financial resources of the enterprises. Absence of financial resources in necessary extent and their management leads to violation of payment discipline and reduction of the level of financial sustainability of the enterprises and national economy as a whole. The purpose of the article is to study financial resources of the economic entities as the main component of their resource support, an effective organization of which should contribute to optimal formation, distribution and rational use. For financial resources of the enterprises, there are characterized the main properties, in particular: step-by-step formation; reflection of relation to the ownership; availability of sources formation; clarity in determining the structure of financial resources of the enterprise; specific purpose of use. Financial resources management is summarized and grouped according to the following main directions: analysis and planning of property state and financial indicators of the enterprise; sufficient provision with financial resources of the enterprise; rational allocation and spending of financial resources, conducted within the framework of the developed strategy of asset management, capital and investment activities. After conducting such an analysis, conclusions are drawn on the state of financial resources at the enterprise, according to which subsequent managerial decisions are made in the following areas: amount of cash resources obtained by the enterprise on the kinds of activities and their sources; expenses incurred on the kinds of activities; exceeding of income over expenditures on the kinds of activities; sources from which financing of production and economic and investment activity is performed; the policy of capital investment and the methodology of managing long-term investments, etc. Only a systemic, integrated approach to the formation, distribution and use of financial resources of economic entities is able to provide higher efficiency of activity and competitiveness
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymoshyk_Semchyshyn.docx43,67 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools