Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28060

Title: Пружно-запобіжні муфти: конструкції, розрахунок, дослідження
Authors: Гевко, Богдан Матвійович
Луців, Ігор Володимирович
Гевко, Іван Богданович
Комар, Роман Васильович
Дубиняк, Тарас Степанович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Пружно-запобіжні муфти: конструкції, розрахунок, дослідження / Гевко Б. М., Луців І. В., Гевко І. Б., Комар Р. В., Дубиняк Т. С. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. – 200 с.
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 621. 825.5
Number of pages: 200
Abstract: Монографія присвячена питанням створення, розрахунку і дослідження пружно-запобіжних муфт, основними характеристиками яких є компенсування зміщення валів, пом’якшення поштовхів та ударів, гасіння крутильних коливання і забезпечення надійного захисту машин і механізмів. Монографія складається з чотирьох розділів, в яких проведено аналіз та узагальнення результатів досліджень пружних і запобіжних муфт, виконано теоретичне обґрунтування конструктивно-cилових параметрів пружно-запобіжних муфт, представлено результати їх експериментальних досліджень, здійснено оптимізацію та розроблено інженерну методику проектування даних механізмів.
Description: Для інженерно-технічних працівників, науковців, аспірантів і студентів
Content: Вступ. РОЗДІЛ 1. Аналіз та узагальнення результатів досліджень пружно-запобіжних муфт. 1.1. Аналіз перевантажень, які виникають в процесі роботи машин і механізмів, та засоби їх захисту. 1.2. Огляд конструкцій пружних і запобіжних муфт. 1.3. Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень пружних і запобіжних муфт. 1.4. Класифікація та вимоги, які висуваються до пружних і запобіжних муфт. РОЗДІЛ 2. Теоретичне обґрунтування конструктивно-cилових параметрів пружно-запобіжних муфт. 2.1. Синтез схем конструктивного виконання пружно-компенсуючих муфт. 2.2. Розрахунок діапазону пружної деформації гвинтового елемента компенсуючої муфти. 2.3. Дослідження динамічних навантажень в приводі з пружно-компенсуючою муфтою. 2.4. Конструктивно-силовий аналіз радіальної пари контакту пружина-кулька-паз запобіжно-компенсуючої муфти. 2.5. Динаміка привода із запобіжно-компенсуючою муфтою. 2.6. Статичний силовий розрахунок пружно-запобіжної муфти. 2.7. Динамічний розрахунок привода із пружно-запобіжною муфтою. РОЗДІЛ 3. Експериментальні дослідження пружно-запобіжних муфт. 3.1. Дослідні моделі пружно-запобіжних муфт. 3.2. Обладнання для експериментального дослідження пружно-запобіжних муфт. 3.3. Результати експериментальних досліджень пружно-компенсуючої муфти. Пружно-запобіжні муфти: конструкції, розрахунок, дослідження. 3.4. Результати експериментальних досліджень запобіжно-компенсуючої муфти. 3.5. Результати експериментальних досліджень пружно-запобіжної муфти. 3.6. Методика проведення та результати експериментальних досліджень визначення максимального обертального моменту пружно-запобіжної муфти за повнофакторним експериментом. РОЗДІЛ 4. Інженерна методика проектування пружно-запобіжних муфт. 4.1. Технологічність конструкцій муфт. 4.2. Розрахунок параметрів пружно-запобіжної муфти. 4.2.1. Методика розрахунку механізму плавного пуску пружно-запобіжної муфти. 4.2.2. Інженерна методика розрахунку. пружно-запобіжної муфти. 4.3. Оптимізація конструктивних параметрів запобіжно-компенсуючої муфти. Список використаних джерел. Додатки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28060
ISBN: 978-617-7331-78-9
Copyright owner: © Гевко Б.М., Луців І.В, Гевко І.Б., Комар Р.В., Дубиняк Т.С, 2019
References (Ukraine): 1. А. с. 1300222 СССР, МПК F 16 D 7/04. Предохранительное устройство / А.Ю. Оболевский, Т.В. Тарасова, В.К. Сулимов, Р.Б. Гевко (СССР). – № 4005093/31-27; заявл. 06.01.1986; опубл. 30.03.87, Бюл. № 12.
2. А. с. 1437597 СССР, МПК F 16 D 7/04. Предохранительное устройство / В.К. Сулимов, Т.В. Сулимова, Р.Б. Гевко (СССР). – № 4155124/25-27; заявл. 02.12.1986; опубл. 15.11.88, Бюл. № 42.
3. А. с. 1444571 СССР, МПК F 16 D 7/06. Предохранительная шариковая муфта / Р.Б. Гевко и В.К. Сулимов (СССР). – № 4025151/25-27; заявл. 21.02.1986; опубл. 15.12.88, Бюл. № 46.
4. А. с. 1456342 СССР, МПК B65G33/24. Предохранительное устройство / Б.М. Гевко, Р.Б. Гевко (СССР). – №4102349/27-03; заявл. 11.05.1986; опубл. 07.02.89, Бюл. № 5.
5. А. с. 1751530 СССР, МПК F 16 D 7/06. Предохранительная муфта / И.Б. Гевко, Р.Б. Гевко, Б.М. Гевко и О.И. Дубик (СССР). – № 4898920/27; заявл. 08.10.1990; опубл. 07.07.92, Бюл. № 28.
6. А. с. 1767251 СССР, МПК F 16 D 7/08. Предохранительная муфта / И.Б. Гевко (СССР). – № 4913622/27; заявл. 02.01.1991; опубл. 07.10.92, Бюл. № 37.
7. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М. : Наука, 1976. – 279 с.
8. Андреева Л.Е. Упругие элементы приборов. – М.: Машиностроение, 1981. – 392 с.
9. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя / В.И. Анурьев. – М. : Машиностроение, 1979. – 728 с.
10. Буряк М.В. Обґрунтування параметрів низькодинамічних кулькових запобіжних муфт. Дис. канд. техн. наук: 05.02.02. / М.В. Буряк – Хмельницький, 2004. – 152 с.
11. Василенко П.М. Основы научных исследований / П.М. Василенко, Л.В. Погорелый. – К. : Вища школа, 1985. – 266 с.
12. Вейнц В.Л. Динамика машинных агрегатов / В.Л. Вейнц. – Л. : Машиностроение, 1969. – 368 с.
13. Гевко І.Б. Дослідження характеристик приводів гвинтових конвеєрів / І.Б. Гевко, М.В. Буряк // Вісник ТДТУ. – 2000. – Т. 5, № 4. – С. 61 – 66.
14. Гевко І.Б. Обґрунтування параметрів сигнально-запобіжної муфти / І.Б. Гевко // Сільськогосподарські машини: зб. наук. статей. – Луцьк, 2004. – Вип. 12. – С. 24 – 30.
15. Гевко І.Б. Результати експериментальних досліджень фрикційної запобіжної муфти підвищеної чутливості / І.Б. Гевко // Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»): «Наукові нотатки» ЛДТУ. – 2005. – Вип. 16. – С. 36 – 42.
16. Гевко І.Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвеєрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / І.Б. Гевко. – Луцьк, 1997. – 18 с.
17. Гевко І.Б. До питання динаміки приводів з фрикційними запобіжними муфтами / І.Б. Гевко // Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»): «Наукові нотатки» ЛДТУ. – 2004. – Вип. 14. – С. 24 – 32.
18. Гевко І.Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05. 02.02 «Машинознавство» / І.Б. Гевко. – Львів, 2013. – 42 с.
19. Гевко Ів.Б. Експериментальна установка для дослідження привода гвинтового конвеєра оснащеного пружно-запобіжною муфтою / Ів.Б. Гевко, Т.С. Дубиняк, В.З. Гудь // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Механіка машин – основна складова прикладної механіки» присвячена 110-річчю з дня народження Кожевникова Сергія Миколайовича: 11 – 13 квітня 2017р.: тези доп. – Дніпро, 2017. – Ч. 2. – С. 306 – 307.
20. Гевко Р.Б. Предохранительные муфты повышенной плавности срабатывания / Р.Б. Гевко // Машиностроитель. – 1986. – № 3. – 19 с.
21. Голубенцев А.Н. Динамика переходных процессов в машинах со многими массами / Голубенцев А.Н. – М. : МАШГИЗ, 1959. – 180 с.
22. Гуляев В.И. Упругое деформирование, устойчивость и колебания гибких криволенейных стержней. – К.: Наукова думка, 1992. – 344 с.
23. Динамика приводов с кулачковыми предохранительными муфтами / С.А. Дубиняк, Б.М. Гевко, Н.Ф. Рачинец [и др.] // Научные труды УСХА. – 1975. – № 2. – С. 115 – 119.
24. Дубиняк Т.С. Обґрунтування конструкцій та параметрів захисних механізмів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» / Т.С. Дубиняк. – Тернопіль, 2018. – 24 с.
25. Душинський В.В. Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з програмним забезпеченням: навчальний посібник / В.В. Душинський. – К. : НТУУ «КПІ», 1998. – 408 с.
26. Дьяченко С.К. Предохранительные муфты / С.К. Дьяченко, Н.Ф. Киркач. – К. : Гостехиздат УССР, 1962. – 120 с.
27. Експериментальне обладнання для дослідження приводів гвинтових конвеєрів / І.В. Луців, Ів.Б. Гевко, В.З. Гудь, Т.С. Дубиняк // «Перспективні технології та прилади». – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – № 10 (1). – С. 115 – 121.
28. Єсипенко Я. И. Муфты повышенной точности ограничения нагрузки / Я. И. Есипенко, А. Р. Паламаренко, Н. К. Афанасьев. – К. : Техника, 1972. – 164 с.
29. Заблонский К.И. Детали машин / К.И. Заблонский. – К. : Вища школа, 1985. – 506 с.
30. Зажигаев Л.С. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / Л.С. Зажигаев, А.А. Кишьян, Ю.И. Романиков. – М. : Атомиздат, 1978. – 258 с.
31. Иванов М.Н. Детали машин / М.Н. Иванов. – изд. 5-е, перераб. – М. : Высшая школа, 1991. – 383 с.
32. Изотов Е.И. Исследование динамики привода и предохранительных устройств кривошипных прессов : автореф. дис. на соискание наук. степени канд. техн. наук : 05.02.09 «Долговечность и надежность машин» / Е.И. Изотов. – М., 1963. – 23 с.
33. Иоффе А.Д. Теория экспериментальных задач / А.Д. Иоффе, В.М. Тихомиров. – М. : Наука, 1974. – 479 с.
34. Кіндрацький Б.І. Раціональне проектування машинобудівних конструкцій / Б.І. Кіндрацький, Г.Т. Сулим. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2003. – 280 с.
35. Клендій О.М. Обґрунтування параметрів запобіжних муфт гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05. 02.02 – «Машинознавство» / Львів, 2015. – 23 с.
36. Коловский М.З. Динамика машин / М.З. Коловский. – Л.: Машиностроение, 1989. – 263 с.
37. Комар Р.В. Обґрунтування параметрів з’єднувальних компенсуючих муфт з пружними гвинтовими елементами. Дис. канд. техн. наук: 05.02.02. / Р.В. Комар – Хмельницький, 2004. – 150 с.
38. Комаров М.С. Динамика машин и механизмов / М.С. Комаров. – М. : Машиностроение, 1969. – 341 с.
39. Лопаткин М.Г. Крутящий момент при выключении кулачковых предохранительных муфт / М.Г. Лопаткин. – Москва : Станки и инструмент, 1968. – № 2. – 23 с.
40. Малащенко В.О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків / В.О. Малащенко. – Львів : вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 196 с.
41. Малков В.П., Угодчиков А.Г. Оптимизация упругих систем. – М.: Наука, 1981. – 288 с.
42. Матвійчук А.В. Розробка і дослідження дворядних кулькової і кульково-клинової запобіжних муфт коренеклубнезбиральних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Сільськогосподарські та меліоративні машини» / А.В. Матвійчук. – Тернопіль, 1996. – 20 с.
43. Муфти запобіжні кулачкові. Параметри та розміри : ДСТУ 2130:93. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1995. – 8 с. – (Національний стандарт України).
44. Муфти запобіжні кулькові. Параметри та розміри : ДСТУ 2134:93. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1995. – 8 с. – (Національний стандарт України).
45. Муфти запобіжні фрикційні. Параметри, конструкція і розміри : ДСТУ 2174:95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 24 с. – (Національний стандарт України).
46. Муфти механічні. Ряди номінальних крутних моментів : ДСТУ 3557:97. – [Чинний від 1998-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1998. – 6 с. – (Національний стандарт України).
47. Нагорняк С.Г. Предохранительные механизмы метало-обрабатывающего оборудования : справочник / С.Г. Нагорняк, И.В. Луцив. – Киев : Техника, 1992. – 72 с.
48. Ниберг Н.Я. Муфты. Детали машин. Справочник. - М.: Машиностроение, 1968. – 440 с.
49. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.
50. Пат. 34510. Україна, МПК F16D 43/00. Запобіжна муфта / Гевко І.Б., Комар Р.В., Матвійчук А.В., заявник і власник патенту Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – № u 200804076; заявл. 31.03.08; опубл. 11.08.08, Бюл. № 15.
51. Пат. 35922. Україна, МПК F16D 43/00. Запобіжна муфта / Гевко І.Б., Комар Р.В., Матвійчук А.В.; заявник і власник патенту Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – № u 200805534; заявл. 29.04.08; опубл. 10.10.08, Бюл. № 19.
52. Пат. 43160А Україна, МПК F16D3/72. Пружно-компенсуюча муфта / Комар Р.В.; заявник і власник патенту: Комар Р.В. – №2001 031831; заявл. 20.03.01; опубл. 15.11.01. Бюл. № 10.
53. Пат. 43244А Україна, МПК F16D3/22. Запобіжно-компенсуюча муфта / Гупка Б.В., Комар Р.В.; заявники і патентоотримувачі: Гупка Б.В., Комар Р.В. – №2001042849; заявл. 25.04.01; опубл. 15.11.01. Бюл. №10.
54. Пат. 4284. Україна, МПК7 F16D7/06. Низькочастотна запобіжна муфта / Гевко І.Б.; заявник і власник патенту Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – № 2004 0402780; заявл. 15.04.04; опубл. 17.01.05, Бюл. № 1.
55. Пат. 43102А. Україна, МПК7 F16D7/06. Захисний пристрiй механiзмiв машин вiд перевантаження / Гупка Б.В.,. Гевко I.Б.; заявник і власник патенту Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – № 2001 021159; заявл. 19.02.01; опубл. 15.11.01, Бюл. № 10.
56. Пат. 43103А. Україна, МПК7 F16D7/06. Запобiжна фрикцiйна муфта / Гевко I.Б.; заявник і власник патенту Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – № 2001 021161; заявл. 19.02.01; опубл. 15.11.01, Бюл. № 10.
57. Пат. 112995 Україна, МПКF16D 7/06 (2006.01). Пружно-запобіжна муфта / Гевко Ів.Б., Комар Р.В., Мельничук А.Л., Дубиняк Т.С., Шуст І.М.; заявник і патентоотримувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – № u 2017 06029; заявл. 03.06.16; опубл. 10.01.17, Бюл. 1.
58. Пат. 115032 Україна, МПК F16D 7/06 (2006.01). Пружно-запобіжна муфта гнучкого гвинтового конвеєра / Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П., Клендій В.М.; заявники і патентоотримувачі: Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П., Клендій В.М. – № u 2016 1153927; заявл. 14.11.16; опубл. 27.03.17, Бюл. № 6.
59. Пат. 121360 Україна, МПК F16D 7/06 (2006.01). Пружна муфта / Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П. ; заявники і патентоотримувачі: Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П. – № а 2017 02361; заявл. 14.03.17; опубл. 11.12.17, Бюл. № 23.
60. Планирование эксперимента в исследованиях технологических процессов: [пер. с нем.] / [К. Хартан, Э. Лецкий, В. Шефер и др.]. – М. : Мир, 1977. – 552 с.
61. Поляков В.С., Барбаш И.Д., Ряховский О.А. Справочник по муфтам. – Л.: Машиностроение (Ленингр. отд-ние), 1974. – 352 с.
62. Попов Е.М. Исследование динамики привода и предохранительных муфт сельскохозяйственных машин при перегрузках : автореф. дис. на соискание наук. степени доктора техн. наук : спец. 05.20.04 «Сельськохозяйственные и милиоративные машины» / Е.М. Попов. – Воронеж, 1970. – 22 с.
63. Приводы машин. Справочник // [под ред. В.В. Длоугого]. – Л. : Машиностроение, 1982. – 383 с.
64. Радчин А.С., Буртковский И.И. Пружины и рессоры. – К.: Вища школа, 1973. – 253 с.
65. Результати експериментальних досліджень обертального моменту пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра / І.В. Луців, Ів.Б. Гевко, Т.С. Дубиняк, В.З. Гудь // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Луцьк, 2017. – Вип. 38. – С. 105 – 113.
66. Решетов Д.Н. Детали машин: [учебн. для студ. машиностроительных и механических специальностей вузов] / Д.Н. Решетов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1989. – 469 с.
67. Ряховский О.А., Иванов С.С. Справочник по муфтам. – Л.: Политехника, 1991. – 384 с.
68. Светлицкий В.А., Нарайкин О.С., Упругие элементы машин. – М.: Машиностроение, 1989. – 264 с.
69. Справочник по сопротивлению материалов. Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. 2-е изд. – К.: Наукова думка, 1988. – 736 с.
70. Тепинкечиев В.К. Предохранительные устройства от перегрузки станков / В.К. Тепинкечиев.– М.:Машиностроение,1969. – 157с.
71. Флик Э.П. Механические приводы сельскохозяйственных машин / Э.П. Флик. – М. : Машиностроение, 1984. – 272 с.
72. Defining parameters of elastic-safety clutches for screw conveyers - Визначення параметрів пружно-запобіжних муфт гвинтових конвеєрів / І.В. Луців, Ів.Б. Гевко, Т.С. Дубиняк, О.С. Манзій // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2017. – № 3 (87). – С. 74 – 82.
73. Investigation of dynamical impact loads in screw conveyer drives with safety clutches / I.V. Lutsiv, Iv.B. Hevko, O.L. Lyashuk, T.S. Dubynyak // INMATEH – Agricultural Engineering. Polytechnic University of Bucharest. – Bucharest, 2017. Vol. 51, № 1. – P. 69 – 76.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монографія.pdfОсновна частина монографії. Текст.7,38 MBAdobe PDFView/Open
mceclip1.pngТитульна сторінка653,72 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.