Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27943
Title: Світлотехнічні установки з автономним живленням
Other Titles: Lighting installations with autonomous power supply
Authors: Філюк, Ярослав Олександрович
Affiliation: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Bibliographic description (Ukraine): Філюк Я.О. Світлотехнічні установки з автономним живленням : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.07 – Світлотехніка та джерела світла / Філюк Ярослав Олександрович ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. – 28 с.
Issue Date: 23-Apr-2019
Submitted date: Apr-2019
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ, ТЕРНОПІЛЬ
Defense council: спеціалізована вчена рада К 58.052.04
Supervisor: Андрійчук, Володимир Андрійович
Committee members: Кожушко, Григорій Мефодійович
Добровольський, Юрій Георгійович
UDC: 621.314
621.32
Keywords: сонячна батарея, освітлювальна установка, суперконденсатор, світловий прилад, акумуляторна батарея, густина потоку сонячного випромінювання.
Abstract: Філюк Я.О. Світлотехнічні установки з автономним живленням – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.09.07 – «Світлотехніка та джерела світла». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2019. Робота присвячена дослідженню систем зовнішнього освітлення з автономним живленням, в якості якого використані сонячні батареї типу KVazar KV 250М та акумуляторні системи з суперконденсаторів та Li-ion акумуляторів. Проведено дослідження енергетичних характеристик сонячних батарей та акумулюючих систем із суперконденсаторів. Проведено вимірювання в режимі реального часу густини енергетичного потоку сонячного випромінювання з врахуванням кліматичних умов території західного регіону України. Встановлено аналітичну залежність середньодобової енергії сонячного випромінювання від ступеня хмарності E(N) протягом кожного місяця. Проведено розрахунок енергетичного потенціалу сонячного випромінювання для міст західного регіону:Львова, Хмельницького, Івано-Франківська, Чернівців та Тернополя. Наведено методику розрахунку сонячних енергетичних установок для зовнішнього освітлення населених пунктів. Представлені результати техніко-економічного розрахунку сонячної енергетичної установки для зовнішнього освітлення міста з населенням близько 1 млн. і більше, міста з населенням 200-300 тисяч (обласні центри) та населені пункти з населенням до 20 тисяч (районі центри).
Филюк Я.А. Светотехнические установки с автономным питанием - Квалификационная научный труд на правах рукописи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук (доктора философии) по специальности 05.09.07 − «Светотехника и источники света». − Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 2019. Работа посвящена исследованию систем наружного освещения с автономным питанием, в качестве которого использованы солнечные батареи типа KVazar KV 250М и аккумуляторные системы с суперконденсаторов и Li-ion аккумуляторов. Проведено исследование энергетических характеристик солнечных батарей и аккумулирующих систем с суперконденсаторов. Проведены измерения в режиме реального времени плотности энергетического потока солнечного излучения с учетом климатических условий территории западного региона Украины. Получена аналитическая зависимость среднесуточной энергии солнечного излучения от степени облачности E(N) в течение каждого месяца. Проведен расчет энергетического потенциала солнечного излучения для городов западного региона: Львова, Хмельницкого, Ивано-Франковска, Черновцов и Тернополя. Приведена методика расчета солнечных энергетических установок для внешнего освещения населенных пунктов. Представлены результаты технико-экономического расчета солнечной энергетической установки для наружного освещения города с населением около 1 млн. и более, города с населением 200-300 тысяч (областные центры) и населенные пункты с населением до 20 000 (районные центры).
Filyuk Y.O. Lighting installations with autonomous power supply. The qualification scientific work on the manuscript copyright. Ph.D. thesis fin Engineering Sciences with major in 05.09.07 «Lighting engineering and light sources». Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2019. The work deals with the research of outdoor lighting systems with autonomous power supply for which we used solar cells of KVazar KV 250М type and accumulating systems consisting of supercondensers and Li-ion batteries. The analysis of energy performance of solar cells and accumulating systems consisting of supercondensers was carried out. Real-time measurements of solar radiation flux density considering climatic conditions of western region of Ukraine were taken. Theoretical dependency of daily average of solar energy radiation on monthly cloud amount E(N)was determined. Calculations of solar radiation energy potential for the cities of western regions: Lviv, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil were made. Calculation methodology for solar energy installations applied in city outdoor lighting was proposed. The research presents findings of cost-benefit analysis for solar energy installation applied in outdoor lighting in cities with population of more than million inhabitants, cities (regional centers) with population of about 200-300 thousand people and towns (district centers) with population less than 20 thousand inhabitants.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27943
Copyright owner: Філюк Ярослав Олександрович, 2019
References (Ukraine): 1. Філюк Я.О. Cистема автономного питания внешнего освещения / Я.О. Філюк, В.А. Андрійчук // Світлотехніка та електроенергетика. − 2017. − №1. − С. 17-22. (Автором запропонована методика вимірювання та визначення параметрів сонячної батареї).
2. Філюк Я.О. Акумулюючі пристрої для систем автономного живлення світлотехнічних установок / Я.О. Філюк, В.А. Андрійчук // Технічна електродинаміка. − 2017. − № 2. − С. 40-47.
7. Пат. №116216 Україна : МПК (2017.01) H02J 7/00. Прилад балансування напруги на окремому суперконденсаторі акумулюючої батареї від перезаряду / Філюк Я.О., Андрійчук В.А., Липовецький М.М; заявник і патентоотримувач Тернопільський нац. тех. ун-т. імені Івана Пулюя. − № 201612215; заявл.01.12.2016 ; опублік. 10.05.2017, Бюл. № 9.
8. Філюк Я.О. Світлотехнічні установки з автономним живленням // V Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи “, 23-27 лютого 2015 року. − Т.: ТНТУ, 2015. − С. 115-116.
9. Філюк Я.О. Світлотехнічні установки з автономним живленням на основі сонячних батарей з акумулюючими елементами / Я.О. Філюк, В.А. Андрійчук, В.П Коваль // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“, 15-17 жовтня 2015 року. − Т. : ТНТУ, 2015. − С. 185-186.
10. Філюк Я.О. Освітлювальні установки з автономним живленням на основі сонячних батарей та іоністорів/ Я.О. Філюк, В.А. Андрійчук // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій, 25 листопада 2015 року − Т. : ТНТУ, 2015.− С. 129-130.
11. Філюк Я.О. Вимірювання енергії сонячного випромінювання на широті Тернопільського регіону/ Я.О. Філюк, В.А. Андрійчук // Матеріали XIX наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 18 травня 2016 року − Т. : ТНТУ, 2016. − С. 175.
12. Filyuk Y.O. Lighting installation autonomous power systems / V.P. Koval, Y.O. Filyuk, V.A. Andriychuk // ICEPOM-10 CONFERENCE ABSTRACTS: зб. тез доповідей Х міжнародної конференції ICEPOM-10, Тернопіль, 23-27 травня 2016 року. − С. 54.
13. Філюк Я.О. Використання суперконденсаторів для автономного живлення установок із світлодіодними джерелами світла / Я.О. Філюк, В.А. Андрійчук, А.Р. Малюга // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17 листопада 2016 року. − Т. : ТНТУ, 2016. − С. 202-203.
14. Філюк Я.О. Експериментальні вимірювання енергетичного потенціалу сонячного випромінювання / Я.О. Філюк, В.А. Андрійчук // ХХ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 17 травня 2017 року. − Т. : ТНТУ, 2017. − С. 176-177.
15. Філюк Я.О. Використання даних метеослужб для оцінки енергетичного потенціалу сонячного випромінювання / Я.О. Філюк, В.А. Андрійчук. // Матеріали ІІІ всеукраїнська науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування», 8-9 червня 2017 року. − Т. : ТНТУ, 2017. − С. 233.
16. Філюк Я.О. Експериментальні вимірювання енергетичного потенціалу сонячного випромінювання / Я.О. Філюк, В.А. Андрійчук // VI Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи “, 30 січня 2018 року. − Т. : ТНТУ, 2018. − С. 13-14.
References (International): 3. Filyuk Y.О. Analysis of the energy potential of solar light of the western region of Ukraine with the account of climatic conditions / Y.O. Filyuk, V.A. Andriychuk // EUREKA: PHYSICS AND ENGINEERING. − 2017. − No4. − P. 25-32.
4. Filyuk Y.O. Research of energy potential of solar radiation in Ternopil / Y.O. Filyuk, V.A. Andriychuk // Scientific Journal of TNTU. TNTU, 2017. − Vol 85. − No 1. − Р. 95-100.
5. Filyuk Y.O., Andriychuk V.A. Use of solar energy for the outdoor lighting of Ternopil // Scientific Journal of TNTU. TNTU, 2017. − Vol 87. − No 3. − P. 126–133.
6. Filyuk Y.O. Autonomous power supply system for outdoor illumination of residential areas in the territory of Ukraine / Y.O. Filyuk, V.A. Andriychuk // Scientific Journal of TNTU. TNTU, 2018. − Vol 89. − No 1. − P. 113–121.
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:05.09.07 – світлотехніка та джерела світла

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat.pdfАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук СВІТЛОТЕХНІЧНІ УСТАНОВКИ З АВТОНОМНИМ ЖИВЛЕННЯМ1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.