Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28019

Title: Design source errors analysis in the angle measure devices to the precision antennas
Other Titles: Аналіз джерел похибок конструкцій кутових вимірювальних пристроїв у високоточних антенах
Authors: Паламар, Михайло Іванович
Наконечний, Юрій Іванович
Апостол, Юрій Орестович
Стрембіцький, Михайло Олексійович
Машталяр, Степан
Palamar, Mykhailo
Nakonetchnyi, Yuri
Apostol, Yuri
Strembicky, Mykhailo
Mashtalyar, Stepan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Design source errors analysis in the angle measure devices to the precision antennas / Mykhailo Palamar, Yuri Nakonetchnyi, Yuri Apostol, Mykhailo Strembicky, Stepan Mashtalyar // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 92. — No 4. — P. 98–103. — (Instrument-making and information-measuring systems).
Bibliographic description (International): Palamar M., Nakonetchnyi Y., Apostol Y., Strembicky M., Mashtalyar S. (2018) Design source errors analysis in the angle measure devices to the precision antennas. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 92, no 4, pp. 98-103.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (92), 2018
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (92), 2018
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 92
Issue Date: 22-Jan-2019
Submitted date: 28-Nov-2018
Date of entry: 26-May-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.098
UDC: 621.326
Keywords: супутникова антена
азимутальна вісь
давач кута
пружний мертвий хід
похибка кута повороту
satellite antenna
azimuthal axis
angle sensor
resilient backlash
rotation angle error
Number of pages: 6
Page range: 98-103
Start page: 98
End page: 103
Abstract: Наведено результати аналітичного оцінювання джерел похибок та розрахунок сумарної похибки відпрацювання кута повороту різними конструкціями кутових вимірювальних пристроїв супутникових антен. Проаналізовано конструкції з жорстким валом на підшипниках кочення і двома компенсуючими муфтами та конструкції з тонким гнучким валом і однією глухою беззазорною муфтою. Представлені результати розрахунків свідчать, що мінімальної похибки (до двох кутових мінут) вузлів спряження кутових сенсорів з осями антени можна досягти в першому випадку (конструкція з жорстким валом на кулькових підшипниках) тільки при застосуванні кутових сенсорів з підшипниками кочення та пружної муфти з кільцевими надрізами, яка має більшу крутильну жорсткість. А в другому випадку (конструкція з тонким гнучким валом і глухою беззазорною муфтою) – при застосуванні кутових сенсорів з підшипниками кочення. Враховуючи, що варіант кутомірного пристрою з гнучким валом має простішу конструкцію і меншу кількість вузлів, що можуть бути потенційним джерелом похибок відпрацювання кута повороту (наприклад, відсутня шарнірно-хрестова муфта, а замість пружної муфти на вихідному валу сенсора застосована беззазорна глуха), цьому варіанту слід надавати перевагу. В дослідженні оцінювались тільки похибки вузлів спряження вихідних валів кутових сенсорів з осями антени. Похибки самих кутових сенсорів при розрахунку сумарної похибки кутомірних пристроїв приймались однаковими, тому що у всіх розглянутих конструкціях застосовувалися розроблені на кафедрі ПВ ТНТУ оптоелектронні кутові сенсори із загальною похибкою, що не перевищує двох кутових мінут. На основі аналізу розрахунку запропоновано оптимальну конструкцію кутомірного пристрою, в якій сумарна похибка відпрацювання кута повороту не буде перевищувати 4´ (кутових мінут).
The results of calculating the total error testing support rotation angle satellite antenna system. The analysis suggested calculating the optimum design rotation device, in which the total working angle of rotation error will not exceed 4´.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28019
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018;
URL for reference material: https://doi.org/10.1109/IDAACS.2015.7340713
References (Ukraine): 1. Белянский, П.В. Управление наземными антеннами и радиотелескопами [Текст] / П.В. Белянский, Б.Г. Сергеев. – М.: Сов. радио, 1980. – 280 с.
2. Система адаптивного управления для класса распределенных механических систем [Текст] / П.И. Бидюк, О.П. Маросин, С.Г. Данильчук, А.Н. Селин // 4-я НТК «Проблемы комплексной автоматизации»: Тез. Докл. − Киев: Ин-т кибернетики АН Украины, 1990. − Ч. 2. − С. 32 − 36.
3. Gerard C.M. Meijer. Smart Sensors Systems. John Wiley&Sons, Ltd, 2008. − 404 p.
4. Mykhaylo Palamar Improvement Metrological Characteristics of the Antenna System Using Smart Angle Sensor [Text] / Mykhaylo Palamar, Andrii Chaikovskyi, Yuriy Pasternak, Yaroslav Palamar // Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS): 24 − 26 September 2015, Warsaw, Poland. IEEE, P.: 131 – 135. ISBN: 978-1-4673-8359-2, IEEE Catalog Number: CFP15803-PRT. https://doi.org/10.1109/IDAACS.2015.7340713
5. Теорія інформації (інформаційно-вимірювальні системи, похибки, ідентифікація) [Текст] / П.Д. Стухляк, А.В. Букетов, М.А. Іванченко. – Херсон, Айлант. – 2011. – 371 с.
References (International): 1. Belianskyi P.V. Upravlenye nazemnumy antennamy y radyoteleskopamy [Tekst], P.V. Belianskyi, B.H. Serheev, M.: Sov. Radyo, 1980, 280 p. [In Russsian].
2. Bydiuk P.Y., Marosyn O.P., Danylchuk S.H., Selyn A.N. Systema adaptyvnoho upravlenyia dlia klassa raspredelennukh mekhanycheskykh system, 4 NTK «Problemu kompleksnoi avtomatyzatsyy»: Tez. Dokl.-Kyev: Yn-t kybernetyky AN Ukraynu, 1990, Vol. 2, p. 32 − 36 [In Ukrainian].
3. Gerard C.M. Meijer. Smart Sensors Systems. John Wiley&Sons, Ltd, 2008. 404 p.
4. Mykhaylo Palamar Improvement Metrological Characteristics of the Antenna System Using Smart Angle Sensor [Text] / Mykhaylo Palamar, Andrii Chaikovskyi, Yuriy Pasternak, Yaroslav Palamar // Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS): 24 − 26 September 2015, Warsaw, Poland. IEEE, P.: 131 – 135. ISBN: 978-1-4673-8359-2, IEEE Catalog Number: CFP15803-PRT. https://doi.org/10.1109/IDAACS.2015.7340713
5. Theory of information (information-measuring systems, errors, identification). / P.D. Stukhliak, A.V. Buketov, M.A. Dolhov, O.V. Ivanchenko. – Kherson: Aylant, 2011. – 371 c.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2018, № 4 (92)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.