Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27912
Title: Методичні вказівки та завдання для проведення екзамену з фаху з дисциплін освітньої програми підготовки фахівця ступеня бакалавр, напрямку підготовки 6.030102, 053 – «Психологія» для денної та заочної форм навчання. Дисципліни: «Математико-статичні методи в психології», «Психофізіологія», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Клінічна психологія», «Психодіагностика», «Диференціальна психологія», «Інженерна психологія»
Authors: Вишньовський, Василь Володимирович
Моначин, Інна Леонідівна
Періг, Ірина Мирославівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки та завдання для проведення екзамену з фаху з дисциплін освітньої програми підготовки фахівця ступеня бакалавр, напрямку підготовки 6.030102, 053 – «Психологія» для денної та заочної форм навчання. Дисципліни: «Математико-статичні методи в психології», «Психофізіологія», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Клінічна психологія», «Психодіагностика», «Диференціальна психологія», «Інженерна психологія». Частина ІІ. / укл. : В.В. Вишньовський , І.Л. Моначин , І.М. Періг. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 64 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 3-Apr-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 15(07)
Number of pages: 64
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної ради факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 1 від 21 лютого 2019 р.
Content: 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ... 4 2. ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ ... 5 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІН 3.6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ПСИДІАГНОСТИКА” ... 5 3.7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ” ... 18 3.8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ” ... 32 4. СИТУАТИВНІ ЗАДАЧІ ... 44 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ... 56
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27912
Copyright owner: © Вишньовський В.В., Моначин І.Л., Періг І.М., 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Александров Ю.И. Основы психофизиологии. Учебник [Текст] / Ю.И. Александров. – М.: ИНФРА, 1998. – 216 с. 2. Анастази А. Дифференциальная психология [Текст] / А. Анастази. – СПб.: Питер, 1999. 3. Бедь В.В. Юридична психологія: навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти [Текст] / В.В. Бедь. – К.: Каравел: Новий світ-2000; Л.: Магнолія плюс 2003. – 376 с. 4. Васильєв Ю.Л. Юридическая психология [Текст]. – СПб.: Питер, 2001. 5. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерное приложение [Текст] / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М.: Наука, 2002. – 440 с. 6. Гуревич П.С. Клиническая психология: хрестоматія [Текст] / П.С. Гуревич. – СПб, 2000. 7. Дубровська Д.М. Основи психології [Текст] / Д.М. Дубровська. – Львів: Світ, 2001. – 280 с. 8. Душков Б.А. Основы инженерной психологии: учебник для вузов [Текст] / Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. – М.: Екатеринбург: ДК, 2002. – 848 с. 9. Жлуктенко В.І. Теорія ймовірності і математична статистика [Текст] / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 с. 10. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. Учебн. для вузов [Текст] / Б.Д. Карвасарский. – М., 2004. – 553 с. 11. Либин А. Дифференциальная психология [Текст] / А. Либин. – М.: “Смысл”, 2004. 12. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення [Текст] / В.С. Лозниця. – К.: Екс Об, 1999. – 304 с. 13. Майерс Д. Социальная психология [Текст] / Д. Майерс. – СПб.: Из-во Питер, 1999. – 684 с. 14. Максименко С.Д. Загальна психологія: навчальний посібник [Текст] / С.Д. Максименко. – 2-е вид., переробл. і доп. – К.: ЦУЛ, 2004. – 272 с. 15. Наследов А.Д. Наследов А.Д., Тарасов С.Г. Применение математических методов в психологи: учебное пособие [Текст] / А.Д. Наследов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 208 с. 16. Немов Р.С. Психология. Учебник для студ.высш. уч. авед.: В 3 кн. Кн 3 Психодиагностика введение в научное психологическое исследование с элементами математ. Статистики [Текст] / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 508 с. 63 17. Пайнс Э. Практикум по социальной психологии [Текст] / Э. Пайнс, К. Маслач. – СПБ Из-во “Питер”, Санкт-Петербург, 2000. – 512 18. Перре М. Клиническая психология: мастера психологи [Текст] / М. Перре, У. Бауманн. – СПб.: ИД Питер, 2002. – 1312 с. 19. Психология [Текст] / под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – 672 с. 20. Рогов Е.И. Общая психология: курс лекцій [Текст] / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 447 с. 21. Рубиштейн С.Л. Основы общей психологи: учебн. пособие [Текст] / С.Л. Рубиштейн. – СПб.: Питер, 2004. – 720 с. 22. Степанов О.М. Основи психології і педагогіки: посібник [Текст] / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2003. – 504 с. 23. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие 8-е изд. перераб. и доп. [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на Дону: Фенікс, 2003. – 672 с. 24. Терлецька Л. Основи психодіагностики: навч. пос. [Текст] / Л. Терлецька. – К.: Главник, 2006. – 144 с. 25. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: підручник [Текст] / Ю.Л. Трофімов. – К.: Либідь, 2002. – 264 с. 26. Трофімов Ю.Л. Психологія 3-е вид., стереотип [Текст] / Ю.Л. Трофімов. – К.: Либідь, 2001. – 560с. 27. Трофімов Ю.Л. Психологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти [Текст] / Ю.Л. Трофімов. – К.: Либідь, 1999. – 558 с. 28. Цибульська Т.Ф. Загальна психологія: підручник / Т.Ф. Цибульська; [за заг. ред. Максименка С.Д.], 2-е вид. перер. і доп. – Вінниця: Нова книга, 2004. 29. Швачко О.В. Соціальна психологія: навчальний посібник [Текст] / О.В. Швачко. – К.: Вища школа, 2002. – 111 c. 30. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности [Текст] / Н.И. Шевандрин. – М.: Сфера, 2002. – 510 c.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_ekzamen_2_2019.pdf872,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools